Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 7 7,1
AT greco 7,2ἀκούσατε λόγον κυρίου πᾶσα ἡ Ιουδαία
AT greco 7,3τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ διορθώσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ
AT greco 7,4μὴ πεποίθατε ἐφ’ ἑαυτοῖς ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν ὅτι τὸ παράπαν οὐκ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς λέγοντες ναὸς κυρίου ναὸς κυρίου ἐστίν
Interconfessionale Ger7,4Non fidatevi di quelli che continuano a dire: “Siamo al sicuro! Abbiamo il tempio del Signore, il tempio del Signore…”. Essi vi ingannano.
AT greco 7,5ὅτι ἐὰν διορθοῦντες διορθώσητε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν καὶ ποιοῦντες ποιήσητε κρίσιν ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ
Interconfessionale Ger«Piuttosto, migliorate davvero la vostra condotta e il vostro modo di agire. Ognuno agisca con giustizia verso il suo prossimo.
Rimandi
7,5 agisca con giustizia Ger 5,1.
AT greco 7,6καὶ προσήλυτον καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν μὴ καταδυναστεύσητε καὶ αἷμα ἀθῷον μὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων μὴ πορεύησθε εἰς κακὸν ὑμῖν
Interconfessionale GerBasta con lo sfruttamento dei forestieri, degli orfani e delle vedove! Basta con lo spargimento di sangue innocente in questa terra! Basta con il seguire divinità straniere che vi portano solamente disgrazie!
Rimandi
7,6 forestieri, orfani, vedove cfr. Ger 5,28; 22,3.
AT greco 7,7καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐν γῇ ᾗ ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐξ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος
Interconfessionale GerSe mi ascoltate, vi lascerò ancora abitare in questa terra che da tanto tempo ho dato ai vostri antenati e per sempre.
Rimandi
7,7 terra che ho dato ai vostri padri Ger 3,18; Am 9,15.
AT greco 7,8εἰ δὲ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν ὅθεν οὐκ ὠφεληθήσεσθε
Interconfessionale Ger«Non avete niente da guadagnare se continuate a fidarvi di chi vi inganna.
Rimandi
7,8 di chi vi inganna Ger 13,25.
AT greco 7,9καὶ φονεύετε καὶ μοιχᾶσθε καὶ κλέπτετε καὶ ὀμνύετε ἐπ’ ἀδίκῳ καὶ ἐθυμιᾶτε τῇ Βααλ καὶ ἐπορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων ὧν οὐκ οἴδατε τοῦ κακῶς εἶναι ὑμῖν
Interconfessionale GerVoi rubate, uccidete, commettete adulterio, giurate il falso, offrite incenso a Baal e seguite divinità straniere che prima non conoscevate.
Rimandi
7,9 furto, delitto, adulterio… Os 4,2. — offrite incenso a Baal Ger 1,16+. — seguite divinità straniere Ger 11,10; 13,10; 16,11; 25,6; 35,15; 44,3; Dt 6,14. — con le quali Israele non ha niente in comune Ger 19,4; Dt 28,64; 32,17.
AT greco 7,10καὶ ἤλθετε καὶ ἔστητε ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν τῷ οἴκῳ οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ καὶ εἴπατε ἀπεσχήμεθα τοῦ μὴ ποιεῖν πάντα τὰ βδελύγματα ταῦτα
Interconfessionale GerE ora venite qui, vi fermate davanti a me, in questo tempio consacrato a me, e dite: “Siamo al sicuro”. Poi tornate a compiere le stesse azioni abominevoli.
Rimandi
7,10 vi fermate davanti a me Mic 6,6-8; Sal 15; 24,3-6; cfr. Ger 15,19; 35,18. — consacrato a me Ger 7,14.30; 32,34; 34,15; Dt 12,5.11; Bar 2,26; cfr. Ger 25,29; 1 Re 8,43.
AT greco 7,11μὴ σπήλαιον λῃστῶν ὁ οἶκός μου οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ ἐκεῖ ἐνώπιον ὑμῶν καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἑώρακα λέγει κύριος
Interconfessionale GerAvete forse preso questo mio tempio per un covo di briganti? Io, il Signore, so bene quel che avete fatto.
Rimandi
7,11 covo di ladri Mt 21,13.
AT greco 7,12ὅτι πορεύθητε εἰς τὸν τόπον μου τὸν ἐν Σηλωμ οὗ κατεσκήνωσα τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ ἔμπροσθεν καὶ ἴδετε ἃ ἐποίησα αὐτῷ ἀπὸ προσώπου κακίας λαοῦ μου Ισραηλ
Interconfessionale GerCome primo luogo per farmi costruire un santuario, io avevo scelto Silo. Ora andate a vedere che cosa ne ho fatto, a causa dei peccati del mio popolo Israele.
Rimandi
7,12 santuario di Silo Ger 26,9; 1 Sam 1,3; 3,21; 4,3; Sal 78,60. — scelto dal Signore Dt 12,11; 14,23; 16,2.6.11; 26,2; Ne 1,9.
Note al Testo
7,12 Silo: la città dove era conservata l’arca dell’alleanza al tempo del sacerdote Eli (vedi 1 Samuele 1,3). È stata distrutta dai Filistei.
AT greco 7,13καὶ νῦν ἀνθ’ ὧν ἐποιήσατε πάντα τὰ ἔργα ταῦτα καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου καὶ ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀπεκρίθητε
Interconfessionale GerVoi avete commesso ogni sorta di male. Quando io vi ho parlato con insistenza, voi non mi avete dato ascolto.
Rimandi
7,13 vi ho parlato con insistenza, voi non… Ger 7,25-26; 35,17; 36,31; 37,2; Is 50,2; 65,12.
AT greco 7,14καὶ ποιήσω τῷ οἴκῳ τούτῳ ᾧ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ ἐφ’ ᾧ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ’ αὐτῷ καὶ τῷ τόπῳ ᾧ ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν καθὼς ἐποίησα τῇ Σηλωμ
Interconfessionale GerPerciò, quel che ho fatto a Silo, lo farò anche a questo tempio consacrato a me, a questo luogo che vi dà tanta sicurezza perché lo avevo assegnato ai vostri antenati e a voi.
Rimandi
7,14 annunziata la distruzione del santuario 1 Re 9,7.
AT greco 7,15καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ προσώπου μου καθὼς ἀπέρριψα τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν πᾶν τὸ σπέρμα Εφραιμ
Interconfessionale GerVi scaccerò lontano da me, come ho fatto con i vostri fratelli, i discendenti di Èfraim». Questo ha detto il Signore.
Rimandi
7,15 Vi scaccerò Ger 23,39. — come i discendenti di Èfraim 2 Re 17,7-18.
Note al Testo
7,15 Vi scaccerò… come: allusione alla deportazione delle tribù del nord (721 a.C.). — L’espressione discendenti di Èfraim indica qui il regno d’Israele separatosi da quello di Giuda dopo la morte di Salomone (vedi 1 Re 12,16-21).
AT greco 7,16καὶ σὺ μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ ἀξίου τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτοὺς καὶ μὴ εὔχου καὶ μὴ προσέλθῃς μοι περὶ αὐτῶν ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι
Interconfessionale GerIl Signore disse: «Geremia, non pregare per questo popolo, non piangere e non supplicarmi in suo favore, non insistere con me, perché non ti ascolterò.
Rimandi
7,16 profeta intercessore Ger 15,1.11; 18,20; 27,18; 37,2; 42,2.4; Es 32,11; Dt 9,18; 1 Re 13,6; 2 Re 19,4; Ez 9,8; Am 7,2.5; Dn 9,15-19; 2 Mac 15,14. — non supplicarmi Ger 11,14; 14,11.
AT greco 7,17ἦ οὐχ ὁρᾷς τί αὐτοὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλημ
Interconfessionale Ger7,17Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme?
AT greco 7,18οἱ υἱοὶ αὐτῶν συλλέγουσιν ξύλα καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καίουσι πῦρ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν τρίβουσιν σταῖς τοῦ ποιῆσαι χαυῶνας τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις ἵνα παροργίσωσίν με
Interconfessionale GerI figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare dolci in onore della dea Istar, regina del cielo, e offrono vino ad altri dèi. Tutto questo mi offende.
Rimandi
7,18 la regina del cielo Ger 44,17-19. — libazioni ad altri dèi Ger 19,13. — questo offende il Signore Ger 8,19; 11,17; 25,6.
Note al Testo
7,18 Istar, detta anche Astarte, era venerata in Mesopotamia e identificata con il pianeta Venere.
AT greco 7,19μὴ ἐμὲ αὐτοὶ παροργίζουσιν λέγει κύριος οὐχὶ ἑαυτούς ὅπως καταισχυνθῇ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
Interconfessionale Ger7,19Ma è proprio me che offendono? No, offendono se stessi e si coprono di vergogna.
AT greco 7,20διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ὀργὴ καὶ θυμός μου χεῖται ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον τοῦ ἀγροῦ αὐτῶν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς καὶ καυθήσεται καὶ οὐ σβεσθήσεται
Interconfessionale GerPerciò la mia grande collera si riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi della campagna e sui frutti della terra. Il mio furore brucerà come fuoco che non si spegne». Così ha detto il Signore.
Rimandi
7,20 collera, furore del Signore Ger 32,31; 33,5; 36,7; 42,18; 44,6. — fuoco che non si spegne Ger 17,27; 2 Re 22,17.
AT greco 7,21τάδε λέγει κύριος τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν συναγάγετε μετὰ τῶν θυσιῶν ὑμῶν καὶ φάγετε κρέα
Interconfessionale GerCosì dice il Signore dell’universo, Dio d’Israele: «Mangiatevi pure tutta la carne dei vostri sacrifici, anche quella che siete soliti bruciare completamente in mio onore.
Rimandi
7,21 mangiatevi pure tutta la carne dei sacrifici Ger 6,20; cfr. Am 4,4-5.
Note al Testo
7,21 Mangiatevi pure… in mio onore: Dio si disinteressa dei sacrifici rinunziando alla parte che, secondo la legge, gli spettava (vedi ad esempio Levitico 1,3).
AT greco 7,22ὅτι οὐκ ἐλάλησα πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου περὶ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας
Interconfessionale GerQuando feci uscire i vostri antenati dall’Egitto, non parlai affatto di questi sacrifici, non diedi nessun ordine al riguardo.
Rimandi
7,22 uscita dall’Egitto Es 12,37-15,21; Is 11,16; Os 11,1; 12,10.14; 13,4; Sal 78,12-14; 80,9; 114,1; 135,8-9; 136,10-15. — nessun ordine riguardo ai sacrifici Is 1,11; Am 5,25; Sal 51,18; At 7,42-43; cfr. Os 6,6; Mic 6,8.
AT greco 7,23ἀλλ’ ἢ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐνετειλάμην αὐτοῖς λέγων ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν καὶ πορεύεσθε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς μου αἷς ἂν ἐντείλωμαι ὑμῖν ὅπως ἂν εὖ ᾖ ὑμῖν
Interconfessionale GerUna sola cosa ho comandato: “Ascoltate la mia voce! Così sarò il vostro Dio e voi il mio popolo. Osservate i miei comandamenti e tutto vi andrà bene”.
Rimandi
7,23 Ascoltate la mia voce Es 19,5; Dt 6,3; 26,17. — io sarò il vostro Dio e voi il mio popolo Ger 11,4; 24,7; 30,22; 31,1.33; 32,38; Es 6,7; Lv 26,12; Dt 29,12; 2 Re 11,17; Ez 11,20; 14,11; 36,28; 37,23.27; Os 2,25; Zc 8,8; 13,9; 2 Cor 6,16; Eb 8,10; cfr. Es 19,5.
Note al Testo
7,23 sarò il vostro Dio e voi il mio popolo: espressione frequente in Geremia (vedi 11,4; 24,7; 30,22; 31,1.33; 32,38) e nel linguaggio dei profeti (vedi Ezechiele 11,20; 14,11; 36,28; 37,23.27; Osea 2,25; Zaccaria 8,8; 13,9).
AT greco 7,24καὶ οὐκ ἤκουσάν μου καὶ οὐ προσέσχεν τὸ οὖς αὐτῶν ἀλλ’ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς καὶ ἐγενήθησαν εἰς τὰ ὄπισθεν καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔμπροσθεν
Interconfessionale GerMa essi non ascoltarono, non prestarono attenzione. Si comportarono da testardi seguendo i loro cuori malvagi. Invece di avvicinarsi a me, mi hanno voltato le spalle.
Rimandi
7,24 testardaggine esecrabile Ger 3,17+.
AT greco 7,25ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐξήλθοσαν οἱ πατέρες αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐξαπέστειλα πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας ἡμέρας καὶ ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα
Interconfessionale GerDa quando i vostri antenati uscirono dall’Egitto fino a oggi, ho sempre continuato a mandarvi i miei servi, i profeti.
Rimandi
7,25 Dall’uscita dall’Egitto Ger 2,20; 2 Re 21,15. — i miei servi, i profeti Ger 25,4; 26,5; 29,19; 35,15.
AT greco 7,26καὶ οὐκ ἤκουσάν μου καὶ οὐ προσέσχεν τὸ οὖς αὐτῶν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν
Interconfessionale GerMa nessuno mi ha ascoltato, nessuno ha prestato attenzione. Anzi siete diventati ostinati e ribelli più dei vostri antenati.
Rimandi
7,26 rifiuto di ascoltare Ger 11,8; 13,10; 34,14; 35,15; cfr. 22,21. — ostinati Ger 17,23; 19,15; Dt 10,16; 2 Re 17,14; At 7,51.
AT greco 7,27-καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦτον τοῦτο τὸ ἔθνος ὃ οὐκ ἤκουσεν τῆς φωνῆς κυρίου οὐδὲ ἐδέξατο παιδείαν ἐξέλιπεν ἡ πίστις ἐκ στόματος αὐτῶν
AT greco 7,29κεῖραι τὴν κεφαλήν σου καὶ ἀπόρριπτε καὶ ἀνάλαβε ἐπὶ χειλέων θρῆνον ὅτι ἀπεδοκίμασεν κύριος καὶ ἀπώσατο τὴν γενεὰν τὴν ποιοῦσαν ταῦτα
Interconfessionale GerDice il Signore:
«Tagliatevi i lunghi capelli,
abitanti di Gerusalemme,
e gettateli lontano.
Intonate un canto funebre
sulle vostre colline.
Io ho abbandonato e rigettato il popolo
perché ha meritato la mia collera.
Rimandi
7,29 i lunghi capelli Ger 13,5-7; 16,17; 1 Sam 1,11.
Note al Testo
7,29 i lunghi capelli: erano segno di particolare consacrazione al Signore (vedi Numeri 6,5); dicendo di tagliarli si vuole affermare che Israele non è più un popolo consacrato a Dio oppure che è un popolo umiliato, oltraggiato e costretto al lutto.
AT greco 7,30ὅτι ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ λέγει κύριος ἔταξαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτόν τοῦ μιᾶναι αὐτόν
Interconfessionale Ger«Il popolo di Giuda ha commesso il male che io, il Signore, disapprovo. Hanno posto i loro idoli abominevoli nel tempio dedicato al mio nome, e lo hanno profanato.
Rimandi
7,30 idoli abominevoli Ger 4,1+. — nel tempio Ger 32,34-35.
AT greco 7,31καὶ ᾠκοδόμησαν τὸν βωμὸν τοῦ Ταφεθ ὅς ἐστιν ἐν φάραγγι υἱοῦ Εννομ τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρί ὃ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου
Interconfessionale GerNella valle di Ben-Innom hanno costruito un luogo sacro chiamato Tofet per bruciare i loro figli e le loro figlie in sacrificio. Io non ho mai comandato niente di simile, non l’ho mai pensato.
Rimandi
7,31 Nella valle di Ben-Innom Ger 2,23+. — un altare Ger 19,5; 32,35; 1 Re 3,2; 11,7; 14,23; 15,14; 2 Re 12,4; 14,4; 15,4.35; 17,9.11; Ez 16,25; 20,29; Os 10,8; Am 7,9; Mic 1,5; Sal 78,58. — Tofet Ger 19,6-14. — figli e figlie bruciati in sacrificio Ger 19,5; 22,3; Dt 18,10; 2 Re 16,3; 17,17; 21,6; 23,10; Sal 106,38.
Note al Testo
7,31 Tofet era il luogo della valle di Ben-Innom, comunemente chiamata Geenna, dove si bruciavano e si offrivano agli idoli sacrifici di vittime umane (vedi 19,6.11.12.13; 32,35; 2 Re 16,3; 23,10).
AT greco 7,32διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι βωμὸς τοῦ Ταφεθ καὶ φάραγξ υἱοῦ Εννομ ἀλλ’ ἢ φάραγξ τῶν ἀνῃρημένων καὶ θάψουσιν ἐν τῷ Ταφεθ διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν τόπον
Interconfessionale GerPerciò verranno giorni — è parola del Signore — nei quali questa località non si chiamerà più Tofet né valle di Ben-Innom, ma valle del Massacro. Là dovranno seppellire i morti, perché non ci sarà più posto altrove.
Rimandi
7,32 valle del Massacro Ger 19,6. — là dovranno seppellire i morti Ez 6,5.
AT greco 7,33καὶ ἔσονται οἱ νεκροὶ τοῦ λαοῦ τούτου εἰς βρῶσιν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀποσοβῶν
Interconfessionale GerI cadaveri di questo popolo saranno il pasto di uccelli rapaci e di bestie selvatiche, che nessuno potrà scacciare.
Rimandi
7,33 posto per gli uccelli rapaci e le bestie Ger 12,9; 16,4; 19,7; 34,20; Dt 28,26; Sal 79,2-3. — nessuno potrà scacciare 2 Sam 21,10.
AT greco 7,34καὶ καταλύσω ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἐκ διόδων Ιερουσαλημ φωνὴν εὐφραινομένων καὶ φωνὴν χαιρόντων φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται πᾶσα ἡ γῆ
Interconfessionale GerNelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme farò cessare i canti di gioia e di allegria, i canti dello sposo e della sposa, poiché il paese sarà ridotto a un deserto».
Rimandi
7,34 farò cessare i canti di gioia e di allegria Ger 16,9; Bar 2,23; Ap 18,23.