Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 14 14,1καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν περὶ τῆς ἀβροχίας
Interconfessionale Ger14,1Quando venne la siccità, il Signore disse a Geremia:
AT greco 14,2ἐπένθησεν ἡ Ιουδαία καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐκενώθησαν καὶ ἐσκοτώθησαν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἡ κραυγὴ τῆς Ιερουσαλημ ἀνέβη
Interconfessionale Ger«La terra di Giuda è in lutto:
le sue città stanno morendo,
la gente è abbattuta per il dolore,
tutta Gerusalemme grida e cerca aiuto.
Rimandi
14,2 Giuda in lutto Ger 12,4; Lam 1,4.
AT greco 14,3καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἀπέστειλαν τοὺς νεωτέρους αὐτῶν ἐφ’ ὕδωρ ἤλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα καὶ οὐχ εὕροσαν ὕδωρ καὶ ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν κενά
Interconfessionale GerI ricchi mandano i servi
ad attingere acqua:
quelli giungono ai pozzi
ma li trovano asciutti
e ritornano indietro con i secchi vuoti;
scoraggiati e confusi, si nascondono il volto.
Rimandi
14,3 confusi (si nascondono il volto) 2 Sam 15,30.
AT greco 14,4καὶ τὰ ἔργα τῆς γῆς ἐξέλιπεν ὅτι οὐκ ἦν ὑετός ᾐσχύνθησαν γεωργοί ἐπεκάλυψαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν
Interconfessionale GerNon è più caduta la pioggia sulla nostra terra:
tutto il terreno è screpolato
e i contadini, avviliti, si nascondono il volto.
Rimandi
14,4 Non è più caduta la pioggia Ger 3,3+. — contadini avviliti Gl 1,11.
AT greco 14,5καὶ ἔλαφοι ἐν ἀγρῷ ἔτεκον καὶ ἐγκατέλιπον ὅτι οὐκ ἦν βοτάνη
Interconfessionale Ger14,5Le cerve partoriscono nei campi
e abbandonano i cuccioli appena nati
perché non c’è più un filo d’erba.
AT greco 14,6ὄνοι ἄγριοι ἔστησαν ἐπὶ νάπας εἵλκυσαν ἄνεμον ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ὅτι οὐκ ἦν χόρτος ἀπὸ λαοῦ ἀδικίας
Interconfessionale Ger14,6Gli asini selvatici si fermano sulle colline
e ansimano come sciacalli:
per mancanza di erba non ci vedono più».
AT greco 14,7εἰ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν κύριε ποίησον ἡμῖν ἕνεκεν σοῦ ὅτι πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐναντίον σοῦ ὅτι σοὶ ἡμάρτομεν
Interconfessionale GerLa gente grida:
«Anche se i nostri peccati ci accusano,
agisci, Signore, per amore del tuo nome.
È vero, troppe volte ti abbiamo tradito,
abbiamo peccato contro di te.
Rimandi
14,7 conseguenze visibili dei peccati Ger 5,25; Sal 107,34. — per amore del tuo nome v. 21; Sal 25,11; Dn 9,19; Suppl.Dn 3,34; cfr. Is 48,9; Ez 20,9.14; Sal 23,3; Mt 6,9. — abbiamo peccato Ger 14,20; 3,25; 8,14; Sal 38,19.
AT greco 14,8ὑπομονὴ Ισραηλ κύριε καὶ σῴζεις ἐν καιρῷ κακῶν ἵνα τί ἐγενήθης ὡσεὶ πάροικος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὡς αὐτόχθων ἐκκλίνων εἰς κατάλυμα
Interconfessionale GerTu sei la speranza d’Israele,
tu ci hai salvati
nei momenti di disgrazia.
Perché ora ti comporti
come uno straniero in mezzo a noi,
come un viandante
che si ferma solo una notte?
Rimandi
14,8 Dio, speranza d’Israele Ger 17,1. — Dio salvatore Is 43,3+. — nei momenti di disgrazia Sal 77,3+.
AT greco 14,9μὴ ἔσῃ ὥσπερ ἄνθρωπος ὑπνῶν ἢ ὡς ἀνὴρ οὐ δυνάμενος σῴζειν καὶ σὺ ἐν ἡμῖν εἶ κύριε καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐφ’ ἡμᾶς μὴ ἐπιλάθῃ ἡμῶν
Interconfessionale GerPerché ti comporti
come un uomo colto di sorpresa,
come un uomo forte, ma incapace di aiutare?
Eppure tu sei in mezzo a noi, Signore!
Noi siamo chiamati col tuo nome:
non abbandonarci!».
Rimandi
14,9 tu sei in mezzo a noi Es 29,45; Gv 1,26. — siamo chiamati con il tuo nome Is 43,7.
AT greco 14,10οὕτως λέγει κύριος τῷ λαῷ τούτῳ ἠγάπησαν κινεῖν πόδας αὐτῶν καὶ οὐκ ἐφείσαντο καὶ ὁ θεὸς οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς νῦν μνησθήσεται τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν
Interconfessionale GerCosì dice il Signore riguardo a questo popolo: «Ci provano gusto a vivere in modo sregolato, senza tener conto di me. Ma io non posso approvarli. Mi ricordo del peccato del mio popolo e lo punirò».
Rimandi
14,10 Ci provano gusto a vivere in modo sregolato Ger 2,31.
AT greco 14,11καὶ εἶπεν κύριος πρός με μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου εἰς ἀγαθά
Interconfessionale GerIl Signore mi disse: «Non chiedermi di aiutare questo popolo.
Rimandi
14,11 Non chiedermi di aiutarlo Ger 7,16+.
AT greco 14,12ὅτι ἐὰν νηστεύσωσιν οὐκ εἰσακούσομαι τῆς δεήσεως αὐτῶν καὶ ἐὰν προσενέγκωσιν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας οὐκ εὐδοκήσω ἐν αὐτοῖς ὅτι ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ ἐγὼ συντελέσω αὐτούς
Interconfessionale GerAnche se digiuneranno, non ascolterò le loro grida di aiuto; anche se mi faranno offerte o bruceranno in mio onore carne di animali, non gradirò tutto questo. Anzi, li sterminerò con la guerra, la spada e la peste».
Rimandi
14,12 digiuni e grida di aiuto a Dio Gl 1,13-14; 2,15-17; Sal 69,2-19. — Dio rifiuta offerte e sacrifici di animali Ger 6,20+. — spada, carestia, peste Ger 21,7-9; 24,10; 27,8.13; 29,17-18; 38,2; 42,17; cfr. 5,12; 28,8.
AT greco 14,13καὶ εἶπα ὦ κύριε ἰδοὺ οἱ προφῆται αὐτῶν προφητεύουσιν καὶ λέγουσιν οὐκ ὄψεσθε μάχαιραν οὐδὲ λιμὸς ἔσται ἐν ὑμῖν ὅτι ἀλήθειαν καὶ εἰρήνην δώσω ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ
Interconfessionale GerAllora esclamai: «Signore mio Dio, tu sai che purtroppo i profeti assicurano al popolo che non ci sarà né guerra né carestia e che tu hai garantito una pace perfetta in questo luogo».
Rimandi
14,13 messaggio rassicurante dei profeti Ger 4,10; 6,14; 23,17; cfr. 1 Re 22,12. — non ci sarà guerra Ger 5,12; cfr. Gn 3,4. — pace perfetta Ger 16,5; 29,7.11; 33,6.9.
AT greco 14,14καὶ εἶπεν κύριος πρός με ψευδῆ οἱ προφῆται προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐκ ἐλάλησα πρὸς αὐτούς ὅτι ὁράσεις ψευδεῖς καὶ μαντείας καὶ οἰωνίσματα καὶ προαιρέσεις καρδίας αὐτῶν αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν
Interconfessionale GerMa il Signore mi rispose: «È falso quel che i profeti dicono a nome mio. Io non li ho inviati, non ho dato nessun ordine, non ho rivolto loro la mia parola. Vi annunziano solo visioni false, predizioni senza senso e invenzioni della loro fantasia.
Rimandi
14,14 il falso cfr. Ger 13,25; 22,10; 29,9. — non li ho inviati Ger 23,21.32; 27,15; 28,15; 29,9.31; 14,16. — nessuno li seppellirà Ger 8,2+. — farò ricadere su di essi la loro malvagità Ger 6,19; Sal 7,17; cfr. Ger 2,19.
AT greco 14,15διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος περὶ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς οἳ λέγουσιν μάχαιρα καὶ λιμὸς οὐκ ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται οἱ προφῆται
Interconfessionale Ger14,15Questi profeti non li ho mandati io, anche se parlano a nome mio. Annunziano che non ci sarà né guerra né carestia in questa regione. Ebbene, io li farò morire proprio in guerra e a causa della carestia. Te lo assicuro io, il Signore.
AT greco 14,16καὶ ὁ λαός οἷς αὐτοὶ προφητεύουσιν αὐτοῖς καὶ ἔσονται ἐρριμμένοι ἐν ταῖς διόδοις Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ καὶ οὐκ ἔσται ὁ θάπτων αὐτούς καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν καὶ ἐκχεῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακὰ αὐτῶν
Interconfessionale Ger14,16La gente che li ha ascoltati, farà la stessa fine: morirà di fame e per la guerra. I loro cadaveri saranno gettati per le strade di Gerusalemme e nessuno li seppellirà. Questo capiterà anche alle loro mogli, ai figli e alle figlie. In questo modo farò ricadere su di essi la loro malvagità».
AT greco 14,17καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦτον καταγάγετε ἐπ’ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός καὶ μὴ διαλιπέτωσαν ὅτι συντρίμματι συνετρίβη θυγάτηρ λαοῦ μου καὶ πληγῇ ὀδυνηρᾷ σφόδρα
Interconfessionale GerIl Signore mi ordinò di rivolgere al popolo queste parole:
«I miei occhi son pieni di pianto,
giorno e notte non possono trattenere le lacrime:
una grande sciagura
si è abbattuta sulla vergine, figlia del mio popolo,
e l’ha colpita a morte.
Rimandi
14,17 pianto Ger 8,23+. — sciagura Ger 4,6+.
AT greco 14,18ἐὰν ἐξέλθω εἰς τὸ πεδίον καὶ ἰδοὺ τραυματίαι μαχαίρας καὶ ἐὰν εἰσέλθω εἰς τὴν πόλιν καὶ ἰδοὺ πόνος λιμοῦ ὅτι ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐπορεύθησαν εἰς γῆν ἣν οὐκ ᾔδεισαν
Interconfessionale Ger14,18Esco in aperta campagna
e vedo cadaveri trafitti dalla spada;
rientro in città
e vedo gente che muore di fame.
Profeti e sacerdoti
si aggirano per la regione
senza capirci più nulla».
AT greco 14,19μὴ ἀποδοκιμάζων ἀπεδοκίμασας τὸν Ιουδαν καὶ ἀπὸ Σιων ἀπέστη ἡ ψυχή σου ἵνα τί ἔπαισας ἡμᾶς καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἴασις ὑπεμείναμεν εἰς εἰρήνην καὶ οὐκ ἦν ἀγαθά εἰς καιρὸν ἰάσεως καὶ ἰδοὺ ταραχή
Interconfessionale Ger«Signore, hai completamente respinto Giuda?
Ti è diventata insopportabile la città di Sion?
Perché ci hai colpiti così duramente
che non possiamo più riprenderci?
Aspettavamo la pace, ma non c’è stata;
aspettavamo la guarigione,
ma è arrivato il terrore.
Rimandi
14,19 hai completamente respinto Giuda? Lam 5,22. — insopportabile la città di Sion? Ger 12,8. — non possiamo più riprenderci Ger 10,19+. — Aspettavamo… ma Ger 8,15.
AT greco 14,20ἔγνωμεν κύριε ἁμαρτήματα ἡμῶν ἀδικίας πατέρων ἡμῶν ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου
Interconfessionale GerÈ vero, Signore, abbiamo peccato contro di te:
riconosciamo i nostri peccati
e quelli dei nostri padri.
Rimandi
14,20 confessione dei peccati Dn 9,4-19.
AT greco 14,21κόπασον διὰ τὸ ὄνομά σου μὴ ἀπολέσῃς θρόνον δόξης σου μνήσθητι μὴ διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην σου τὴν μεθ’ ἡμῶν
Interconfessionale GerPer amore del tuo nome, non abbandonarci!
Non permettere che sia disprezzato il trono della tua gloria!
Ricordati della tua alleanza con noi:
non infrangerla!
Rimandi
14,21 Per amore del tuo nome v. 7+; Ez 36,22; Sal 25,11.
AT greco 14,22μὴ ἔστιν ἐν εἰδώλοις τῶν ἐθνῶν ὑετίζων καὶ εἰ ὁ οὐρανὸς δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ οὐχὶ σὺ εἶ αὐτός καὶ ὑπομενοῦμέν σε ὅτι σὺ ἐποίησας πάντα ταῦτα
Interconfessionale GerFra tutti gli idoli delle nazioni
nessuno è capace di far venire la pioggia!
Da solo, il cielo non può mandare temporali!
Noi speriamo in te, Signore Dio nostro,
perché solamente tu fai tutte queste cose».
Rimandi
14,22 idoli Ger 10,8+. — la pioggia è data da Dio Ger 5,24+; Gb 5,10; Lett.Ger 52; At 14,17.