Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 5 5,1περιδράμετε ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλημ καὶ ἴδετε καὶ γνῶτε καὶ ζητήσατε ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς ἐὰν εὕρητε ἄνδρα εἰ ἔστιν ποιῶν κρίμα καὶ ζητῶν πίστιν καὶ ἵλεως ἔσομαι αὐτοῖς λέγει κύριος
Interconfessionale GerAbitanti di Gerusalemme,
percorrete le vie della città,
guardatevi attorno, informatevi,
cercate nelle sue piazze:
se riuscite a trovare un uomo,
anche uno solo,
che si comporta in modo onesto
e si mantiene fedele al Signore,
allora Dio perdonerà la vostra città.
Rimandi
5,1 guardatevi intorno, informatevi Gn 18,21; Ez 9,4; cfr. Gn 11,5-7; Ger 6,27; Sal 11,4+. — uno solo Mic 7,2; Sal 14,2; Rm 3,10; cfr. Lc 18,8. — che si comporta in modo onesto Es 18,21; Ne 7,2; Gv 1,47; 3,21. — allora Dio perdonerà… Gn 18,23-32; Is 53,5; Ez 22,30; 1 Gv 2,1-2.
AT greco 5,2ζῇ κύριος λέγουσιν διὰ τοῦτο οὐκ ἐπὶ ψεύδεσιν ὀμνύουσιν
Interconfessionale GerVoi giurate il falso anche quando dite:
«Com’è vero che esiste il Signore…!».
Rimandi
5,2 giurate il falso Ger 7,9. — Com’è vero che esiste il Signore Ger 4,2+.
AT greco 5,3κύριε οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς πίστιν ἐμαστίγωσας αὐτούς καὶ οὐκ ἐπόνεσαν συνετέλεσας αὐτούς καὶ οὐκ ἠθέλησαν δέξασθαι παιδείαν ἐστερέωσαν τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὑπὲρ πέτραν καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἐπιστραφῆναι
Interconfessionale GerCertamente il Signore
vuole che siate fedeli.
Egli vi ha colpiti,
ma voi non ci avete fatto caso,
vi ha schiacciati,
ma voi avete rifiutato la lezione.
Avete reso la vostra faccia
più dura della pietra,
rifiutate di convertirvi.
Rimandi
5,3 non ci avete fatto caso Ger 2,30; 3,3; Am 4,6-11. — avete rifiutato la lezione Ger 7,28; 17,23. — 32, 33; Sof 3,2. — rifiutate di convertirvi Ger 8,5; cfr. 15,7.
AT greco 5,4καὶ ἐγὼ εἶπα ἴσως πτωχοί εἰσιν διότι οὐκ ἐδυνάσθησαν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν ὁδὸν κυρίου καὶ κρίσιν θεοῦ
Interconfessionale GerAllora ho pensato:
«È gente ignorante, si comportano da sciocchi
perché non seguono il Signore,
non accettano la legge del loro Dio.
Rimandi
5,4 la legge del Signore Ger 8,7.
AT greco 5,5πορεύσομαι πρὸς τοὺς ἁδροὺς καὶ λαλήσω αὐτοῖς ὅτι αὐτοὶ ἐπέγνωσαν ὁδὸν κυρίου καὶ κρίσιν θεοῦ καὶ ἰδοὺ ὁμοθυμαδὸν συνέτριψαν ζυγόν διέρρηξαν δεσμούς
Interconfessionale GerMe ne andrò a parlare
con quelli che stanno al potere.
Essi certamente seguono il Signore
e accettano la sua legge».
Ma anche questi, come gli altri,
hanno rigettato il giogo del Signore
e spezzato i suoi legami.
Rimandi
5,5 quelli che stanno al potere. Essi certamente… Mic 3,1. — hanno spezzato i suoi legami Ger 2,20; cfr. 2,8.
AT greco 5,6διὰ τοῦτο ἔπαισεν αὐτοὺς λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ λύκος ἕως τῶν οἰκιῶν ὠλέθρευσεν αὐτούς καὶ πάρδαλις ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι ἀπ’ αὐτῶν θηρευθήσονται ὅτι ἐπλήθυναν ἀσεβείας αὐτῶν ἴσχυσαν ἐν ταῖς ἀποστροφαῖς αὐτῶν
Interconfessionale GerPer questo:
usciranno i leoni dalla foresta per sbranarli,
dalla steppa verranno i lupi per sgozzarli,
i leopardi staranno in agguato vicino alle loro città.
Se usciranno, saranno dilaniati
perché hanno aumentato i loro peccati
e si ribellano sempre di più.

Rimandi
5,6 leoni Ger 4,7+. — ribellioni e loro conseguenze Ger 30,15.
AT greco 5,7ποίᾳ τούτων ἵλεως γένωμαί σοι οἱ υἱοί σου ἐγκατέλιπόν με καὶ ὤμνυον ἐν τοῖς οὐκ οὖσιν θεοῖς καὶ ἐχόρτασα αὐτούς καὶ ἐμοιχῶντο καὶ ἐν οἴκοις πορνῶν κατέλυον
Interconfessionale GerIl Signore domanda:
«In queste condizioni,
come posso perdonare i peccati del mio popolo?
Hanno giurato in nome di coloro che non sono dèi.
Io li avevo saziati, ma essi hanno commesso adulterio
e tutti affollano i luoghi della prostituzione.
Rimandi
5,7 coloro che non sono dèi Ger 2,11+; Es 23,13; 1 Re 19,18; Gal 4,8.
Note al Testo
5,7 luoghi della prostituzione: vedi 2,20 e nota.
AT greco 5,8ἵπποι θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιζον
Interconfessionale GerSono come stalloni ben pasciuti e focosi,
ognuno nitrisce alla moglie del suo vicino.
Rimandi
5,8 alla moglie del vicino Ger 13,27; Ez 22,11; cfr. Ger 9,1+.
AT greco 5,9μὴ ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι λέγει κύριος ἢ ἐν ἔθνει τοιούτῳ οὐκ ἐκδικήσει ἡ ψυχή μου
Interconfessionale GerIo, il Signore,
non dovrei forse punirli per questi delitti,
non dovrei vendicarmi di gente come questa?
Rimandi
5,9 non dovrei punirli? v. 29; Ger 6,15; 9,8; 11,22; 21,14; 46,25.
AT greco 5,10ἀνάβητε ἐπὶ τοὺς προμαχῶνας αὐτῆς καὶ κατασκάψατε συντέλειαν δὲ μὴ ποιήσητε ὑπολίπεσθε τὰ ὑποστηρίγματα αὐτῆς ὅτι τοῦ κυρίου εἰσίν
Interconfessionale GerDirò ai nemici d’Israele:
“Calpestate i suoi filari di viti, saccheggiate,
ma non distruggeteli completamente.
Strappatene i tralci, perché non sono più miei”.
Rimandi
5,10 non distruggeteli completamente Ger 4,27. — tralci cfr. Is 5,1+.
Note al Testo
5,10 La vite e la vigna (vedi 12,10) sono immagini tradizionali nella Bibbia per indicare il popolo di Dio.
AT greco 5,11ὅτι ἀθετῶν ἠθέτησεν εἰς ἐμέ λέγει κύριος οἶκος Ισραηλ καὶ οἶκος Ιουδα
Interconfessionale Ger5,11Il popolo d’Israele e quello di Giuda
mi hanno tradito continuamente».
Così dice il Signore.

AT greco 5,12ἐψεύσαντο τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν καὶ εἶπαν οὐκ ἔστιν ταῦτα οὐχ ἥξει ἐφ’ ἡμᾶς κακά καὶ μάχαιραν καὶ λιμὸν οὐκ ὀψόμεθα
Interconfessionale GerGli Israeliti hanno rinnegato il Signore e dicono: «Non vogliamo saperne di lui! Non ci capiterà alcun male, non avremo né guerra né carestia.
Rimandi
5,12 Non vogliamo saperne di lui Sof 1,12; Sal 10,4; 14,1. — Non ci capiterà alcun male Is 28,15. — né guerra, né carestia Ger 14,13.
AT greco 5,13οἱ προφῆται ἡμῶν ἦσαν εἰς ἄνεμον καὶ λόγος κυρίου οὐχ ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς οὕτως ἔσται αὐτοῖς
Interconfessionale Ger5,13I profeti sono come il vento, non annunziano la parola del Signore. Accada ad essi quel che minacciano a noi!».
AT greco 5,14διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἀνθ’ ὧν ἐλαλήσατε τὸ ῥῆμα τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου πῦρ καὶ τὸν λαὸν τοῦτον ξύλα καὶ καταφάγεται αὐτούς
Interconfessionale GerIl Signore, Dio dell’universo mi disse: «Geremia, poiché il popolo ha detto queste cose, le mie parole sulla tua bocca saranno come un fuoco e il popolo come la legna consumata dal fuoco».
Rimandi
5,14 le mie parole sulla tua bocca Ger 1,9+. — un fuoco Ger 20,9+; Is 10,17; Ap 11,5.
AT greco 5,15ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐφ’ ὑμᾶς ἔθνος πόρρωθεν οἶκος Ισραηλ λέγει κύριος ἔθνος οὗ οὐκ ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς γλώσσης αὐτοῦ
Interconfessionale GerDice il Signore: «Popolo d’Israele, farò venire contro di voi una nazione da terre lontane. È gente valorosa, è una nazione antica; voi non conoscete la sua lingua, non riuscirete a capirvi.
Rimandi
5,15 una nazione da terre lontane Ger 6,22; Dt 28,49; Ab 1,6.
AT greco 5,16πάντες ἰσχυροὶ
Interconfessionale Ger5,16I loro arcieri sono infallibili, sono tutti di valore.
AT greco 5,17καὶ κατέδονται τὸν θερισμὸν ὑμῶν καὶ τοὺς ἄρτους ὑμῶν καὶ κατέδονται τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν καὶ κατέδονται τὰ πρόβατα ὑμῶν καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν καὶ κατέδονται τοὺς ἀμπελῶνας ὑμῶν καὶ τοὺς συκῶνας ὑμῶν καὶ τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν καὶ ἀλοήσουσιν τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ὑμῶν ἐφ’ αἷς ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ’ αὐταῖς ἐν ῥομφαίᾳ
Interconfessionale GerDivoreranno il vostro raccolto e il vostro pane, uccideranno i vostri figli e le vostre figlie, mangeranno tutto il vostro bestiame, distruggeranno le vostre vigne e i vostri fichi. Con le loro armi raderanno al suolo le vostre città fortificate che vi danno tanta sicurezza.
Rimandi
5,17 divoreranno il vostro raccolto Lv 26,16; Dt 28,33.51; Is 65,22; cfr. Ger 6,12.
AT greco 5,18καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις λέγει κύριος ὁ θεός σου οὐ μὴ ποιήσω ὑμᾶς εἰς συντέλειαν
Interconfessionale Ger5,18«Ma neppure in quei giorni farò distruggere completamente il mio popolo.
AT greco 5,19καὶ ἔσται ὅταν εἴπητε τίνος ἕνεκεν ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν ἅπαντα ταῦτα καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ἀνθ’ ὧν ἐδουλεύσατε θεοῖς ἀλλοτρίοις ἐν τῇ γῇ ὑμῶν οὕτως δουλεύσετε ἀλλοτρίοις ἐν γῇ οὐχ ὑμῶν
Interconfessionale GerSi chiederanno: “Per quale motivo il Signore nostro Dio ci ha fatto subire tutte queste disgrazie?”. Tu, Geremia, risponderai: “Come voi avete abbandonato il Signore per servire divinità straniere nella vostra terra, così ora servirete popoli stranieri in una terra che non è la vostra”.
Rimandi
5,19 Per quale motivo… Ger 16,10; 22,8; Dt 29,23-25. — abbandonare Dio per servire… Ger 1,16; 16,11; 17,13; 1 Sam 7,3.
AT greco 5,20ἀναγγείλατε ταῦτα εἰς τὸν οἶκον Ιακωβ καὶ ἀκουσθήτω ἐν τῷ Ιουδα
Interconfessionale Ger5,20«Annunzia ai discendenti di Giacobbe, agli abitanti di Giuda:
AT greco 5,21ἀκούσατε δὴ ταῦτα λαὸς μωρὸς καὶ ἀκάρδιος ὀφθαλμοὶ αὐτοῖς καὶ οὐ βλέπουσιν ὦτα αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀκούουσιν
Interconfessionale Ger“Fate attenzione, gente sciocca e senza cervello. Avete occhi, ma non siete capaci di vedere, avete orecchie, ma non state a sentire.
Rimandi
5,21 Avete occhi, ma non siete capaci di vedere Is 6,9-10; Mt 13,15; Mc 4,12; 8,18.
AT greco 5,22μὴ ἐμὲ οὐ φοβηθήσεσθε λέγει κύριος ἢ ἀπὸ προσώπου μου οὐκ εὐλαβηθήσεσθε τὸν τάξαντα ἄμμον ὅριον τῇ θαλάσσῃ πρόσταγμα αἰώνιον καὶ οὐχ ὑπερβήσεται αὐτό καὶ ταραχθήσεται καὶ οὐ δυνήσεται καὶ ἠχήσουσιν τὰ κύματα αὐτῆς καὶ οὐχ ὑπερβήσεται αὐτό
Interconfessionale GerIo sono il Signore! Perché non avete timore di me e non tremate in mia presenza? Al mare io ho dato come confine la sabbia: è un limite invalicabile per sempre. Le sue onde si agitano, ma sono impotenti, rumoreggiano, ma non vanno oltre.
Rimandi
5,22 non avete timore dei Signore Ger 10,7. — non tremate… Ger 2,19. — Al mare… un confine… invalicabile Sal 104,9.
AT greco 5,23τῷ δὲ λαῷ τούτῳ ἐγενήθη καρδία ἀνήκοος καὶ ἀπειθής καὶ ἐξέκλιναν καὶ ἀπήλθοσαν
Interconfessionale GerVoi, invece, siete un popolo dal cuore indocile e ribelle, mi avete voltato le spalle e ve ne siete andati.
Rimandi
5,23 popolo dal cuore indocile e ribelle Ger 6,28; Dt 31,27; Os 11,7.
AT greco 5,24καὶ οὐκ εἶπον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν φοβηθῶμεν δὴ κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν τὸν διδόντα ἡμῖν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον κατὰ καιρὸν πληρώσεως προστάγματος θερισμοῦ καὶ ἐφύλαξεν ἡμῖν
Interconfessionale GerNon vi è nemmeno venuto in mente di onorare me, il Signore vostro Dio, quando vi mandavo regolarmente la pioggia in autunno e in primavera e vi davo ogni anno la stagione adatta per mietere il grano.
Rimandi
5,24 il Signore manda regolarmente la pioggia Ger 10,13; Dt 11,14; Gl 2,23; Zc 10,1.
AT greco 5,25αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἐξέκλιναν ταῦτα καὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ἀπέστησαν τὰ ἀγαθὰ ἀφ’ ὑμῶν
Interconfessionale GerMa i vostri peccati hanno sconvolto le stagioni, per le vostre iniquità non godete i frutti del paese”.
Rimandi
5,25 stagioni sconvolte Ger 3,3; 14,1-7; Gn 3,17-19; cfr. Is 59,2.
AT greco 5,26ὅτι εὑρέθησαν ἐν τῷ λαῷ μου ἀσεβεῖς καὶ παγίδας ἔστησαν διαφθεῖραι ἄνδρας καὶ συνελαμβάνοσαν
Interconfessionale Ger«Infatti tra il mio popolo c’è gente cattiva: sta in agguato come i cacciatori di uccelli, mette trappole, ma per farci cadere gli uomini.
Rimandi
5,26 in agguato Sal 10,9+; Prv 1,11.
AT greco 5,27ὡς παγὶς ἐφεσταμένη πλήρης πετεινῶν οὕτως οἱ οἶκοι αὐτῶν πλήρεις δόλου διὰ τοῦτο ἐμεγαλύνθησαν καὶ ἐπλούτησαν
Interconfessionale GerCome gabbie piene di uccelli, le loro case sono piene di inganni. È per questo che sono diventati potenti e ricchi,
Rimandi
5,27 successo dei cattivi Sal 73,3.12.
AT greco 5,28καὶ παρέβησαν κρίσιν οὐκ ἔκριναν κρίσιν ὀρφανοῦ καὶ κρίσιν χήρας οὐκ ἐκρίνοσαν
Interconfessionale Gergrassi e ben pasciuti. Non c’è limite alla loro arroganza, non rispettano nessun diritto, nemmeno quello degli orfani, non rendono giustizia agli oppressi.
Rimandi
5,28 grassi e ben pasciuti Dt 32,15; Sal 73,7.
AT greco 5,29μὴ ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι λέγει κύριος ἢ ἐν ἔθνει τῷ τοιούτῳ οὐκ ἐκδικήσει ἡ ψυχή μου
Interconfessionale Ger«Io, il Signore, non dovrei forse punirli per questi delitti, non dovrei forse vendicarmi di gente come questa?
Rimandi
5,29 non dovrei forse punirli? v. 9+.
AT greco 5,30ἔκστασις καὶ φρικτὰ ἐγενήθη ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale GerCose terribili e spaventose avvengono nel paese:
Rimandi
5,30 cose terribili e spaventose Ger 18,13; 23,14; Os 6,10.
AT greco 5,31οἱ προφῆται προφητεύουσιν ἄδικα καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπεκρότησαν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ ὁ λαός μου ἠγάπησεν οὕτως καὶ τί ποιήσετε εἰς τὰ μετὰ ταῦτα
Interconfessionale Geri profeti annunciano falsità, i sacerdoti agiscono arbitrariamente e il mio popolo è contento di tutto questo. Ma che cosa faranno quando arriverà la fine?».
Rimandi
5,31 profeti mentitori Ger 20,6. — il mio popolo è contento Mic 2,11; cfr. Gv 3,19.
Note al Testo
5,31 agiscono arbitrariamente: altri: governano al loro cenno.