Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BibbiaEDU-logo

Giudici B (Codice Vaticano)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλγαλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς τάδε λέγει κύριος ἀνεβίβασα ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν καὶ εἶπα οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale GdcL’angelo del Signore da Gàlgala andò a Bochìm e disse al popolo: «Io vi ho fatti uscire dall’Egitto e vi ho portati nella terra promessa ai vostri padri. Ho giurato di non rompere mai la mia alleanza con voi.
Rimandi
2,1 L’angelo del Signore Gdc 6,11; Gn 16,7. — io vi ho fatto uscire dall’Egitto… Lv 11,45; 1 Sam 8,8; Am 2,10; Sal 81,11; cfr. Nm 32,11; Gdc 19,30; Ger 2,6; Os 12,14. — nella terra promessa Dt 26,3; 34,4; Gs 1,6. — alleanza inviolabile Lv 26,44; Ger 14,21; 33,20-21; Sal 89,35.
Note al Testo
2,1 Gàlgala è la prima località dove gli Israeliti si accamparono nella terra promessa (vedi Giosuè 4,19). — vi ho portati nella terra promessa ai vostri padri: in questo inizio del libro dei Giudici si riafferma la fedeltà di Dio alla promessa di una terra fatta ad Abramo, Isacco e Giacobbe (vedi note a Genesi 12,2; Esodo 2,24; Deuteronomio 1,7; Giosuè 1,2).
AT greco 2,2καὶ ὑμεῖς οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν ταύτην οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν προσκυνήσετε ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν καθελεῖτε καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου ὅτι ταῦτα ἐποιήσατε
Interconfessionale GdcVoi però non dovevate scendere a patti con gli abitanti di questa terra, ma distruggere i loro altari. Invece, che cosa avete fatto? Avete ignorato le mie parole.
Rimandi
2,2 non scendere a patti con i Cananei Es 23,32; 34,12; Dt 7,2. — distruggere i loro altari Es 34,13; Dt 7,5; 12,3. — Avete ignorato le mie parole Gdc 6,10.
AT greco 2,3κἀγὼ εἶπον οὐ μὴ ἐξαρῶ αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς συνοχάς καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰς σκάνδαλον
Interconfessionale GdcOra sappiate: io non scaccerò più gli abitanti di questa terra: essi vi staranno alle costole e i loro dèi vi inganneranno».
Rimandi
2,3 vi staranno alle costole Gs 23,13. — vi inganneranno Gdc 8,27; Es 23,33; 34,12; Dt 7,16.
AT greco 2,4καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ὁ ἄγγελος κυρίου τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐπῆραν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν
Interconfessionale Gdc2,4Quando udì le parole dell’angelo del Signore, tutto il popolo scoppiò a piangere;
AT greco 2,5καὶ ἐπωνόμασαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κλαυθμῶνες καὶ ἐθυσίασαν ἐκεῖ τῷ κυρίῳ
Interconfessionale Gdcperciò quel luogo fu chiamato Bochìm (Piangenti). Poi il popolo offrì sacrifici al Signore.
Note al Testo
2,5 Bochìm: il nome del luogo ha in ebraico le stesse consonanti del verbo piangere. Vi è perciò nel testo un gioco di parole.
AT greco 2,6καὶ ἐξαπέστειλεν Ἰησοῦς τὸν λαόν καὶ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν
Interconfessionale GdcDopo che Giosuè ebbe sciolto l’assemblea degli Israeliti, ciascuno era andato a prendere possesso della terra che gli era stata affidata.
Rimandi
2,6 Giosuè scioglie l’adunanza Gs 24,28.
AT greco 2,7καὶ ἐδούλευσεν ὁ λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας Ἰησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ Ἰησοῦ ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα ὃ ἐποίησεν ἐν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale GdcFinché visse Giosuè il popolo fu fedele al Signore e continuò così anche dopo la sua morte, finché vissero gli anziani che avevano visto le grandi cose che il Signore aveva fatto per Israele.
Rimandi
2,7 finché visse Giosuè il popolo fu fedele Gs 24,31.
AT greco 2,8καὶ ἐτελεύτησεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν
Interconfessionale GdcAll’età di centodieci anni il servo del Signore Giosuè, figlio di Nun, morì.
Rimandi
2,8 morte di Giosuè Gs 24,29+.
AT greco 2,9καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν Θαμναθαρες ἐν ὄρει Εφραιμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρους Γαας
Interconfessionale GdcLo seppellirono nel territorio di sua proprietà a Timnat-Cheres, sui monti di Èfraim, a nord del monte Gaas.
Note al Testo
2,9 Timnat-Cheres chiamata, in Giosuè 24,30, Timnat-Serach.
AT greco 2,10καί γε πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη προσετέθησαν πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν καὶ ἀνέστη γενεὰ ἑτέρα μετ’ αὐτούς οἳ οὐκ ἔγνωσαν τὸν κύριον καί γε τὸ ἔργον ὃ ἐποίησεν ἐν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale GdcMorì poi anche tutta quella generazione. La nuova generazione dimenticò il Signore e quello che egli aveva fatto per Israele.
Rimandi
2,10 dimenticò il Signore Dt 11,2.
AT greco 2,11καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς Βααλιμ
Interconfessionale GdcGli Israeliti andarono contro la volontà del Signore.
Rimandi
2,11-19 colpa, castigo, pentimento, liberazione 2 Re 13,2-5.
2,11 andarono contro la volontà del Signore Dt 4,25+.
AT greco 2,12καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον
AT greco 2,13καὶ ἐγκατέλιπον αὐτὸν καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βααλ καὶ ταῖς Ἀστάρταις
AT greco 2,14καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας προνομευόντων καὶ κατεπρονόμευσαν αὐτούς καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χερσὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν ἔτι ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν
Interconfessionale GdcIl Signore non li sopportò più: li abbandonò nelle mani dei briganti che li derubavano e li lasciò come preda ai loro nemici. Gli Israeliti non riuscivano più a difendersi.
Rimandi
2,14 il Signore non li sopportò più Nm 25,3; Dt 7,4; Gs 22,20; 2 Sam 24,1; Is 5,25; Ger 4,8; cfr. Ef 5,6. — li lasciò come preda Gdc 3,8; 4,2; 10,7; Dt 32,30; 1 Sam 12,9; Is 50,1; 52,3; Sal 44,13.
AT greco 2,15ἐν πᾶσιν οἷς ἐξεπορεύοντο καὶ χεὶρ κυρίου ἦν ἐπ’ αὐτοὺς εἰς κακά καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ καθὼς ὤμοσεν κύριος αὐτοῖς καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺς σφόδρα
Interconfessionale GdcIn battaglia erano sempre sconfitti, poiché il Signore era contro di loro, come più volte aveva minacciato. Gli Israeliti si trovarono così in una situazione disperata.
Rimandi
2,15 come aveva minacciato Dt 28,15-46.
AT greco 2,16καὶ ἤγειρεν κύριος κριτάς καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς κύριος ἐκ χειρὸς τῶν προνομευόντων αὐτούς
Interconfessionale GdcAllora il Signore diede agli Israeliti nuovi capi, detti giudici. Questi li salvarono dai briganti.
Note al Testo
2,16 I giudici, di cui parla questo libro, sono uomini o donne cui Dio dà l’incarico sia di comandare e di governare, sia di salvare una o più tribù in difficoltà.
AT greco 2,17καί γε τῶν κριτῶν οὐχ ὑπήκουσαν ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐπορεύθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν τῶν λόγων κυρίου οὐκ ἐποίησαν οὕτως
Interconfessionale GdcGli Israeliti però non diedero ascolto neppure ai giudici. Tradirono il Signore e adorarono altri dèi. Ormai erano lontani dall’esempio dei loro padri, che avevano ubbidito alla volontà del Signore.
Rimandi
2,17 adorarono altri dei Os 1,2+. — lontani dall’esempio dei loro padri Ger 6,16.
AT greco 2,18καὶ ὅτι ἤγειρεν κύριος κριτὰς αὐτοῖς καὶ ἦν κύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ κριτοῦ ὅτι παρεκλήθη κύριος ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προσώπου τῶν πολιορκούντων αὐτοὺς καὶ ἐκθλιβόντων αὐτούς
Interconfessionale Gdc2,18Quando il Signore dava un giudice a Israele, continuava ad aiutarlo per tutta la sua vita; così salvava il popolo dai nemici. Il Signore, infatti, aveva compassione degli Israeliti che gemevano sotto la tirannia degli oppressori.
AT greco 2,19καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέθνῃσκεν ὁ κριτής καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέφθειραν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν πορεύεσθαι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς καὶ προσκυνεῖν αὐτοῖς οὐκ ἀπέρριψαν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὰς σκληράς
Interconfessionale Gdc2,19Ma quando il giudice moriva, il popolo tornava a fare come prima e si comportava peggio ancora della generazione precedente. Adorava idoli e si rifiutava di abbandonare le sue abitudini corrotte e di cambiare la sua condotta ostinata.
AT greco 2,20καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἶπεν ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπον τὸ ἔθνος τοῦτο τὴν διαθήκην μου ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν καὶ οὐκ εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς μου
Interconfessionale GdcAllora il Signore, pieno di sdegno contro Israele, disse: «Questa gente non ha mantenuto i patti stabiliti con i suoi padri. Non mi ha ubbidito,
Rimandi
2,20 sdegno del Signore Gdc 2,14+. — violazione dei patti Dt 17,2; Gs 7,11; 23,16; 2 Re 18,12; Os 6,7.
AT greco 2,21καί γε ἐγὼ οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ὧν κατέλιπεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη ἐν τῇ γῇ καὶ ἀφῆκεν
Interconfessionale Gdcperciò d’ora in poi non scaccerò più da questa terra le nazioni che vi sono rimaste dopo la morte di Giosuè».
Rimandi
2,21 non scaccerò più le nazioni Dt 4,38+.
AT greco 2,22τοῦ πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ εἰ φυλάσσονται τὴν ὁδὸν κυρίου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ ὃν τρόπον ἐφύλαξαν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οὔ
Interconfessionale GdcIl Signore voleva servirsi degli stranieri per mettere alla prova gli Israeliti e vedere se restavano fedeli alla sua volontà, come avevano fatto i loro padri.
Rimandi
2,22 gli Israeliti messi alla prova Es 15,25; 16,4; 20,20; Dt 8,2; Is 48,10; Ger 9,6; Sal 81,8. — fedeli alla sua volontà Dt 8,6+.
AT greco 2,23καὶ ἀφῆκεν κύριος τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ Ἰησοῦ
Interconfessionale GdcPer questo aveva lasciato nella regione quelle popolazioni: esse non furono vinte da Giosuè né scacciate dopo la sua morte.
Rimandi
2,23 territorio non conquistato Gs 13,1-6.