Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1ἐνισχύσατε υἱοὶ Βενιαμιν ἐκ μέσου τῆς Ιερουσαλημ καὶ ἐν Θεκουε σημάνατε σάλπιγγι καὶ ὑπὲρ Βαιθαχαρμα ἄρατε σημεῖον ὅτι κακὰ ἐκκέκυφεν ἀπὸ βορρᾶ καὶ συντριβὴ μεγάλη γίνεται
Interconfessionale GerDiscendenti di Beniamino, abbandonate Gerusalemme per mettervi in salvo! Suonate la tromba nella città di Tekoa, date l’allarme a Bet-Cherem, perché dal nord si avvicina un disastro, una grande distruzione.
Rimandi
6,1 abbandonate Gerusalemme Lc 21,21. — Tekoa Am 1,1+. — dal nord Ger 1,14+. — disastro Ger 4,6+.
Note al Testo
6,1 Beniamino è l’ultimo dei dodici figli di Giacobbe (vedi Genesi 35,18) e capostipite della tribù che ha il suo territorio immediatamente a nord di quella di Giuda. — Tekoa: località situata a sud di Gerusalemme; probabilmente anche Bet-Cherem doveva trovarsi a sud; si tratta perciò di due città che assai più di Gerusalemme sono rifugio dal pericolo che incombe. Nel testo ebraico vi è un gioco di parole tra il nome Tekoa e il verbo suonare.
AT greco 6,2καὶ ἀφαιρεθήσεται τὸ ὕψος σου θύγατερ Σιων
Interconfessionale Ger6,2Sion, la figlia, è bella e incantevole, eppure sarà distrutta.
AT greco 6,3εἰς αὐτὴν ἥξουσιν ποιμένες καὶ τὰ ποίμνια αὐτῶν καὶ πήξουσιν ἐπ’ αὐτὴν σκηνὰς κύκλῳ καὶ ποιμανοῦσιν ἕκαστος τῇ χειρὶ αὐτοῦ
Interconfessionale GerAlcuni pastori con i loro greggi avanzeranno contro di essa. Ognuno vi pianterà attorno il suo accampamento e ognuno si prenderà la sua parte di pascolo.
Note al Testo
6,3 L’immagine dei pastori coi greggi raffigura gli eserciti invasori.
AT greco 6,4παρασκευάσασθε ἐπ’ αὐτὴν εἰς πόλεμον ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτὴν μεσημβρίας οὐαὶ ἡμῖν ὅτι κέκλικεν ἡ ἡμέρα ὅτι ἐκλείπουσιν αἱ σκιαὶ τῆς ἑσπέρας
Interconfessionale GerE diranno: «Dichiarate guerra a Gerusalemme! State pronti: a mezzogiorno sferreremo l’attacco!». Alla sera, quando si allungano le ombre, diranno: «Peccato, il giorno sta per finire!
Note al Testo
6,4 Dichiarate guerra: si tratta della «guerra santa» che comportava la distruzione totale del bottino conquistato.
AT greco 6,5ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐν τῇ νυκτὶ καὶ διαφθείρωμεν τὰ θεμέλια αὐτῆς
Interconfessionale Ger6,5Ma non importa, l’assaliremo di notte e distruggeremo i suoi palazzi».
AT greco 6,6ὅτι τάδε λέγει κύριος ἔκκοψον τὰ ξύλα αὐτῆς ἔκχεον ἐπὶ Ιερουσαλημ δύναμιν ὦ πόλις ψευδής ὅλη καταδυναστεία ἐν αὐτῇ
Interconfessionale Ger6,6Il Signore dell’universo ha ordinato agli assalitori di tagliare alberi e di costruire una palizzata attorno a Gerusalemme. «È una città da punire — dice il Signore, — non c’è altro che oppressione.
AT greco 6,7ὡς ψύχει λάκκος ὕδωρ οὕτως ψύχει κακία αὐτῆς ἀσέβεια καὶ ταλαιπωρία ἀκουσθήσεται ἐν αὐτῇ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς διὰ παντός πόνῳ καὶ μάστιγι
Interconfessionale Ger6,7Come un pozzo dà sempre acqua, così Gerusalemme produce sempre malvagità. In città si sentono soltanto grida di violenza e di oppressione, non si vede altro che sofferenza e ferite.
AT greco 6,8παιδευθήσῃ Ιερουσαλημ μὴ ἀποστῇ ἡ ψυχή μου ἀπὸ σοῦ μὴ ποιήσω σε ἄβατον γῆν ἥτις οὐ κατοικηθήσεται
Interconfessionale GerAbitanti di Gerusalemme, accettate questa lezione, altrimenti io vi abbandonerò. Trasformerò la vostra città in un deserto, in una terra disabitata».
Rimandi
6,8 accettate questa lezione Ger 17,23; 35,13; cfr. 7,28. — vi abbandonerò Os 9,12. — trasformerò… in deserto Ger 4,7.
AT greco 6,9ὅτι τάδε λέγει κύριος καλαμᾶσθε καλαμᾶσθε ὡς ἄμπελον τὰ κατάλοιπα τοῦ Ισραηλ ἐπιστρέψατε ὡς ὁ τρυγῶν ἐπὶ τὸν κάρταλλον αὐτοῦ
Interconfessionale GerCosì dice il Signore dell’universo: «Racimolate tutti i superstiti del popolo d’Israele, fate come i vendemmiatori, ripassate la mano, come sui tralci».
Rimandi
6,9 vigna Is 5,1+. — i superstiti di Israele Is 4,3+.
AT greco 6,10πρὸς τίνα λαλήσω καὶ διαμαρτύρωμαι καὶ ἀκούσεται ἰδοὺ ἀπερίτμητα τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ οὐ δύνανται ἀκούειν ἰδοὺ τὸ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ὀνειδισμόν οὐ μὴ βουληθῶσιν αὐτὸ ἀκοῦσαι
Interconfessionale GerAllora io dissi: «A chi mi rivolgerò, con la speranza di essere ascoltato? Tutti sono diventati sordi e rifiutano di prestare attenzione. Anzi, deridono la parola del Signore e non ne vogliono sapere.
Rimandi
6,10 diventati sordi cfr. Ger 4,4+; At 7,51. — rifiutano v. 17; cfr. 20,8.
Note al Testo
6,10 non ne vogliono sapere: altri: non la gradiscono affatto.
AT greco 6,11καὶ τὸν θυμόν μου ἔπλησα καὶ ἐπέσχον καὶ οὐ συνετέλεσα αὐτούς ἐκχεῶ ἐπὶ νήπια ἔξωθεν καὶ ἐπὶ συναγωγὴν νεανίσκων ἅμα ὅτι ἀνὴρ καὶ γυνὴ συλλημφθήσονται πρεσβύτερος μετὰ πλήρους ἡμερῶν
Interconfessionale GerAnch’io come te, o Signore, sono adirato contro di loro. Non posso più frenarmi».
Il Signore rispose: «Sfoga l’ira per le strade, sui bambini e sui giovani. Saranno portati via uomini e donne, anche se vecchi e cadenti.
Rimandi
6,11 Non posso più frenarmi Ger 20,9.
AT greco 6,12καὶ μεταστραφήσονται αἱ οἰκίαι αὐτῶν εἰς ἑτέρους ἀγροὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό ὅτι ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην λέγει κύριος
Interconfessionale GerLe case, i campi e le loro mogli passeranno ad altri quando stenderò la mia mano contro gli abitanti di questa regione per punirli.
Rimandi
6,12 ad altri Ger 8,10-12; Dt 28,30; Am 5,11; Mic 6,15; cfr. Is 62,8-9.
AT greco 6,13ὅτι ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου πάντες συνετελέσαντο ἄνομα ἀπὸ ἱερέως καὶ ἕως ψευδοπροφήτου πάντες ἐποίησαν ψευδῆ
Interconfessionale GerPoveri e ricchi, nessuno escluso, cercano solo di far denaro, profeti e sacerdoti sono una massa di imbroglioni.
Rimandi
6,13 far denaro Ger 5,27; Is 56,11.
Note al Testo
6,13 poveri e ricchi: altri: piccoli e grandi.
AT greco 6,14καὶ ἰῶντο τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου ἐξουθενοῦντες καὶ λέγοντες εἰρήνη εἰρήνη καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη
Interconfessionale GerEssi curano le piaghe del mio popolo come se si trattasse di un semplice graffio. Dicono: “Va tutto bene!”, e invece non va bene niente.
Rimandi
6,14 Va tutto bene Ger 4,10; 8,11; 14,13; 23,17; Ez 13,10.
Note al Testo
6,14 “Va tutto bene!”… niente: altri: “Pace, Pace!”, ma pace non c’è.
AT greco 6,15κατῃσχύνθησαν ὅτι ἐξελίποσαν καὶ οὐδ’ ὧς καταισχυνόμενοι κατῃσχύνθησαν καὶ τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν διὰ τοῦτο πεσοῦνται ἐν τῇ πτώσει αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀπολοῦνται εἶπεν κύριος
Interconfessionale GerDovrebbero vergognarsi per queste malvagità disgustose, ma non si vergognano affatto, non arrossiscono. Perciò cadranno come sono caduti altri, saranno abbattuti quando io li punirò. Io, il Signore, ho stabilito così».
Rimandi
6,15 io li punirò Ger 5,9+.
AT greco 6,16τάδε λέγει κύριος στῆτε ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς καὶ ἴδετε καὶ ἐρωτήσατε τρίβους κυρίου αἰωνίους καὶ ἴδετε ποία ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ἀγαθή καὶ βαδίζετε ἐν αὐτῇ καὶ εὑρήσετε ἁγνισμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν καὶ εἶπαν οὐ πορευσόμεθα
Interconfessionale GerCosì dice il Signore al suo popolo: «Fermatevi per strada e guardatevi attorno, imparate come ci si comportava nel passato. Camminate sulla strada giusta e vivrete in pace. Ma voi rispondete: “Non vogliamo seguire quella strada”.
Rimandi
6,16 Fermatevi… e guardatevi attorno Lc 14,28. — come si comportavano nel passato Ger 18,15; Sal 139,24; Sir 8,9; 39,1. — vivrete in pace Mt 11,29. — rifiuto Ger 2,31.
Note al Testo
6,16 imparate come ci si comportava nel passato: cioè quando il popolo si lasciava guidare dalla parola di Dio (vedi Giosuè 24,31; Giudici 2,7).
AT greco 6,17κατέστακα ἐφ’ ὑμᾶς σκοπούς ἀκούσατε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ εἶπαν οὐκ ἀκουσόμεθα
Interconfessionale GerHo anche messo sentinelle presso di voi per darvi in tempo l’allarme, ma voi avete risposto: “Non vogliamo sentire”.
Rimandi
6,17 sentinelle presso di voi Ez 3,17-21; 33,1-9; cfr. Nm 23,3; Is 21,6-12; Ab 2,1. — per darvi l’allarme Ger 4,5+.
AT greco 6,18διὰ τοῦτο ἤκουσαν τὰ ἔθνη καὶ οἱ ποιμαίνοντες τὰ ποίμνια αὐτῶν
Interconfessionale Ger«Perciò ascoltate, popoli di tutta la terra, e anche tu, comunità d’Israele, sappi bene quel che sta per accaderti.
Rimandi
6,18 ascoltate Is 34,1; Mic 1,2.
AT greco 6,19ἄκουε γῆ ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον κακά τὸν καρπὸν ἀποστροφῆς αὐτῶν ὅτι τῶν λόγων μου οὐ προσέσχον καὶ τὸν νόμον μου ἀπώσαντο
Interconfessionale GerFarò venire la rovina su di te a causa dei tuoi progetti malvagi, perché non hai dato importanza alle mie parole e hai rifiutato il mio insegnamento.
Rimandi
6,19 rovina a causa dei progetti malvagi Prv 1,31; Gal 6,7; cfr. Ger 2,19.
AT greco 6,20ἵνα τί μοι λίβανον ἐκ Σαβα φέρετε καὶ κιννάμωμον ἐκ γῆς μακρόθεν τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὔκ εἰσιν δεκτά καὶ αἱ θυσίαι ὑμῶν οὐχ ἥδυνάν μοι
Interconfessionale GerChe me ne faccio dell’incenso importato dalla regione di Saba, o delle spezie aromatiche fatte arrivare da lontano? I tuoi sacrifici non mi fanno piacere e le tue offerte non mi sono gradite.
Rimandi
6,20 non mi fanno piacere Ger 7,21; 14,12; Is 1,11-17; Os 9,4; Am 5,21-24; Eb 10,5-6.
Note al Testo
6,20 Saba: vedi nota a 1 Re 10,1.
AT greco 6,21διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον ἀσθένειαν καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν αὐτῇ πατέρες καὶ υἱοὶ ἅμα γείτων καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ ἀπολοῦνται
Interconfessionale GerPerciò, Israele, ti metterò davanti alcuni ostacoli per farti inciampare. Allora moriranno tutti, padri e figli; periranno amici e vicini».
Rimandi
6,21 ostacoli per farti inciampare Ez 3,20; 1 Pt 2,6-8.
AT greco 6,22τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἔθνη ἐξεγερθήσεται ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς
Interconfessionale GerDice il Signore: «Attenzione! Un popolo sta arrivando dal nord, una grande nazione si mette in marcia dagli estremi confini della terra.
Rimandi
6,22-24 Un popolo sta arrivando… Ger 50,41-43.
Note al Testo
6,22 dal nord: vedi nota a 1,14.
AT greco 6,23τόξον καὶ ζιβύνην κρατήσουσιν ἰταμός ἐστιν καὶ οὐκ ἐλεήσει φωνὴ αὐτοῦ ὡς θάλασσα κυμαίνουσα ἐφ’ ἵπποις καὶ ἅρμασιν παρατάξεται ὡς πῦρ εἰς πόλεμον πρὸς σέ θύγατερ Σιων
Interconfessionale Ger6,23Sono armati di archi e di lance, sono crudeli e senza pietà. Quando vanno a cavallo il loro frastuono è come quello del mare in tempesta. Sono pronti, come un sol uomo, a combattere contro di te, Sion, figlia».
AT greco 6,24ἠκούσαμεν τὴν ἀκοὴν αὐτῶν παρελύθησαν αἱ χεῖρες ἡμῶν θλῖψις κατέσχεν ἡμᾶς ὠδῖνες ὡς τικτούσης
Interconfessionale Ger«Abbiamo udito la loro fama e ci sono cadute le braccia — dicono gli abitanti di Gerusalemme, — siamo spossati dal dolore e dall’angoscia, come una donna durante il parto.
Rimandi
6,24 ci sono cadute le braccia cfr. Ger 38,4; 47,3; 50,43. — come una donna durante il parto Ger 13,21; cfr. 4,31+.
AT greco 6,25μὴ ἐκπορεύεσθε εἰς ἀγρὸν καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς μὴ βαδίζετε ὅτι ῥομφαία τῶν ἐχθρῶν παροικεῖ κυκλόθεν
Interconfessionale GerNon possiamo più uscire nei campi, né camminare per le strade. Ci sono nemici armati che spargono il terrore da ogni parte».
Rimandi
6,25 terrore da ogni parte Ger 20,3.10; 46,5; 49,29; Sal 31,14; Lam 2,22.
AT greco 6,26θύγατερ λαοῦ μου περίζωσαι σάκκον κατάπασαι ἐν σποδῷ πένθος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ κοπετὸν οἰκτρόν ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπωρία ἐφ’ ὑμᾶς
Interconfessionale GerDice il Signore: «Vestiti a lutto, rotolati nella polvere, figlia del mio popolo! Piangi lacrime amare, lamentati come se fosse morto un figlio unico, perché su di te piomberà all’improvviso l’esercito distruttore.
Rimandi
6,26 Vestiti a lutto Gio 3,5-6; Mt 11,21; Ger 4,8+. — nella polvere Ger 25,34; Ez 27,30. — lutto per un figlio unico Am 8,10; Zc 12,10.
AT greco 6,27δοκιμαστὴν δέδωκά σε ἐν λαοῖς δεδοκιμασμένοις καὶ γνώσῃ με ἐν τῷ δοκιμάσαι με τὴν ὁδὸν αὐτῶν
Interconfessionale Ger«Geremia, voglio che tu sia come un esperto di metalli in mezzo al mio popolo: provalo e vedrai come si comporta.
Rimandi
6,27-30 raffinazione di un metallo Ez 22,18-22.
6,27 provare Ger 9,6.
AT greco 6,28πάντες ἀνήκοοι πορευόμενοι σκολιῶς χαλκὸς καὶ σίδηρος πάντες διεφθαρμένοι εἰσίν
Interconfessionale GerSono tutti ribelli ostinati, duri come il bronzo e il ferro. Sono completamente corrotti e per di più spargono calunnie.
Rimandi
6,28 ribelli ostinati Ger 5,21.23.
AT greco 6,29ἐξέλιπεν φυσητὴρ ἀπὸ πυρός ἐξέλιπεν μόλιβος εἰς κενὸν ἀργυροκόπος ἀργυροκοπεῖ πονηρία αὐτῶν οὐκ ἐτάκη
Interconfessionale GerSoffiando con forza sul fuoco, le scorie si separano dai metalli. Io ho cercato di raffinare il mio popolo, ma inutilmente: non si è staccato dai suoi comportamenti cattivi.
Rimandi
6,29 ho cercato di raffinare Is 1,25.impossibile Prv 27,22.
AT greco 6,30ἀργύριον ἀποδεδοκιμασμένον καλέσατε αὐτούς ὅτι ἀπεδοκίμασεν αὐτοὺς κύριος
Interconfessionale Ger6,30Allora io, il Signore, l’ho rifiutato; perciò sarà chiamato “argento di scarto”».