Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1
Interconfessionale Ger2,1Il Signore mi mandò
AT greco 2,2καὶ εἶπεν τάδε λέγει κύριος ἐμνήσθην ἐλέους νεότητός σου καὶ ἀγάπης τελειώσεώς σου τοῦ ἐξακολουθῆσαί σε τῷ ἁγίῳ Ισραηλ λέγει κύριος
Interconfessionale Ger a proclamare questo messaggio a tutti gli abitanti di Gerusalemme:
«Israele, voglio ricordare come mi eri fedele
negli anni della tua giovinezza,
come mi amavi quando eri fidanzata.
Camminavi dietro a me nel deserto,
là, dove non si può seminare.
AT greco 2,3ἅγιος Ισραηλ τῷ κυρίῳ ἀρχὴ γενημάτων αὐτοῦ πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὸν πλημμελήσουσιν κακὰ ἥξει ἐπ’ αὐτούς φησὶν κύριος
Interconfessionale GerEri consacrata a me,
come mia è l’offerta
dei primi prodotti del raccolto,
e io punivo
tutti quelli che ti facevano del male.
Lo dico io, il Signore».
Rimandi
2,3 Eri consacrata a me Es 28,36; Sal 105,15; cfr. Os 2,20. — il Signore punisce gli avversari del suo popolo Gn 12,17; 20,3.7; Is 10,5-19; 47,6-14; Zc 1,15; Sal 105,14-15.
AT greco 2,4ἀκούσατε λόγον κυρίου οἶκος Ιακωβ καὶ πᾶσα πατριὰ οἴκου Ισραηλ
Interconfessionale GerAscoltate la parola del Signore, voi discendenti di Giacobbe, tutte le tribù d’Israele.
Note al Testo
2,4 Giacobbe e Israele sono i due nomi propri dell’antenato degli Israeliti (vedi Genesi 25,26; 32,29; 35,10 e note); molto spesso però i due nomi non indicano la persona ma l’insieme del popolo.
AT greco 2,5τάδε λέγει κύριος τί εὕροσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν ἐμοὶ πλημμέλημα ὅτι ἀπέστησαν μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Che male ho fatto ai vostri antenati?
Perché si sono allontanati da me?
Sono corsi dietro agli idoli vani,
e loro stessi sono diventati vani.
Rimandi
2,5 è impossibile trovare il Signore in difetto Dt 32,4; Is 1,2; Gb 34,10. — insignificanti come gli idoli che adorano Os 9,10; Sal 115,8; 2 Cor 3,18.
AT greco 2,6καὶ οὐκ εἶπαν ποῦ ἐστιν κύριος ὁ ἀναγαγὼν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὁ καθοδηγήσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀπείρῳ καὶ ἀβάτῳ ἐν γῇ ἀνύδρῳ καὶ ἀκάρπῳ ἐν γῇ ἐν ᾗ οὐ διώδευσεν ἐν αὐτῇ οὐθὲν καὶ οὐ κατῴκησεν ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου
Interconfessionale GerNon hanno cercato me,
che li ho fatti uscire dall’Egitto,
che li ho guidati attraverso il deserto,
in mezzo alle aride steppe,
tra le ombre allucinanti
di una terra bruciata dal sole,
dove nessuno passa,
dove nessuno può sopravvivere.
Rimandi
2,6 Non hanno cercato me Is 63,11; Gb 35,10. — Li ho guidati attraverso il deserto Dt 32,10-12.
AT greco 2,7καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τὸν Κάρμηλον τοῦ φαγεῖν ὑμᾶς τοὺς καρποὺς αὐτοῦ καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ καὶ εἰσήλθατε καὶ ἐμιάνατε τὴν γῆν μου καὶ τὴν κληρονομίαν μου ἔθεσθε εἰς βδέλυγμα
Interconfessionale GerIo li ho fatti entrare in una terra fertile,
perché gustassero i suoi frutti migliori.
Ma essi, subito, hanno profanato la mia terra,
hanno reso abominevole il mio possedimento.
Rimandi
2,7 terra fertile Ger 3,2.9; 23,15; Is 24,5.
AT greco 2,8οἱ ἱερεῖς οὐκ εἶπαν ποῦ ἐστιν κύριος καὶ οἱ ἀντεχόμενοι τοῦ νόμου οὐκ ἠπίσταντό με καὶ οἱ ποιμένες ἠσέβουν εἰς ἐμέ καὶ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον τῇ Βααλ καὶ ὀπίσω ἀνωφελοῦς ἐπορεύθησαν
Interconfessionale GerNeppure i sacerdoti si sono domandati:
“Dov’è il Signore?”.
Essi hanno sempre tra le mani la mia legge
eppure non sanno nemmeno chi sono io.
I pastori del popolo
si sono ribellati contro di me,
i profeti hanno parlato in nome di Baal
e sono corsi dietro a esseri vani».
Rimandi
2,8 Dov’è il Signore? 2 Re 2,14. — hanno sempre tra le mani…. Lc 11,52. — inettitudine dei responsabili Mic 3,11. — sacerdoti e profeti messi in questione. Ger 6,13; 8,10. — i sacerdoti incaricati di dare direttive divine Ger 18,18; Lv 10,11; Nm 27,21; Dt 31,9-13; 33,10; Ez 7,26; Os 4,6; Mic 2,7; Sir 45,17; cfr. 1 Sam 14,36.42. — ribellione dei capi (pastori) Ger 31,1-23,8. — tradimento dei profeti Ger 5,13.31; 14,13-15; 23,9-40; 27,9.14-18; 28; 29,8-9.15. — esseri vani v. 11; Ger 16,19; 1 Sam 12,21; Is 44,9.
Note al Testo
2,8 I pastori, termine che ritorna spesso negli scritti dei profeti, indica i re e i capi del popolo, che è il gregge di cui devono avere cura. — Baal è il dio cananeo della tempesta.
AT greco 2,9διὰ τοῦτο ἔτι κριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς λέγει κύριος καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑμῶν κριθήσομαι
Interconfessionale Ger2,9«Per questo, io, il Signore,
voglio fare di nuovo causa
a voi e ai vostri discendenti.
AT greco 2,10διότι διέλθετε εἰς νήσους Χεττιιμ καὶ ἴδετε καὶ εἰς Κηδαρ ἀποστείλατε καὶ νοήσατε σφόδρα καὶ ἴδετε εἰ γέγονεν τοιαῦτα
Interconfessionale GerAndate pure a vedere nelle isole greche,
mandate qualcuno a informarsi bene
nel territorio della tribù di Kedar.
Vedrete che non è mai accaduto
quel che accade qui.
Rimandi
2,10 Kedar Ger 49,28; Is 21,16+.
Note al Testo
2,10 isole greche: il termine ebraico così tradotto è Chittìm. La parola viene usata principalmente per indicare l’isola di Cipro; a volte però indica anche le isole e i territori bagnati dal mare Egeo. — la tribù di Kedar: era una popolazione nomade del deserto arabico.
AT greco 2,11εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί ὁ δὲ λαός μου ἠλλάξατο τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσονται
Interconfessionale GerNessun’altra nazione ha mai cambiato
i suoi dèi! E quelli, poi, non sono neppure dèi.
Il mio popolo invece ha sostituito me
che sono la sua vera gloria,
con esseri che non possono nulla.
Rimandi
2,11 non sono neppure dèi Ger 5,7; 16,20; Is 41,23; 42,17; Sap 15,16-17; Lett.Ger 14.22 ecc. — il Signore, gloria del suo popolo 2 Cor 3,18; Col 1,11; 1 Pt 4,14. — ha sostituito la gloria Sal 106,20.
AT greco 2,12ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφριξεν ἐπὶ πλεῖον σφόδρα λέγει κύριος
Interconfessionale Ger2,12Per questo sconvolgerò il cielo
e tutti saranno atterriti dall’orrore,
— dice il Signore. —
AT greco 2,13ὅτι δύο πονηρὰ ἐποίησεν ὁ λαός μου ἐμὲ ἐγκατέλιπον πηγὴν ὕδατος ζωῆς καὶ ὤρυξαν ἑαυτοῖς λάκκους συντετριμμένους οἳ οὐ δυνήσονται ὕδωρ συνέχειν
Interconfessionale GerDue sono le colpe
che ha commesso il mio popolo:
ha abbandonato me,
sorgente di acqua fresca e viva,
e ha preferito scavarsi cisterne,
cisterne screpolate,
incapaci di contenere acqua.

Rimandi
2,13 duplice colpa Os 10,10. — ha abbandonato me Ger 1,16; 2,17.19; 5,7.19; 16,11; 17,13; Bar 3,12. — acqua viva Gv 4,10.
AT greco 2,14μὴ δοῦλός ἐστιν Ισραηλ ἢ οἰκογενής ἐστιν διὰ τί εἰς προνομὴν ἐγένετο
Interconfessionale GerIsraele non è nato schiavo,
né lo è diventato.
Come mai allora è diventato una preda?
Rimandi
2,14 nato schiavo Gn 14,14; 17,12-13.23.27; Lv 22,11.
AT greco 2,15ἐπ’ αὐτὸν ὠρύοντο λέοντες καὶ ἔδωκαν τὴν φωνὴν αὐτῶν οἳ ἔταξαν τὴν γῆν αὐτοῦ εἰς ἔρημον καὶ αἱ πόλεις αὐτοῦ κατεσκάφησαν παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι
Interconfessionale GerSi gettano su di lui con grida minacciose;
ruggiscono come leoni,
hanno ridotto la sua terra a un deserto,
hanno incendiato le sue città
e più nessuno le può abitare.
Rimandi
2,15 ruggito dei leoni Ger 12,8; 51,38; cfr. Ger 4,7+.
AT greco 2,16καὶ υἱοὶ Μέμφεως καὶ Ταφνας ἔγνωσάν σε καὶ κατέπαιζόν σου
Interconfessionale GerPerfino gli abitanti di Menfi e di Tafni
gli hanno rasato il capo.

Rimandi
2,16 Menfi Ger 44,1; 46,14; Is 19,13; Ez 30,13. — Tafni Ger 43,7-9; 44,1; Ez 30,18.
Note al Testo
2,16 Menfi: antica capitale dell’antico Egitto; sorgeva a pochi chilometri a sud del luogo dove oggi è Il Cairo. — Tafni: era una fortezza egiziana a est del delta del Nilo. — rasato il capo: radere il capo al nemico prigioniero era un atto violento e oltraggioso.
AT greco 2,17οὐχὶ ταῦτα ἐποίησέν σοι τὸ καταλιπεῖν σε ἐμέ λέγει κύριος ὁ θεός σου
Interconfessionale Ger2,17Certamente questo ti accade, Israele,
perché hai abbandonato me,
il Signore Dio tuo,
quando ti guidavo nel cammino.
AT greco 2,18καὶ νῦν τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ Αἰγύπτου τοῦ πιεῖν ὕδωρ Γηων καὶ τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ Ἀσσυρίων τοῦ πιεῖν ὕδωρ ποταμῶν
Interconfessionale GerPerché ora corri in Egitto
a bere le acque del Nilo?
Perché corri in Assiria
a bere le acque dell’Eufrate?
Rimandi
2,18 ricorso all’Egitto e all’Assiria Os 7,11; 12,2. — contro l’alleanza con l’Assiria Os 5,13; 8,9; 14,4. — contro l’alleanza con l’Egitto Ger 2,36; Is 20,1-6; 30,1-5; 31,1-3; Ez 29,6.
AT greco 2,19παιδεύσει σε ἡ ἀποστασία σου καὶ ἡ κακία σου ἐλέγξει σε καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ ὅτι πικρόν σοι τὸ καταλιπεῖν σε ἐμέ λέγει κύριος ὁ θεός σου καὶ οὐκ εὐδόκησα ἐπὶ σοί λέγει κύριος ὁ θεός σου
Interconfessionale GerIl male che hai fatto ti punisce,
il tuo tradimento ti castiga.
Riconosci con dura esperienza
quanto è malvagio ed amaro
abbandonare il Signore, Dio tuo,
e non avere più rispetto per lui.
Lo dico io, il Signore, Dio dell’universo».
Rimandi
2,19 il male che hai fatto ti punisce Nm 14,34; Sal 107,17; cfr. Ger 14,16. — il timore del Signore Gb 28,28; Prv 1,7+.
AT greco 2,20ὅτι ἀπ’ αἰῶνος συνέτριψας τὸν ζυγόν σου διέσπασας τοὺς δεσμούς σου καὶ εἶπας οὐ δουλεύσω ἀλλὰ πορεύσομαι ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου κατασκίου ἐκεῖ διαχυθήσομαι ἐν τῇ πορνείᾳ μου
Interconfessionale GerCosì dice Dio, il Signore:
«Gente d’Israele, da quanto tempo,
hai spezzato il tuo giogo,
hai sciolto i tuoi legami
e hai detto: “Non voglio più essere schiava!”.
E invece ti sei prostituita
sulla cima di tutte le colline,
all’ombra di ogni albero.
Rimandi
2,20 ribellione da sempre Ger 6,28; 8,5; 13,23; cfr. Ez 20; 23; At 7,51. — hai sciolto i tuoi legami Ger 5,5; cfr. Mt 11,30. — sulla cima di tutte le colline, all’ombra di ogni albero Ger 3,6.13; 17,2; Dt 12,2; 1 Re 14,23. 2 Re 16,4; 17,10; Is 57,5; Ez 6,13.
Note al Testo
2,20 ti sei prostituita: espressione del linguaggio profetico per indicare l’idolatria, cioè l’infedeltà del popolo verso il suo Dio. I culti erano, a volte, accompagnati dalla prostituzione sacra (vedi note a Deuteronomio 23,18 e Osea 1,2) e venivano praticati spesso in boschetti consacrati alle varie divinità (vedi 3,6.13 e nota a Isaia 1,29).
AT greco 2,21ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον καρποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν πῶς ἐστράφης εἰς πικρίαν ἡ ἄμπελος ἡ ἀλλοτρία
Interconfessionale GerAvevo piantato viti di prima qualità
per fare di te una vigna eccezionale.
Come mai ti sei mutata
in tralci bastardi di uva selvatica?
Rimandi
2,21 piantato Sal 80,9. — viti di prima qualità Is 5,1+. — ti sei mutata Dt 32,32.
AT greco 2,22ἐὰν ἀποπλύνῃ ἐν νίτρῳ καὶ πληθύνῃς σεαυτῇ πόαν κεκηλίδωσαι ἐν ταῖς ἀδικίαις σου ἐναντίον ἐμοῦ λέγει κύριος
Interconfessionale GerAnche se continui a lavarti
con la soda e con molto sapone,
resterà sempre davanti ai miei occhi
la macchia della tua colpa.

Rimandi
2,22 a lavarti con la soda e con molto sapone Gb 9,30. — resterà sempre la macchia Ger 17,1.
AT greco 2,23πῶς ἐρεῖς οὐκ ἐμιάνθην καὶ ὀπίσω τῆς Βααλ οὐκ ἐπορεύθην ἰδὲ τὰς ὁδούς σου ἐν τῷ πολυανδρίῳ καὶ γνῶθι τί ἐποίησας ὀψὲ φωνὴ αὐτῆς ὠλόλυξεν τὰς ὁδοὺς αὐτῆς
Interconfessionale GerCome osi dire:
“Non mi sono macchiata,
non sono andata dietro ai Baal”?
Guarda e riconosci almeno
quel che fai nella valle:
ti comporti come una cammella irrequieta
che corre qua e là dove vuole,
Rimandi
2,23 Come osi dire Ger 48,14. — nella valle (di Ben-Innom) Ger 7,31-32; 19,6; 32,35; Gs 15,8; 2 Re 23,10.
Note al Testo
2,23 nella valle: probabilmente la valle di Ben-Innom o Geenna, a sud di Gerusalemme. Qui si svolgevano i culti idolatrici.
AT greco 2,24ἐπλάτυνεν ἐφ’ ὕδατα ἐρήμου ἐν ἐπιθυμίαις ψυχῆς αὐτῆς ἐπνευματοφορεῖτο παρεδόθη τίς ἐπιστρέψει αὐτήν πάντες οἱ ζητοῦντες αὐτὴν οὐ κοπιάσουσιν ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτῆς εὑρήσουσιν αὐτήν
Interconfessionale Ger2,24come un’asina selvatica
abituata al deserto.
Quando entra in calore,
ansima, si eccita, niente la trattiene.
Tutti quelli che la vogliono
non fanno fatica a trovarla:
essa è sempre disponibile.
AT greco 2,25ἀπόστρεψον τὸν πόδα σου ἀπὸ ὁδοῦ τραχείας καὶ τὸν φάρυγγά σου ἀπὸ δίψους ἡ δὲ εἶπεν ἀνδριοῦμαι ὅτι ἠγαπήκει ἀλλοτρίους καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἐπορεύετο
Interconfessionale GerFermati, Israele,
prima che i tuoi piedi restino scalzi
e la tua gola diventi secca.
Ma tu rispondi: “È inutile insistere.
Amo gli stranieri
e voglio ancora correre dietro a loro”».
Rimandi
2,25 rifiuto deciso Ger 18,12. — sedotta da stranieri Ger 3,13; Ez 16,15.32-33; 23,5-7; cfr. Dt 32,16.
AT greco 2,26ὡς αἰσχύνη κλέπτου ὅταν ἁλῷ οὕτως αἰσχυνθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ προφῆται αὐτῶν
Interconfessionale Ger2,26Il Signore dice: «Come si vergogna un ladro sorpreso a rubare, così dovresti vergognarti tu, popolo d’Israele, con tutti i tuoi re, i tuoi capi, i tuoi sacerdoti e i tuoi profeti.
AT greco 2,27τῷ ξύλῳ εἶπαν ὅτι πατήρ μου εἶ σύ καὶ τῷ λίθῳ σὺ ἐγέννησάς με καὶ ἔστρεψαν ἐπ’ ἐμὲ νῶτα καὶ οὐ πρόσωπα αὐτῶν καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν ἐροῦσιν ἀνάστα καὶ σῶσον ἡμᾶς
Interconfessionale GerRivolti a un pezzo di legno dicono: “Tu sei mio padre”, e a una pietra: “Tu sei mia madre”. A me invece rivolgono le spalle e non la fronte. Ma quando si trovano in difficoltà mi supplicano: “Vieni! Salvaci!”.
Rimandi
2,27 un pezzo di legno, una pietra Ger 3,9; cfr. Sap 13,17. — mio padre Dt 32,6.
Note al Testo
2,27 pezzo di legno… pietra: espressioni di disprezzo per indicare gli idoli che venivano rappresentati da statue di legno o di pietra.
AT greco 2,28καὶ ποῦ εἰσιν οἱ θεοί σου οὓς ἐποίησας σεαυτῷ εἰ ἀναστήσονται καὶ σώσουσίν σε ἐν καιρῷ τῆς κακώσεώς σου ὅτι κατ’ ἀριθμὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν θεοί σου Ιουδα καὶ κατ’ ἀριθμὸν διόδων τῆς Ιερουσαλημ ἔθυον τῇ Βααλ
Interconfessionale Ger«Gente di Giuda, dove sono gli dèi che ti sei costruiti? Vengano loro a salvarti, se sono capaci, quando sei colpita dal male. I tuoi dèi sono diventati numerosi come le tue città.
Rimandi
2,28 dèi impotenti Ger 10,8.14; Dt 32,37-38; 1 Re 18,26-29; Lett.Ger 35-36. — che ti sei costruiti Ger 16,20; Is 2,8; Os 14,4. — numerosi come le tue città Ger 11,13; Os 8,11; cfr. Dt 12,5.
AT greco 2,29ἵνα τί λαλεῖτε πρός με πάντες ὑμεῖς ἠσεβήσατε καὶ πάντες ὑμεῖς ἠνομήσατε εἰς ἐμέ λέγει κύριος
Interconfessionale Ger2,29Perché vuoi accusare me, mentre sei stata tu a ribellarti contro di me? — così dice il Signore. —
AT greco 2,30μάτην ἐπάταξα τὰ τέκνα ὑμῶν παιδείαν οὐκ ἐδέξασθε μάχαιρα κατέφαγεν τοὺς προφήτας ὑμῶν ὡς λέων ὀλεθρεύων καὶ οὐκ ἐφοβήθητε
Interconfessionale GerTi ho punito inutilmente: tu non hai imparato la lezione. La tua spada ha assassinato i tuoi profeti con la ferocia di un leone.
Rimandi
2,30 non hai imparato la lezione Ger 5,3. — ha assassinato i tuoi profeti Ne 9,26; Mt 23,35; 1 Ts 2,15.
AT greco 2,31ἀκούσατε λόγον κυρίου τάδε λέγει κύριος μὴ ἔρημος ἐγενόμην τῷ Ισραηλ ἢ γῆ κεχερσωμένη διὰ τί εἶπεν ὁ λαός μου οὐ κυριευθησόμεθα καὶ οὐχ ἥξομεν πρὸς σὲ ἔτι
Interconfessionale GerPopolo d’Israele, fa’ attenzione alla parola del Signore. Sono forse stato per te come un deserto o come una terra dove è sempre notte profonda? Perché quelli del mio popolo dicono: “Vogliamo fare come ci pare, non ritorneremo più da te”?
Rimandi
2,31 vogliamo fare come ci pare Ger 2,20; 5,23; 14,10.
AT greco 2,32μὴ ἐπιλήσεται νύμφη τὸν κόσμον αὐτῆς καὶ παρθένος τὴν στηθοδεσμίδα αὐτῆς ὁ δὲ λαός μου ἐπελάθετό μου ἡμέρας ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Interconfessionale GerNessuna ragazza dimentica di mettersi i suoi gioielli, nessuna sposa dimentica l’abito di nozze. Il mio popolo invece si è dimenticato di me da troppo tempo.
Rimandi
2,32 ha dimenticato Dio v. 17; Ger 3,21; 6,19; 13,25; 18,15; Dt 8,19.
AT greco 2,33τί ἔτι καλὸν ἐπιτηδεύσεις ἐν ταῖς ὁδοῖς σου τοῦ ζητῆσαι ἀγάπησιν οὐχ οὕτως ἀλλὰ καὶ σὺ ἐπονηρεύσω τοῦ μιᾶναι τὰς ὁδούς σου
Interconfessionale Ger2,33Come sai trovare il modo per ricercare l’amore dei tuoi amanti! Anche la peggiore delle donne può imparare da te.
AT greco 2,34καὶ ἐν ταῖς χερσίν σου εὑρέθησαν αἵματα ψυχῶν ἀθῴων οὐκ ἐν διορύγμασιν εὗρον αὐτούς ἀλλ’ ἐπὶ πάσῃ δρυί
Interconfessionale GerI tuoi vestiti sono imbrattati fino all’orlo del sangue di povera gente innocente, non di quello di ladri sorpresi a rubare.
«Eppure,
Rimandi
2,34 vestiti imbrattati di sangue Lam 4,14.
Note al Testo
2,34 ladri sorpresi a rubare: secondo la legge di Esodo 22,1 è lecito uccidere un ladro mentre sta facendo un’apertura nel muro per entrare nella casa a rubare. Per Geremia la gente di Gerusalemme non può invocare questa attenuante per le sue violenze omicide.
AT greco 2,35καὶ εἶπας ἀθῷός εἰμι ἀλλὰ ἀποστραφήτω ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ ἰδοὺ ἐγὼ κρίνομαι πρὸς σὲ ἐν τῷ λέγειν σε οὐχ ἥμαρτον
Interconfessionale Gertu continui a ripetere: “Io sono innocente, certamente il Signore non è più in collera con me”. Invece io pronunzio la sentenza contro di te proprio perché ti ostini a dire che non hai fatto niente di male.
Rimandi
2,35 speranza che Dio ci metta una pietra sopra Ger 3,5.
AT greco 2,36τί κατεφρόνησας σφόδρα τοῦ δευτερῶσαι τὰς ὁδούς σου καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καταισχυνθήσῃ καθὼς κατῃσχύνθης ἀπὸ Ασσουρ
Interconfessionale GerCome sei caduta in basso, prendendo questa strada! Anche l’Egitto ti deluderà come ti ha delusa l’Assiria.
Rimandi
2,36 Egitto e Assiria 2,18+.
AT greco 2,37ὅτι καὶ ἐντεῦθεν ἐξελεύσῃ καὶ αἱ χεῖρές σου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου ὅτι ἀπώσατο κύριος τὴν ἐλπίδα σου καὶ οὐκ εὐοδωθήσῃ ἐν αὐτῇ
Interconfessionale GerAnche dall’Egitto verrai via umiliata e ti metterai le mani nei capelli per la vergogna. Infatti, io il Signore disprezzo i tuoi progetti che ti danno sicurezza: non ti serviranno a niente».
Note al Testo
2,37 i tuoi progetti che ti danno sicurezza: altri: coloro nei quali confidi.