Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 31 31,1gr. jeremiah 31 (heb. 48)
τῇ Μωαβ οὕτως εἶπεν κύριος οὐαὶ ἐπὶ Ναβαυ ὅτι ὤλετο ἐλήμφθη Καριαθαιμ ᾐσχύνθη Αμαθ καὶ ἡττήθη
CEI 1974 Ger31,1 In quel tempo - oracolo del Signore -
io sarò Dio per tutte le tribù di Israele
ed esse saranno il mio popolo".
AT greco 31,2οὐκ ἔστιν ἔτι ἰατρεία Μωαβ ἀγαυρίαμα ἐν Εσεβων ἐλογίσαντο ἐπ’ αὐτὴν κακά ἐκόψαμεν αὐτὴν ἀπὸ ἔθνους καὶ παῦσιν παύσεται ὄπισθέν σου βαδιεῖται μάχαιρα
CEI 1974 Ger31,2 Così dice il Signore:
"Ha trovato grazia nel deserto
un popolo di scampati alla spada;
Israele si avvia a una quieta dimora".
AT greco 31,3ὅτι φωνὴ κεκραγότων ἐξ Ωρωναιμ ὄλεθρος καὶ σύντριμμα μέγα
CEI 1974 Ger Da lontano gli è apparso il Signore:
"Ti ho amato di amore eterno,
per questo ti conservo ancora pietà.
31,3 Per l'amore eterno cfr. 30, 17. cfr. Is 54, 8.
AT greco 31,4συνετρίβη Μωαβ ἀναγγείλατε εἰς Ζογορα
CEI 1974 Ger31,4 Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,
vergine di Israele.
Di nuovo ti ornerai dei tuoi tamburi
e uscirai fra la danza dei festanti.
AT greco 31,5ὅτι ἐπλήσθη Αλαωθ ἐν κλαυθμῷ ἀναβήσεται κλαίων ἐν ὁδῷ Ωρωναιμ κραυγὴν συντρίμματος ἠκούσατε
CEI 1974 Ger31,5 Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria;
i piantatori, dopo aver piantato, raccoglieranno.
AT greco 31,6φεύγετε καὶ σώσατε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ ἔσεσθε ὥσπερ ὄνος ἄγριος ἐν ἐρήμῳ
CEI 1974 Ger Verrà il giorno in cui grideranno le vedette
sulle montagne di Efraim:
Su, saliamo a Sion,
andiamo dal Signore nostro Dio".
Ritorno glorioso
31,6 Invito agli Ebrei scismatici del nord di ritornare all'unico tempio.
AT greco 31,7ἐπειδὴ ἐπεποίθεις ἐν ὀχυρώμασίν σου καὶ σὺ συλλημφθήσῃ καὶ ἐξελεύσεται Χαμως ἐν ἀποικίᾳ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα
CEI 1974 Ger Poichè dice il Signore:
"Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
Il Signore ha salvato il suo popolo,
un resto di Israele".
31,7 Il resto d'Israele, cioè i deportati dopo il crollo di Samaria nel 721 a. C.
AT greco 31,8καὶ ἥξει ὄλεθρος ἐπὶ πᾶσαν πόλιν καὶ πόλις οὐ μὴ σωθῇ καὶ ἀπολεῖται ὁ αὐλών καὶ ἐξολεθρευθήσεται ἡ πεδινή καθὼς εἶπεν κύριος
CEI 1974 Ger31,8 Ecco li riconduco dal paese del settentrione
e li raduno all`estremità della terra;
fra di essi sono il cieco e lo zoppo,
la donna incinta e la partoriente;
ritorneranno qui in gran folla.
AT greco 31,9δότε σημεῖα τῇ Μωαβ ὅτι ἁφῇ ἀναφθήσεται καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς εἰς ἄβατον ἔσονται πόθεν ἔνοικος αὐτῇ
CEI 1974 Ger31,9 Essi erano partiti nel pianto,
io li riporterò tra le consolazioni;
li condurrò a fiumi d`acqua
per una strada dritta in cui non inciamperanno;
perchè io sono un padre per Israele,
Efraim è il mio primogenito.
AT greco 31,10ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα κυρίου ἀμελῶς ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ ἀφ’ αἵματος
CEI 1974 Ger31,10 Ascoltate popoli, la parola del Signore,
annunziatela alle isole più lontane e dite:
"Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge",
AT greco 31,11ἀνεπαύσατο Μωαβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼς ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου εἰς ἀγγεῖον καὶ εἰς ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπεν
CEI 1974 Ger31,11 perchè il Signore ha redento Giacobbe,
lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
AT greco 31,12διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται φησὶν κύριος καὶ ἀποστελῶ αὐτῷ κλίνοντας καὶ κλινοῦσιν αὐτὸν καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ λεπτυνοῦσιν καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ συγκόψουσιν
CEI 1974 Ger31,12 Verranno e canteranno inni sull`altura di Sion,
affluiranno verso i beni del Signore,
verso il grano, il mosto e l`olio,
verso i nati dei greggi e degli armenti.
Essi saranno come un giardino irrigato,
non languiranno più.
AT greco 31,13καὶ καταισχυνθήσεται Μωαβ ἀπὸ Χαμως ὥσπερ κατῃσχύνθη οἶκος Ισραηλ ἀπὸ Βαιθηλ ἐλπίδος αὐτῶν πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς
CEI 1974 Ger31,13 Allora si allieterà la vergine della danza;
i giovani e i vecchi gioiranno.
Io cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
AT greco 31,14πῶς ἐρεῖτε ἰσχυροί ἐσμεν καὶ ἄνθρωπος ἰσχύων εἰς τὰ πολεμικά
CEI 1974 Ger31,14 Sazierò di delizie l`anima dei sacerdoti
e il mio popolo abbonderà dei miei beni.
Parola del Signore.
Restaurazione del regno del nord
AT greco 31,15ὤλετο Μωαβ πόλις αὐτοῦ καὶ ἐκλεκτοὶ νεανίσκοι αὐτοῦ κατέβησαν εἰς σφαγήν
CEI 1974 Ger Così dice il Signore: "Una voce si ode da Rama,
lamento e pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli,
rifiuta d`essere consolata perché non sono più".
31,15 Nella sua tomba, nei pressi di Roma (cfr 1 Sam 10, 2. cfr. Gn 35, 19), 9 km a nord di Gerusalemme, Rachele piange i suoi discendenti trascinati in esilio. In cfr. Mt 2, 18 queste parole sono riferite alla strage dei bambini compiuta da Erode.
AT greco 31,16ἐγγὺς ἡμέρα Μωαβ ἐλθεῖν καὶ πονηρία αὐτοῦ ταχεῖα σφόδρα
CEI 1974 Ger31,16 Dice il Signore:
"Trattieni la voce dal pianto,
i tuoi occhi dal versare lacrime,
perché c`è un compenso per le tue pene;
essi torneranno dal paese nemico.
AT greco 31,17κινήσατε αὐτῷ πάντες κυκλόθεν αὐτοῦ πάντες εἰδότες ὄνομα αὐτοῦ εἴπατε πῶς συνετρίβη βακτηρία εὐκλεής ῥάβδος μεγαλώματος
CEI 1974 Ger31,17 C`è una speranza per la tua discendenza:
i tuoi figli ritorneranno entro i loro confini.
AT greco 31,18κατάβηθι ἀπὸ δόξης καὶ κάθισον ἐν ὑγρασίᾳ καθημένη Δαιβων ἐκτρίβητε ὅτι ὤλετο Μωαβ ἀνέβη εἰς σὲ λυμαινόμενος ὀχύρωμά σου
CEI 1974 Ger31,18 Ho udito Efraim rammaricarsi:
Tu mi hai castigato e io ho subito il castigo
come un giovenco non domato.
Fammi ritornare e io ritornerò,
perché tu sei il Signore mio Dio.
AT greco 31,19ἐφ’ ὁδοῦ στῆθι καὶ ἔπιδε καθημένη ἐν Αροηρ καὶ ἐρώτησον φεύγοντα καὶ σῳζόμενον καὶ εἰπόν τί ἐγένετο
CEI 1974 Ger Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito;
dopo essermi ravveduto,
mi sono battuto l`anca.
Mi sono vergognato e ne provo confusione,
perché porto l`infamia della mia giovinezza.
31,19 Battersi l'anca è espressione di dolore.
AT greco 31,20κατῃσχύνθη Μωαβ ὅτι συνετρίβη ὀλόλυξον καὶ κέκραξον ἀνάγγειλον ἐν Αρνων ὅτι ὤλετο Μωαβ
CEI 1974 Ger Non è forse Efraim un figlio caro per me,
un mio fanciullo prediletto?
Infatti dopo averlo minacciato,
me ne ricordo sempre più vivamente.
Per questo le mie viscere si commuovono per lui,
provo per lui profonda tenerezza".
Oracolo del Signore.
Sulla via del ritorno
31,20 Cfr. Os 11, 1-9.
AT greco 31,21καὶ κρίσις ἔρχεται εἰς γῆν τοῦ Μισωρ ἐπὶ Χαιλων καὶ ἐπὶ Ιασσα καὶ ἐπὶ Μωφαθ
CEI 1974 Ger31,21 Pianta dei cippi,
metti pali indicatori,
stá bene attenta alla strada,
alla via che hai percorso.
Ritorna, vergine di Israele,
ritorna alle tue città.
AT greco 31,22καὶ ἐπὶ Δαιβων καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ ἐπ’ οἶκον Δεβλαθαιμ
CEI 1974 Ger Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle?
Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra:
la donna cingerà l`uomo!

Israele verrà ripopolato
31,22 Israele, sposa di Dio, ritornerà a lui con grande amore e attaccamento. Gli antichi, interpretando queste parole nel senso che una vergine ( cfr. Is 7, 14) porterà un maschio nel seno, vi hanno veduto una profezia della nascita verginale di Gesù.
AT greco 31,23καὶ ἐπὶ Καριαθαιμ καὶ ἐπ’ οἶκον Γαμωλ καὶ ἐπ’ οἶκον Μαων
CEI 1974 Ger31,23 Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Si dirà ancora questa parola nel paese di Giuda e nelle sue città, quando avrò cambiato la loro sorte: Il Signore ti benedica, o dimora di giustizia, monte santo.
AT greco 31,24καὶ ἐπὶ Καριωθ καὶ ἐπὶ Βοσορ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Μωαβ τὰς πόρρω καὶ τὰς ἐγγύς
CEI 1974 Ger31,24 Vi abiteranno insieme Giuda e tutte le sue città, agricoltori e allevatori di greggi.
AT greco 31,25κατεάχθη κέρας Μωαβ καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ συνετρίβη
CEI 1974 Ger31,25 Poiché ristorerò copiosamente l`anima stanca e sazierò ogni anima che languisce".
AT greco 31,26μεθύσατε αὐτόν ὅτι ἐπὶ κύριον ἐμεγαλύνθη καὶ ἐπικρούσει Μωαβ ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰς γέλωτα καὶ αὐτός
CEI 1974 Ger A questo punto mi sono destato e ho guardato; il mio sonno mi parve soave.
31,26 Forse un detto popolare.
AT greco 31,27καὶ εἰ μὴ εἰς γελοιασμὸν ἦν σοι Ισραηλ εἰ ἐν κλοπαῖς σου εὑρέθη ὅτι ἐπολέμεις αὐτόν
CEI 1974 Ger31,27 "Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali renderò feconda la casa di Israele e la casa di Giuda per semenza di uomini e di bestiame.
AT greco 31,28κατέλιπον τὰς πόλεις καὶ ᾤκησαν ἐν πέτραις οἱ κατοικοῦντες Μωαβ ἐγενήθησαν ὡς περιστεραὶ νοσσεύουσαι ἐν πέτραις στόματι βοθύνου
CEI 1974 Ger31,28 Allora, come ho vegliato su di essi per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere e per affliggere con mali, così veglierò su di essi per edificare e per piantare". Parola del Signore.
AT greco 31,29ἤκουσα ὕβριν Μωαβ ὕβρισεν λίαν ὕβριν αὐτοῦ καὶ ὑπερηφανίαν αὐτοῦ καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ
CEI 1974 Ger "In quei giorni non si dirà più:
I padri han mangiato uva acerba
e i denti dei figli si sono allegati!
31,29 Gli esuli attribuivano le loro sventure alle colpe dei padri secondo il principio della responsabilità collettiva che dominava nell'A.T.
AT greco 31,30ἐγὼ δὲ ἔγνων ἔργα αὐτοῦ οὐχὶ τὸ ἱκανὸν αὐτοῦ οὐχ οὕτως ἐποίησεν
CEI 1974 Ger31,30 Ma ognuno morirà per la sua propria iniquità; a ogni persona che mangi l`uva acerba si allegheranno i denti".
La nuova alleanza
AT greco 31,31διὰ τοῦτο ἐπὶ Μωαβ ὀλολύζετε πάντοθεν βοήσατε ἐπ’ ἄνδρας Κιραδας αὐχμοῦ
CEI 1974 Ger "Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova.
31,31-34 Un testo fondamentale sulla nuova alleanza (di qui il nome 'Nuovo Testamento': cfr. Eb 8, 8-12. cfr 1 Cor 11, 25. cfr. Lc 22, 20) che succederà alla alleanza antica violata da Israele. La nuova alleanza si distingue per la sua interiorità, per una maggiore docilità dei credenti dovuta a una più vasta e intima illuminazione di verità, a una grandiosa generosità del Signore. Per il v. 33 cfr anche Eb 10, 16. cfr 2 Cor 3, 3. cfr la profezia di Ez 36, 25-28.
AT greco 31,32ὡς κλαυθμὸν Ιαζηρ ἀποκλαύσομαί σοι ἄμπελος Σεβημα κλήματά σου διῆλθεν θάλασσαν Ιαζηρ ἥψαντο ἐπὶ ὀπώραν σου ἐπὶ τρυγηταῖς σου ὄλεθρος ἐπέπεσεν
CEI 1974 Ger31,32 Non come l`alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d`Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore.
AT greco 31,33συνεψήσθη χαρμοσύνη καὶ εὐφροσύνη ἐκ τῆς Μωαβίτιδος καὶ οἶνος ἦν ἐπὶ ληνοῖς σου πρωὶ οὐκ ἐπάτησαν οὐδὲ δείλης οὐκ ἐποίησαν αιδαδ
CEI 1974 Ger31,33 Questa sarà l`alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.
AT greco 31,34ἀπὸ κραυγῆς Εσεβων ἕως Ελεαλη αἱ πόλεις αὐτῶν ἔδωκαν φωνὴν αὐτῶν ἀπὸ Ζογορ ἕως Ωρωναιμ καὶ Αγλαθ-σαλισια ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ Νεβριμ εἰς κατάκαυμα ἔσται
CEI 1974 Ger31,34 Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato".

Perpetuità d` Israele
AT greco 31,35καὶ ἀπολῶ τὸν Μωαβ φησὶν κύριος ἀναβαίνοντα ἐπὶ βωμὸν καὶ θυμιῶντα θεοῖς αὐτοῦ
CEI 1974 Ger31,35 Così dice il Signore
che ha fissato il sole come luce del giorno,
la luna e le stelle come luce della notte,
che solleva il mare e ne fa mugghiare le onde
e il cui nome è Signore degli eserciti:
AT greco 31,36διὰ τοῦτο καρδία μου Μωαβ ὥσπερ αὐλοὶ βομβήσουσιν καρδία μου ἐπ’ ἀνθρώπους Κιραδας ὥσπερ αὐλὸς βομβήσει διὰ τοῦτο ἃ περιεποιήσατο ἀπώλετο ἀπὸ ἀνθρώπου
CEI 1974 Ger31,36 "Quando verranno meno queste leggi
dinanzi a me - dice il Signore -
allora anche la progenie di Israele cesserà
di essere un popolo davanti a me per sempre".
AT greco 31,37πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρήσονται καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται καὶ πᾶσαι χεῖρες κόψονται καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκος
CEI 1974 Ger31,37 Così dice il Signore:
"Se si possono misurare i cieli in alto
ed esplorare in basso le fondamenta della terra,
anch`io rigetterò tutta la progenie di Israele
per ciò che ha commesso". Oracolo del Signore.
AT greco 31,38καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωαβ καὶ ἐπὶ πλατείαις αὐτῆς ὅτι συνέτριψα τὸν Μωαβ φησὶν κύριος ὡς ἀγγεῖον οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦ
CEI 1974 Ger31,38 "Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali la città sarà riedificata per il Signore dalla torre di Cananeel fino alla porta dell`Angolo.
AT greco 31,39πῶς κατήλλαξεν πῶς ἔστρεψεν νῶτον Μωαβ ᾐσχύνθη καὶ ἐγένετο Μωαβ εἰς γέλωτα καὶ ἐγκότημα πᾶσιν τοῖς κύκλῳ αὐτῆς
CEI 1974 Ger31,39 La corda per misurare si stenderà in linea retta fino alla collina di Gareb, volgendo poi verso Goa.
AT greco 31,40ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος
CEI 1974 Ger Tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i campi fino al torrente Cedron, fino all`angolo della porta dei Cavalli a oriente, saranno consacrati al Signore; non sarà più sconvolta né distrutta mai più".
31,40 Il perimetro della nuova città, che comprenderà anche luoghi prima profanati: la valle dei cadaveri e delle ceneri, cioè della Geenna e dei Cedron, luogo di pratiche idolatriche.
AT greco 31,41ἐλήμφθη Ακκαριωθ καὶ τὰ ὀχυρώματα συνελήμφθη
AT greco 31,42καὶ ἀπολεῖται Μωαβ ἀπὸ ὄχλου ὅτι ἐπὶ τὸν κύριον ἐμεγαλύνθη
AT greco 31,43παγὶς καὶ φόβος καὶ βόθυνος ἐπὶ σοί καθήμενος Μωαβ
AT greco 31,44ὁ φεύγων ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον καὶ ὁ ἀναβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου συλλημφθήσεται ἐν τῇ παγίδι ὅτι ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ Μωαβ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῆς
AT greco 31,45
AT greco 31,46
AT greco 31,47