Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 48 48,1gr. jeremiah 48 (heb. 41)
καὶ ἐγένετο τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ἦλθεν Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου υἱοῦ Ελασα ἀπὸ γένους τοῦ βασιλέως καὶ δέκα ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα καὶ ἔφαγον ἐκεῖ ἄρτον ἅμα
Interconfessionale GerQuesto messaggio del Signore dell’universo, Dio d’Israele, riguarda Moab:
«Grande sciagura, per gli abitanti di Nebo:
la loro città è distrutta!
Kiriatàim è stata conquistata,
la grande fortezza è crollata,
e i suoi difensori sono pieni di vergogna.
Rimandi
48,1 Moab Ger 25,21; Am 2,1+; cfr. Gn 19,30-38; Nm 22-24; Dt 23,4-7. — Kiriatàim Nm 32,37; Gs 13,19.
Note al Testo
48,1 Moab: vedi 40,11 e nota.
AT greco 48,2καὶ ἀνέστη Ισμαηλ καὶ οἱ δέκα ἄνδρες οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν τὸν Γοδολιαν ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale GerEra il vanto di Moab: ora non c’è più!
Hanno preparato i piani
per conquistare la città di Chesbon
e far sparire la nazione di Moab.
La città di Madmen è ridotta al silenzio:
i suoi abitanti in fuga
sono inseguiti dai nemici.
Rimandi
48,2 Chesbon Nm 21,26-27; 32,37; Dt 1,4; 2,24-25; Gs 9,10.17 ecc.
Note al Testo
48,2 In ebraico hanno un suono simile il nome di Chesbon e l’espressione tradotta con: hanno preparato i piani e così anche il nome Madmen e l’espressione tradotta con: è ridotta al silenzio.
AT greco 48,3καὶ πάντας τοὺς Ιουδαίους τοὺς ὄντας μετ’ αὐτοῦ ἐν Μασσηφα καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους τοὺς εὑρεθέντας ἐκεῖ
Interconfessionale GerDa Coronàim la gente grida
per chiedere aiuto:
“È la rovina, è un enorme disastro!”.

Note al Testo
48,3 Coronàim: per questo e alcuni altri nomi del territorio di Moab presenti in questo capitolo, vedi nota a Isaia 15,1.
AT greco 48,4καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ πατάξαντος αὐτοῦ τὸν Γοδολιαν καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἔγνω
Interconfessionale Ger48,4Moab ormai è distrutto:
si sentono le grida dei suoi bambini.
AT greco 48,5καὶ ἤλθοσαν ἄνδρες ἀπὸ Συχεμ καὶ ἀπὸ Σαλημ καὶ ἀπὸ Σαμαρείας ὀγδοήκοντα ἄνδρες ἐξυρημένοι πώγωνας καὶ διερρηγμένοι τὰ ἱμάτια καὶ κοπτόμενοι καὶ μαναα καὶ λίβανος ἐν χερσὶν αὐτῶν τοῦ εἰσενεγκεῖν εἰς οἶκον κυρίου
Interconfessionale Ger48,5I fuggiaschi in lacrime
si arrampicano verso la salita di Luchìt.
Lungo la discesa di Coronàim
gli inseguitori odono le grida
di gente sconfitta:
AT greco 48,6καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς Ισμαηλ αὐτοὶ ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον καὶ εἶπεν αὐτοῖς εἰσέλθετε πρὸς Γοδολιαν
Interconfessionale Ger“Scappate! Si salvi chi può!
Correte nel deserto come asini selvatici!”.

Note al Testo
48,6 come asini selvatici: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: come Aroèr (città di Moab).
AT greco 48,7καὶ ἐγένετο εἰσελθόντων αὐτῶν εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως ἔσφαξεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ
Interconfessionale GerMoab, ti eri fidato
della tua forza e delle tue ricchezze
ma ora anche tu sei stato conquistato.
Perfino il tuo dio Camos
deve andare in esilio
con i suoi sacerdoti e i suoi capi.
Rimandi
48,7 ti sei fidato della tua forza Ger 17,5; Is 2,22; Fil 3,4. — e delle tue ricchezze Ger 49,4; Sal 52,9; Prv 11,28. — Camos 1 Re 11,7; 2 Re 23,13. — in esilio con i suoi sacerdoti Ger 49,3.
AT greco 48,8καὶ δέκα ἄνδρες εὑρέθησαν ἐκεῖ καὶ εἶπαν τῷ Ισμαηλ μὴ ἀνέλῃς ἡμᾶς ὅτι εἰσὶν ἡμῖν θησαυροὶ ἐν ἀγρῷ πυροὶ καὶ κριθαί μέλι καὶ ἔλαιον καὶ παρῆλθεν καὶ οὐκ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν
Interconfessionale Ger48,8Nessuna delle tue città
potrà evitare il devastatore:
tutto sarà spazzato via
nelle valli e sull’altipiano.
Così ha ordinato il Signore:
AT greco 48,9καὶ τὸ φρέαρ εἰς ὃ ἔρριψεν ἐκεῖ Ισμαηλ πάντας οὓς ἐπάταξεν φρέαρ μέγα τοῦτό ἐστιν ὃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Ασα ἀπὸ προσώπου Βαασα βασιλέως Ισραηλ τοῦτο ἐνέπλησεν Ισμαηλ τραυματιῶν
Interconfessionale GerPreparate la tomba per Moab
perché la sua rovina è completa.
Le sue città saranno abbandonate in rovina,
senza più nessun abitante».

Note al Testo
48,9 tomba… rovina è completa: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico è oscuro.
AT greco 48,10καὶ ἀπέστρεψεν Ισμαηλ πάντα τὸν λαὸν τὸν καταλειφθέντα εἰς Μασσηφα καὶ τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως ἃς παρεκατέθετο ὁ ἀρχιμάγειρος τῷ Γοδολια υἱῷ Αχικαμ καὶ ᾤχετο εἰς τὸ πέραν υἱῶν Αμμων
Interconfessionale Ger48,10Maledetto chi è pigro nell’eseguire l’incarico che il Signore gli ha affidato! Maledetto chi trattiene la spada dallo spargere sangue!

AT greco 48,11καὶ ἤκουσεν Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ πάντα τὰ κακά ἃ ἐποίησεν Ισμαηλ
Interconfessionale GerFin dalla sua giovinezza,
Moab è sempre vissuto tranquillo
e non è mai stato deportato in esilio.
Era come un vino lasciato riposare
mai travasato da un recipiente all’altro.
Perciò gli era rimasto il sapore
ed aveva conservato tutto il suo aroma.
Rimandi
48,11 Moab, paese dei vigneti Ger 48,32-33; Is 16,7-10.
AT greco 48,12καὶ ἤγαγον ἅπαν τὸ στρατόπεδον αὐτῶν καὶ ᾤχοντο πολεμεῖν αὐτὸν καὶ εὗρον αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος πολλοῦ ἐν Γαβαων
Interconfessionale Ger48,12«Ora — dice il Signore — verranno i giorni in cui manderò contro di lui i nemici che lo travaseranno. Vuoteranno i suoi vasi e faranno a pezzi le sue anfore.
AT greco 48,13καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετὰ Ισμαηλ τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως τῆς μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale GerAllora gli abitanti di Moab si vergogneranno di aver avuto fiducia nel loro dio Camos, come gli abitanti d’Israele si sono vergognati della loro fiducia in Betel».
Note al Testo
48,13 Betel era il centro del culto istituito da Geroboamo (vedi 1 Re 12,29); qui sembra essere il nome di una divinità.
AT greco 48,14καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς Ιωαναν
Interconfessionale Ger48,14Avranno ancora il coraggio
di proclamarsi i più forti,
i più valorosi in battaglia?
AT greco 48,15καὶ Ισμαηλ ἐσώθη σὺν ὀκτὼ ἀνθρώποις καὶ ᾤχετο πρὸς τοὺς υἱοὺς Αμμων
Interconfessionale GerMoab è distrutto,
le sue città sono assalite,
i suoi giovani più robusti
sono condotti al macello.

Il Re, che si chiama ‘Signore dell’universo’ dichiara:
Rimandi
48,15 il Signore dell’universo Ger 46,18+.
AT greco 48,16καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ οὕς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Ισμαηλ δυνατοὺς ἄνδρας ἐν πολέμῳ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ λοιπὰ καὶ τοὺς εὐνούχους οὓς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Γαβαων
Interconfessionale Ger48,16«Sta per giungere la rovina di Moab;
una sciagura piomba su di lui.
AT greco 48,17καὶ ᾤχοντο καὶ ἐκάθισαν ἐν Γαβηρωθ-χαμααμ τὴν πρὸς Βηθλεεμ τοῦ πορευθῆναι εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον
Interconfessionale Ger48,17Ormai le nazioni vicine
che avevano rapporti stretti con lui
possono compiangerlo e dire:
“È incredibile!
Era tanto grande e potente
ed ora anche lui è stato spezzato!”.

AT greco 48,18ἀπὸ προσώπου τῶν Χαλδαίων ὅτι ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν ὅτι ἐπάταξεν Ισμαηλ τὸν Γοδολιαν ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῇ γῇ
Interconfessionale GerAbitanti di Dibon,
che occupate luoghi superbi,
scendete di lassù e sistematevi
in una regione deserta
perché chi ha distrutto Moab
viene ora contro di voi
per abbattere le vostre fortezze.
Rimandi
48,18 Dibon Nm 32,34; Gs 13,17; Is 15,2.