Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BibbiaEDU-logo

Giudici B (Codice Vaticano)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 5 5,1καὶ ᾖσαν Δεββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες
Interconfessionale GdcQuel giorno Dèbora e Barak, figlio di Abinoàm, si misero a cantare:

Note al Testo
5,1-31 canto di Dèbora: molti ritengono che questo poemetto sia uno dei testi più antichi della Bibbia; la sua lingua presenta numerose difficoltà e pertanto in molti punti la traduzione resta incerta.
AT greco 5,2ἀπεκαλύφθη ἀποκάλυμμα ἐν Ισραηλ ἐν τῷ ἑκουσιασθῆναι λαὸν εὐλογεῖτε κύριον
Interconfessionale Gdc«I capi d’Israele presero il comando,
il popolo partì volontario!
Lodate il Signore!

Note al Testo
5,2 I capi d’Israele presero il comando: altri: Quando in Israele ci si sciolse i capelli. Sciogliersi i capelli è un gesto che indica consacrazione totale a Dio (vedi Numeri 6,5); qui essa consiste nel volersi impegnare a combattere una guerra santa.
AT greco 5,3ἀκούσατε βασιλεῖς καὶ ἐνωτίσασθε σατράπαι ἐγώ εἰμι τῷ κυρίῳ ἐγώ εἰμι ᾄσομαι ψαλῶ τῷ κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ
Interconfessionale Gdc5,3Ascoltatemi, o re,
uditemi, o principi:
io voglio lodare il Signore,
voglio cantare inni al Signore,
il Dio d’Israele.

AT greco 5,4κύριε ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηιρ ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωμ γῆ ἐσείσθη καὶ ὁ οὐρανὸς ἔσταξεν δρόσους καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ
Interconfessionale GdcQuando muovevi dai monti di Seir,
quando marciavi nella steppa di Edom, Signore,
la terra tremò,
i cieli si sciolsero,
e le nubi si sciolsero in acqua.
Rimandi
5,4 il Signore che arriva da Seir Dt 32,2; cfr. Sal 68,8.
AT greco 5,5ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου Ελωι τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ
Interconfessionale GdcI monti tremarono
per paura del Signore,
il Dio del Sinai,
per paura del Signore,
il Dio d’Israele.

Rimandi
5,5 la natura sconvolta dall’avvicinarsi del Signore Ab 3,3-6; 1 Re 19,11-12; Sal 29; 68,9; Eb 12,26; cfr. Es 19,16-18; Sal 77,18-19; 97,3-5.
Note al Testo
5,5 tremarono: il verbo potrebbe anche essere tradotto con sprofondarono oppure, con altra vocalizzazione, fluirono.
AT greco 5,6ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύθησαν ἀτραπούς ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας
Interconfessionale GdcAl tempo di Giaele,
non vedevi più passare carovane;
ai giorni di Samgar, figlio di Anat,
si viaggiava per strade sperdute.
Rimandi
5,6 Giaele Gdc 4,17. — Samgar, figlio di Anat Gdc 3,31. — si viaggiava per strade sperdute cfr. Is 33,8.
Note al Testo
5,6 per strade sperdute: perché i Cananei impedivano il contatto tra le diverse tribù d’Israele. Abitavano infatti nelle località fortificate che controllavano le vie di comunicazione: Taanac e Meghiddo nella pianura di Izreèl (v. 19); Aroset-Goìm a ovest della pianura sul torrente Kison (4,2); Azor al nord della Galilea.
AT greco 5,7ἐξέλιπον δυνατοὶ ἐν Ισραηλ ἐξέλιπον ἕως οὗ ἀναστῇ Δεββωρα ἕως οὗ ἀναστῇ μήτηρ ἐν Ισραηλ
Interconfessionale GdcCampagne abbandonate,
non più contadini in Israele;
poi sei comparsa tu, o Dèbora,
per far da madre a Israele.
Note al Testo
5,7 Campagne abbandonate, non più contadini in Israele: altri: era cessato ogni potere, era cessato in Israele.
AT greco 5,8ἐξελέξαντο θεοὺς καινούς τότε ἐπολέμησαν πόλεις ἀρχόντων θυρεὸς ἐὰν ὀφθῇ καὶ λόγχη ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἐν Ισραηλ
Interconfessionale GdcLa guerra era alle porte:
il popolo sceglieva nuovi dèi
e su quarantamila uomini in Israele
nessuno impugnava lo scudo o la lancia.

Rimandi
5,8 un popolo disarmato 1 Sam 13,19-22.
AT greco 5,9ἡ καρδία μου εἰς τὰ διατεταγμένα τῷ Ισραηλ οἱ ἑκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ εὐλογεῖτε κύριον
Interconfessionale Gdc5,9Voi, comandanti d’Israele,
voi, volontari del popolo,
lodate il Signore!
AT greco 5,10ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὄνου θηλείας μεσημβρίας καθήμενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ πορευόμενοι ἐπὶ ὁδοὺς συνέδρων ἐφ’ ὁδῷ
Interconfessionale GdcVoi, che cavalcate asine bianche,
voi, che state seduti su tappeti,
e voi, che camminate lungo la via,
udite:
Note al Testo
5,10 asine: a quel tempo l’asina era la cavalcatura dei personaggi importanti.
AT greco 5,11διηγεῖσθε ἀπὸ φωνῆς ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον ὑδρευομένων ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνας κυρίῳ δικαιοσύνας αὔξησον ἐν Ισραηλ τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις λαὸς κυρίου
Interconfessionale Gdc5,11la gente radunata attorno ai pozzi
sta raccontando le vittorie del Signore,
i trionfi del Signore, campione d’Israele.
Il popolo del Signore
è sceso alle porte della città.
AT greco 5,12ἐξεγείρου ἐξεγείρου Δεββωρα ἐξεγείρου ἐξεγείρου λάλησον ᾠδήν ἀνάστα Βαρακ καὶ αἰχμαλώτισον αἰχμαλωσίαν σου υἱὸς Αβινεεμ
Interconfessionale Gdc5,12Su, Dèbora,
su, avanti,
canta!
Su, Barak, figlio di Abinoàm,
avanti,
raduna i tuoi prigionieri!

AT greco 5,13τότε κατέβη κατάλειμμα τοῖς ἰσχυροῖς λαὸς κυρίου κατέβη αὐτῷ ἐν τοῖς κραταιοῖς
Interconfessionale Gdc5,13I superstiti
si sono uniti ai nobili
e, all’invito di Dèbora,
il popolo d’Israele è accorso
pronto
a combattere.
AT greco 5,14ἐξ ἐμοῦ Εφραιμ ἐξερρίζωσεν αὐτοὺς ἐν τῷ Αμαληκ ὀπίσω σου Βενιαμιν ἐν τοῖς λαοῖς σου ἐν ἐμοὶ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἕλκοντες ἐν ῥάβδῳ διηγήσεως γραμματέως
Interconfessionale GdcI tuoi uomini, Èfraim,
han sconfitto i soldati di Amalèk;
e Beniamino
ha combattuto insieme alla tua retroguardia.
Da Machir
erano accorsi i comandanti
e da Zàbulon
quelli che tengono lo scettro del comando.
Rimandi
5,14 Èfraim Gs 16,1-10. — Amalèk cfr. Gdc 12,15. — Beniamino Gs 18,11-28. — Machir Nm 32,39; Gs 17,1. — Zàbulon Gdc 1,30.
Note al Testo
5,14 Han sconfitto i soldati di Amalèk: altri: scesero nella pianura — Machir: nome di un gruppo della tribù di Manasse.
AT greco 5,15καὶ ἀρχηγοὶ ἐν Ισσαχαρ μετὰ Δεββωρας καὶ Βαρακ οὕτως Βαρακ ἐν κοιλάσιν ἀπέστειλεν ἐν ποσὶν αὐτοῦ εἰς τὰς μερίδας Ρουβην μεγάλοι ἐξικνούμενοι καρδίαν
Interconfessionale GdcI capi della tribù di Ìssacar
si son mossi con Dèbora;
anche Barak è accorso
e l’ha seguita nella pianura.
Ma la tribù di Ruben era incerta,
e non si decideva a partire.
Rimandi
5,15 Ìssacar Gs 19,17-23. — Dèbora Gdc 4,4-5. — Barak Gdc 4,6. — Ruben Gs 13,15-23.
Note al Testo
5,15 La tribù di Ruben, vedi nota 5,17.
AT greco 5,16εἰς τί ἐκάθισαν ἀνὰ μέσον τῆς διγομίας τοῦ ἀκοῦσαι συρισμοῦ ἀγγέλων εἰς διαιρέσεις Ρουβην μεγάλοι ἐξετασμοὶ καρδίας
Interconfessionale Gdc5,16Ruben, perché sei restato negli ovili
ad ascoltare il fischio dei pastori?
La tribù di Ruben era molto incerta,
e non si decideva a partire.
AT greco 5,17Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐσκήνωσεν καὶ Δαν εἰς τί παροικεῖ πλοίοις Ασηρ ἐκάθισεν παραλίαν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ διεξόδοις αὐτοῦ σκηνώσει
Interconfessionale GdcLa gente di Gàlaad
è restata al di là del Giordano
e gli uomini di Dan,
perché sono rimasti sulle navi?
Aser si è fermato sulla riva del mare
e non ha lasciato i suoi porti.
Rimandi
5,17 Gàlaad Nm 32,1. — Dan Gs 19,40-51. — Aser Gs 19,24-31.
Note al Testo
5,17 La tribù di Ruben, la gente di Gàlaad (ossia le tribù di Gad e di Manasse), gli uomini di Dan e la tribù di Aser sono rimproverati perché non hanno preso parte alla battaglia.
AT greco 5,18Ζαβουλων λαὸς ὠνείδισεν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεφθαλι ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ
Interconfessionale GdcZàbulon e Nèftali invece
sul campo di battaglia
si sono esposti alla morte.
Rimandi
5,18 Nèftali Gs 19,32-39.
AT greco 5,19ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖς παρετάξαντο τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν Θανααχ ἐπὶ ὕδατι Μεγεδδω δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον
Interconfessionale GdcI re di Canaan
sono venuti a combattere
a Taanac, alle acque di Meghiddo;
han combattuto, ma senza fare bottino;
e non han preso
nemmeno un pezzo d’argento.
Rimandi
5,19 Taanac, alle acque di Meghiddo Gs 12,21; 17,11; Gdc 1,27.
AT greco 5,20ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισαρα
Interconfessionale Gdc5,20Anche le stelle han combattuto
dall’alto del loro percorso nel cielo:
han combattuto contro Sisara.
AT greco 5,21χειμάρρους Κισων ἐξέσυρεν αὐτούς χειμάρρους ἀρχαίων χειμάρρους Κισων καταπατήσει αὐτὸν ψυχή μου δυνατή
Interconfessionale Gdc5,21Il torrente Kison,
quell’antico torrente,
li ha trascinati via.
Coraggio, avanti con forza!
AT greco 5,22τότε ἐνεποδίσθησαν πτέρναι ἵππου σπουδῇ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ
Interconfessionale Gdc5,22Allora i cavalli a gran galoppo
con i loro zoccoli martellavano il suolo.

AT greco 5,23καταρᾶσθε Μηρωζ εἶπεν ἄγγελος κυρίου καταρᾶσθε ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κατοικῶν αὐτήν ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς βοήθειαν κυρίου εἰς βοήθειαν ἐν δυνατοῖς
Interconfessionale Gdc5,23Disse l’angelo del Signore:
“Maledetta la città di Meroz
e maledetti i suoi abitanti!
Non sono venuti in aiuto al Signore,
e i suoi soldati non sono accorsi
a combattere per lui!”.

AT greco 5,24εὐλογηθείη ἐν γυναιξὶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη
Interconfessionale Gdc5,24Ma sia benedetta fra le donne Giaele,
la moglie di Cheber il Kenita,
benedetta fra le donne della tenda!
AT greco 5,25ὕδωρ ᾔτησεν γάλα ἔδωκεν ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων προσήνεγκεν βούτυρον
Interconfessionale Gdc5,25Sisara le aveva chiesto acqua da bere
e lei gli diede del latte:
glielo offrì in una coppa preziosa!
AT greco 5,26χεῖρα αὐτῆς ἀριστερὰν εἰς πάσσαλον ἐξέτεινεν καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφῦραν κοπιώντων καὶ ἐσφυροκόπησεν Σισαρα διήλωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν διήλωσεν κρόταφον αὐτοῦ
Interconfessionale GdcMa con una mano prese un picchetto
e con l’altra il martello;
con un colpo gli trapassò le tempia
e gli spaccò la testa.
Rimandi
5,26 essa gli spaccò la testa Gdt 13,8.
AT greco 5,27ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατεκυλίσθη ἔπεσεν καὶ ἐκοιμήθη ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατακλιθεὶς ἔπεσεν καθὼς κατεκλίθη ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευθείς
Interconfessionale Gdc5,27Sisara si contorse
e cadde ai suoi piedi.
Cadde lungo e disteso;
dove si contorse,
lì cadde morto.

AT greco 5,28διὰ τῆς θυρίδος παρέκυψεν μήτηρ Σισαρα ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ διότι ᾐσχύνθη ἅρμα αὐτοῦ διότι ἐχρόνισαν πόδες ἁρμάτων αὐτοῦ
Interconfessionale Gdc5,28La madre di Sisara alla finestra
e dietro all’inferriata gridava:
“Perché il suo carro tarda ad arrivare?
Perché i suoi cavalli son così lenti
a tornare?”.
AT greco 5,29αἱ σοφαὶ ἄρχουσαι αὐτῆς ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτήν καὶ αὐτὴ ἀπέστρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῇ
Interconfessionale Gdc5,29La più saggia delle sue donne risponde
e anche lei ripete:
AT greco 5,30οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα οἰκτίρμων οἰκτιρήσει εἰς κεφαλὴν ἀνδρός σκῦλα βαμμάτων τῷ Σισαρα σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας βάμματα ποικιλτῶν αὐτά τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα
Interconfessionale Gdc“Sì, certo,
hanno fatto bottino
e stanno facendo le parti:
una ragazza per ciascuno;
a Sisara
toccano stoffe colorate,
ricamate e pregiate,
tante pezze ricamate
e anche tanti animali…”.

Note al Testo
5,30 tante pezze ricamate e anche tanti animali: altri: un ricamo dai vivi colori, due ricami, preda per il mio collo.
AT greco 5,31οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου κύριε καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν ὡς ἔξοδος ἡλίου ἐν δυνάμει αὐτοῦ καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη
Interconfessionale GdcCosì finiscano i tuoi nemici, o Signore.
Ma i tuoi amici risplendano
come il sole che sorge».

Poi, gli Israeliti vissero in pace nella loro terra per quarant’anni.
Rimandi
5,31 Così finiscano i tuoi nemici Nm 10,35; 1 Sam 2,10; Sal 37,20; 68,2; 72,9. — i tuoi nemici Dt 5,10+. — il sole che sorge 2 Sam 23,4; Dn 12,3; Mt 13,43. — Gli Israeliti vissero in pace Gdc 3,11+.