Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 30 30,1gr. jeremiah 30:1–16 (heb. 49:7–22)
τῇ Ιδουμαίᾳ τάδε λέγει κύριος οὐκ ἔστιν ἔτι σοφία ἐν Θαιμαν ἀπώλετο βουλὴ ἐκ συνετῶν ὤχετο σοφία αὐτῶν
AT greco 30,2ἠπατήθη ὁ τόπος αὐτῶν βαθύνατε εἰς κάθισιν οἱ κατοικοῦντες ἐν Δαιδαν ὅτι δύσκολα ἐποίησεν ἤγαγον ἐπ’ αὐτὸν ἐν χρόνῳ ᾧ ἐπεσκεψάμην ἐπ’ αὐτόν
AT greco 30,3ὅτι τρυγηταὶ ἦλθόν σοι οὐ καταλείψουσίν σοι καταλείμματα ὡς κλέπται ἐν νυκτὶ ἐπιθήσουσιν χεῖρα αὐτῶν
Interconfessionale GerInfatti io, il Signore, ti assicuro che verranno i giorni in cui ribalterò la sorte del mio popolo, Israele e Giuda. Li farò ritornare nella terra che avevo dato ai loro antenati ed essi ne prenderanno di nuovo possesso. Così dice il Signore».
Rimandi
30,3 ribalterò la sorte Ger 29,14+. — di Israele (regno dei nord) cfr. Ger 3,11-18. — ritorno nella terra Ger 32,37; Zc 10,10; cfr. Ger 23,3+.
Note al Testo
30,3 ribalterò la sorte: altri: farò ritornare i loro prigionieri (vedi anche 31,23; 32,44; 33,7).
AT greco 30,4ὅτι ἐγὼ κατέσυρα τὸν Ησαυ ἀνεκάλυψα τὰ κρυπτὰ αὐτῶν κρυβῆναι οὐ μὴ δύνωνται ὤλοντο διὰ χεῖρα ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ γείτονος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔστιν
Interconfessionale Ger30,4Questi dunque sono i messaggi del Signore per il popolo d’Israele e di Giuda:
AT greco 30,5ὑπολείπεσθαι ὀρφανόν σου ἵνα ζήσηται καὶ ἐγὼ ζήσομαι καὶ χῆραι ἐπ’ ἐμὲ πεποίθασιν
Interconfessionale Ger«Si odono urla strazianti,
tutti sono atterriti, non c’è scampo!
Rimandi
30,5 panico Ger 8,15.
AT greco 30,6ὅτι τάδε εἶπεν κύριος οἷς οὐκ ἦν νόμος πιεῖν τὸ ποτήριον ἔπιον καὶ σὺ ἀθῳωμένη οὐ μὴ ἀθῳωθῇς ὅτι πίνων πίεσαι
Interconfessionale GerInformatevi, guardatevi attorno:
avete mai visto un uomo partorire?
Perché allora vedo tutti gli uomini
con le mani alle reni
come una donna presa dalle doglie?
Perché sono tutti stravolti
e le loro facce sono diventate pallide?
Rimandi
30,6 Informatevi Ger 18,13. — come una donna presa dalle doglie Ger 4,31+; Gv 16,21.
AT greco 30,7ὅτι κατ’ ἐμαυτοῦ ὤμοσα λέγει κύριος ὅτι εἰς ἄβατον καὶ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς κατάρασιν ἔσῃ ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς ἔσονται ἔρημοι εἰς αἰῶνα
Interconfessionale GerVeramente terribile sarà quel giorno,
non ce n’è mai stato uno simile!
Sarà un tempo di angoscia
per i discendenti di Giacobbe,
ma ne usciranno sani e salvi».

Rimandi
30,7 il giorno del Signore Gl 1,15+. — sciagura senza pari Dn 12,1; Ap 16,18. — tempo di angoscia Ger 14,8.
AT greco 30,8ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ κυρίου καὶ ἀγγέλους εἰς ἔθνη ἀπέστειλεν συνάχθητε καὶ παραγένεσθε εἰς αὐτήν ἀνάστητε εἰς πόλεμον
Interconfessionale GerIl Signore dell’universo dichiara: «In quel giorno io romperò il giogo che pesa sulle loro spalle, spezzerò le loro catene ed essi non saranno più schiavi di popoli stranieri.
Rimandi
30,8 romperò il giogo, spezzerò le loro catene Ger 2,20; 28,11; Lv 26,13; Is 14,25; Ez 34,27; Sal 107,14. — non saranno. più schiavi Is 10,27; Na 1,13.
AT greco 30,9μικρὸν ἔδωκά σε ἐν ἔθνεσιν εὐκαταφρόνητον ἐν ἀνθρώποις
Interconfessionale GerInvece serviranno me, il Signore loro Dio, e il discendente di Davide che io farò regnare su di loro».

Rimandi
30,9 serviranno il Signore Es 3,12; Lc 1,74. — discendente di Davide, loro re Ger 23,5-6; Ez 37,24; Os 3,5.
Note al Testo
30,9 discendente di Davide: dopo un’allusione alla promessa della terra (v. 3) si fa ora un implicito richiamo alla promessa fatta a Davide (vedi 2 Samuele 7,5-16).
AT greco 30,10ἡ παιγνία σου ἐνεχείρησέν σοι ἰταμία καρδίας σου κατέλυσεν τρυμαλιὰς πετρῶν συνέλαβεν ἰσχὺν βουνοῦ ὑψηλοῦ ὅτι ὕψωσεν ὥσπερ ἀετὸς νοσσιὰν αὐτοῦ ἐκεῖθεν καθελῶ σε
Interconfessionale GerIl Signore dichiara:
«Non abbiate paura,
discendenti di Giacobbe, miei servitori,
non lasciatevi abbattere,
voi che appartenete al popolo d’Israele!
Presto verrò a liberarvi
da questa terra lontana
dove siete in esilio con i vostri figli.
Ritornerete e vivrete tranquilli,
discendenti di Giacobbe,
vivrete in pace
e nessuno vi darà fastidio,
Rimandi
30,10-11 cfr. Ger 46,27-28.
30,10 Non abbiate paura, discendenti di Giacobbe, miei servitori Is 44,2. — non lasciatevi abbattere Ger 1,17. — liberazione prossima Ger 44,11. — nessuno vi darà fastidio Mic 4,4; Sof 3,13.
Note al Testo
30,10 Presto verrò: il profeta alimenta la speranza nel popolo promettendo una salvezza vicina, cioè che si realizzerà con assoluta certezza (vedi 31,6.27.38; 32,37; 42,11).
AT greco 30,11καὶ ἔσται ἡ Ιδουμαία εἰς ἄβατον πᾶς ὁ παραπορευόμενος ἐπ’ αὐτὴν συριεῖ
Interconfessionale Gerperché io sono con voi per salvarvi.
Sterminerò tutte le nazioni
in mezzo alle quali vi ho dispersi,
ma voi non sarete distrutti.
Però vi punirò come è giusto,
perché non posso considerarvi innocenti.
Così ha detto il Signore».

Rimandi
30,11 con voi Ger 1,8+. — dispersi in mezzo alle nazioni Ger 9,15. — sarete risparmiati Ger 4,27+. — vi punirò come è giusto Es 34,7; Nm 14,18.
AT greco 30,12ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα καὶ αἱ πάροικοι αὐτῆς εἶπεν κύριος παντοκράτωρ οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος καὶ οὐ μὴ ἐνοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου
Interconfessionale GerIl Signore dice al suo popolo:
«Non c’è rimedio alle tue ferite,
le tue piaghe non possono guarire.
Rimandi
30,12 Non c’è rimedio Ger 10,19+; Na 3,19.
Note al Testo
30,12 Nei vv. 12-17 il Signore si rivolge al popolo, rappresentato come una donna ferita.
AT greco 30,13ἰδοὺ ὥσπερ λέων ἀναβήσεται ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου εἰς τόπον Αιθαμ ὅτι ταχὺ ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ’ αὐτῆς καὶ τοὺς νεανίσκους ἐπ’ αὐτὴν ἐπιστήσατε ὅτι τίς ὥσπερ ἐγώ καὶ τίς ἀντιστήσεταί μοι καὶ τίς οὗτος ποιμήν ὃς στήσεται κατὰ πρόσωπόν μου
Interconfessionale GerNessuno può prendersi cura di te:
per una semplice ferita, c’è rimedio,
ma per te non c’è speranza di guarigione.
Rimandi
30,13 nessuno può prendersi cura di te Ger 46,11.
AT greco 30,14διὰ τοῦτο ἀκούσατε βουλὴν κυρίου ἣν ἐβουλεύσατο ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν καὶ λογισμὸν αὐτοῦ ὃν ἐλογίσατο ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Θαιμαν ἐὰν μὴ συμψησθῶσιν τὰ ἐλάχιστα τῶν προβάτων ἐὰν μὴ ἀβατωθῇ ἐπ’ αὐτὴν κατάλυσις αὐτῶν
Interconfessionale GerI tuoi alleati ti hanno dimenticata,
non si interessano più di te.
Ti ho colpita come avrebbe fatto un nemico,
ti ho punita con molta severità
perché la tua colpa era enorme
e i tuoi peccati troppo gravi.
Rimandi
30,14 I tuoi alleati (amanti) Ger 4,30+. — non si interessano più di te Lam 1,2.19. — (Dio) come un nemico Gb 19,11. — per i tuoi peccati Ger 7,12; 22,22.
Note al Testo
30,14 alleati: vedi nota a 20,22.
AT greco 30,15ὅτι ἀπὸ φωνῆς πτώσεως αὐτῶν ἐσείσθη ἡ γῆ καὶ κραυγή σου ἐν θαλάσσῃ ἠκούσθη
Interconfessionale Ger30,15Perché ti lamenti delle tue ferite?
Le tue piaghe non si possono curare.
Sono stato io a procurartele
per punirti della tua colpa enorme
e dei tuoi peccati troppo gravi.
AT greco 30,16ἰδοὺ ὥσπερ ἀετὸς ὄψεται καὶ ἐκτενεῖ τὰς πτέρυγας ἐπ’ ὀχυρώματα αὐτῆς καὶ ἔσται ἡ καρδία τῶν ἰσχυρῶν τῆς Ιδουμαίας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς καρδία γυναικὸς ὠδινούσης
Interconfessionale GerOra però, tutti quelli che ti divoravano
saranno a loro volta divorati.
Tutti i tuoi nemici, senza eccezione,
saranno condotti via prigionieri.
Quelli che ti derubavano
saranno a loro volta derubati.
Quelli che ti saccheggiavano
subiranno a loro volta il saccheggio.
Rimandi
30,16 quelli che ti divorano Ger 10,25. — i tuoi nemici… condotti via prigionieri Is 20,4; Na 3,10. — saccheggiatori saccheggiati Na 2,11; cfr. Is 33,1+.
AT greco 30,17gr. jeremiah 30:17–22 (heb. 49:1–6)
τοῖς υἱοῖς Αμμων οὕτως εἶπεν κύριος μὴ υἱοὶ οὔκ εἰσιν ἐν Ισραηλ ἢ παραλημψόμενος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς διὰ τί παρέλαβεν Μελχομ τὸν Γαδ καὶ ὁ λαὸς αὐτῶν ἐν πόλεσιν αὐτῶν ἐνοικήσει
Interconfessionale GerEssi dicevano:
Sion è una città abbandonata da Dio,
più nessuno s’interessa di lei”.
Ma io ti ridarò la salute,
ti guarirò dalle tue ferite.
Lo dice il Signore».

Rimandi
30,17 ti ridarò la salute Ger 33,6.
Note al Testo
30,17 abbandonata: altri: ripudiata.
AT greco 30,18διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται φησὶν κύριος καὶ ἀκουτιῶ ἐπὶ Ραββαθ θόρυβον πολέμων καὶ ἔσονται εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀπώλειαν καὶ βωμοὶ αὐτῆς ἐν πυρὶ κατακαυθήσονται καὶ παραλήμψεται Ισραηλ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale GerCosì dice il Signore:
«Ribalterò la sorte dei discendenti di Giacobbe
e avrò compassione delle loro dimore.
Gerusalemme sarà ricostruita sulle sue rovine
e i palazzi sorgeranno dov’erano prima.
Rimandi
30,18 Ribalterò la sorte Ger 29,14+.
AT greco 30,19ἀλάλαξον Εσεβων ὅτι ὤλετο Γαι κεκράξατε θυγατέρες Ραββαθ περιζώσασθε σάκκους καὶ ἐπιλημπτεύσασθε καὶ κόψασθε ἐπὶ Μελχομ ὅτι ἐν ἀποικίᾳ βαδιεῖται οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα
Interconfessionale GerDa essi usciranno canti di ringraziamento
e grida di gente felice.
Farò crescere di numero il mio popolo
e non diminuiranno più,
li farò onorare da tutti
e non saranno più disprezzati.
Rimandi
30,19 Farò crescere di numero Ger 3,16+; Lv 26,9; Ez 36,11.37; 37,26.
Note al Testo
30,19 farò crescere di numero: per gli esiliati non soltanto vale di nuovo la promessa della terra (v. 3), ma anche quella di una numerosa discendenza (vedi nota a Genesi 12,2-7).
AT greco 30,20τί ἀγαλλιάσῃ ἐν τοῖς πεδίοις Ενακιμ θύγατερ ἰταμίας ἡ πεποιθυῖα ἐπὶ θησαυροῖς αὐτῆς ἡ λέγουσα τίς εἰσελεύσεται ἐπ’ ἐμέ
Interconfessionale GerI loro figli torneranno ad essere con me,
la loro assemblea sarà stabile davanti a me,
mentre punirò tutti i loro nemici.
Rimandi
30,20 punirò i loro nemici Ger 25,12.
AT greco 30,21ἰδοὺ ἐγὼ φέρω φόβον ἐπὶ σέ εἶπεν κύριος ἀπὸ πάσης τῆς περιοίκου σου καὶ διασπαρήσεσθε ἕκαστος εἰς πρόσωπον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων
Interconfessionale GerAvranno come capo uno di loro,
un principe uscito da loro.
Lo farò venire accanto a me
ed egli starà vicino a me:
nessun altro potrebbe farlo
senza rischiare la vita».
Così dice il Signore:
Rimandi
30,21 uno di loro Dt 17,15; cfr. Zc 10,4. — avvicinarsi a Dio Lv 9,5-9; Nm 8,19. — col rischio della vita Es 33,20; Gdc 6,22-23; 13,22; Is 6,5.
AT greco 30,22
Interconfessionale Ger«Voi sarete il mio popolo,
e io sarò il vostro Dio».

Rimandi
30,22 Voi il mio popolo… io il vostro Dio Ger 7,23+.
AT greco 30,23gr. jeremiah 30:23–28 (heb. 49:28–33)
τῇ Κηδαρ βασιλίσσῃ τῆς αὐλῆς ἣν ἐπάταξεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος οὕτως εἶπεν κύριος ἀνάστητε καὶ ἀνάβητε ἐπὶ Κηδαρ καὶ πλήσατε τοὺς υἱοὺς Κεδεμ
Interconfessionale GerEd ora il furore del Signore
si scatena come una tempesta,
come un uragano travolgente
si abbatte sulla testa dei malvagi.
Rimandi
30,23-24 la tempesta del Signore… Ger 23,19-20; 25,32. — alla fine dei giorni Gv 13,7.
AT greco 30,24σκηνὰς αὐτῶν καὶ πρόβατα αὐτῶν λήμψονται ἱμάτια αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ καμήλους αὐτῶν λήμψονται ἑαυτοῖς καὶ καλέσατε ἐπ’ αὐτοὺς ἀπώλειαν κυκλόθεν
Interconfessionale Ger30,24La collera ardente del Signore
non si calmerà
finché egli non avrà portato a termine
quel che aveva deciso di fare.
Alla fine dei giorni, anche voi
comprenderete tutto chiaramente.
AT greco 30,25φεύγετε λίαν βαθύνατε εἰς κάθισιν καθήμενοι ἐν τῇ αὐλῇ ὅτι ἐβουλεύσατο ἐφ’ ὑμᾶς βασιλεὺς Βαβυλῶνος βουλὴν καὶ ἐλογίσατο ἐφ’ ὑμᾶς λογισμόν
AT greco 30,26ἀνάστηθι καὶ ἀνάβηθι ἐπ’ ἔθνος εὐσταθοῦν καθήμενον εἰς ἀναψυχήν οἷς οὔκ εἰσιν θύραι οὐ βάλανοι οὐ μοχλοί μόνοι καταλύουσιν
AT greco 30,27καὶ ἔσονται κάμηλοι αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ πλῆθος κτηνῶν αὐτῶν εἰς ἀπώλειαν καὶ λικμήσω αὐτοὺς παντὶ πνεύματι κεκαρμένους πρὸ προσώπου αὐτῶν ἐκ παντὸς πέραν αὐτῶν οἴσω τὴν τροπὴν αὐτῶν εἶπεν κύριος
AT greco 30,28καὶ ἔσται ἡ αὐλὴ διατριβὴ στρουθῶν καὶ ἄβατος ἕως αἰῶνος οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος καὶ οὐ μὴ κατοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου
AT greco 30,29gr. jeremiah 30:29–33 (heb. 49:23–27)
τῇ Δαμασκῷ κατῃσχύνθη Ημαθ καὶ Αρφαδ ὅτι ἤκουσαν ἀκοὴν πονηράν ἐξέστησαν ἐθυμώθησαν ἀναπαύσασθαι οὐ μὴ δύνωνται
AT greco 30,30ἐξελύθη Δαμασκός ἀπεστράφη εἰς φυγήν τρόμος ἐπελάβετο αὐτῆς
AT greco 30,31πῶς οὐχὶ ἐγκατέλιπεν πόλιν ἐμήν κώμην ἠγάπησαν
AT greco 30,32διὰ τοῦτο πεσοῦνται νεανίσκοι ἐν πλατείαις σου καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου πεσοῦνται φησὶν κύριος
AT greco 30,33καὶ καύσω πῦρ ἐν τείχει Δαμασκοῦ καὶ καταφάγεται ἄμφοδα υἱοῦ Αδερ