Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 19 19,1τότε εἶπεν κύριος πρός με βάδισον καὶ κτῆσαι βῖκον πεπλασμένον ὀστράκινον καὶ ἄξεις ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἱερέων
Interconfessionale GerIl Signore diede quest’ordine a Geremia: «Va’ a comprare una brocca di terracotta. Poi fa’ venire con te alcuni anziani e sacerdoti,
Note al Testo
19,1 fa' venire con te: quest’espressione manca nel testo ebraico, ma è stata conservata in alcune antiche traduzioni.
AT greco 19,2καὶ ἐξελεύσῃ εἰς τὸ πολυάνδριον υἱῶν τῶν τέκνων αὐτῶν ὅ ἐστιν ἐπὶ τῶν προθύρων πύλης τῆς χαρσιθ καὶ ἀνάγνωθι ἐκεῖ πάντας τοὺς λόγους οὓς ἂν λαλήσω πρὸς σέ
Interconfessionale Gere accompagnali nella valle di Ben-Innom, passando per la porta dei Cocci. Là proclamerai il messaggio che io ti comunicherò».
Rimandi
19,2 valle di Ben-Innom Ger 2,23+.
Note al Testo
19,2 la porta dei Cocci: non sappiamo esattamente dove si trovasse, nelle mura della città.
AT greco 19,3καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ οἱ εἰσπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταύταις τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον κακὰ ὥστε παντὸς ἀκούοντος αὐτὰ ἠχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ
Interconfessionale GerDirai loro: «Re di Giuda e abitanti di Gerusalemme, ascoltate quel che vi dice il Signore dell’universo, il Dio d’Israele. Fra poco farò piombare su questo luogo un disastro tale che chi ne sentirà parlare resterà stordito.
Rimandi
19,3 farò piombare un disastro. Ger 45,5. — sbalordito 1 Sam 3,11; 2 Re 21,12.
AT greco 19,4ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἀπηλλοτρίωσαν τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐθυμίασαν ἐν αὐτῷ θεοῖς ἀλλοτρίοις οἷς οὐκ ᾔδεισαν αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἔπλησαν τὸν τόπον τοῦτον αἱμάτων ἀθῴων
Interconfessionale GerAgirò così perché gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme mi hanno abbandonato e hanno destinato questo luogo all’offerta di incenso a divinità straniere che né essi, né i loro antenati, né i re di Giuda avevano mai conosciuto. Hanno riempito questo luogo col sangue di gente innocente,
Rimandi
19,4 mi hanno abbandonato Ger 2,13+. — offrire incenso Ger 1,16. — Divinità che Israele non aveva mai conosciuto Ger 7,9+.
AT greco 19,5καὶ ᾠκοδόμησαν ὑψηλὰ τῇ Βααλ τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρί ἃ οὐκ ἐνετειλάμην οὐδὲ ἐλάλησα οὐδὲ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου
Interconfessionale Gere hanno costruito alture per bruciare i loro figli come sacrificio in onore di Baal. Io non ho mai comandato niente di simile, non l’ho mai nemmeno pensato.
Rimandi
19,5-9 valle di Ben-Innom Ger 7,31-8,3. — sacrifici di figli Ger 7,8.31+.
AT greco 19,6διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ οὐ κληθήσεται τῷ τόπῳ τούτῳ ἔτι διάπτωσις καὶ πολυάνδριον υἱοῦ Εννομ ἀλλ’ ἢ πολυάνδριον τῆς σφαγῆς
Interconfessionale Ger«Perciò verranno giorni — è parola del Signore — nei quali questa località non si chiamerà più Tofet né valle di Ben-Innom, ma valle del Massacro.
Note al Testo
19,6 Tofet: vedi nota a 7,31.
AT greco 19,7καὶ σφάξω τὴν βουλὴν Ιουδα καὶ τὴν βουλὴν Ιερουσαλημ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ καταβαλῶ αὐτοὺς ἐν μαχαίρᾳ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν καὶ ἐν χερσὶν τῶν ζητούντων τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ δώσω τοὺς νεκροὺς αὐτῶν εἰς βρῶσιν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς
Interconfessionale GerIn questo luogo farò fallire i progetti degli abitanti di Giuda e di Gerusalemme. I loro nemici li uccideranno in battaglia e non si lasceranno sfuggire nessuno. I loro cadaveri saranno il pasto di uccelli rapaci e di bestie selvatiche.
Rimandi
19,7 farò fallire i progetti Is 19,1. — i nemici li uccideranno Lv 26,17. — in pasto agli uccelli rapaci e alle bestie selvatiche Ger 7,33+.
AT greco 19,8καὶ τάξω τὴν πόλιν ταύτην εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συριγμόν πᾶς ὁ παραπορευόμενος ἐπ’ αὐτῆς σκυθρωπάσει καὶ συριεῖ ὑπὲρ πάσης τῆς πληγῆς αὐτῆς
Interconfessionale GerRidurrò questa città in una condizione spaventosa: chi passerà da queste parti, rimarrà sconvolto dall’orrore alla vista delle sue rovine.
Rimandi
19,8 condizione spaventosa… sconvolto dall’orrore Ger 18,16+.
AT greco 19,9καὶ ἔδονται τὰς σάρκας τῶν υἱῶν αὐτῶν καὶ τὰς σάρκας τῶν θυγατέρων αὐτῶν καὶ ἕκαστος τὰς σάρκας τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔδονται ἐν τῇ περιοχῇ καὶ ἐν τῇ πολιορκίᾳ ᾗ πολιορκήσουσιν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν
Interconfessionale GerI loro nemici assedieranno la città per massacrare tutti gli abitanti. L’assedio sarà così terribile che essi si mangeranno tra di loro e divoreranno perfino i propri figli».
Rimandi
19,9 divoreranno i loro figli Lv 26,29; 2 Re 6,29; Ez 5,10; Bar 2,3.
AT greco 19,10καὶ συντρίψεις τὸν βῖκον κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐκπορευομένων μετὰ σοῦ
Interconfessionale Ger«Poi spezzerai la brocca sotto gli occhi di quelli che ti hanno accompagnato
Rimandi
19,10 altri gesti simbolici di Geremia Ger 13,1+.
AT greco 19,11καὶ ἐρεῖς τάδε λέγει κύριος οὕτως συντρίψω τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν πόλιν ταύτην καθὼς συντρίβεται ἄγγος ὀστράκινον ὃ οὐ δυνήσεται ἰαθῆναι ἔτι
Interconfessionale Ger19,11e dirai loro: “Io, il Signore dell’universo, spezzerò allo stesso modo il popolo e la città. Essi saranno come questa brocca spezzata che non si può più aggiustare. Dovranno seppellire i morti in Tofet perché non ci sarà più posto altrove.
AT greco 19,12οὕτως ποιήσω λέγει κύριος τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν αὐτῷ τοῦ δοθῆναι τὴν πόλιν ταύτην ὡς τὴν διαπίπτουσαν
Interconfessionale Ger19,12Così dice il Signore: Trasformerò questa città con i suoi abitanti in un luogo di morte, come il Tofet.
AT greco 19,13καὶ οἱ οἶκοι Ιερουσαλημ καὶ οἱ οἶκοι βασιλέων Ιουδα ἔσονται καθὼς ὁ τόπος ὁ διαπίπτων τῶν ἀκαθαρσιῶν ἐν πάσαις ταῖς οἰκίαις ἐν αἷς ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις
Interconfessionale GerRenderò impure come il Tofet le case di Gerusalemme e i palazzi dei re di Giuda, perché sui terrazzi di tutte queste case hanno bruciato incenso in onore delle stelle e hanno offerto il vino in onore di altri dèi”».
Rimandi
19,13 bruciare incenso Ger 1,16+. — offrire libazioni ad altri dèi Ger 32,29. — le stelle Ger 8,2+.
AT greco 19,14καὶ ἦλθεν Ιερεμιας ἀπὸ τῆς διαπτώσεως οὗ ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ἐκεῖ τοῦ προφητεῦσαι καὶ ἔστη ἐν τῇ αὐλῇ οἴκου κυρίου καὶ εἶπε πρὸς πάντα τὸν λαόν
Interconfessionale Ger19,14Allora Geremia si allontanò dal Tofet dove il Signore lo aveva mandato a proclamare il suo messaggio e si fermò nel cortile del tempio. A tutta la gente che si trovava là,
AT greco 19,15τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς καὶ ἐπὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἅπαντα τὰ κακά ἃ ἐλάλησα ἐπ’ αὐτήν ὅτι ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν τοῦ μὴ εἰσακούειν τῶν λόγων μου
Interconfessionale Geregli riferì le parole del Signore dell’universo, Dio d’Israele: «Farò venire su questa città e sui villaggi vicini tutti i castighi che avevo minacciato contro di essa. Perché i suoi abitanti si sono intestarditi e hanno rifiutato di ascoltare le mie parole».
Rimandi
19,15 intestarditi Ger 7,26+.