Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Genesi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ θυγατέρες ἐγενήθησαν αὐτοῖς
Interconfessionale Gn6,1Gli uomini incominciarono a moltiplicarsi sulla terra. Nacquero loro delle figlie.
AT greco 6,2ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν ὧν ἐξελέξαντο
Interconfessionale GnI figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e si scelsero quelle che vollero.
Rimandi
6,2 figli di Dio Sal 82,1.6; Gb 1,6; 2,1; 38,7; Dn 3,25.
Note al Testo
6,2 figli di Dio: forse sono qui indicate alcune potenze cosmiche considerate esseri divini dai pagani; ma la Bibbia le ritiene comunque sottomesse a Dio (vedi Salmi 29,1; 89,7; Giobbe 1,6; 2,1; 38,7; Daniele 3,25).
AT greco 6,3καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἔτη
Interconfessionale GnAllora il Signore disse: «Non lascerò che il mio alito vitale rimanga per sempre nell’uomo, perché egli è fragile. La sua vita avrà un limite: centoventi anni».
Rimandi
6,3 l’uomo è fragile Gv 3,5-6.
AT greco 6,4οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ μετ’ ἐκεῖνο ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ’ αἰῶνος οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί
Interconfessionale GnQuando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed esse partorirono figli, sulla terra vi erano dei giganti. E ci furono anche dopo. Sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi.
Rimandi Note al Testo
6,4 giganti: si conoscevano uomini di alta statura nella regione di Ebron a sud della Palestina (vedi Numeri 13,33) e anche di Moab e di Ammon nella Transgiordania (vedi Deuteronomio 2,11.20-21); vedi anche Siracide 16,7; Baruc 3,26-28.
AT greco 6,5ἰδὼν δὲ κύριος ὁ θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας
Interconfessionale GnIl Signore vide che nel mondo gli uomini erano sempre più malvagi e i loro pensieri erano di continuo rivolti al male.
Rimandi
6,5 la malvagità aumenta 6,11-13; 18,20; Ger 5,1-5; 6,28; Gio 1,2; Sal 14,2-3. — rivolti al male Gn 8,21.
AT greco 6,6καὶ ἐνεθυμήθη ὁ θεὸς ὅτι ἐποίησεν τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ διενοήθη
AT greco 6,7καὶ εἶπεν ὁ θεός ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον ὃν ἐποίησα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπὸ ἑρπετῶν ἕως τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ ὅτι ἐθυμώθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς
AT greco 6,8Νωε δὲ εὗρεν χάριν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ
Interconfessionale GnMa Noè incontrò il favore del Signore.
Rimandi
6,8 incontrare il favore 19,19; Es 33,12-17; 34,9; Nm 11,15; Lc 1,30.
AT greco 6,9αὗται δὲ αἱ γενέσεις Νωε Νωε ἄνθρωπος δίκαιος τέλειος ὢν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ τῷ θεῷ εὐηρέστησεν Νωε
Interconfessionale GnQuesta è la storia di Noè.
Diversamente dai suoi contemporanei, Noè era un uomo giusto e senza difetti, e si comportava come piace a Dio.
Rimandi
6,9 Noè Sir 44,17-18; Eb 11,7; 2 Pt 2,5. — uomo giusto Gn 7,1; Ez 14,14.20; Sap 10,4.
AT greco 6,10ἐγέννησεν δὲ Νωε τρεῖς υἱούς τὸν Σημ τὸν Χαμ τὸν Ιαφεθ
Interconfessionale GnAveva tre figli: Sem, Cam e Iafet.
Rimandi
6,10 Sem, Cam, Iafet 5,32+.
AT greco 6,11ἐφθάρη δὲ ἡ γῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας
Interconfessionale GnIl mondo era corrotto, dappertutto c’era violenza.
Rimandi
6,11 dappertutto c’era violenza 6,5+.
AT greco 6,12καὶ εἶδεν κύριος ὁ θεὸς τὴν γῆν καὶ ἦν κατεφθαρμένη ὅτι κατέφθειρεν πᾶσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale Gn6,12Dio guardò il mondo e vide che tutti avevano imboccato la via del male.
AT greco 6,13καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Νωε καιρὸς παντὸς ἀνθρώπου ἥκει ἐναντίον μου ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν
Interconfessionale Gn6,13Allora Dio disse a Noè:
«Ho deciso di farla finita con gli uomini! Per colpa loro infatti il mondo è pieno di violenza. Voglio distruggere loro e anche la terra.
AT greco 6,14ποίησον οὖν σεαυτῷ κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων νοσσιὰς ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ ἀσφαλτώσεις αὐτὴν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τῇ ἀσφάλτῳ
Interconfessionale Gn«Costruisciti un’arca, una grande imbarcazione in legno robusto. La farai con molti locali e la spalmerai di pece dentro e fuori.
Rimandi
6,14 arca Mt 24,38; 1 Pt 3,20.
Note al Testo
6,14 legno robusto: generalmente si traduce: legno di gofer, ma il senso di quest’ultima parola per noi non è chiaro.
AT greco 6,15καὶ οὕτως ποιήσεις τὴν κιβωτόν τριακοσίων πήχεων τὸ μῆκος τῆς κιβωτοῦ καὶ πεντήκοντα πήχεων τὸ πλάτος καὶ τριάκοντα πήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς
Interconfessionale GnDovrà essere di queste dimensioni: lunga centocinquanta metri, larga venticinque, alta quindici.
Note al Testo
6,15 Le misure qui indicate cercano di rendere comprensibili quelle antiche, date dal testo (300, 50, 30 cubiti); in ogni caso l’autore antico voleva dare l’impressione di un’imbarcazione enorme (vedi Pesi e misure).
AT greco 6,16ἐπισυνάγων ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ εἰς πῆχυν συντελέσεις αὐτὴν ἄνωθεν τὴν δὲ θύραν τῆς κιβωτοῦ ποιήσεις ἐκ πλαγίων κατάγαια διώροφα καὶ τριώροφα ποιήσεις αὐτήν
Interconfessionale GnLa coprirai con un tetto a spiovente, inclinato di mezzo metro. L’arca dovrà avere tre piani, e su di una fiancata farai la porta.
Note al Testo
6,16 tre piani: traduzione probabile, perché il testo per noi è oscuro.
AT greco 6,17ἐγὼ δὲ ἰδοὺ ἐπάγω τὸν κατακλυσμὸν ὕδωρ ἐπὶ τὴν γῆν καταφθεῖραι πᾶσαν σάρκα ἐν ᾗ ἐστιν πνεῦμα ζωῆς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὅσα ἐὰν ᾖ ἐπὶ τῆς γῆς τελευτήσει
Interconfessionale Gn«Io farò venire una grande inondazione per distruggere tutti gli esseri viventi. Tutto ciò che si muove sulla terra, perirà.
Rimandi
6,17 inondazione Sal 29,10; 93,2-4; Sap 10,4.
AT greco 6,18καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς σέ εἰσελεύσῃ δὲ εἰς τὴν κιβωτόν σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ἡ γυνή σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ
Interconfessionale GnTu invece ti salverai, io mi impegno con te. Devi entrare nell’arca, tu con tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli.
Rimandi
6,18 Dio si impegna con Noè (alleanza) 9,9; 15,18; 17,2.
AT greco 6,19καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων καὶ ἀπὸ πάσης σαρκός δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσάξεις εἰς τὴν κιβωτόν ἵνα τρέφῃς μετὰ σεαυτοῦ ἄρσεν καὶ θῆλυ ἔσονται
Interconfessionale Gn6,19Dovrai farvi entrare anche una coppia di ogni essere vivente, un maschio e una femmina, per conservarli in vita con te.
AT greco 6,20ἀπὸ πάντων τῶν ὀρνέων τῶν πετεινῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσελεύσονται πρὸς σὲ τρέφεσθαι μετὰ σοῦ ἄρσεν καὶ θῆλυ
Interconfessionale Gn6,20Di ogni specie di uccelli, di ogni specie di bestie e di ogni specie di rettili verrà con te una coppia per aver salva la vita.
AT greco 6,21σὺ δὲ λήμψῃ σεαυτῷ ἀπὸ πάντων τῶν βρωμάτων ἃ ἔδεσθε καὶ συνάξεις πρὸς σεαυτόν καὶ ἔσται σοὶ καὶ ἐκείνοις φαγεῖν
Interconfessionale Gn6,21Procurati ogni genere di viveri e prepara una scorta: servirà di cibo per te e per loro».
AT greco 6,22καὶ ἐποίησεν Νωε πάντα ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος ὁ θεός οὕτως ἐποίησεν
Interconfessionale GnNoè eseguì tutto quel che Dio gli aveva comandato.
Rimandi
6,22 Noè eseguì Eb 11,7.