Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 3 3,1ἐὰν ἐξαποστείλῃ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀπέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ μὴ ἀνακάμπτουσα ἀνακάμψει πρὸς αὐτὸν ἔτι οὐ μιαινομένη μιανθήσεται ἡ γυνὴ ἐκείνη καὶ σὺ ἐξεπόρνευσας ἐν ποιμέσιν πολλοῖς καὶ ἀνέκαμπτες πρός με λέγει κύριος
Interconfessionale GerDice il Signore: «Supponiamo che un uomo ripudi la moglie. Questa se ne va per diventare moglie di un altro. Certamente il primo marito non può ritornare più da lei, per non rendere impura la terra. Ma tu, Israele, ti sei prostituita con tanti amanti, e osi tornare da me?
Rimandi
3,1 riprendere la donna ripudiata Dt 24,14. — ritorno a Dio Ger 3,3.14; Lc 15,18-19; 18,13-14. — terra resa colpevole Ger 2,7; 3,2.9.
Note al Testo
3,1 rendere impura: secondo la legge del Deuteronomio (24,1-4) un uomo che aveva ripudiato la moglie non poteva più riprenderla. Se lo faceva, contaminava la terra ricevuta in dono dal Signore e ne rendeva in qualche modo colpevoli anche gli altri abitanti.
AT greco 3,2ἆρον εἰς εὐθεῖαν τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ ποῦ οὐχὶ ἐξεφύρθης ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς ἐκάθισας αὐτοῖς ὡσεὶ κορώνη ἐρημουμένη καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορνείαις σου καὶ ἐν ταῖς κακίαις σου
Interconfessionale GerGuarda attentamente su ogni collina: riesci a vedere un luogo dove non ti sei prostituita? Ti sedevi lungo le strade e aspettavi gli uomini, appostata come i predoni arabi nel deserto. Così hai reso impura la terra con la tua prostituzione e la tua immoralità.
Rimandi
3,2 prostituita Ger 2,20. — attesa lungo le strade Gn 38,14; Ez 16,25; Prv 7,12; Lett.Ger 42.43.
AT greco 3,3καὶ ἔσχες ποιμένας πολλοὺς εἰς πρόσκομμα σεαυτῇ ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι ἀπηναισχύντησας πρὸς πάντας
Interconfessionale GerPer questo sono mancate le piogge e non sono venuti gli acquazzoni di primavera. Ma tu continui a prostituirti in modo sfacciato, senza un minimo di pudore.
Rimandi
3,3 sono mancate le piogge Ger 5,24-25; 14,4; Dt 28,23; Am 4,7.
AT greco 3,4οὐχ ὡς οἶκόν με ἐκάλεσας καὶ πατέρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρθενίας σου
Interconfessionale Ger«D’ora in poi forse mi dirai: “Tu sei mio padre, mi hai tanto amata nella mia giovinezza.
Rimandi
3,4 Padre e figlio v. 19; Es 4,22; Dt 32,6; Os 2,1; 11,1; Ml 1,6.
AT greco 3,5μὴ διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἢ διαφυλαχθήσεται εἰς νεῖκος ἰδοὺ ἐλάλησας καὶ ἐποίησας τὰ πονηρὰ ταῦτα καὶ ἠδυνάσθης
Interconfessionale GerNon sarai sempre adirato, non mi serberai rancore per sempre!”. Tu dici così, ma intanto continui a commettere tutto il male che puoi».
Rimandi
3,5 Dio non serberà rancore per sempre Ger 2,35; 3,12; Is 64,8; Os 6,1-3.
AT greco 3,6καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωσια τοῦ βασιλέως εἶδες ἃ ἐποίησέν μοι ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ ἐπορεύθησαν ἐπὶ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους καὶ ἐπόρνευσαν ἐκεῖ
Interconfessionale GerDurante il regno di Giosia il Signore mi disse: «Geremia, hai visto che cosa ha fatto l’infedele Israele? Se n’è andata a fare la prostituta sulla cima di tutte le colline sacre, all’ombra di ogni albero.
Rimandi
3,6 Giosia Ger 1,2+. — apostasia Ger 31,22. — colline, alberi Ger 2,20+.
Note al Testo
3,6 durante il regno di Giosia: vedi nota a 1,2-3. — Israele: indica qui le tribù del regno del nord, mentre Giuda (v. 7) quelle del regno del sud; le due parti del popolo di Dio sono personificate mediante l’immagine di due sorelle. — all’ombra di ogni albero: vedi nota a 2,20.
AT greco 3,7καὶ εἶπα μετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάντα πρός με ἀνάστρεψον καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν καὶ εἶδεν τὴν ἀσυνθεσίαν αὐτῆς ἡ ἀσύνθετος Ιουδα
Interconfessionale GerIo pensavo che una volta fatto tutto questo, certamente sarebbe ritornata da me. Ma non è tornata. Sua sorella, la traditrice Giuda, ha visto tutto.
Rimandi
3,7 la disgrazia altrui, invito alla conversione Lc 13,1-5; cfr. Na 3,6.
AT greco 3,8καὶ εἶδον διότι περὶ πάντων ὧν κατελήμφθη ἐν οἷς ἐμοιχᾶτο ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν καὶ ἔδωκα αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ οὐκ ἐφοβήθη ἡ ἀσύνθετος Ιουδα καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπόρνευσεν καὶ αὐτή
Interconfessionale GerHa visto che io ho consegnato all’infedele Israele una dichiarazione scritta di ripudio e l’ho cacciata via per i suoi adulteri. Ma la traditrice Giuda non ha avuto paura e anch’essa si è comportata come una prostituta.
Rimandi
3,8 ripudio Is 50,1. — caduta di Samaria 2 Re 17,5-6. — sua sorella Ez 16; 23.
Note al Testo
3,8 ripudio: allusione alla distruzione di Samaria (721 a.C.), capitale di Israele, e alla deportazione dei suoi abitanti.
AT greco 3,9καὶ ἐγένετο εἰς οὐθὲν ἡ πορνεία αὐτῆς καὶ ἐμοίχευσεν τὸ ξύλον καὶ τὸν λίθον
Interconfessionale GerLa sua immoralità ha reso impuro tutto il paese perché ha commesso adulterio con idoli di pietra e di legno.
Rimandi
3,9 di pietra e di legno Ger 2,27.
AT greco 3,10καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπεστράφη πρός με ἡ ἀσύνθετος Ιουδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῆς ἀλλ’ ἐπὶ ψεύδει
Interconfessionale GerNonostante il castigo d’Israele, la traditrice Giuda non è tornata da me con tutto il cuore, ma ha fatto finta. Lo dico io, il Signore».
Rimandi
3,10 la traditrice Giuda Os 7,13. — ha fatto finta Ger 2,23.27.35; 3,4-5; 8,8; cfr. Os 6,1-8.
AT greco 3,11καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἐδικαίωσεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἀσυνθέτου Ιουδα
Interconfessionale Ger3,11Allora il Signore mi fece capire che Israele, con tutte le sue infedeltà, si era comportata meglio della traditrice Giuda.
AT greco 3,12πορεύου καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους πρὸς βορρᾶν καὶ ἐρεῖς ἐπιστράφητι πρός με ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ λέγει κύριος καὶ οὐ στηριῶ τὸ πρόσωπόν μου ἐφ’ ὑμᾶς ὅτι ἐλεήμων ἐγώ εἰμι λέγει κύριος καὶ οὐ μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale GerMi ordinò di andare al nord per dire: «Torna da me, Israele infedele. Non sarò più adirato con te, perché sono misericordioso, non sarò in collera per sempre — dice il Signore. —
Rimandi
3,12 al nord v. 18; Ger 16,15; 23,8; 31,8; cfr. Ger 1,14+. — «Torna da me» Ger 3,14.22; 4,1; Dt 30,2-10; Os 14,2. — Non sarò in collera per sempre Ger 3,5; Sal 103,9; Lam 3,31.
Note al Testo
3,12 Il nord è la regione dove sono stati deportati gli abitanti del regno d’Israele (vedi 2 Re 17,6).
AT greco 3,13πλὴν γνῶθι τὴν ἀδικίαν σου ὅτι εἰς κύριον τὸν θεόν σου ἠσέβησας καὶ διέχεας τὰς ὁδούς σου εἰς ἀλλοτρίους ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους τῆς δὲ φωνῆς μου οὐχ ὑπήκουσας λέγει κύριος
Interconfessionale GerRiconosci la tua colpa: ti sei ribellata contro il Signore, Dio tuo, ti sei concessa a estranei all’ombra di ogni albero verdeggiante e non hai ascoltato la mia voce. Dice il Signore».
Rimandi
3,13 ti sei concessa a estranei Ger 8,19+. — all’ombra di ogni albero Ger 2,20+.
AT greco 3,14ἐπιστράφητε υἱοὶ ἀφεστηκότες λέγει κύριος διότι ἐγὼ κατακυριεύσω ὑμῶν καὶ λήμψομαι ὑμᾶς ἕνα ἐκ πόλεως καὶ δύο ἐκ πατριᾶς καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς Σιων
Interconfessionale Ger3,14«Torna da me, popolo infedele, sono sempre io il tuo Signore. Ti radunerò da ogni città e da ogni tribù e ti ricondurrò al monte Sion.
AT greco 3,15καὶ δώσω ὑμῖν ποιμένας κατὰ τὴν καρδίαν μου καὶ ποιμανοῦσιν ὑμᾶς ποιμαίνοντες μετ’ ἐπιστήμης
Interconfessionale GerTi darò dei pastori che ti guideranno come voglio io, con saggezza e intelligenza.
Rimandi
3,15 dei pastori… come voglio io Ger 23,4; 1 Sam 2,35.
AT greco 3,16καὶ ἔσται ἐὰν πληθυνθῆτε καὶ αὐξηθῆτε ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις λέγει κύριος οὐκ ἐροῦσιν ἔτι κιβωτὸς διαθήκης ἁγίου Ισραηλ οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ καρδίαν οὐκ ὀνομασθήσεται οὐδὲ ἐπισκεφθήσεται καὶ οὐ ποιηθήσεται ἔτι
Interconfessionale GerAllora — dice il Signore — quando sarai diventato numeroso nella tua terra, non si parlerà più dell’arca dell’alleanza con il Signore. Nessuno ci penserà più, nessuno se ne ricorderà, non ne faranno un’altra perché nessuno ne sentirà la mancanza.
Rimandi
3,16 numeroso Ger 23,3; Dt 6,3; Is 54,1; Zc 10,8; Bar 2,34; At 6,7. — non si parlerà più dell’arca 1 Re 14,25-26; 2 Re 14,14; 25,9.13-17; Ger 52,13.17-23; cfr. 2 Mac 2,5.
AT greco 3,17ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καλέσουσιν τὴν Ιερουσαλημ θρόνος κυρίου καὶ συναχθήσονται εἰς αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οὐ πορεύσονται ἔτι ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς
Interconfessionale GerGerusalemme sarà chiamata: “Trono del Signore” e si raduneranno in essa tutte le nazioni nel nome del Signore. Non si ostineranno più a fare quel che suggerisce il loro animo malvagio.
Rimandi
3,17 Trono del Signore Ez 43,7; Ap 22,3. — afflusso di tutte le nazioni a Gerusalemme Mic 4,1+; cfr. Ger 12,16. — per adorare il Signore Ger 7,10; Dt 12,5.11.21. — ostinazione (malvagità) Ger 7,24; 9,13; 11,8; 13,10; 16,12; 18,12; 23,17; Sal 81,13.
AT greco 3,18ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνελεύσονται οἶκος Ιουδα ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ ἥξουσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν ἐπὶ τὴν γῆν ἣν κατεκληρονόμησα τοὺς πατέρας αὐτῶν
Interconfessionale GerGli appartenenti alla tribù di Giuda si uniranno a quelli d’Israele. Dalle regioni del nord dove stanno in esilio, torneranno insieme nella terra data da me in eredità ai loro antenati».
Rimandi
3,18 Giuda si unirà a Israele Ger 50,4; Ez 37,15-28.
AT greco 3,19καὶ ἐγὼ εἶπα γένοιτο κύριε ὅτι τάξω σε εἰς τέκνα καὶ δώσω σοι γῆν ἐκλεκτὴν κληρονομίαν θεοῦ παντοκράτορος ἐθνῶν καὶ εἶπα πατέρα καλέσετέ με καὶ ἀπ’ ἐμοῦ οὐκ ἀποστραφήσεσθε
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Israele, desideravo tanto
accoglierti tra i miei figli
e darti una terra invidiabile,
un’eredità che fosse
il gioiello più prezioso del mondo.
Volevo sentirti dire: “Padre mio”
e pensavo che non mi avresti abbandonato.
Rimandi
3,19 terra invidiabile Es 3,8; Ez 20,6; Dn 8,9; 11,16. — padre e figlio Ger 3,4; Is 63,16; Os 11,1; cfr. Ger 2,27.
AT greco 3,20πλὴν ὡς ἀθετεῖ γυνὴ εἰς τὸν συνόντα αὐτῇ οὕτως ἠθέτησεν εἰς ἐμὲ οἶκος Ισραηλ λέγει κύριος
Interconfessionale Ger3,20Invece, tu mi hai tradito
come una moglie infedele».
Così dice il Signore.
AT greco 3,21φωνὴ ἐκ χειλέων ἠκούσθη κλαυθμοῦ καὶ δεήσεως υἱῶν Ισραηλ ὅτι ἠδίκησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐπελάθοντο θεοῦ ἁγίου αὐτῶν
Interconfessionale GerSi odono gli Israeliti piangere e gemere
sulle colline.
Hanno perso la strada,
hanno dimenticato il Signore, loro Dio.
Rimandi
3,21 hanno dimenticato Dio, il loro Signore Ger 2,32+.
AT greco 3,22ἐπιστράφητε υἱοὶ ἐπιστρέφοντες καὶ ἰάσομαι τὰ συντρίμματα ὑμῶν ἰδοὺ δοῦλοι ἡμεῖς ἐσόμεθά σοι ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἶ
Interconfessionale GerTornate a lui, figli infedeli:
Egli vuole guarirvi
dalle vostre infedeltà.

Allora voi direte: «Eccoci, noi apparteniamo a te perché tu sei il Signore, nostro Dio.
Rimandi
3,22 Tornate Ger 3,12+. — vuole guarirvi Os 14,5.
AT greco 3,23ὄντως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων πλὴν διὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἡ σωτηρία τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale GerÈ vero, dalle colline sacre abbiamo riportato soltanto delusioni e vano è il chiasso che abbiamo fatto sui monti. Certo, la salvezza per Israele può venire soltanto dal Signore, nostro Dio.
Rimandi
3,23 culto idolatrico e chiassoso Es 32,6; Nm 25,1-3; 1 Re 18,26. — solo Dio salva Sal 3,9; Is 43,3+.
Note al Testo
3,23 Le colline e i monti erano luoghi abituali del culto idolatrico.
AT greco 3,24ἡ δὲ αἰσχύνη κατανάλωσεν τοὺς μόχθους τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπὸ νεότητος ἡμῶν τὰ πρόβατα αὐτῶν καὶ τοὺς μόσχους αὐτῶν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν
Interconfessionale GerInvece, fin da quando eravamo giovani, l’infamia ha divorato il frutto delle fatiche dei nostri padri: pecore e buoi, figli e figlie.
Note al Testo
3,24 l’infamia: indica i culti idolatrici.
AT greco 3,25ἐκοιμήθημεν ἐν τῇ αἰσχύνῃ ἡμῶν καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία ἡμῶν διότι ἔναντι τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμάρτομεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπὸ νεότητος ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐχ ὑπηκούσαμεν τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
Interconfessionale GerButtiamoci a terra per la vergogna, lasciamoci coprire dal disonore, perché dall’inizio fino a oggi, noi e i nostri antenati abbiamo peccato contro il Signore, nostro Dio. Non abbiamo mai ascoltato la voce del Signore, nostro Dio».
Rimandi
3,25 lasciamoci coprire dal disonore Esd 9,6-7.