Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 16 16,1καὶ σὺ μὴ λάβῃς γυναῖκα λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
Interconfessionale Ger16,1Il Signore mi disse ancora:
AT greco 16,2καὶ οὐ γεννηθήσεταί σοι υἱὸς οὐδὲ θυγάτηρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ
Interconfessionale Ger«Non devi prendere moglie e avere figli in questo luogo.
Rimandi
16,2 celibato cfr. Ez 24,16; Mt 19,12; 1 Cor 7,27.
AT greco 16,3ὅτι τάδε λέγει κύριος περὶ τῶν υἱῶν καὶ περὶ τῶν θυγατέρων τῶν γεννωμένων ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ περὶ τῶν μητέρων αὐτῶν τῶν τετοκυιῶν αὐτοὺς καὶ περὶ τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν γεγεννηκότων αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ
Interconfessionale Ger16,3Sappi che cosa accadrà ai bambini che nascono in questo luogo e ai genitori che hanno dato loro la vita:
AT greco 16,4ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται οὐ κοπήσονται καὶ οὐ ταφήσονται εἰς παράδειγμα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται
Interconfessionale Germoriranno tutti straziati da mali orribili; resteranno senza lutto e senza sepoltura; saranno come letame nei campi; saranno uccisi in guerra o moriranno di fame; i loro cadaveri verranno lasciati in pasto agli uccelli rapaci e alle bestie selvatiche.
Rimandi
16,4 senza lutto e senza sepoltura Ger 8,2+. — in pasto agli uccelli rapaci e alle bestie selvatiche Ger 7,33+.
Note al Testo
16,4 senza sepoltura: vedi nota a 8,2.
AT greco 16,5τάδε λέγει κύριος μὴ εἰσέλθῃς εἰς θίασον αὐτῶν καὶ μὴ πορευθῇς τοῦ κόψασθαι καὶ μὴ πενθήσῃς αὐτούς ὅτι ἀφέστακα τὴν εἰρήνην μου ἀπὸ τοῦ λαοῦ τούτου
Interconfessionale Ger«È inutile che tu entri in una casa dove si fa lutto per unirti ai pianti o per portare conforto: perché io ho ritirato da questo popolo la prosperità che gli avevo dato. Non lo amo più, non ne ho compassione. Lo dico io, il Signore.
Rimandi
16,5 prosperità Ger 14,13; cfr. Nm 6,26. — né pietà né misericordia Ger 13,4+.
Note al Testo
16,5-7 In questi versetti vengono elencate le principali espressioni di lutto e di dolore in uso nel mondo medio-orientale di quei tempi (vedi anche nota a 41,5 e Giosuè 7,6).
AT greco 16,6οὐ μὴ κόψωνται αὐτοὺς οὐδὲ ἐντομίδας οὐ μὴ ποιήσωσιν καὶ οὐ ξυρήσονται
Interconfessionale GerIn questo paese moriranno tutti, senza distinzione, e non saranno rimpianti né sepolti. Nessuno si graffierà per la disperazione o si taglierà i capelli in segno di lutto.
Rimandi
16,6 non funerali Ger 22,18; Ez 24,23. — graffi e taglio dei capelli Ger 47,5; Dt 14,1.
AT greco 16,7καὶ οὐ μὴ κλασθῇ ἄρτος ἐν πένθει αὐτῶν εἰς παράκλησιν ἐπὶ τεθνηκότι οὐ ποτιοῦσιν αὐτὸν ποτήριον εἰς παράκλησιν ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ αὐτοῦ
Interconfessionale Ger16,7Nessuno andrà a mangiare e a bere con chi è afflitto per consolarlo della morte di persone care, nemmeno se si tratta del padre o della madre.
AT greco 16,8εἰς οἰκίαν πότου οὐκ εἰσελεύσῃ συγκαθίσαι μετ’ αὐτῶν τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν
Interconfessionale Ger«Non entrare in una casa dove c’è un pranzo di nozze, non fermarti a mangiare e a bere con gli invitati.
Rimandi
16,8 non partecipare a pranzi di nozze Ger 15,17.
AT greco 16,9διότι τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ καταλύω ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης
Interconfessionale GerEcco che cosa accadrà fra poco, e tutti ne saranno testimoni: farò cessare in questo luogo i canti di gioia e di allegria, la voce dello sposo e della sposa. Lo dico io, il Signore dell’universo, Dio d’Israele.
Rimandi
16,9 cessazione dei canti di gioia Ger 25,10; Is 24,8; cfr. Ger 33,11.
AT greco 16,10καὶ ἔσται ὅταν ἀναγγείλῃς τῷ λαῷ τούτῳ ἅπαντα τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ εἴπωσιν πρὸς σέ διὰ τί ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα τίς ἡ ἀδικία ἡμῶν καὶ τίς ἡ ἁμαρτία ἡμῶν ἣν ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
Interconfessionale Ger«Quando riferirai alla gente tutte queste cose, essi ti domanderanno perché ho deciso di punirli così duramente. Vorranno sapere quali colpe hanno commesso, quali peccati hanno fatto contro il Signore loro Dio.
Rimandi
16,10 perché… Ger 5,19; Is 58,3.
AT greco 16,11καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με οἱ πατέρες ὑμῶν λέγει κύριος καὶ ᾤχοντο ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐμὲ ἐγκατέλιπον καὶ τὸν νόμον μου οὐκ ἐφυλάξαντο
Interconfessionale GerAllora tu dirai queste mie parole: I vostri padri si sono allontanati da me per andare dietro ad altre divinità — così dice il Signore, — le hanno adorate e si sono inginocchiati davanti ad esse; mi hanno abbandonato e non hanno seguito i miei insegnamenti.
Rimandi
16,11 mi sono allontanato dal Signore Ger 2,5.13+; 2,17. — per andare dietro ad altre divinità Ger 5,19; 7,6.9+; cfr. Dt 4,28; 28,63.
AT greco 16,12καὶ ὑμεῖς ἐπονηρεύσασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ ἰδοὺ ὑμεῖς πορεύεσθε ἕκαστος ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας ὑμῶν τῆς πονηρᾶς τοῦ μὴ ὑπακούειν μου
Interconfessionale GerMa voi vi siete comportati anche peggio. Ognuno di voi si è ostinato nel seguire i suggerimenti del suo animo malvagio e rifiuta di ubbidirmi.
Rimandi
16,12 Ognuno si è ostinato Ger 3,17+.
AT greco 16,13καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν ἣν οὐκ ᾔδειτε ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ δουλεύσετε ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις οἳ οὐ δώσουσιν ὑμῖν ἔλεος
Interconfessionale Ger16,13Perciò vi scaccerò da questa vostra terra e vi farò andare in una regione che non conoscete. Nemmeno i vostri padri ne hanno mai sentito parlare. Laggiù servirete divinità straniere giorno e notte, perché io non avrò più misericordia di voi».
AT greco 16,14διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι ζῇ κύριος ὁ ἀναγαγὼν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Interconfessionale Ger16,14Il Signore dice: «Sta per venire il momento in cui la gente non dirà più: “Giuro per la vita del Signore che ha fatto uscire il popolo d’Israele dall’Egitto…”.
AT greco 16,15ἀλλά ζῇ κύριος ὃς ἀνήγαγεν τὸν οἶκον Ισραηλ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἐξώσθησαν ἐκεῖ καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν
Interconfessionale GerInvece diranno: “Giuro per la vita del Signore che ha fatto ritornare il popolo d’Israele dal nord e da tutte le regioni dove lo aveva disperso”. Infatti io li farò ritornare nella loro terra, quella che avevo dato ai loro padri».
Rimandi
16,15 ritorno del popolo dal nord Ger 31,8; cfr. 1,14+. — nella terra data ai loro padri Ger 12,15; 24,6; Bar 2,34.
AT greco 16,16ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τοὺς ἁλεεῖς τοὺς πολλούς λέγει κύριος καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς καὶ μετὰ ταῦτα ἀποστελῶ τοὺς πολλοὺς θηρευτάς καὶ θηρεύσουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους καὶ ἐπάνω παντὸς βουνοῦ καὶ ἐκ τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν
Interconfessionale GerIl Signore dice: «Manderò contro gli Israeliti i loro nemici: questi ne faranno grandi retate, come fanno i pescatori, e inseguiranno gli altri sui monti e sulle colline come fanno i cacciatori, per scovarli tutti perfino nelle spaccature delle rocce.
Rimandi
16,16 pescatori, cacciatori Ez 12,13; 17,20; 29,4; 32,3; Am 4,2; Ab 1,14-17; Gb 19,6.
AT greco 16,17ὅτι οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ οὐκ ἐκρύβη τὰ ἀδικήματα αὐτῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου
Interconfessionale GerIo vedo tutto quel che fanno, non possono nascondermi nulla: le loro azioni malvagie mi saltano agli occhi.
Rimandi
16,17 non si può nascondere nulla a Dio Ger 11,20; 32,19; Os 7,2; Sal 90,8; 139; Sir 17,15.19-20; 23,19-21.
AT greco 16,18καὶ ἀνταποδώσω διπλᾶς τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐφ’ αἷς ἐβεβήλωσαν τὴν γῆν μου ἐν τοῖς θνησιμαίοις τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν ἐν αἷς ἐπλημμέλησαν τὴν κληρονομίαν μου
Interconfessionale GerTanto per cominciare, farò loro pagare due volte le colpe e i peccati commessi. Infatti hanno profanato la mia terra con i loro idoli senza vita, come sono i cadaveri, e hanno riempito la mia proprietà con i loro dèi falsi».
Rimandi
16,18 doppio crimine Ger 2,13; cfr. 17,18; Is 40,2; 61,7; Zc 9,12; Ap 18,6. — hanno profanato la terra Lv 18,24-30; Ez 36,18; cfr. Ger 2,7. — con i loro idoli e i loro dèi falsi Ger 4,1+; Is 44,19.
AT greco 16,19κύριε ἰσχύς μου καὶ βοήθειά μου καὶ καταφυγή μου ἐν ἡμέρᾳ κακῶν πρὸς σὲ ἔθνη ἥξουσιν ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς καὶ ἐροῦσιν ὡς ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠφέλημα
Interconfessionale GerSignore, tu mi proteggi
e mi dai forza,
tu mi aiuti quando sono in difficoltà.
A te verranno i popoli
dalle estremità della terra e diranno:
«Gli dèi che i nostri padri ci hanno lasciato
sono soltanto una menzogna,
sono come vento e non servono a nulla.
Rimandi
16,19 mi proteggi e mi dai forza Sal 28,7. — mio rifugio 2 Sam 22,3. — verranno i popoli dalle estremità della terra Mic 4,1+; Ger 12,16. — una menzogna (gli dèi) Ger 10,8+. — non servono a nulla Ger 2,8.
AT greco 16,20εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄνθρωπος θεούς καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί
Interconfessionale GerNon possono essere veri
gli dèi che l’uomo si fabbrica».

Rimandi
16,20 gli dèi che l’uomo si fabbrica Ger 2,28.
AT greco 16,21διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὴν χεῖρά μου καὶ γνωριῶ αὐτοῖς τὴν δύναμίν μου καὶ γνώσονται ὅτι ὄνομά μοι κύριος
Interconfessionale Ger«Ebbene — dice il Signore, —
questa volta farò conoscere ai popoli
la mia forza e la mia potenza,
ed essi riconosceranno
che il mio nome è Signore».
Rimandi
16,21 il Signore si farà conoscere a tutti Ger 12,16; 1 Re 8,43. — il mio nome è Signore Ger 31,35; cfr. Ez 5,13.