Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 15 15,1καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἐὰν στῇ Μωυσῆς καὶ Σαμουηλ πρὸ προσώπου μου οὐκ ἔστιν ἡ ψυχή μου πρὸς αὐτούς ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν τοῦτον καὶ ἐξελθέτωσαν
Interconfessionale GerAllora il Signore mi disse: «Anche se venissero Mosè e Samuele a supplicarmi, io non mi lascerò intenerire per questo popolo. Mandalo via! Se ne vada!
Rimandi
15,1 intercessori: Mosè Es 32,11; 34,9; Nm 11,2; Sal 106,23 ecc. — Samuele 1 Sam 7,8-10; 12,19.23; Sir 46,16. — Mosè e Samuele Sal 99,6. — profeta intercessore Ger 7,16+. — non mi lascerò intenerire Ger 11,14.
AT greco 15,2καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσιν πρὸς σέ ποῦ ἐξελευσόμεθα καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς τάδε λέγει κύριος ὅσοι εἰς θάνατον εἰς θάνατον καὶ ὅσοι εἰς μάχαιραν εἰς μάχαιραν καὶ ὅσοι εἰς λιμόν εἰς λιμόν καὶ ὅσοι εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς αἰχμαλωσίαν
Interconfessionale GerSe ti domanderanno dove devono andare, risponderai che io ho detto:
Chi deve morire di peste,
vada a morire di peste!
Chi deve morire di spada,
vada a morire di spada!
Chi deve morire di fame,
vada a morire di fame!
Chi deve andare in esilio,
vada in esilio!
Rimandi
15,2 vada a morire… Ger 14,12; 43,11; Ez 5,12; 6,11-12; Zc 11,9; Ap 13,10.
Note al Testo
15,2 chi deve andare in esilio vada in esilio: altri: chi deve finire schiavo… sia reso schiavo.
AT greco 15,3καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτοὺς τέσσαρα εἴδη λέγει κύριος τὴν μάχαιραν εἰς σφαγὴν καὶ τοὺς κύνας εἰς διασπασμὸν καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ εἰς βρῶσιν καὶ εἰς διαφθοράν
Interconfessionale Ger«Io, il Signore, ho deciso di colpirli con quattro specie di disgrazie: la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli uccelli rapaci e infine le bestie selvatiche per far sparire ogni resto dei loro cadaveri.
Rimandi
15,3 quattro specie di disgrazie Ez 14,21.
AT greco 15,4καὶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς ἀνάγκας πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς διὰ Μανασση υἱὸν Εζεκιου βασιλέα Ιουδα περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale GerTutti i popoli della terra avranno orrore per il castigo che ha colpito gli abitanti di Giuda. È la conseguenza dei delitti commessi a Gerusalemme da Manasse, figlio di Ezechia, quando era re di Giuda».
Rimandi
15,4 esempio terrificante per tutti Ger 24,9; 29,18; 34,17; cfr. Na 3,6. — a causa di Manasse 2 Re 21,1-16; 24,3-4.
Note al Testo
15,4 Il re Manasse (687-642 a.C.) fu uno dei principali responsabili della degenerazione morale e religiosa del popolo (vedi 2 Re 21,1-18; 2 Cronache 33,1-20).
AT greco 15,5τίς φείσεται ἐπὶ σοί Ιερουσαλημ καὶ τίς δειλιάσει ἐπὶ σοί ἢ τίς ἀνακάμψει εἰς εἰρήνην σοι
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Nessuno avrà pietà di te, Gerusalemme,
nessuno ti compiangerà,
nessuno si fermerà a domandare come stai.
Rimandi
15,5 Nessuno avrà pietà Ger 13,14; Na 3,7; Sal 69,21.
AT greco 15,6σὺ ἀπεστράφης με λέγει κύριος ὀπίσω πορεύσῃ καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου καὶ διαφθερῶ σε καὶ οὐκέτι ἀνήσω αὐτούς
Interconfessionale GerTu mi hai respinto — così dice il Signore, —
mi hai voltato le spalle.
Allora io ho steso la mano contro di te per distruggerti:
sono stanco di avere pietà!
Rimandi
15,6 il Signore… contro Gerusalemme Ger 6,12; 51,25. — sono stanco… Ger 44,22; Am 7,8.
AT greco 15,7καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν διασπορᾷ ἐν πύλαις λαοῦ μου ἠτεκνώθησαν ἀπώλεσαν τὸν λαόν μου διὰ τὰς κακίας αὐτῶν
Interconfessionale GerIn tutte le città della regione
ho disperso i tuoi abitanti
come paglia al vento.
Li ho privati dei loro figli,
ho distrutto il mio popolo
perché non ha mai smesso
di comportarsi male.
Rimandi
15,7 castigo per far cambiare condotta Ger 5,3; 9,9-11. — non hanno smesso di comportarsi male Ger 5,3+.
AT greco 15,8ἐπληθύνθησαν χῆραι αὐτῶν ὑπὲρ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης ἐπήγαγον ἐπὶ μητέρα νεανίσκου ταλαιπωρίαν ἐν μεσημβρίᾳ ἐπέρριψα ἐπ’ αὐτὴν ἐξαίφνης τρόμον καὶ σπουδήν
Interconfessionale GerLe loro vedove sono diventate
più numerose dei granelli di sabbia nel mare.
In pieno giorno ho mandato il lutto
sulle madri dei giovani in guerra.
All’improvviso le ho sconvolte
con una terribile angoscia.
Rimandi
15,8 più numerose dei granelli di sabbia Gn 22,17; Gs 11,4; Sal 78,27; Gb 6,3; cfr. Ger 33,22.
Note al Testo
15,8 ho mandato il lutto… in guerra: testo ebraico per noi oscuro, traduzione probabile.
AT greco 15,9ἐκενώθη ἡ τίκτουσα ἑπτά ἀπεκάκησεν ἡ ψυχὴ αὐτῆς ἐπέδυ ὁ ἥλιος αὐτῇ ἔτι μεσούσης τῆς ἡμέρας κατῃσχύνθη καὶ ὠνειδίσθη τοὺς καταλοίπους αὐτῶν εἰς μάχαιραν δώσω ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν
Interconfessionale Ger15,9Anche la madre che aveva sette figli
si sente svenire, le manca il respiro,
le si annebbia la vista in pieno giorno,
impallidisce e vaneggia.
Farò uccidere dai nemici
anche quelli che credevano di averla scampata».
Così dice il Signore.
AT greco 15,10οἴμμοι ἐγώ μῆτερ ὡς τίνα με ἔτεκες ἄνδρα δικαζόμενον καὶ διακρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ οὔτε ὠφέλησα οὔτε ὠφέλησέν με οὐδείς ἡ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρωμένοις με
Interconfessionale GerQuanto sono infelice!
Mia madre mi ha messo al mondo
per essere oggetto di litigio e contestazione in tutto il paese!
Non ho fatto debiti, non ho fatto prestiti,
eppure tutti mi maledicono.
Rimandi
15,10 Geremia si lamenta con il Signore Ger 11,18+. — rammarico di essere nato Ger 20,14; Gb 3,1.
AT greco 15,11γένοιτο δέσποτα κατευθυνόντων αὐτῶν εἰ μὴ παρέστην σοι ἐν καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτῶν εἰς ἀγαθὰ πρὸς τὸν ἐχθρόν
Interconfessionale GerIl Signore mi rispose:
«Farò andare tutto a tuo favore,
te lo prometto!
Farò cadere i nemici ai tuoi piedi
quando ti troverai in grave pericolo.
Note al Testo
15,11-12 I vv. 11-12 nel testo ebraico sono oscuri. Altre versioni moderne preferiscono seguire qui antiche traduzioni.
AT greco 15,12εἰ γνωσθήσεται σίδηρος καὶ περιβόλαιον χαλκοῦν
Interconfessionale Ger15,12Sarai come l’acciaio temprato nel nord,
che non può essere spezzato
dal ferro o dal rame.
AT greco 15,13ἡ ἰσχύς σου καὶ τοὺς θησαυρούς σου εἰς προνομὴν δώσω ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας σου καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου
Interconfessionale GerLascerò nelle mani dei nemici
le ricchezze e i tesori del mio popolo,
per punirlo di tutti i peccati
commessi sul suo territorio.
Rimandi
15,13 il prezzo di tutti i peccati dei popolo Ger 6,19; 14,16; Is 50,1.
AT greco 15,14καὶ καταδουλώσω σε κύκλῳ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐν τῇ γῇ ᾗ οὐκ ᾔδεις ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου ἐφ’ ὑμᾶς καυθήσεται
Interconfessionale GerIl mio popolo diventerà schiavo dei suoi nemici
in una regione che non conosce,
perché la mia ira si è accesa come un fuoco
che arderà contro di lui».
Rimandi
15,14 diventerà schiavo Ger 17,4. — il fuoco della mia ira… Dt 32,22; Sal 18,9.
AT greco 15,15κύριε μνήσθητί μου καὶ ἐπίσκεψαί με καὶ ἀθῴωσόν με ἀπὸ τῶν καταδιωκόντων με μὴ εἰς μακροθυμίαν γνῶθι ὡς ἔλαβον περὶ σοῦ ὀνειδισμὸν
Interconfessionale Ger15,15Allora dissi:
«Signore, tu mi conosci bene!
Ricordati di me, aiutami!
Vendicami dei miei persecutori.
Se tu sei troppo paziente con loro,
quelli mi uccidono!
Ricordati che mi insultano per causa tua.
AT greco 15,16ὑπὸ τῶν ἀθετούντων τοὺς λόγους σου συντέλεσον αὐτούς καὶ ἔσται ὁ λόγος σου ἐμοὶ εἰς εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καρδίας μου ὅτι ἐπικέκληται τὸ ὄνομά σου ἐπ’ ἐμοί κύριε παντοκράτωρ
Interconfessionale GerQuando le tue parole sono state trovate,
le ho divorate.
Le tue parole sono diventate la gioia e l’esultanza del mio cuore,
perché appartengo a te,
Signore, Dio dell’universo.
Rimandi
15,16 le tue parole… le ho divorate Sal 19,11; 119,131; Gv 4,34; Eb 6,4; cfr. Ez 3,1-3. — la gioia e l’esultanza del mio cuore Sal 19,9; 119,11. — appartengo a te Ger 14,9+; cfr. 7,10.
AT greco 15,17οὐκ ἐκάθισα ἐν συνεδρίῳ αὐτῶν παιζόντων ἀλλὰ εὐλαβούμην ἀπὸ προσώπου χειρός σου κατὰ μόνας ἐκαθήμην ὅτι πικρίας ἐνεπλήσθην
Interconfessionale GerNon ho mai cercato la mia felicità
tra gente allegra e chiassosa,
perché tu mi hai costretto
a rimanere da solo,
in disparte, pieno di sdegno.
Rimandi
15,17 cercare gente allegra e chiassosa Ger 16,18.
AT greco 15,18ἵνα τί οἱ λυποῦντές με κατισχύουσίν μου ἡ πληγή μου στερεά πόθεν ἰαθήσομαι γινομένη ἐγενήθη μοι ὡς ὕδωρ ψευδὲς οὐκ ἔχον πίστιν
Interconfessionale GerPerché continuo a soffrire?
Perché il mio dolore è come una piaga
che nessuna medicina riesce a guarire?
E ora, anche tu mi deludi,
come un torrente dalle acque incostanti».

Rimandi
15,18 piaga incurabile Ger 10,19+. — come un torrente dalle acque incostanti Gb 6,15-20.
AT greco 15,19διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐὰν ἐπιστρέψῃς καὶ ἀποκαταστήσω σε καὶ πρὸ προσώπου μου στήσῃ καὶ ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον ἀπὸ ἀναξίου ὡς στόμα μου ἔσῃ καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ πρὸς σέ καὶ σὺ οὐκ ἀναστρέψεις πρὸς αὐτούς
Interconfessionale GerAllora il Signore mi rispose:
«Se tu tornerai verso di me,
io ti accoglierò di nuovo
al mio servizio.
Se tu saprai distinguere
tra le cose importanti e le cose da poco,
io continuerò a parlare per mezzo tuo.
La gente di Giuda deve imparare da te,
non tu da loro.
Rimandi
15,19 il Signore accoglie di nuovo Ger 31,18. — al mio servizio Ger 18,20; 1 Re 17,1; Sal 106,23; cfr. Ger 7,10+. — la bocca del Signore e quella del profeta Ger 1,9+; 1 Re 17,24.
AT greco 15,20καὶ δώσω σε τῷ λαῷ τούτῳ ὡς τεῖχος ὀχυρὸν χαλκοῦν καὶ πολεμήσουσιν πρὸς σὲ καὶ οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σέ διότι μετὰ σοῦ εἰμι τοῦ σῴζειν σε
Interconfessionale GerNei confronti di questo popolo,
ti renderò come un muro di bronzo durissimo;
combatteranno contro di te,
ma non ti vinceranno
perché io sono con te,
a difenderti e salvarti.
Lo dico io, il Signore!
Rimandi
15,20 muro di bronzo Ger 1,18-19. — con te Ger 1,8+. — a salvarti cfr. Ger 20,13.
AT greco 15,21καὶ ἐξαιρεῖσθαί σε ἐκ χειρὸς πονηρῶν καὶ λυτρώσομαί σε ἐκ χειρὸς λοιμῶν
Interconfessionale GerTi libererò dal potere dei nemici,
ti strapperò dalle loro mani violente».
Rimandi
15,21 Geremia liberato Ger 26,24; 36,26; 38,9.13.