Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 49 49,1gr. jeremiah 49 (heb. 42)
καὶ προσῆλθον πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως καὶ Ιωαναν καὶ Αζαριας υἱὸς Μαασαιου καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
Interconfessionale GerQuesto messaggio del Signore riguarda il popolo di Ammon.
«Come mai gli Ammoniti,
fedeli del dio Milcom,
si sono annesso il territorio di Gad
e ne hanno occupato le città?
Forse Israele è rimasto senza figli,
senza abitanti per i suoi territori?
Rimandi
49,1 gli Ammoniti Ger 25,21; Am 1,13+; Gn 19,38; Dt 2,19; 2 Re 24,2. — Milcom 1 Re 11,5.33; 2 Re 23,13. — Gad Nm 32,1-36; Gs 13,24-28.
Note al Testo
49,1 Ammon: piccolo regno a est del Giordano e a nord di quello di Moab; dopo la caduta di Samaria nel 721 a.C. e la fine del regno d’Israele, gli Ammoniti si impadronirono dei territori a est del Giordano che appartenevano alla tribù israelitica di Gad (vedi Giosuè 13,24-28); il profeta contesta questa annessione di territorio. — fedeli del dio Milcom: così secondo alcune antiche traduzioni; il testo ebraico ha: il loro re.
AT greco 49,2πρὸς Ιερεμιαν τὸν προφήτην καὶ εἶπαν αὐτῷ πεσέτω δὴ τὸ ἔλεος ἡμῶν κατὰ πρόσωπόν σου καὶ πρόσευξαι πρὸς κύριον τὸν θεόν σου περὶ τῶν καταλοίπων τούτων ὅτι κατελείφθημεν ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν καθὼς οἱ ὀφθαλμοί σου βλέπουσιν
Interconfessionale GerOra però è arrivato il momento
di far risuonare il frastuono della battaglia
nella città di Rabbà, capitale di Ammon.
La ridurrà in un mucchio di rovine
e consumerà con il fuoco
i villaggi che le stanno attorno.
Allora Israele deprederà chi lo ha depredato».
Così dice il Signore.

Rimandi
49,2 Rabbà, capitale di Ammon Dt 3,11; 2 Sam 11,1; Ez 21,25. — il frastuono della battaglia Ger 4,19; 50,15; cfr. Is 42,13. — i villaggi ammoniti incendiati Am 1,14.
AT greco 49,3καὶ ἀναγγειλάτω ἡμῖν κύριος ὁ θεός σου τὴν ὁδόν ᾗ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ καὶ λόγον ὃν ποιήσομεν
Interconfessionale Ger«Abitanti di Chesbon, urlate,
poiché arriva il devastatore.
Voi che abitate nei dintorni di Rabbà,
gridate, vestitevi di sacco,
intonate un lamento
mentre vi aggirate tra muri in rovina.
Il vostro dio Milcom andrà in esilio
con i suoi sacerdoti e ministri.
Rimandi
49,3 Chesbon cfr. Ger 48,2+. — di sacco Ger 4,8+. — Milcom andrà in esilio cfr. Ger 48,7.
Note al Testo
49,3 Chesbon: città del nord-est di Moab (vedi 48,2), probabilmente occupata allora dagli Ammoniti. — poiché arriva il devastatore: la traduzione presuppone una lieve correzione del testo ebraico, che dice: Ai è devastata; la città di Ai è però in Cisgiordania (vedi Giosuè 7,2).
AT greco 49,4καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ιερεμιας ἤκουσα ἰδοὺ ἐγὼ προσεύξομαι πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν κατὰ τοὺς λόγους ὑμῶν καὶ ἔσται ὁ λόγος ὃν ἂν ἀποκριθήσεται κύριος ἀναγγελῶ ὑμῖν οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν ῥῆμα
Interconfessionale GerGente ribelle, osate ancora vantarvi
delle vostre vallate fertili?
Facevate affidamento sulle vostre provviste
ed eravate sicuri che nessuno vi avrebbe attaccati.
Rimandi
49,4 Facevate affidamento sulle vostre provviste Ger 48,7+.
AT greco 49,5καὶ αὐτοὶ εἶπαν τῷ Ιερεμια ἔστω κύριος ἐν ἡμῖν εἰς μάρτυρα δίκαιον καὶ πιστόν εἰ μὴ κατὰ πάντα τὸν λόγον ὃν ἂν ἀποστείλῃ σε κύριος πρὸς ἡμᾶς οὕτως ποιήσομεν
Interconfessionale GerEbbene, io manderà su di voi
il terrore da ogni parte.
Ognuno baderà a se stesso:
fuggirete in disordine
e nessuno potrà radunarvi».
Così dice il Signore, Dio dell’universo.

Rimandi
49,5 il terrore Ger 48,44.
AT greco 49,6καὶ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν κακόν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν οὗ ἡμεῖς ἀποστέλλομέν σε πρὸς αὐτόν ἀκουσόμεθα ἵνα βέλτιον ἡμῖν γένηται ὅτι ἀκουσόμεθα τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
Interconfessionale Ger«Un giorno però, ribalterò la sorte della gente di Ammon», dice il Signore.
Rimandi
49,6 restaurazione Ger 12,15+.
AT greco 49,7καὶ ἐγενήθη μετὰ δέκα ἡμέρας ἐγενήθη λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν
Interconfessionale GerQuesto messaggio del Signore dell’universo riguarda Edom.
«La gente di Teman ha forse perduto
il suo tradizionale buon senso?
I suoi sapienti non sanno più dare consigli?
È svanita la sua proverbiale saggezza?
Rimandi
49,7-16 passo riprodotto in Abd 1-6.
49,7 Edom Ger 25,21; Am 1,11+; Sal 137,7+; cfr. Gn 25,30; 2 Sam 8,14; 2 Re 8,20-22; 16,6; Lam 4,21. — la saggezza a Teman cfr. Bar 3,22.
Note al Testo
49,7 Edom: regione a sud-est del Mar Morto. — Teman: città edomita famosa per la saggezza dei suoi abitanti (vedi Abdia 8.9).
AT greco 49,8καὶ ἐκάλεσεν τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως καὶ πάντα τὸν λαὸν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
Interconfessionale GerAbitanti di Dedan, voltatevi,
fuggite e nascondetevi nelle caverne,
perché è arrivato il momento.
Io punirò tutti i discendenti di Esaù
con una grande sciagura.
Rimandi
49,8 Dedan Ger 25,23; Is 21,13; Ez 25,13; 27,20. — il momento della resa dei conti Ger 8,12+.
Note al Testo
49,8 Dedan: oasi a sud del territorio di Edom. — Esaù: antenato degli Edomiti (vedi Genesi 36,8-9).
AT greco 49,9καὶ εἶπεν αὐτοῖς οὕτως εἶπεν κύριος
Interconfessionale Ger49,9I nemici verranno a vendemmiare da voi,
e non lasceranno nemmeno un grappolo;
giungeranno d’improvviso, come ladri di notte
e porteranno via tutto quel che vorranno.
AT greco 49,10ἐὰν καθίσαντες καθίσητε ἐν τῇ γῇ ταύτῃ οἰκοδομήσω ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ καθέλω καὶ φυτεύσω ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω ὅτι ἀναπέπαυμαι ἐπὶ τοῖς κακοῖς οἷς ἐποίησα ὑμῖν
Interconfessionale Ger49,10Io stesso, il Signore, spoglierò i discendenti di Esaù,
scoprirò i loro nascondigli segreti
ed essi non potranno più nascondersi.
Tutta la stirpe di Edom
e le popolazioni vicine
saranno distrutte. Nessuno scamperà.
AT greco 49,11μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου βασιλέως Βαβυλῶνος οὗ ὑμεῖς φοβεῖσθε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ μὴ φοβηθῆτε φησὶν κύριος ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαι ὑμᾶς καὶ σῴζειν ὑμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτοῦ
Interconfessionale Ger49,11Le loro vedove e gli orfani, abbandonati,
troveranno in me l’unico sostegno,
l’unica possibilità di vita».

AT greco 49,12καὶ δώσω ὑμῖν ἔλεος καὶ ἐλεήσω ὑμᾶς καὶ ἐπιστρέψω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν
Interconfessionale GerQuesto è un altro messaggio del Signore: «Israele non avrebbe dovuto essere punito, eppure ha bevuto la coppa della mia ira. Tu, Edom, non sei innocente e perciò sarai certamente punito: anche tu dovrai bere questa coppa.
Rimandi
49,12 condannati a bere la coppa Ger 25,15+; Is 63,6.
Note al Testo
49,12 ha bevuto la coppa: vedi 25,15-29 e nota a 13,13.
AT greco 49,13καὶ εἰ λέγετε ὑμεῖς οὐ μὴ καθίσωμεν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ πρὸς τὸ μὴ ἀκοῦσαι φωνῆς κυρίου
Interconfessionale GerGiuro su me stesso che la tua capitale, Bosra, sarà ridotta in rovina e diventerà un esempio di maledizione, un motivo di orrore e di spavento. Anche i villaggi vicini saranno ridotti in rovina per sempre». Così ha detto il Signore.

Rimandi
49,13 il giuramento del Signore Ger 22,5+. — Bosra Gn 36,33; Is 34,6. — un esempio di maledizione Ger 24,9+.
AT greco 49,14ὅτι εἰς γῆν Αἰγύπτου εἰσελευσόμεθα καὶ οὐ μὴ ἴδωμεν πόλεμον καὶ φωνὴν σάλπιγγος οὐ μὴ ἀκούσωμεν καὶ ἐν ἄρτοις οὐ μὴ πεινάσωμεν καὶ ἐκεῖ οἰκήσομεν
Interconfessionale Ger49,14Il Signore ha mandato un messaggio alle nazioni
e noi ne abbiamo udito l’annunzio:
«Radunatevi e marciate contro Edom!
Movete all’attacco!».
AT greco 49,15διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου οὕτως εἶπεν κύριος ἐὰν ὑμεῖς δῶτε τὸ πρόσωπον ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον καὶ εἰσέλθητε ἐκεῖ κατοικεῖν
Interconfessionale Ger49,15Il Signore dice a Edom:
«Io ti farò diventare la più piccola delle nazioni
e tutti ti disprezzeranno.
AT greco 49,16καὶ ἔσται ἡ ῥομφαία ἣν ὑμεῖς φοβεῖσθε ἀπὸ προσώπου αὐτῆς εὑρήσει ὑμᾶς ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ὁ λιμός οὗ ὑμεῖς λόγον ἔχετε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καταλήμψεται ὑμᾶς ὀπίσω ὑμῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐκεῖ ἀποθανεῖσθε
Interconfessionale Ger49,16La tua arroganza e il tuo orgoglio
ti hanno ingannato.
Tu abiti in fortezze tra le rocce,
aggrappato ai luoghi più alti.
Ma anche se la tua casa è in alto
come un nido d’aquila,
io ti butterò giù».
Così ha detto il Signore.

AT greco 49,17καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἄνθρωποι καὶ πάντες οἱ ἀλλογενεῖς οἱ θέντες τὸ πρόσωπον αὐτῶν εἰς γῆν Αἰγύπτου ἐνοικεῖν ἐκεῖ ἐκλείψουσιν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἐν τῷ λιμῷ καὶ οὐκ ἔσται αὐτῶν οὐθεὶς σῳζόμενος ἀπὸ τῶν κακῶν ὧν ἐγὼ ἐπάγω ἐπ’ αὐτούς
Interconfessionale Ger«Ridurrà Edom in una condizione spaventosa: chi passerà da quelle parti rimarrà sconvolto dall’orrore di fronte alle sue rovine.
Rimandi
49,17 chi passa da quelle parti Ger 22,8; 50,13. — grida di orrore Ger 18,16; 19,8.
AT greco 49,18ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος καθὼς ἔσταξεν ὁ θυμός μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ οὕτως στάξει ὁ θυμός μου ἐφ’ ὑμᾶς εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἔσεσθε εἰς ἄβατον καὶ ὑποχείριοι καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ οὐ μὴ ἴδητε οὐκέτι τὸν τόπον τοῦτον
Interconfessionale GerAccadrà anche a Edom quanto è accaduto nella distruzione di Sòdoma, Gomorra e delle altre città vicine: nessun uomo potrà mai più abitare in quella regione». Così ha detto il Signore.

Rimandi
49,18 Accadrà come… Sòdoma, Gomorra Gn 19,24-25; Is 1,9+.
Note al Testo
49,18 Sòdoma, Gomorra: vedi nota a 23,14.
AT greco 49,19ἃ ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ὑμᾶς τοὺς καταλοίπους Ιουδα μὴ εἰσέλθητε εἰς Αἴγυπτον καὶ νῦν γνόντες γνώσεσθε
Interconfessionale Ger«Come un leone balza fuori dalla boscaglia del Giordano
e getta lo scompiglio tra le pecore che pascolano nei prati,
così io, il Signore, scaccerò gli Edomiti dalla loro terra.
Metterò a governare su Edom chi vorrò io:
infatti chi può confrontarsi con me? chi può sfidarmi?
C’è un pastore che può resistere di fronte a me?
Rimandi
49,19-21 versetti riprodotti in 50,44-46.
49,19 chi può confrontarsi con me?: Is 40,18+.
AT greco 49,20ὅτι ἐπονηρεύσασθε ἐν ψυχαῖς ὑμῶν ἀποστείλαντές με λέγοντες πρόσευξαι περὶ ἡμῶν πρὸς κύριον καὶ κατὰ πάντα ἃ ἐὰν λαλήσῃ σοι κύριος ποιήσομεν
Interconfessionale GerIo, il Signore, ho fatto un progetto contro Edom,
ho studiato un piano contro gli abitanti di Teman.
Ascoltatemi bene:
farò portar via anche i loro bambini come fossero agnelli
e tutta la loro terra sarà devastata.
Rimandi
49,20 il progetto del Signore Ger 18,11; 50,45; 51,12; Mic 4,12.
AT greco 49,21καὶ οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου ἧς ἀπέστειλέν με πρὸς ὑμᾶς
Interconfessionale Ger49,21Il crollo di Edom farà tremare la terra,
le sue grida di aiuto si sentiranno fin dal Mar Rosso.

AT greco 49,22καὶ νῦν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐκλείψετε ἐν τῷ τόπῳ οὗ ὑμεῖς βούλεσθε εἰσελθεῖν κατοικεῖν ἐκεῖ
Interconfessionale Ger«Il nemico verrà su Bosra, come un avvoltoio dalle grandi ali distese e allora i soldati di Edom, anche i più forti, saranno sfiniti come una donna nel parto».
Rimandi
49,22 come un avvoltoio… Ger 48,40.