Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 13 13,1τάδε λέγει κύριος βάδισον καὶ κτῆσαι σεαυτῷ περίζωμα λινοῦν καὶ περίθου περὶ τὴν ὀσφύν σου καὶ ἐν ὕδατι οὐ διελεύσεται
Interconfessionale GerIl Signore mi disse: «Va’, comprati una cintura di lino e legatela ai fianchi. Però non lavarla».
Rimandi
13,1 Altri gesti simbolici di Geremia Ger 19; 27; 32; 43,8-13; 51,59-64.
AT greco 13,2καὶ ἐκτησάμην τὸ περίζωμα κατὰ τὸν λόγον κυρίου καὶ περιέθηκα περὶ τὴν ὀσφύν μου
Interconfessionale Ger13,2Io comprai la cintura, come aveva detto il Signore, e me la misi attorno ai fianchi.
AT greco 13,3καὶ ἐγενήθη λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale Ger13,3Dopo un po’ il Signore mi disse:
AT greco 13,4λαβὲ τὸ περίζωμα τὸ περὶ τὴν ὀσφύν σου καὶ ἀνάστηθι καὶ βάδισον ἐπὶ τὸν Εὐφράτην καὶ κατάκρυψον αὐτὸ ἐκεῖ ἐν τῇ τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας
Interconfessionale Ger«Prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi. Va’ al torrente Fara e nascondila tra le pietre».
Note al Testo
13,4 Fara: altri: Eufrate (così pure al v. 6). Il torrente Fara scorre a pochi chilometri a nord di Anatòt; in ebraico ha un nome molto simile a quello del fiume Eufrate.
AT greco 13,5καὶ ἐπορεύθην καὶ ἔκρυψα αὐτὸ ἐν τῷ Εὐφράτῃ καθὼς ἐνετείλατό μοι κύριος
Interconfessionale Ger13,5Io andai e la nascosi là dove mi aveva detto il Signore.
AT greco 13,6καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πολλὰς καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἀνάστηθι βάδισον ἐπὶ τὸν Εὐφράτην καὶ λαβὲ ἐκεῖθεν τὸ περίζωμα ὃ ἐνετειλάμην σοι τοῦ κατακρύψαι ἐκεῖ
Interconfessionale Ger13,6Molto tempo dopo il Signore mi disse ancora: «Va’ a riprendere la cintura che hai nascosto nel torrente Fara».
AT greco 13,7καὶ ἐπορεύθην ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν καὶ ὤρυξα καὶ ἔλαβον τὸ περίζωμα ἐκ τοῦ τόπου οὗ κατώρυξα αὐτὸ ἐκεῖ καὶ ἰδοὺ διεφθαρμένον ἦν ὃ οὐ μὴ χρησθῇ εἰς οὐθέν
Interconfessionale Ger13,7Ritornai al torrente, cercai nel posto dove avevo nascosto la cintura e la tirai fuori: era completamente marcita e non serviva più.
AT greco 13,8καὶ ἐγενήθη λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale Ger13,8Allora il Signore mi parlò
AT greco 13,9τάδε λέγει κύριος οὕτω φθερῶ τὴν ὕβριν Ιουδα καὶ τὴν ὕβριν Ιερουσαλημ
Interconfessionale Ger13,9e mi disse: «Allo stesso modo farò marcire la grande superbia di Giuda e di Gerusalemme.
AT greco 13,10τὴν πολλὴν ταύτην ὕβριν τοὺς μὴ βουλομένους ὑπακούειν τῶν λόγων μου καὶ πορευθέντας ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς καὶ τοῦ προσκυνεῖν αὐτοῖς καὶ ἔσονται ὥσπερ τὸ περίζωμα τοῦτο ὃ οὐ χρησθήσεται εἰς οὐθέν
Interconfessionale GerQuesto popolo malvagio ha rifiutato di ascoltare le mie parole; è stato ostinato e ribelle, ha onorato e servito altri dèi. Perciò lo farò diventare come questa cintura che non serve più a niente.
Rimandi
13,10 rifiuto di ascoltare Ger 7,26+. — ostinazione Ger 3,17. — corre dietro altri dèi Ger 7,9+.
AT greco 13,11ὅτι καθάπερ κολλᾶται τὸ περίζωμα περὶ τὴν ὀσφὺν τοῦ ἀνθρώπου οὕτως ἐκόλλησα πρὸς ἐμαυτὸν τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ πᾶν οἶκον Ιουδα τοῦ γενέσθαι μοι εἰς λαὸν ὀνομαστὸν καὶ εἰς καύχημα καὶ εἰς δόξαν καὶ οὐκ εἰσήκουσάν μου
Interconfessionale GerIo volevo legare a me il popolo d’Israele e di Giuda proprio come si lega una cintura ai fianchi. Volevo che fossero il mio popolo, la mia fama, il mio onore e la mia gloria, ma essi non hanno voluto ascoltarmi». Così disse il Signore.
Rimandi
13,11 attaccamento a Dio Dt 10,20; 11,22; 13,5; 30,20; 2 Re 18,6; Sal 63,9; 119,31; cfr. 1 Cor 6,17. — fossero il mio popolo Ger 7,23+. — il mio onore e la mia gloria Ger 33,9.
AT greco 13,12καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον πᾶς ἀσκὸς πληρωθήσεται οἴνου καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσιν πρὸς σέ μὴ γνόντες οὐ γνωσόμεθα ὅτι πᾶς ἀσκὸς πληρωθήσεται οἴνου
Interconfessionale Ger13,12Il Signore Dio d’Israele mi disse: «Geremia, va’ a dire alla gente che ogni boccale deve essere riempito di vino. Tutti ti risponderanno che lo sanno benissimo.
AT greco 13,13καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ πληρῶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν τοὺς καθημένους υἱοὺς Δαυιδ ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς προφήτας καὶ τὸν Ιουδαν καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ μεθύσματι
Interconfessionale GerAllora dirai loro che io, il Signore, riempirò di vino gli abitanti di questa regione: i suoi re che siedono sul trono di Davide, i sacerdoti, i profeti e gli abitanti di Gerusalemme, finché non saranno tutti ubriachi.
Rimandi
13,13 ubriachi Ger 25,15+; 51,39.
Note al Testo
13,13 ubriachi: la collera di Dio contro il suo popolo è qui paragonata a un vino che rende ubriachi; questa immagine sarà ripresa anche altrove, per es. in 25,15-16.
AT greco 13,14καὶ διασκορπιῶ αὐτοὺς ἄνδρα καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς πατέρας αὐτῶν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ ἐπιποθήσω λέγει κύριος καὶ οὐ φείσομαι καὶ οὐκ οἰκτιρήσω ἀπὸ διαφθορᾶς αὐτῶν
Interconfessionale GerPoi li farò sbattere l’uno contro l’altro, padri e figli, e andranno in frantumi come boccali. Non avrò pietà, compassione e misericordia: li distruggerò completamente». Così disse il Signore.
Rimandi
13,14 né pietà, né misericordia Ger 15,5; 21,7; 51,3.
AT greco 13,15ἀκούσατε καὶ ἐνωτίσασθε καὶ μὴ ἐπαίρεσθε ὅτι κύριος ἐλάλησεν
Interconfessionale Ger13,15Popolo d’Israele, non essere arrogante,
ascolta attentamente
quel che ti dice il Signore.
AT greco 13,16δότε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν δόξαν πρὸ τοῦ συσκοτάσαι καὶ πρὸς τοῦ προσκόψαι πόδας ὑμῶν ἐπ’ ὄρη σκοτεινὰ καὶ ἀναμενεῖτε εἰς φῶς καὶ ἐκεῖ σκιὰ θανάτου καὶ τεθήσονται εἰς σκότος
Interconfessionale GerRendi onore al Signore tuo Dio,
prima che faccia scendere l’oscurità
e i tuoi piedi inciampino sui monti
quando viene la notte.
Tu aspetti un nuovo giorno
ma egli lo trasformerà
in oscurità profonda,
piena di pericoli mortali.
Rimandi
13,16 Rendi onore al Signore Gs 7,19; Gv 9,24. — prima dell’oscurità Qo 12,1-2. — prima di inciampare Gv 11,10; 12,35. — la notte Is 5,30; 8,22; Am 8,9. — oscurità piena di pericoli mortali Ger 2,6; cfr. Gb 3,5.
AT greco 13,17ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσητε κεκρυμμένως κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προσώπου ὕβρεως καὶ κατάξουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα ὅτι συνετρίβη τὸ ποίμνιον κυρίου
Interconfessionale GerSe tu non ascolterai
piangerò in segreto per la tua arroganza.
Verserò lacrime amare
perché il gregge del Signore sarà deportato.

Rimandi
13,17 le lacrime del profeta Ger 8,23+.
AT greco 13,18εἴπατε τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς δυναστεύουσιν ταπεινώθητε καὶ καθίσατε ὅτι καθῃρέθη ἀπὸ κεφαλῆς ὑμῶν στέφανος δόξης ὑμῶν
Interconfessionale GerIl Signore mi disse: «Ordina al re e alla regina madre di scendere dal loro trono perché la corona preziosa è già caduta dalle loro teste.
Rimandi
13,18 il re e la regina madre 2 Re 24,8; cfr. Ger 22,24+; 29,2.
Note al Testo
13,18 re e regina madre: si tratta senz’altro del re Ioiachìn e di sua madre; questo re di Giuda regnò da metà dicembre del 598 a.C. fino a metà marzo dell’anno successivo.
AT greco 13,19πόλεις αἱ πρὸς νότον συνεκλείσθησαν καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀνοίγων ἀπῳκίσθη Ιουδας συνετέλεσεν ἀποικίαν τελείαν
Interconfessionale GerLe città del Negheb sono assediate e nessuno può liberarle. Tutta la popolazione di Giuda è condotta lontano in esilio».
Note al Testo
13,19 Negheb: altri: sud.
AT greco 13,20ἀνάλαβε ὀφθαλμούς σου Ιερουσαλημ καὶ ἰδὲ τοὺς ἐρχομένους ἀπὸ βορρᾶ ποῦ ἐστιν τὸ ποίμνιον ὃ ἐδόθη σοι πρόβατα δόξης σου
Interconfessionale GerAlza gli occhi, Gerusalemme, e guarda! I tuoi nemici vengono dal nord. Dove sono le pecore che ti erano state affidate, il gregge che era il tuo vanto?
Rimandi
13,20 dal nord 1,14+.
AT greco 13,21τί ἐρεῖς ὅταν ἐπισκέπτωνταί σε καὶ σὺ ἐδίδαξας αὐτοὺς ἐπὶ σὲ μαθήματα εἰς ἀρχήν οὐκ ὠδῖνες καθέξουσίν σε καθὼς γυναῖκα τίκτουσαν
Interconfessionale GerTu credevi di esserti assicurata l’amicizia degli stranieri. Che cosa dirai quando ti conquisteranno e comanderanno su di te? Ti lamenterai come una donna colta dalle doglie del parto.
Rimandi
13,21 amicizia (degli stranieri) 2 Re 16,7; 20,13. — le doglie Ger 22,23.
AT greco 13,22καὶ ἐὰν εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου διὰ τί ἀπήντησέν μοι ταῦτα διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἀδικίας σου ἀνεκαλύφθη τὰ ὀπίσθιά σου παραδειγματισθῆναι τὰς πτέρνας σου
Interconfessionale GerAllora ti domanderai perché ti sono accadute queste disgrazie. È stato a causa delle tue grandi colpe che i nemici ti hanno spogliata e violentata.
Rimandi
13,22 spogliata e violentata v. 26; Is 47,2-3; Na 3,5; cfr. Ab 2,16; Ap 17,16.
AT greco 13,23εἰ ἀλλάξεται Αἰθίοψ τὸ δέρμα αὐτοῦ καὶ πάρδαλις τὰ ποικίλματα αὐτῆς καὶ ὑμεῖς δυνήσεσθε εὖ ποιῆσαι μεμαθηκότες τὰ κακά
Interconfessionale GerPuò un uomo di colore cambiare la sua pelle o un leopardo cancellare le sue macchie? Così i tuoi abitanti, abituati a comportarsi male, si illudono forse di poter fare qualcosa di buono?
Rimandi
13,23 poter fare qualcosa di buono? Ger 6,29; Sal 55,20; Mt 12,34.
Note al Testo
13,23 uomo di colore: altri: Etiope oppure Cuscita.
AT greco 13,24καὶ διέσπειρα αὐτοὺς ὡς φρύγανα φερόμενα ὑπὸ ἀνέμου εἰς ἔρημον
Interconfessionale GerIl Signore li disperderà come paglia spazzata via dal vento del deserto.
Rimandi
13,24 dispersione Ger 9,15.
AT greco 13,25οὗτος ὁ κλῆρός σου καὶ μερὶς τοῦ ἀπειθεῖν ὑμᾶς ἐμοί λέγει κύριος ὡς ἐπελάθου μου καὶ ἤλπισας ἐπὶ ψεύδεσιν
Interconfessionale GerÈ questo il tuo destino, Gerusalemme! Così dice il Signore, che ha deciso di trattarti così perché lo hai messo da parte e hai confidato in realtà ingannevoli.
Rimandi
13,25 hai messo da parte il Signore Ger 2,32+. — hai confidato in realtà ingannevoli Ger 28,15; 29,31.
AT greco 13,26κἀγὼ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου καὶ ὀφθήσεται ἡ ἀτιμία σου
Interconfessionale Ger13,26Il Signore stesso ti strapperà i vestiti e ti esporrà nuda alla vergogna.
AT greco 13,27καὶ ἡ μοιχεία σου καὶ ὁ χρεμετισμός σου καὶ ἡ ἀπαλλοτρίωσις τῆς πορνείας σου ἐπὶ τῶν βουνῶν καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἑώρακα τὰ βδελύγματά σου οὐαί σοι Ιερουσαλημ ὅτι οὐκ ἐκαθαρίσθης ὀπίσω μου ἕως τίνος ἔτι
Interconfessionale GerEgli ha visto i tuoi adulteri, i tuoi gridi di piacere, l’oscenità della tua prostituzione sulle alture e nei campi. Gerusalemme, per te è finita! Quando deciderai di purificarti?
Rimandi
13,27 l’oscenità della tua prostituzione Ger 2,10; 4,1. — purificati Ger 4,14; Ez 24,13; Os 8,5.