Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Giudici A (Codice Alessandrino)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 5 5,1 καὶ ᾖσεν Δεββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν
Interconfessionale Tutte le tribù d’Israele si radunarono a Ebron e dichiararono a Davide: «Noi ci consideriamo tuoi fratelli di sangue.
5,1 Ebron: vedi nota a 2,1.
AT greco 5,2 ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀρχηγοὺς ἐν Ισραηλ ἐν προαιρέσει λαοῦ εὐλογεῖτε τὸν κύριον
Interconfessionale 5,2 Già da parecchio tempo, quando su di noi regnava ancora Saul, guidavi tu il popolo d’Israele nelle sue battaglie. Il Signore ti ha fatto la promessa che sarai tu la guida del suo popolo, il capo d’Israele».
AT greco 5,3 ἀκούσατε βασιλεῖς ἐνωτίζεσθε σατράπαι δυνατοί ἐγὼ τῷ κυρίῳ ᾄσομαι ψαλῶ τῷ θεῷ Ισραηλ
Interconfessionale 5,3 Allora Davide, alla presenza del Signore, concluse un’alleanza con tutti i responsabili d’Israele che erano venuti da lui a Ebron. Essi lo consacrarono re d’Israele.
AT greco 5,4 κύριε ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐκ Σηιρ ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωμ γῆ ἐσείσθη καὶ ὁ οὐρανὸς ἐξεστάθη καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ
Interconfessionale 5,4 Davide aveva trent’anni quando divenne re e regnò quarant’anni:
AT greco 5,5 ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ
Interconfessionale 5,5 sette anni e mezzo a Ebron sulla tribù di Giuda e trentatré a Gerusalemme su tutte le tribù d’Israele e su quella di Giuda.
AT greco 5,6 ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον βασιλεῖς καὶ ἐπορεύθησαν τρίβους ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας
Interconfessionale 5,6 Il re e i suoi uomini marciarono contro Gerusalemme e i Gebusei che abitavano quella regione. I Gebusei pensavano che Davide non avrebbe potuto prendere la loro città e gli mandarono a dire: «Non riuscirai a entrare in città: anche zoppi e ciechi ti respingerebbero».
AT greco 5,7 ἐξέλιπεν φραζων ἐν τῷ Ισραηλ ἐξέλιπεν ἕως οὗ ἐξανέστη Δεββωρα ὅτι ἀνέστη μήτηρ ἐν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale 5,7 Invece Davide espugnò la fortezza di Sion che poi si chiamò Città di Davide.
AT greco 5,8 ᾑρέτισαν θεοὺς καινοὺς ὡς ἄρτον κρίθινον σκέπην ἐὰν ἴδω σιρομαστῶν ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν
Interconfessionale In quell’occasione Davide disse ai suoi uomini: «Chi vuol colpire i Gebusei, li raggiungerà attraverso il canale. Ciechi e zoppi vogliono la morte di Davide». Da questo episodio è venuto il detto: «Ciechi e zoppi non entreranno nella casa del Signore».
5,8 ciechi e zoppi cfr. Lv 21,18; Mt 21,14. 5,8 canale: il senso della parola ebraica è incerto; può indicare la galleria che dalla fonte di Ghicon permetteva di entrare in città.
AT greco 5,9 ἡ καρδία μου ἐπὶ τὰ διατεταγμένα τῷ Ισραηλ οἱ δυνάσται τοῦ λαοῦ εὐλογεῖτε τὸν κύριον
Interconfessionale Davide si stabilì nella fortezza che chiamò Città di Davide. Tra il terrapieno chiamato il Millo e la sua abitazione Davide fece nuove costruzioni tutt’intorno.
5,9 Tra il terrapieno… tutt’intorno: testo ebraico per noi oscuro; altri: Egli fece fortificazioni tutt’intorno, dal Millo verso l’interno.
AT greco 5,10 ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὑποζυγίων καθήμενοι ἐπὶ λαμπηνῶν
Interconfessionale Egli diventava sempre più potente e il Signore, Dio dell’universo, era con lui.
5,10 il Signore era con lui 1Sam 18,12+.
AT greco 5,11 φθέγξασθε φωνὴν ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον εὐφραινομένων ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνην κυρίῳ δίκαιοι ἐνίσχυσαν ἐν τῷ Ισραηλ τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις αὐτοῦ ὁ λαὸς κυρίου
Interconfessionale Chiram, re della città di Tiro, mandò a Davide alcuni messaggeri con una fornitura di legname pregiato. Gli mandò anche carpentieri e tagliapietre, ed essi costruirono un palazzo per Davide.
5,11 Chiram 1Re 5,15.
AT greco 5,12 ἐξεγείρου ἐξεγείρου Δεββωρα ἐξέγειρον μυριάδας μετὰ λαοῦ ἐξεγείρου ἐξεγείρου λάλει μετ’ ᾠδῆς ἐνισχύων ἐξανίστασο Βαρακ καὶ ἐνίσχυσον Δεββωρα τὸν Βαρακ αἰχμαλώτιζε αἰχμαλωσίαν σου υἱὸς Αβινεεμ
Interconfessionale 5,12 Davide capì che il Signore lo aveva confermato re d’Israele e sosteneva il suo regno per amore d’Israele, suo popolo.
AT greco 5,13 πότε ἐμεγαλύνθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ κύριε ταπείνωσόν μοι τοὺς ἰσχυροτέρους μου
Interconfessionale Dopo essersi trasferito da Ebron a Gerusalemme, Davide prese qui altre mogli e concubine: queste gli diedero figli e figlie.
5,13 da Ebron 2,1-7; 3,2-5.
AT greco 5,14 λαὸς Εφραιμ ἐτιμωρήσατο αὐτοὺς ἐν κοιλάδι ἀδελφοῦ σου Βενιαμιν ἐν λαοῖς σου ἐξ ἐμοῦ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες καὶ ἐκ Ζαβουλων κύριος ἐπολέμει μοι ἐν δυνατοῖς ἐκεῖθεν ἐν σκήπτρῳ ἐνισχύοντος ἡγήσεως
Interconfessionale 5,14 I figli che Davide ebbe a Gerusalemme sono: Sammùa, Sobàb, Natan, Salomone,
AT greco 5,15 ἐν Ισσαχαρ μετὰ Δεββωρας ἐξαπέστειλεν πεζοὺς αὐτοῦ εἰς τὴν κοιλάδα ἵνα τί σὺ κατοικεῖς ἐν μέσῳ χειλέων ἐξέτεινεν ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ἐν διαιρέσεσιν Ρουβην μεγάλοι ἀκριβασμοὶ καρδίας
Interconfessionale 5,15 Ibcar, Elisùa, Nefeg, Iafìa,
AT greco 5,16 ἵνα τί μοι κάθησαι ἀνὰ μέσον τῶν μοσφαθαιμ τοῦ εἰσακούειν συρισμοὺς ἐξεγειρόντων τοῦ διελθεῖν εἰς τὰ τοῦ Ρουβην μεγάλοι ἐξιχνιασμοὶ καρδίας
Interconfessionale Elisamà, Eliadà ed Elifèlet.
5,16 Eliadà: è chiamata Beeliadà in 1 Cronache 14,7.
AT greco 5,17 Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατεσκήνωσεν καὶ Δαν ἵνα τί παροικεῖ πλοίοις Ασηρ παρῴκησεν παρ’ αἰγιαλὸν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ τὰς διακοπὰς αὐτοῦ κατεσκήνωσεν
Interconfessionale 5,17 I Filistei, quando seppero che gli Israeliti avevano consacrato Davide re d’Israele, organizzarono una spedizione per catturarlo. Davide ne fu informato e si spostò in un luogo fortificato.
AT greco 5,18 Ζαβουλων λαὸς ὀνειδίσας ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεφθαλιμ ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ
Interconfessionale I Filistei giunsero nella valle dei Refaìm e l’occuparono.
5,18 La valle dei Refaìm è a sud-ovest di Gerusalemme. In questa valle, o vicino ad essa, si trovava Baal-Perasìm (5,20).
AT greco 5,19 ἦλθον βασιλεῖς καὶ παρετάξαντο τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν Θενναχ ἐπὶ ὕδατος Μαγεδδω πλεονεξίαν ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον
Interconfessionale 5,19 Davide invocò il Signore e gli chiese: — Devo attaccare i Filistei? Mi darai la vittoria? Il Signore gli diede questa risposta: — Attaccali! Li farò cadere in mano tua.
AT greco 5,20 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπολέμησαν ἀστέρες ἐκ τῆς τάξεως αὐτῶν ἐπολέμησαν μετὰ Σισαρα
Interconfessionale Davide andò a Baal-Perasìm e sconfisse i Filistei. In quell’occasione Davide dichiarò: «Il Signore ha fatto uno squarcio nello schieramento nemico con la stessa forza di un’inondazione». Per questo chiamò quella località Baal-Perasìm (Signore degli squarci).
5,20 chiamò quella località 2,16+.
AT greco 5,21 χειμάρρους Κισων ἐξέβαλεν αὐτούς χειμάρρους καδημιμ χειμάρρους Κισων καταπατήσει αὐτοὺς ψυχή μου δυνατή
Interconfessionale I Filistei abbandonarono sul posto i loro idoli, e Davide e i suoi uomini li presero.
5,21 abbandonarono i loro idoli 1Sam 4,11.
AT greco 5,22 τότε ἀπεκόπησαν πτέρναι ἵππου αμαδαρωθ δυνατῶν αὐτοῦ
Interconfessionale 5,22 In seguito i Filistei ricominciarono a invadere la valle dei Refaìm.
AT greco 5,23 καταράσασθε Μαρωζ εἶπεν ὁ ἄγγελος κυρίου καταράσει καταράσασθε τοὺς ἐνοίκους αὐτῆς ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς τὴν βοήθειαν κυρίου βοηθὸς ἡμῶν κύριος ἐν μαχηταῖς δυνατός
Interconfessionale Davide invocò il Signore ed ebbe questa risposta: «Non attaccarli da questa parte, ma alle spalle, di fronte al bosco dei gelsi.
5,23 di fronte al bosco di gelsi: altri: dalla parte di Becaìm.
AT greco 5,24 εὐλογηθείη ἐκ γυναικῶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου ἐκ γυναικῶν ἐν σκηνῇ εὐλογηθείη
Interconfessionale Quando sentirai un rumore simile a qualcosa che passa sulle cime dei gelsi, sta’ attento! In quel momento io marcerò davanti a te per colpire l’esercito filisteo».
5,24 un rumore simile a qualcosa che passa Gn 3,8; 2Re 7,6. 5,24 dei gelsi: altri: di Becaìm.
AT greco 5,25 ὕδωρ ᾔτησεν αὐτήν καὶ γάλα ἔδωκεν αὐτῷ ἐν λακάνῃ ἰσχυρῶν προσήγγισεν βούτυρον
Interconfessionale Davide fece come il Signore aveva ordinato: sconfisse i Filistei da Gàbaa fino all’ingresso di Ghezer.
5,25 Gàbaa: a nord di Gerusalemme (vedi 1 Samuele 13,3), mentre Ghezer si trovava a circa 30 km a nord-ovest, vicino ai confini del territorio dei Filistei.
AT greco 5,26 τὴν χεῖρα αὐτῆς τὴν ἀριστερὰν εἰς πάσσαλον ἐξέτεινεν τὴν δεξιὰν αὐτῆς εἰς ἀποτομὰς κατακόπων καὶ ἀπέτεμεν Σισαρα ἀπέτριψεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ συνέθλασεν καὶ διήλασεν τὴν γνάθον αὐτοῦ
AT greco 5,27 ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς συγκάμψας ἔπεσεν ἐκοιμήθη μεταξὺ ποδῶν αὐτῆς ἐν ᾧ ἔκαμψεν ἐκεῖ ἔπεσεν ταλαίπωρος
AT greco 5,28 διὰ τῆς θυρίδος διέκυπτεν ἡ μήτηρ Σισαρα διὰ τῆς δικτυωτῆς ἐπιβλέπουσα ἐπὶ τοὺς μεταστρέφοντας μετὰ Σισαρα διὰ τί ἠσχάτισεν τὸ ἅρμα αὐτοῦ παραγενέσθαι διὰ τί ἐχρόνισαν ἴχνη ἁρμάτων αὐτοῦ
AT greco 5,29 σοφαὶ ἀρχουσῶν αὐτῆς ἀνταπεκρίναντο πρὸς αὐτήν καὶ αὐτὴ ἀπεκρίνατο ἐν ῥήμασιν αὐτῆς
AT greco 5,30 οὐχὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα φιλιάζων φίλοις εἰς κεφαλὴν δυνατοῦ σκῦλα βαμμάτων Σισαρα σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας βαφὴ ποικίλων περὶ τράχηλον αὐτοῦ σκῦλον
AT greco 5,31 οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου κύριε καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν καθὼς ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου ἐν δυναστείαις αὐτοῦ καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη