Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 23 23,1ὦ οἱ ποιμένες οἱ διασκορπίζοντες καὶ ἀπολλύοντες τὰ πρόβατα τῆς νομῆς μου
Interconfessionale Ger«Guai ai pastori del mio popolo — dice il Signore — che distruggono e disperdono il mio gregge».
Rimandi
23,1 il gregge disperso Ger 10,21; 50,6; Is 53,6; Ez 34,5; cfr. Mc 6,34 par.; 1 Pt 2,25.
AT greco 23,2διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὰ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε αὐτά ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ’ ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν
Interconfessionale GerA proposito di questi pastori che dovrebbero prendersi cura del suo gregge, il Signore Dio d’Israele dice: «Voi avete rovinato e disperso il mio gregge e non ve ne siete occupati. Ebbene, io mi occuperò di voi e della vostra cattiva amministrazione.
Rimandi
23,2 rimprovero ai cattivi pastori Ez 34,1-10. — io mi occuperò di voi cfr. Ger 27,22+.
AT greco 23,3καὶ ἐγὼ εἰσδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ μου ἀπὸ πάσης τῆς γῆς οὗ ἐξῶσα αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ καταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν νομὴν αὐτῶν καὶ αὐξηθήσονται καὶ πληθυνθήσονται
Interconfessionale GerRadunerò io stesso quel che resta delle mie pecore da tutte le regioni dove le avevo disperse. Le farò ritornare ai loro pascoli, saranno feconde e aumenteranno di numero. Lo dico io, il Signore.
Rimandi
23,3 quel che resta Is 4,3+. — Dio stesso si prenderà cura del suo gregge Ez 34,11-16; cfr. Ger 29,10-14. — radunerò le pecore disperse Ger 29,14; 31,8.10; 32,37; Dt 30,3-4; Is 11,12+; 27,13; 56,8; Ez 11,17; 20,41; 37,21-22. — le farò ritornare Ger 24,6; 27,22; 30,3; 32,37; 50,19.
AT greco 23,4καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς ποιμένας οἳ ποιμανοῦσιν αὐτούς καὶ οὐ φοβηθήσονται ἔτι οὐδὲ πτοηθήσονται λέγει κύριος
Interconfessionale GerManderò ad esse pastori che avranno cura di loro e così non dovranno più temere né spaventarsi: non ne mancherà nemmeno una all’appello». Questo dice il Signore.
Rimandi
23,4 pastori che avranno cura di loro Ger 3,15. — non dovranno più temere Ger 30,10.
AT greco 23,5ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ ἀναστήσω τῷ Δαυιδ ἀνατολὴν δικαίαν καὶ βασιλεύσει βασιλεὺς καὶ συνήσει καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale Ger«Verranno giorni nei quali io farò sorgere il germoglio di Davide,
un suo discendente legittimo
— dice il Signore.
Questo re governerà con saggezza
e attuerà il diritto e la giustizia nel paese.
Rimandi
23,5 un discendente legittimo (germogliò) Is 4,2; Zc 3,8; 6,12. — di Davide Ger 33,15; 2 Sam 7,12. — regnerà con saggezza Ez 34,23-24; Mic 5,1. — il diritto e la giustizia Ger 33,15; Is 9,6; cfr. Ger 22,13+.
Note al Testo
23,5 il germoglio di Davide, un suo discendente legittimo: chiara allusione alla promessa fatta a Davide (vedi 2 Samuele 7,5-16 e nota).
AT greco 23,6ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ σωθήσεται Ιουδας καὶ Ισραηλ κατασκηνώσει πεποιθώς καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὃ καλέσει αὐτὸν κύριος Ιωσεδεκ
Interconfessionale GerDurante il suo regno
il popolo di Giuda sarà liberato
e quello d’Israele vivrà tranquillo.
Chiameranno il re con questo nome:
Il Signore Nostra-Salvezza».

Rimandi
23,6 Giuda e Israele Ger 31,27-28; 33,7; 50,4. — tranquillo Ger 32,37. — Signore-Nostra-Salvezza Ger 33,16; cfr. Rm 1,17; 1 Cor 1,30; 2 Cor 5,21; Fil 3,9; cfr. Ml 3,20.
Note al Testo
23,6 Nostra-Salvezza: altri: Nostra-Giustizia.
AT greco 23,7διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι ζῇ κύριος ὃς ἀνήγαγεν τὸν οἶκον Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Interconfessionale GerIl Signore dice: «Sta per venire il momento in cui la gente non dirà più: “Giuro per la vita del Signore che ha fatto uscire il popolo d’Israele dall’Egitto…”.
Rimandi
23,7-8 Sta pervenire il momento… Ger 16,14-15.
AT greco 23,8ἀλλά ζῇ κύριος ὃς συνήγαγεν ἅπαν τὸ σπέρμα Ισραηλ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἐξῶσεν αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ ἀπεκατέστησεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν
Interconfessionale GerInvece diranno: “Giuro per la vita del Signore che ha fatto uscire i discendenti d’Israele dalla terra del nord, da tutte le regioni dove li aveva dispersi, perché vivessero nella loro patria”».
Rimandi
23,8 dal nord Ger 3,18; Is 43,6; cfr. Ger 1,14+.
AT greco 23,9ἐν τοῖς προφήταις συνετρίβη ἡ καρδία μου ἐν ἐμοὶ ἐσαλεύθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθην ὡς ἀνὴρ συντετριμμένος καὶ ὡς ἄνθρωπος συνεχόμενος ἀπὸ οἴνου ἀπὸ προσώπου κυρίου καὶ ἀπὸ προσώπου εὐπρεπείας δόξης αὐτοῦ
AT greco 23,10ὅτι ἀπὸ προσώπου τούτων ἐπένθησεν ἡ γῆ ἐξηράνθησαν αἱ νομαὶ τῆς ἐρήμου καὶ ἐγένετο ὁ δρόμος αὐτῶν πονηρὸς καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν οὐχ οὕτως
Interconfessionale GerIl paese è pieno di gente adultera:
si precipitano tutti verso il male
e impiegano la loro forza in modo iniquo.
Perciò il Signore ha maledetto questa terra,
l’ha riempita di lutto,
ha disseccato tutti i suoi pascoli.

Rimandi
23,10 gente adultera v. 14; Ger 9,1+. — la terra in lutto Ger 4,28+.
AT greco 23,11ὅτι ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐμολύνθησαν καὶ ἐν τῷ οἴκῳ μου εἶδον πονηρίας αὐτῶν
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Anche i profeti e i sacerdoti
sono diventati empi:
li ho sorpresi a commettere il male
perfino dentro il mio tempio.
Rimandi
23,11 profeti e sacerdoti Ger 2,8+. — empi Lam 4,13.
AT greco 23,12διὰ τοῦτο γενέσθω ἡ ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὀλίσθημα ἐν γνόφῳ καὶ ὑποσκελισθήσονται καὶ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ διότι ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς κακὰ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν φησὶν κύριος
Interconfessionale GerPerciò li farò camminare
su una strada sdrucciolevole,
brancoleranno nel buio,
si urteranno e cadranno a terra.
Questa è la sciagura che manderò su di loro
quando li punirò.
Lo dico io, il Signore.
Rimandi
23,12 strada sdrucciolevole Sal 35,6; 73,18.
AT greco 23,13καὶ ἐν τοῖς προφήταις Σαμαρείας εἶδον ἀνομήματα ἐπροφήτευσαν διὰ τῆς Βααλ καὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου Ισραηλ
Interconfessionale GerA Samaria avevo visto che i profeti
si comportavano da stupidi:
essi parlavano in nome di Baal
e allontanavano da me il mio popolo, Israele.
Note al Testo
23,13 Samaria: capitale del regno d’Israele, era stata distrutta dagli Assiri nel 721 a.C., circa un secolo prima di Geremia.
AT greco 23,14καὶ ἐν τοῖς προφήταις Ιερουσαλημ ἑώρακα φρικτά μοιχωμένους καὶ πορευομένους ἐν ψεύδεσι καὶ ἀντιλαμβανομένους χειρῶν πονηρῶν τοῦ μὴ ἀποστραφῆναι ἕκαστον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ἐγενήθησάν μοι πάντες ὡς Σοδομα καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ὥσπερ Γομορρα
Interconfessionale GerMa a Gerusalemme vedo che i profeti
compiono addirittura azioni orribili:
commettono adulterio
e vivono di menzogne,
incoraggiano a fare il male e così nessuno
smette di comportarsi in modo perverso.
Per me, i profeti e gli abitanti di Gerusalemme
si sono resi colpevoli
come gli abitanti di Sòdoma e Gomorra».

Rimandi
23,14 Ma a Gerusalemme… Ger 3,11. — azioni orribili Ger 5,30-31; 18,13. — vivono di menzogne Ger 3,10.23; 5,1.31; 6,13; 7,4.8.9; 8,8.10; 9,1-2; 10,14; 14,14; 16,19; 20,6; 23,25-26.32; 27,10.14-15; 28,15; 29,9.21.23.31; cfr. 37,14; 40,16. — Sòdoma e Gomorra Is 1,10+.
Note al Testo
23,14 Sòdoma e Gomorra: esempi di città corrotte e maledette (vedi Genesi 18,20-19,29).
AT greco 23,15διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ὀδύνην καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ πικρόν ὅτι ἀπὸ τῶν προφητῶν Ιερουσαλημ ἐξῆλθεν μολυσμὸς πάσῃ τῇ γῇ
Interconfessionale GerPerciò questa è la sentenza che il Signore
dell’universo pronunzia contro i profeti:
«Li costringerò a mangiare erbe amare
e a bere acqua avvelenata,
perché i profeti di Gerusalemme
hanno contaminato tutta la mia terra».
Rimandi
23,15 erbe amare Ger 9,14. — acqua avvelenata Ger 8,14+; cfr. Ger 25,15+. — hanno contaminato tutto il paese Ger 2,7; 3,2.
Note al Testo
23,15 contaminato… terra: vedi nota a 3,1.
AT greco 23,16οὕτως λέγει κύριος παντοκράτωρ μὴ ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προφητῶν ὅτι ματαιοῦσιν ἑαυτοῖς ὅρασιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν λαλοῦσιν καὶ οὐκ ἀπὸ στόματος κυρίου
Interconfessionale GerCosì dice il Signore dell’universo:
«Non date retta
a quel che vi dicono questi profeti:
parlano, parlano, ma vi riempiono la testa
di illusioni vane.
Le visioni che vi descrivono
sono frutto della loro immaginazione:
non provengono da me.
Rimandi
23,16 visioni frutto della loro immaginazione Ger 14,14; Lam 2,14.
AT greco 23,17λέγουσιν τοῖς ἀπωθουμένοις τὸν λόγον κυρίου εἰρήνη ἔσται ὑμῖν καὶ πᾶσιν τοῖς πορευομένοις τοῖς θελήμασιν αὐτῶν παντὶ τῷ πορευομένῳ πλάνῃ καρδίας αὐτοῦ εἶπαν οὐχ ἥξει ἐπὶ σὲ κακά
Interconfessionale GerEssi ripetono con insistenza
a quelli che mi disprezzano:
“Vi andrà tutto bene!
Lo garantisce il Signore!”.
A tutti quelli che insistono
a fare di testa propria essi assicurano:
“Non vi accadrà niente di male”.
Rimandi
23,17 Vi andrà tutto bene Ger 6,14+. — insistono a fare di testa propria Ger 3,17+. — Non vi accadrà niente di male Ger 5,12; Is 28,15; Mic 3,11.
AT greco 23,18ὅτι τίς ἔστη ἐν ὑποστήματι κυρίου καὶ εἶδεν τὸν λόγον αὐτοῦ τίς ἐνωτίσατο καὶ ἤκουσεν
Interconfessionale GerNessuno di loro ha conosciuto i miei progetti,
nessuno ha visto o sentito le mie decisioni,
nessuno è stato attento alla mia parola e vi ha ubbidito».

Rimandi
23,18 i progetti del Signore 1 Re 22,19-22; Is 6,1-3; Am 3,7; Gb 1,6; 2,1; 15,8; cfr. Ger 15,1; 18,20; Am 7,14.
AT greco 23,19ἰδοὺ σεισμὸς παρὰ κυρίου καὶ ὀργὴ ἐκπορεύεται εἰς συσσεισμόν συστρεφομένη ἐπὶ τοὺς ἀσεβεῖς ἥξει
Interconfessionale GerEd ora il furore del Signore
si scatena come una tempesta,
come un uragano travolgente
si abbatte sulla testa dei malvagi.
Rimandi
23,19 — il Signore si scatena come una tempesta Ger 4,11; 22,22; Is 29,6; Na 1,3; Sal 50,3+.
AT greco 23,20καὶ οὐκέτι ἀποστρέψει ὁ θυμὸς κυρίου ἕως ἂν ποιήσῃ αὐτὸ καὶ ἕως ἂν ἀναστήσῃ αὐτὸ ἀπὸ ἐγχειρήματος καρδίας αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν νοήσουσιν αὐτά
Interconfessionale GerL’indignazione del Signore non si calmerà
finché egli non avrà portato a termine
quello che aveva deciso di fare.
Alla fine dei giorni, anche voi
comprenderete tutto chiaramente.

Rimandi
23,20 Alla fine dei giorni Os 3,5; Gv 13,7.36.
AT greco 23,21οὐκ ἀπέστελλον τοὺς προφήτας καὶ αὐτοὶ ἔτρεχον οὐκ ἐλάλησα πρὸς αὐτούς καὶ αὐτοὶ ἐπροφήτευον
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Io non ho mandato questi profeti
e tuttavia essi vanno di corsa;
io non ho rivolto loro la mia parola,
eppure essi parlano a nome mio.
Rimandi
23,21 profeti non mandati v. 32; 14,14-15.
AT greco 23,22καὶ εἰ ἔστησαν ἐν τῇ ὑποστάσει μου καὶ εἰσήκουσαν τῶν λόγων μου καὶ τὸν λαόν μου ἂν ἀπέστρεφον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν
Interconfessionale GerSe avessero conosciuto i miei progetti,
avrebbero riferito le mie parole
e avrebbero esortato il mio popolo
a non comportarsi più in modo perverso,
a non compiere azioni malvagie».
Rimandi
23,22 profeti, porta parola di Dio v. 28; Ger 15,19. — non comportarsi più in modo perverso Ger 18,11.
AT greco 23,23θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι λέγει κύριος καὶ οὐχὶ θεὸς πόρρωθεν
Interconfessionale Ger23,23Il Signore domanda:
«Credete che io sia Dio solo da vicino
e che non lo sia anche da lontano?
AT greco 23,24εἰ κρυβήσεται ἄνθρωπος ἐν κρυφαίοις καὶ ἐγὼ οὐκ ὄψομαι αὐτόν μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ λέγει κύριος
Interconfessionale GerAnche se uno cerca di nascondersi
nei luoghi più segreti,
credete che io non possa vederlo?
Non sapete che io sono presente ovunque,
in cielo e sulla terra? Lo dico io, il Signore».

Rimandi
23,24 il Signore vede chi cerca di nascondersi Sal 139,11-12. — il Signore è presente in cielo e sulla terra Sap 1,7; cfr. At 7,49.
AT greco 23,25ἤκουσα ἃ λαλοῦσιν οἱ προφῆται ἃ προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ λέγοντες ἠνυπνιασάμην ἐνύπνιον
Interconfessionale Ger23,25«Ho sentito quello che dicono i profeti quando pretendono di parlare a nome mio e annunziano menzogne. Essi dicono: “Ho avuto un sogno! Ho avuto una visione!”.
AT greco 23,26ἕως πότε ἔσται ἐν καρδίᾳ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ψευδῆ καὶ ἐν τῷ προφητεύειν αὐτοὺς τὰ θελήματα καρδίας αὐτῶν
Interconfessionale GerPer quanto tempo andrà avanti così? Che cos’hanno in mente questi profeti quando annunziano cose false, quando raccontano le fantasie che si sono inventate?
Rimandi
23,26 Profeti che raccontano fantasie Ger 14,14.
AT greco 23,27τῶν λογιζομένων τοῦ ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου μου ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτῶν ἃ διηγοῦντο ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτοῦ καθάπερ ἐπελάθοντο οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ ὀνόματός μου ἐν τῇ Βααλ
Interconfessionale Ger23,27Si raccontano l’un l’altro i sogni e così credono di convincere il mio popolo a dimenticarsi di me, come hanno fatto i loro antenati quando si sono dimenticati di me per rivolgersi a Baal.
AT greco 23,28ὁ προφήτης ἐν ᾧ τὸ ἐνύπνιόν ἐστιν διηγησάσθω τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ καὶ ἐν ᾧ ὁ λόγος μου πρὸς αὐτόν διηγησάσθω τὸν λόγον μου ἐπ’ ἀληθείας τί τὸ ἄχυρον πρὸς τὸν σῖτον οὕτως οἱ λόγοι μου λέγει κύριος
Interconfessionale Ger23,28Se un profeta fa un sogno, lo racconti come tale.
Invece il profeta che ha avuto il mio messaggio, lo proclami con fedeltà.
Non confondete la paglia con il grano!
Lo dico io, il Signore!
AT greco 23,29οὐχὶ οἱ λόγοι μου ὥσπερ πῦρ φλέγον λέγει κύριος καὶ ὡς πέλυξ κόπτων πέτραν
Interconfessionale GerLa mia parola è come il fuoco,
e come un martello che frantuma la roccia! Lo dico io, il Signore».
Rimandi
23,29 la parola dei Signore Eb 4,12. — il fuoco Ger 5,14+.
AT greco 23,30διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας λέγει κύριος ὁ θεός τοὺς κλέπτοντας τοὺς λόγους μου ἕκαστος παρὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ
Interconfessionale Ger23,30«Perciò io mi metto contro i profeti che si rubano l’un l’altro le parole e le annunziano come mie, lo dico io, il Signore.
AT greco 23,31ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς ἐκβάλλοντας προφητείας γλώσσης καὶ νυστάζοντας νυσταγμὸν ἑαυτῶν
Interconfessionale Ger23,31Mi metto contro questi profeti che parlano, parlano e pretendono di rispondere alla gente a mio nome, lo dico io, il Signore.
AT greco 23,32ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς προφητεύοντας ἐνύπνια ψευδῆ καὶ διηγοῦντο αὐτὰ καὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς πλάνοις αὐτῶν καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ ὠφέλειαν οὐκ ὠφελήσουσιν τὸν λαὸν τοῦτον
Interconfessionale GerMi metto contro quelli che scambiano sogni fantasiosi per profezie, lo dico io, il Signore. I loro racconti sono menzogne e invenzioni che allontanano da me il mio popolo. Ma io non li ho inviati, non ho dato nessun ordine. Essi non daranno nessun aiuto a questo popolo. Ve lo assicuro io, il Signore».
Rimandi
23,32 non inviati v. 21+. — nessun aiuto Ger 7,8.
AT greco 23,33καὶ ἐὰν ἐρωτήσωσί σε ὁ λαὸς οὗτος ἢ ἱερεὺς ἢ προφήτης λέγων τί τὸ λῆμμα κυρίου καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ὑμεῖς ἐστε τὸ λῆμμα καὶ ῥάξω ὑμᾶς λέγει κύριος
Interconfessionale GerIl Signore disse a Geremia: «Quando la gente, o un profeta, o un sacerdote ti chiederanno: “Qual è il messaggio del Signore, quale peso ci impone?”, tu risponderai loro: “Siete voi un peso per il Signore ed egli si sbarazzerà di voi, — lo dice il Signore”.—
Note al Testo
23,33 il messaggio: i vv. 33-40 sono costruiti su un gioco di parole, reso possibile dalla parola ebraica qui usata; essa può significare messaggio (profetico) oppure peso.
AT greco 23,34καὶ ὁ προφήτης καὶ ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ λαός οἳ ἂν εἴπωσιν λῆμμα κυρίου καὶ ἐκδικήσω τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ
Interconfessionale Ger23,34Se un profeta, o un sacerdote o qualche altro dirà ancora “peso del Signore”, io punirò lui e la sua famiglia.
AT greco 23,35ὅτι οὕτως ἐρεῖτε ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τί ἀπεκρίθη κύριος καὶ τί ἐλάλησεν κύριος
Interconfessionale Ger23,35Parlando tra di voi, usate piuttosto queste frasi: “Che cosa ha risposto il Signore? Che cosa ha annunziato il Signore?”.
AT greco 23,36καὶ λῆμμα κυρίου μὴ ὀνομάζετε ἔτι ὅτι τὸ λῆμμα τῷ ἀνθρώπῳ ἔσται ὁ λόγος αὐτοῦ
Interconfessionale GerSmettetela di parlare di “peso del Signore”, altrimenti questa frase diventerà un vero peso per chi la dice. Infatti voi avete interpretato a rovescio le parole del Dio vivente, Signore dell’universo e Dio d’Israele.
Rimandi
23,36 interpretare a rovescio le parole di Dio Mt 15,6. — Dio vivente Ger 10,10; Dt 5,26+.
AT greco 23,37καὶ διὰ τί ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν
Interconfessionale Ger23,37«Ai profeti domanderete: “Che cosa ha risposto il Signore? Che cosa ha annunziato il Signore?”.
AT greco 23,38διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεός ἀνθ’ ὧν εἴπατε τὸν λόγον τοῦτον λῆμμα κυρίου καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς λέγων οὐκ ἐρεῖτε λῆμμα κυρίου
Interconfessionale Ger23,38Se invece continuerete a parlare di “peso del Signore” contro la mia volontà,
AT greco 23,39διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω καὶ ῥάσσω ὑμᾶς καὶ τὴν πόλιν ἣν ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν
Interconfessionale Gervi assicuro che vi prenderò e vi getterò lontano come un peso insopportabile, voi e la vostra città, anche se io stesso l’avevo data ai vostri antenati e a voi.
Note al Testo
23,39 vi prenderò: altri: vi dimenticherò. — vi getterò lontano: è la minaccia dell’esilio che pesa sul popolo quando è infedele a Dio (vedi Levitico 26,33-34; Deuteronomio 28,63-64 e nota a 2 Re 13,23).
AT greco 23,40καὶ δώσω ἐφ’ ὑμᾶς ὀνειδισμὸν αἰώνιον καὶ ἀτιμίαν αἰώνιον ἥτις οὐκ ἐπιλησθήσεται
Interconfessionale Ger23,40Vi coprirò per sempre di infamia e vergogna e non ve ne dimenticherete più!».