Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1ἐὰν ἐπιστραφῇ Ισραηλ λέγει κύριος πρός με ἐπιστραφήσεται ἐὰν περιέλῃ τὰ βδελύγματα αὐτοῦ ἐκ στόματος αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου μου εὐλαβηθῇ
Interconfessionale GerIl Signore dice: «Popolo d’Israele, se davvero cambi condotta, puoi ritornare a me. Se elimini quegli idoli che io non posso sopportare e ti mantieni fedele a me,
Rimandi
4,1 devi ritornare Ger 3,12+. — a me Gl 2,12. — idoli Ger 7,30; 13,27; 16,18; 32,34; Dt 29,16; 2 Re 23,13.24; Ez 5,11; 7,20 ecc.; Na 3,6; cfr. Es 20,3.
AT greco 4,2καὶ ὀμόσῃ ζῇ κύριος μετὰ ἀληθείας καὶ ἐν κρίσει καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῇ ἔθνη καὶ ἐν αὐτῷ αἰνέσουσιν τῷ θεῷ ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale Gerse tu giuri sul mio nome nella verità, nel diritto e nella giustizia, allora anche gli altri popoli vorranno essere benedetti da me e mi canteranno le loro lodi».
Rimandi
4,2 se tu giuri sul mio nome nella verità Ger 5,2; 12,16; 23,7-8; 44,26; Dt 6,13. — gli altri popoli verranno benedetti cfr. Gn 22,18; 26,4; Mt 5,16.
Note al Testo
4,2 popoli… benedetti: vedi Genesi 26,4; 28,14.
AT greco 4,3ὅτι τάδε λέγει κύριος τοῖς ἀνδράσιν Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ νεώσατε ἑαυτοῖς νεώματα καὶ μὴ σπείρητε ἐπ’ ἀκάνθαις
Interconfessionale GerIl Signore dice agli abitanti di Giuda e di Gerusalemme: «Arate di nuovo i campi lasciati incolti, non seminate più fra le spine,
Rimandi
4,3 Arate Os 10,12; Mt 13,23.
AT greco 4,4περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ περιτέμεσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ μὴ ἐξέλθῃ ὡς πῦρ ὁ θυμός μου καὶ ἐκκαυθήσεται καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων ἀπὸ προσώπου πονηρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν
Interconfessionale Germa circoncidetevi per il Signore. Circoncidete il vostro cuore, abitanti di Giuda e di Gerusalemme. Se non farete così, il mio furore divamperà come fuoco. Brucerà e nessuno lo potrà spegnere a causa del male che avete commesso».
Rimandi
4,4 Circoncidete il vostro cuore Dt 10,16; 30,6; Rm 2,29; cfr. Ger 9,24-25; Lv 26,41; cfr. Ger 6,10.
AT greco 4,5ἀναγγείλατε ἐν τῷ Ιουδα καὶ ἀκουσθήτω ἐν Ιερουσαλημ εἴπατε σημάνατε ἐπὶ τῆς γῆς σάλπιγγι καὶ κεκράξατε μέγα εἴπατε συνάχθητε καὶ εἰσέλθωμεν εἰς τὰς πόλεις τὰς τειχήρεις
Interconfessionale GerSuonate la tromba per tutto il paese,
gridate a piena voce e avvisate
il popolo di Giuda e di Gerusalemme:
«Correte a rifugiarvi nelle città fortificate!
Rimandi
4,5 tromba, segnale di allarme Ger 4,19.21; Ger 6,1.17; 42,14; 51,27. — raduno Ger 8,14.
AT greco 4,6ἀναλαβόντες φεύγετε εἰς Σιων σπεύσατε μὴ στῆτε ὅτι κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ βορρᾶ καὶ συντριβὴν μεγάλην
Interconfessionale GerIndicate la strada che conduce a Sion!
Mettetevi al sicuro! Non perdete tempo!
Il Signore sta per mandare una sciagura.
Una grande rovina verrà dal nord».
Rimandi
4,6 una grande rovina v. 20; 6,1; 8,21; 10,19; 14,17; 30,12. — dal nord Ger 1,14+.
Note al Testo
4,6 dal nord: vedi nota a 1,14.
AT greco 4,7ἀνέβη λέων ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ ἐξολεθρεύων ἔθνη ἐξῆρεν καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τοῦ θεῖναι τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν καὶ πόλεις καθαιρεθήσονται παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτάς
Interconfessionale GerCome un leone che balza fuori dalla tana,
il distruttore dei popoli è già in marcia.
È uscito dal suo paese
per saccheggiare il territorio di Giuda,
distruggere le sue città
e lasciarle senza abitanti.
Rimandi
AT greco 4,8ἐπὶ τούτοις περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε καὶ ἀλαλάξατε διότι οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμὸς κυρίου ἀφ’ ὑμῶν
Interconfessionale GerPerciò, vestitevi a lutto,
piangete con forti lamenti,
perché la collera ardente del Signore
non si è allontanata da Giuda.

Rimandi
4,8 vestitevi a lutto Ger 6,26; 48,37; 49,3; Is 15,3; Ez 7,18. — non si è allontanata v. 26; Is 5,25. — la collera ardente del Signore v. 26; Ger 12,13; 25,37-38; 51,45; Na 1,6.
AT greco 4,9καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος ἀπολεῖται ἡ καρδία τοῦ βασιλέως καὶ ἡ καρδία τῶν ἀρχόντων καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκστήσονται καὶ οἱ προφῆται θαυμάσονται
Interconfessionale Ger4,9Dice il Signore: «In quel giorno i re e i capi perderanno il loro coraggio; i sacerdoti e i profeti saranno confusi e terrorizzati».
AT greco 4,10καὶ εἶπα ὦ δέσποτα κύριε ἄρα γε ἀπατῶν ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν Ιερουσαλημ λέγων εἰρήνη ἔσται ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἥψατο ἡ μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν
Interconfessionale GerAllora dissi: «Signore mio Dio, sei riuscito a ingannare questo popolo e Gerusalemme! Avevi promesso la pace e invece ci troviamo con la spada alla gola!».
Rimandi
4,10 avevi promesso la pace Ger 14,13; cfr. 28,6.
AT greco 4,11ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐροῦσιν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ τῇ Ιερουσαλημ πνεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸς τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου οὐκ εἰς καθαρὸν οὐδ’ εἰς ἅγιον
AT greco 4,12πνεῦμα πληρώσεως ἥξει μοι νῦν δὲ ἐγὼ λαλῶ κρίματα πρὸς αὐτούς
AT greco 4,13ἰδοὺ ὡς νεφέλη ἀναβήσεται καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ κουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ οὐαὶ ἡμῖν ὅτι ταλαιπωροῦμεν
Interconfessionale GerL’invasore si avvicina come nube minacciosa, i suoi carri da guerra sono come un uragano, più veloci delle aquile sono i suoi cavalli. Non c’è speranza per noi, siamo perduti!
Rimandi
4,13 i suoi carri Na 2,5. — i suoi cavalli Ab 1,8; Lam 4,19.
AT greco 4,14ἀπόπλυνε ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου Ιερουσαλημ ἵνα σωθῇς ἕως πότε ὑπάρξουσιν ἐν σοὶ διαλογισμοὶ πόνων σου
Interconfessionale GerAbitanti di Gerusalemme, fate sparire la malvagità dal vostro cuore, se volete sfuggire alla morte. Per quanto tempo avete ancora intenzione di seguire i vostri istinti malvagi?
Rimandi
4,14 fate sparire la malvagità dal vostro cuore… Is 1,16; Ez 18,31; Gc 4,8.
AT greco 4,15διότι φωνὴ ἀναγγέλλοντος ἐκ Δαν ἥξει καὶ ἀκουσθήσεται πόνος ἐξ ὄρους Εφραιμ
Interconfessionale GerDalla città di Dan e dalle montagne di Èfraim cominciano ad arrivare cattive notizie.
Note al Testo
4,15 Dan era la città più settentrionale di Israele. — Le montagne di Èfraim sono poco a nord di Gerusalemme.
AT greco 4,16ἀναμνήσατε ἔθνη ἰδοὺ ἥκασιν ἀναγγείλατε ἐν Ιερουσαλημ συστροφαὶ ἔρχονται ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα φωνὴν αὐτῶν
Interconfessionale Ger4,16Fate sapere agli abitanti di Gerusalemme e alle altre popolazioni che i nemici stanno arrivando da una terra lontana. Lanciano urla contro le città di Giuda,
AT greco 4,17ὡς φυλάσσοντες ἀγρὸν ἐγένοντο ἐπ’ αὐτὴν κύκλῳ ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας λέγει κύριος
Interconfessionale Ger4,17circondano Gerusalemme da ogni parte come fanno i guardiani dei campi. «Questo vi accade perché vi siete ribellati contro di me. Dice il Signore».
AT greco 4,18αἱ ὁδοί σου καὶ τὰ ἐπιτηδεύματά σου ἐποίησαν ταῦτά σοι αὕτη ἡ κακία σου ὅτι πικρά ὅτι ἥψατο ἕως τῆς καρδίας σου
Interconfessionale GerSiete stati voi stessi a tirarvi addosso tutte queste sciagure con la vostra condotta e le vostre azioni. Ecco il risultato della vostra malvagità! Ora ne provate l’amarezza fin nel profondo del cuore.
Rimandi
4,18 i frutti della condotta malvagia Ger 2,17.19; Sal 107,17.
AT greco 4,19τὴν κοιλίαν μου τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου μαιμάσσει ἡ ψυχή μου σπαράσσεται ἡ καρδία μου οὐ σιωπήσομαι ὅτι φωνὴν σάλπιγγος ἤκουσεν ἡ ψυχή μου κραυγὴν πολέμου
Interconfessionale GerLe mie viscere sono straziate,
non posso sopportare il dolore!
Il cuore mi scoppia, sono atterrito:
non posso tacere!
Ho sentito gli squilli di tromba,
le urla dei soldati in battaglia.
Rimandi
AT greco 4,20καὶ ταλαιπωρίαν συντριμμὸν ἐπικαλεῖται ὅτι τεταλαιπώρηκεν πᾶσα ἡ γῆ ἄφνω τεταλαιπώρηκεν ἡ σκηνή διεσπάσθησαν αἱ δέρρεις μου
Interconfessionale GerSi annunzia un disastro dopo l’altro,
tutto il paese è caduto in rovina.
I nostri accampamenti sono stati distrutti,
in un baleno le nostre tende sono sparite.
Rimandi
4,20 disastro v. 6+; Ez 7,26.
AT greco 4,21ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας ἀκούων φωνὴν σαλπίγγων
Interconfessionale Ger4,21Per quanto tempo
dovrò vedere bandiere di guerra
e sentire squilli di tromba?
AT greco 4,22διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ οὐκ ᾔδεισαν υἱοὶ ἄφρονές εἰσιν καὶ οὐ συνετοί σοφοί εἰσιν τοῦ κακοποιῆσαι τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Il mio popolo si è comportato da stolto
e non mi ha riconosciuto come Dio.
Come sciocchi bambini
non hanno capito nulla.
Si sono dimostrati abili nel compiere
il male,
ma non sono stati capaci di fare
qualcosa di buono».
Rimandi
4,22 Il mio popolo si è comportato da stolto Ger 5,21; 8,7; Dt 32,28; Is 27,11; Os 4,6; Sal 82,5; Lc 24,25. — non sono stati capaci Ger 13,23; Rm 7,21. — di fare qualcosa di buono Am 5,14-15; Sal 34,13-15.
AT greco 4,23ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἰδοὺ οὐθέν καὶ εἰς τὸν οὐρανόν καὶ οὐκ ἦν τὰ φῶτα αὐτοῦ
Interconfessionale GerGuardo la terra: è deserta e vuota;
il cielo: è senza luce!
Rimandi
4,23 terra deserta e vuota Gn 1,2. — il cielo senza luce v. 28; Is 50,3; Mc 15,33.
AT greco 4,24εἶδον τὰ ὄρη καὶ ἦν τρέμοντα καὶ πάντας τοὺς βουνοὺς ταρασσομένους
Interconfessionale GerGuardo le montagne: le vedo tremare;
le colline: sono tutte sconvolte!
Rimandi
4,24 le montagne tremano Gdc 5,5; Is 5,25+; Na 1,5; Sal 46,3-4.
AT greco 4,25ἐπέβλεψα καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἄνθρωπος καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐπτοεῖτο
Interconfessionale GerGuardo: non vedo nessuno.
Perfino gli uccelli sono volati via!
Rimandi
4,25 gli uccelli, volati via Ger 9,9; 12,4; 50,3; Os 4,3; Sof 1,3.
AT greco 4,26εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁ Κάρμηλος ἔρημος καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις ἐμπεπυρισμέναι πυρὶ ἀπὸ προσώπου κυρίου καὶ ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ ἠφανίσθησαν
Interconfessionale GerGuardo la terra che era fertile:
è diventata un deserto,
tutte le città sono mucchi di rovine!
È stato il Signore!
È stata la sua collera ardente!

Rimandi
4,26 la terra fertile, un deserto Lv 26,33; Sal 107,34.
AT greco 4,27τάδε λέγει κύριος ἔρημος ἔσται πᾶσα ἡ γῆ συντέλειαν δὲ οὐ μὴ ποιήσω
Interconfessionale GerCosì dice il Signore:
«Tutta la terra sarà devastata,
ma non la distruggerò completamente.
Rimandi
4,27 non completamente distrutta Ger 5,10.18; 30,11.
AT greco 4,28ἐπὶ τούτοις πενθείτω ἡ γῆ καὶ συσκοτασάτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν διότι ἐλάλησα καὶ οὐ μετανοήσω ὥρμησα καὶ οὐκ ἀποστρέψω ἀπ’ αὐτῆς
Interconfessionale GerPer questo, la terra sarà in lutto
e il cielo diventerà oscuro.
Perché così ho decretato
e non cambio i miei piani.
Ho preso una decisione
e non torno indietro».

Rimandi
4,28 la terra in lutto Ger 12,4; 23,10. — non cambi i miei piani Am 1,3.6 ecc.; cfr. Ger 23,19.
AT greco 4,29ἀπὸ φωνῆς ἱππέως καὶ ἐντεταμένου τόξου ἀνεχώρησεν πᾶσα χώρα εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν καὶ ἐπὶ τὰς πέτρας ἀνέβησαν πᾶσα πόλις ἐγκατελείφθη οὐ κατοικεῖ ἐν αὐταῖς ἄνθρωπος
Interconfessionale Ger4,29Al rumore dei cavalieri e degli arcieri,
tutti fuggono dalle città.
Cercano rifugio nelle foreste
o si nascondono tra le rocce dei monti.
Ogni città è abbandonata,
non vi è rimasto nemmeno un uomo.
AT greco 4,30καὶ σὺ τί ποιήσεις ἐὰν περιβάλῃ κόκκινον καὶ κοσμήσῃ κόσμῳ χρυσῷ καὶ ἐὰν ἐγχρίσῃ στίβι τοὺς ὀφθαλμούς σου εἰς μάτην ὁ ὡραϊσμός σου ἀπώσαντό σε οἱ ἐρασταί σου τὴν ψυχήν σου ζητοῦσιν
Interconfessionale GerO città devastata,
che cosa puoi fare ancora?
Puoi vestirti d’oro
sfoggiare i tuoi gioielli preziosi,
truccarti gli occhi.
A nulla serviranno i tuoi sforzi
per farti più bella.
I tuoi amanti ti disprezzano
e cercano solo di ucciderti.
Rimandi
4,30 I tuoi amanti (alleati) Ger 22,20.22; 30,14; Ez 16,33-37; 23,5.9.22; Os 2,7.9; Lam 1,19.
AT greco 4,31ὅτι φωνὴν ὡς ὠδινούσης ἤκουσα τοῦ στεναγμοῦ σου ὡς πρωτοτοκούσης φωνὴ θυγατρὸς Σιων ἐκλυθήσεται καὶ παρήσει τὰς χεῖρας αὐτῆς οἴμμοι ἐγώ ὅτι ἐκλείπει ἡ ψυχή μου ἐπὶ τοῖς ἀνῃρημένοις
Interconfessionale GerSento un grido
come di donna che ha le doglie,
un urlo come di donna al primo parto.
È la voce di Sion, la figlia!
Sta soffocando, tende le mani e grida:
«Son venuti a uccidermi!
Mi sento morire!».
Rimandi
4,31 doglie del parto Ger 6,24; 30,6; 48,41; 49,22; 50,43; Mic 4,9-10+.