Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 51 51,1gr. jeremiah 51 (heb. 44–45)
ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν ἅπασιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατοικοῦσιν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ τοῖς καθημένοις ἐν Μαγδώλῳ καὶ ἐν Ταφνας καὶ ἐν γῇ Παθουρης λέγων
Interconfessionale GerCosì dice il Signore:
«Farà soffiare un vento impetuoso
che travolgerà Babilonia
con tutti i suoi abitanti.
Rimandi
51,1 vento… che travolgerà Ger 4,11; 25,32.
Note al Testo
51,1 i suoi abitanti: il testo ebraico ha: abitanti del cuore dei miei avversari; l’espressione sembra mascherare il termine con cui si indicava la regione di Babilonia; un espediente simile è il nome Sesac al v. 41, (vedi 25,26 e nota a 25,18).
AT greco 51,2οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ὑμεῖς ἑωράκατε πάντα τὰ κακά ἃ ἐπήγαγον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα καὶ ἰδού εἰσιν ἔρημοι ἀπὸ ἐνοίκων
Interconfessionale Ger51,2Manderò contro di essa popoli nemici
che spazzeranno tutta la regione
come una bufera di vento;
l’attaccheranno da ogni parte,
quando verrà il momento di distruggerla.
AT greco 51,3ἀπὸ προσώπου πονηρίας αὐτῶν ἧς ἐποίησαν παραπικρᾶναί με πορευθέντες θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις οἷς οὐκ ἔγνωτε
Interconfessionale GerI suoi difensori non avranno tempo
di impugnare l’arco o di indossare la corazza:
nessuno dei suoi giovani sarà risparmiato,
il suo esercito sarà completamente distrutto.
Rimandi
51,3 massacro sacro Ger 50,21.
Note al Testo
51,3 I suoi difensori… la corazza: testo ebraico per noi oscuro.
AT greco 51,4καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς προφήτας ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα λέγων μὴ ποιήσητε τὸ πρᾶγμα τῆς μολύνσεως ταύτης ἧς ἐμίσησα
Interconfessionale Ger51,4Vi saranno molte vittime,
nella regione di Babilonia;
i feriti saranno abbandonati nelle sue strade.
AT greco 51,5καὶ οὐκ ἤκουσάν μου καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὖς αὐτῶν ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτῶν πρὸς τὸ μὴ θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις
Interconfessionale GerIsraele e Giuda non sono stati privati del loro Dio,
il Signore dell’universo,
anche se la loro terra è piena di delitti
contro di lui, il Santo d’Israele.
Rimandi
51,5 non sono stati privati del loro Dio Is 54,4-8. — delitti contro Dio Ger 50,29. — il Santo d’Israele Is 1,4+.
AT greco 51,6καὶ ἔσταξεν ἡ ὀργή μου καὶ ὁ θυμός μου καὶ ἐξεκαύθη ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐγενήθησαν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
Interconfessionale GerFuggite lontano da Babilonia,
mettetevi in salvo!
Non fatevi travolgere dal castigo
causato dai suoi peccati!
È arrivato il giorno della mia vendetta:
io, il Signore, ripagherò la città come si merita.
Rimandi
51,6 Fuggite… da Babilonia Ger 50,8+; cfr. Gn 19,15-17; Ap 18,4. — vendetta del Signore v. 11; Ger 50,15+. — ripagherà la città come merita Ger 25,14+.
AT greco 51,7καὶ νῦν οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ ἵνα τί ὑμεῖς ποιεῖτε κακὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχαῖς ὑμῶν ἐκκόψαι ὑμῶν ἄνθρωπον καὶ γυναῖκα νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐκ μέσου Ιουδα πρὸς τὸ μὴ καταλειφθῆναι ὑμῶν μηδένα
Interconfessionale GerIo tenevo in mano Babilonia
come una coppa d’oro
per ubriacare tutta la terra.
Le nazioni hanno bevuto il suo vino
e sono rimaste stordite.
Rimandi
51,7 coppa in mano del Signore, ubriachezza Ger 25,15+; Ger 25,16. — per ubriacare tutta la terra Ap 14,8.
Note al Testo
51,7 Babilonia è qui considerata come lo strumento della collera divina contro le nazioni (vedi 25,15 e nota a 13,13).
AT greco 51,8παραπικρᾶναί με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις ἐν γῇ Αἰγύπτῳ εἰς ἣν εἰσήλθατε ἐνοικεῖν ἐκεῖ ἵνα ἐκκοπῆτε καὶ ἵνα γένησθε εἰς κατάραν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τῆς γῆς
Interconfessionale GerPoi, all’improvviso,
Babilonia è caduta, è a pezzi!
Piangete sulla sua sorte, alleati della città,
cercate medicine rare: forse guarirà!
Rimandi
51,8 Babilonia è caduta, è a pezzi Ap 18,2.9. — cercate medicine rare Ger 8,22; 46,11.
AT greco 51,9μὴ ἐπιλέλησθε ὑμεῖς τῶν κακῶν τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ τῶν κακῶν τῶν βασιλέων Ιουδα καὶ τῶν κακῶν τῶν ἀρχόντων ὑμῶν καὶ τῶν κακῶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν ὧν ἐποίησαν ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ
Interconfessionale GerMa voi dite: “Abbiamo fatto di tutto per salvare Babilonia,
ma è stato inutile.
Lasciamola stare
e torniamo nei nostri paesi.
La sua rovina è così grande
che arriva fino al cielo, tocca le nuvole”.
Rimandi
51,9 è stato inutile Ger 10,19+. — Lasciamola stare v. 45. — fino al cielo Gio 1,2; Ap 18,5.
AT greco 51,10καὶ οὐκ ἐπαύσαντο ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐκ ἀντείχοντο τῶν προσταγμάτων μου ὧν ἔδωκα κατὰ πρόσωπον τῶν πατέρων αὐτῶν
Interconfessionale GerIl mio popolo invece dirà:
“Il Signore ha fatto valere il nostro diritto!
Andiamo a raccontare agli abitanti di Sion
quel che il Signore nostro Dio ha fatto per noi”».

Rimandi
51,10 il nostro diritto Ger 23,6; Sal 37,6. — a raccontare agli abitanti di Sion… Ger 50,28; Sal 9,15; 73,28.
AT greco 51,11διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐφίστημι τὸ πρόσωπόν μου
Interconfessionale GerIl Signore ha preparato un piano
per distruggere Babilonia
e ha dato ai re dei Medi
la forza per portarlo a termine.
Così il Signore vuole vendicare
la distruzione del suo tempio.
«Fate la punta alle frecce,
preparatene un gran numero!
Rimandi
51,11 un piano del Signore contro Babilonia v. 29. — vendetta del Signore Ger 46,10; 50,15.28.
Note al Testo
51,11 preparatene un gran numero: altri: imbracciate gli scudi.
AT greco 51,12τοῦ ἀπολέσαι πάντας τοὺς καταλοίπους τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐκλείψουσιν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀπώλειαν καὶ εἰς κατάραν
Interconfessionale Ger51,12Date il segnale d’attacco
contro le mura di Babilonia,
rinforzate i posti di guardia,
mettete altre sentinelle,
preparate gli agguati!».
Il Signore aveva fatto un progetto
e ora egli compie quel che aveva annunziato
contro gli abitanti di Babilonia.
AT greco 51,13καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ὡς ἐπεσκεψάμην ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ
Interconfessionale GerBabilonia, sei costruita
sulle rive di acque abbondanti
e possiedi molte ricchezze,
ma ora per te è giunta la fine,
hai colmato la tua misura.
Rimandi
51,13 fine del ricco Na 2,14; Mt 6,19.24; Lc 12,20-21; Gc 5,1-5. — hai colmato la tua misura Mt 6,2; Lc 16,25.
AT greco 51,14καὶ οὐκ ἔσται σεσῳσμένος οὐθεὶς τῶν ἐπιλοίπων Ιουδα τῶν παροικούντων ἐν γῇ Αἰγύπτῳ τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς γῆν Ιουδα ἐφ’ ἣν αὐτοὶ ἐλπίζουσιν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἐκεῖ οὐ μὴ ἐπιστρέψωσιν ἀλλ’ ἢ ἀνασεσῳσμένοι
Interconfessionale GerIl Signore dell’universo
ha giurato sulla sua stessa vita:
«Farò venire su di te gli invasori
che ti ricopriranno come uno sciame di cavallette
e canteranno vittoria su di te».
Rimandi
51,14 il giuramento del Signore Ger 22,5+.
AT greco 51,15καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ Ιερεμια πάντες οἱ ἄνδρες οἱ γνόντες ὅτι θυμιῶσιν αἱ γυναῖκες αὐτῶν θεοῖς ἑτέροις καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες συναγωγὴ μεγάλη καὶ πᾶς ὁ λαὸς οἱ καθήμενοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν Παθουρη λέγοντες
Interconfessionale GerIl Signore potente ha formato la terra,
con la sua sapienza ha creato il mondo,
ha disteso il cielo con la sua intelligenza.
Rimandi
51,15 ha formato la terra… Is 44,24+; 45,18.
AT greco 51,16ὁ λόγος ὃν ἐλάλησας πρὸς ἡμᾶς τῷ ὀνόματι κυρίου οὐκ ἀκούσομέν σου
Interconfessionale GerAl suo comando
c’è un frastuono di acque nel cielo.
Egli fa salire le nuvole
dall’estremità della terra,
scatena temporali con lampi e pioggia
e sprigiona il vento impetuoso.
Rimandi
51,16 nuvole e pioggia Ger 14,22; Dt 28,12; Gb 38,34-35.
AT greco 51,17ὅτι ποιοῦντες ποιήσομεν πάντα τὸν λόγον ὃς ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν θυμιᾶν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδάς καθὰ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐπλήσθημεν ἄρτων καὶ ἐγενόμεθα χρηστοὶ καὶ κακὰ οὐκ εἴδομεν
Interconfessionale GerAllora tutti gli uomini
restano stupiti, non capiscono.
Quelli che fabbricano idoli
provano grande vergogna
perché le loro statue
risultano false, prive di vita.
Rimandi
51,17 i fabbricanti di idoli ne provano vergogna Ger 2,5; Is 2,20; 42,17; 45,16.
AT greco 51,18καὶ ὡς διελίπομεν θυμιῶντες τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ ἠλαττώθημεν πάντες καὶ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐξελίπομεν
Interconfessionale GerSono oggetti inutili,
degni solo di disprezzo.
Il Signore li farà sparire,
quando se li troverà davanti.
Rimandi
51,18 oggetti inutili Ger 10,8. — quando il Signore se li troverà davanti Ger 8,12+.
AT greco 51,19καὶ ὅτι ἡμεῖς θυμιῶμεν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐσπείσαμεν αὐτῇ σπονδάς μὴ ἄνευ τῶν ἀνδρῶν ἡμῶν ἐποιήσαμεν αὐτῇ χαυῶνας καὶ ἐσπείσαμεν σπονδὰς αὐτῇ
Interconfessionale GerIl Dio di Giacobbe non è come quelli!
Egli ha fatto ogni cosa
e ha scelto Israele come suo popolo.
Il suo nome è: il Signore dell’universo.
Rimandi
51,19 non è come quelli… Ger 10,16. — Israele suo popolo Dt 32,9; Zc 2,12. — Signore dell’universo Ger 46,18+.
Note al Testo
51,19 Israele: come in 10,16 e secondo molti manoscritti e antiche traduzioni; la parola manca negli altri manoscritti ebraici.
AT greco 51,20καὶ εἶπεν Ιερεμιας παντὶ τῷ λαῷ τοῖς δυνατοῖς καὶ ταῖς γυναιξὶν καὶ παντὶ τῷ λαῷ τοῖς ἀποκριθεῖσιν αὐτῷ λόγους λέγων
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Babilonia, tu sei stata per me
come un grosso martello, un’arma micidiale.
Mi sono servito di te
per fare a pezzi le nazioni
e per frantumare i regni.
Rimandi
51,20 un grosso martello Ger 50,23+.
AT greco 51,21οὐχὶ τοῦ θυμιάματος οὗ ἐθυμιάσατε ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ οἱ βασιλεῖς ὑμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐμνήσθη κύριος καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ
Interconfessionale Ger51,21Mi sono servito di te
per colpire cavalli e cavalieri,
per rovesciare i carri e chi ci stava sopra.
AT greco 51,22καὶ οὐκ ἠδύνατο κύριος ἔτι φέρειν ἀπὸ προσώπου πονηρίας πραγμάτων ὑμῶν ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων ὧν ἐποιήσατε καὶ ἐγενήθη ἡ γῆ ὑμῶν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀρὰν ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
Interconfessionale Ger51,22Mi sono servito di te
per far strage di uomini e donne,
per ammazzare giovani e vecchi,
per abbattere ragazzi e ragazze.
AT greco 51,23ἀπὸ προσώπου ὧν ἐθυμιᾶτε καὶ ὧν ἡμάρτετε τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς μαρτυρίοις αὐτοῦ οὐκ ἐπορεύθητε καὶ ἐπελάβετο ὑμῶν τὰ κακὰ ταῦτα
Interconfessionale Ger51,23Mi sono servito di te
per sterminare i pastori e il loro gregge,
per massacrare chi arava e i suoi buoi,
per annientare i capi e i governanti».
AT greco 51,24καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ λαῷ καὶ ταῖς γυναιξίν ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Ora tutti vedrete come faccio pagare
a Babilonia e agli abitanti di quella regione
il male che hanno fatto a Sion.
Rimandi
51,24 faccio pagare a Babilonia Ger 25,14+.
AT greco 51,25οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ὑμεῖς γυναῖκες τῷ στόματι ὑμῶν ἐλαλήσατε καὶ ταῖς χερσὶν ὑμῶν ἐπληρώσατε λέγουσαι ποιοῦσαι ποιήσομεν τὰς ὁμολογίας ἡμῶν ἃς ὡμολογήσαμεν θυμιᾶν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδάς ἐμμείνασαι ἐνεμείνατε ταῖς ὁμολογίαις ὑμῶν καὶ ποιοῦσαι ἐποιήσατε
Interconfessionale GerA noi due, Babilonia!
Lo dico io, il Signore.
Tu hai costruito la tua grandezza
distruggendo tutta la terra.
Ma io con un pugno ti faccio rotolare,
demolisco la tua sicurezza
e ti riduco a un mucchio di cenere.
Rimandi
51,25 A noi due Ger 21,13+. — con un pugno Ger 15,6. — un mucchio di cenere Ap 8,7-8; 18,9.
AT greco 51,26διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου πᾶς Ιουδα οἱ καθήμενοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἰδοὺ ὤμοσα τῷ ὀνόματί μου τῷ μεγάλῳ εἶπεν κύριος ἐὰν γένηται ἔτι ὄνομά μου ἐν τῷ στόματι παντὸς Ιουδα εἰπεῖν ζῇ κύριος κύριος ἐπὶ πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ
Interconfessionale GerLe tue pietre non serviranno più per costruire
le fondamenta o gli angoli delle case,
perché sarai un deserto abbandonato per sempre.
Lo dico io, il Signore.

Rimandi
51,26 pietre per le fondamenta o gli angoli Is 28,16.
AT greco 51,27ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐγρήγορα ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ κακῶσαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀγαθῶσαι καὶ ἐκλείψουσιν πᾶς Ιουδα οἱ κατοικοῦντες ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἕως ἂν ἐκλίπωσιν
Interconfessionale GerDate il segnale d’attacco nella regione,
tra le nazioni suonate la tromba di guerra!
Mobilitate le nazioni contro Babilonia,
fate venire contro di lei
i regni di Araràt, di Minnì e di Aschenàz.
Nominate un comandante supremo,
fate avanzare i cavalli
come uno sciame di cavallette.
Rimandi
51,27 il segnale d’attacco, la tromba Ger 4,5-6. — guerra santa Ger 6,4+.
Note al Testo
51,27 i regni di Araràt, di Minnì e di Aschenàz: regni a nord della Mesopotamia. — sciame di cavallette: altri: cavallette spinose.
AT greco 51,28καὶ οἱ σεσῳσμένοι ἀπὸ ῥομφαίας ἐπιστρέψουσιν εἰς γῆν Ιουδα ὀλίγοι ἀριθμῷ καὶ γνώσονται οἱ κατάλοιποι Ιουδα οἱ καταστάντες ἐν γῇ Αἰγύπτῳ κατοικῆσαι ἐκεῖ λόγος τίνος ἐμμενεῖ
Interconfessionale Ger51,28Mobilitate le nazioni contro Babilonia,
fate venire i re dei Medi,
i loro capi, i governanti
e tutti i paesi sotto il suo potere.
AT greco 51,29καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον ὅτι ἐπισκέψομαι ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς εἰς πονηρά
Interconfessionale GerLa terra è sconvolta e trema
perché il Signore compie il suo progetto:
far diventare la regione di Babilonia un deserto
dove più nessuno può vivere.
Rimandi
51,29 progetto di Dio contro Babilonia v. 11; Ger 50,45-46.
AT greco 51,30οὕτως εἶπεν κύριος ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὸν Ουαφρη βασιλέα Αἰγύπτου εἰς χεῖρας ἐχθροῦ αὐτοῦ καὶ εἰς χεῖρας ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καθὰ ἔδωκα τὸν Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος ἐχθροῦ αὐτοῦ καὶ ζητοῦντος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Ger51,30A Babilonia i soldati più forti
hanno rinunziato a combattere
e si sono rinchiusi nelle loro fortezze.
Hanno perduto il coraggio
e sembrano donnicciole.
Le porte della città sono state sfondate
e le case sono in fiamme.
AT greco 51,31ὁ λόγος ὃν ἐλάλησεν Ιερεμιας ὁ προφήτης πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηριου ὅτε ἔγραφεν τοὺς λόγους τούτους ἐν τῷ βιβλίῳ ἀπὸ στόματος Ιερεμιου ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ τῷ Ιωακιμ υἱῷ Ιωσια βασιλέως Ιουδα
Interconfessionale GerÈ un continuo arrivare
di messaggeri veloci
che portano notizie al re di Babilonia.
Essi annunziano:
“I nemici sono entrati in città da ogni parte!”.
Rimandi
51,31 Babilonia è presa Ger 50,2.24.
AT greco 51,32οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ σοί Βαρουχ
Interconfessionale Ger51,32“I guadi dei fiumi sono occupati!”.
“Gli stagni sono in fiamme!”.
“I soldati sono presi dal panico!”.

AT greco 51,33ὅτι εἶπας οἴμμοι οἴμμοι ὅτι προσέθηκεν κύριος κόπον ἐπὶ πόνον μοι ἐκοιμήθην ἐν στεναγμοῖς ἀνάπαυσιν οὐχ εὗρον
Interconfessionale GerFra poco Babilonia
raccoglierà il frutto delle sue azioni:
sarà calpestata dai nemici
come un’aia dove si batte il grano.
Lo affermo io, il Signore dell’universo,
Dio d’Israele».
Rimandi
51,33 come un’aia… Is 21,10. — la mietitura (immagine del giudizio) Is 63,1-6; Gl 4,13; Mt 3,12+.
AT greco 51,34εἰπὸν αὐτῷ οὕτως εἶπεν κύριος ἰδοὺ οὓς ἐγὼ ᾠκοδόμησα ἐγὼ καθαιρῶ καὶ οὓς ἐγὼ ἐφύτευσα ἐγὼ ἐκτίλλω
Interconfessionale Ger51,34Si lamentano gli abitanti di Gerusalemme:
«Nabucodònosor, re di Babilonia,
ha fatto sparire le nostre ricchezze,
ha divorato tutto
e ci ha lasciati come un piatto vuoto.
Come un mostro ci ha inghiottiti,
si è riempito il ventre delle nostre cose migliori
e ha buttato via tutto il resto.
AT greco 51,35καὶ σὺ ζητεῖς σεαυτῷ μεγάλα μὴ ζητήσῃς ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπὶ πᾶσαν σάρκα λέγει κύριος καὶ δώσω τὴν ψυχήν σου εἰς εὕρεμα ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐὰν βαδίσῃς ἐκεῖ
Interconfessionale GerSignore, ricada su Babilonia
la violenza che ha usato contro di noi!
Fa’ pagare ai Babilonesi
il nostro sangue che hanno versato!».
Rimandi
51,35 Fa’ pagare il nostro sangue… Lv 20,9.11-13ss; Gs 2,19; 2 Sam 1,17; 3,29; 16,8; 1 Re 2,32.33.37; Ez 18,13; 33,4-5; Mt 27,25.