Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1τίς δῴη μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ σταθμὸν ἔσχατον καὶ καταλείψω τὸν λαόν μου καὶ ἀπελεύσομαι ἀπ’ αὐτῶν ὅτι πάντες μοιχῶνται σύνοδος ἀθετούντων
Interconfessionale GerVorrei trovare un rifugio nel deserto,
per abbandonare il mio popolo
e fuggire lontano da lui.
Sono tutti adùlteri,
una massa di traditori.
Rimandi
9,1 un rifugio nel deserto 1 Re 19,3-4; Sal 55,8. — tutti adulteri Ger 23,10.14; 29,23; cfr. 5,7-8.
AT greco 9,2καὶ ἐνέτειναν τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τόξον ψεῦδος καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι ἐκ κακῶν εἰς κακὰ ἐξήλθοσαν καὶ ἐμὲ οὐκ ἔγνωσαν
Interconfessionale GerTendono la lingua come un arco,
favoriscono la menzogna,
non lasciano regnare la verità nella nostra terra.
Il male dilaga

Dice il Signore:
«Il mio popolo passa da un delitto all’altro,
e non mi riconosce come suo Dio.
Rimandi
9,2 non mi riconosce v. 23; Os 4,1+.
AT greco 9,3ἕκαστος ἀπὸ τοῦ πλησίον αὐτοῦ φυλάξασθε καὶ ἐπ’ ἀδελφοῖς αὐτῶν μὴ πεποίθατε ὅτι πᾶς ἀδελφὸς πτέρνῃ πτερνιεῖ καὶ πᾶς φίλος δολίως πορεύσεται
Interconfessionale GerOgnuno si guardi dal suo amico,
nessuno si fidi neppure di suo fratello,
perché ogni fratello cerca di imbrogliare l’altro
e ognuno va in giro a dire calunnie.
Rimandi
9,3 Ognuno si guardi dal suo amico Ger 12,6; Mic 7,5-6; Sal 41,10.
Note al Testo
9,3 cerca di imbrogliare l’altro: altri: inganna come Giacobbe (vedi Genesi 25,26; 27,36).
AT greco 9,4ἕκαστος κατὰ τοῦ φίλου αὐτοῦ καταπαίξεται ἀλήθειαν οὐ μὴ λαλήσωσιν μεμάθηκεν ἡ γλῶσσα αὐτῶν λαλεῖν ψευδῆ ἠδίκησαν καὶ οὐ διέλιπον τοῦ ἐπιστρέψαι
Interconfessionale GerTutti ingannano i propri amici,
nessuno dice la verità.
Si sono talmente abituati a mentire
che non possono fare a meno
di commettere il male.
Rimandi
9,4 nessuno dice la verità Ger 7,28; Sal 12; 120. — non possono fare a meno di commettere il male Ger 8,5.
AT greco 9,5τόκος ἐπὶ τόκῳ δόλος ἐπὶ δόλῳ οὐκ ἤθελον εἰδέναι με
Interconfessionale GerCommettono violenza su violenza,
un inganno dopo l’altro,
e rifiutano di riconoscermi».
Così dice il Signore.

Rimandi
9,5 rifiutano di riconoscermi Ger 3,11.
AT greco 9,6διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ πυρώσω αὐτοὺς καὶ δοκιμῶ αὐτούς ὅτι ποιήσω ἀπὸ προσώπου πονηρίας θυγατρὸς λαοῦ μου
Interconfessionale GerPer questo, il Signore dell’universo dice:
«Metterò alla prova la figlia del mio popolo;
la raffinerò come un metallo,
non mi resta altro da fare, con lei.
Rimandi
9,6 Metterò alla prova la figlia del mio popolo, la raffinerò Ger 6,27; Is 1,25.
AT greco 9,7βολὶς τιτρώσκουσα ἡ γλῶσσα αὐτῶν δόλια τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτῶν τῷ πλησίον αὐτοῦ λαλεῖ εἰρηνικὰ καὶ ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὴν ἔχθραν
Interconfessionale GerLa loro lingua è come freccia mortale,
la loro bocca dice solo menzogne.
A parole, augurano il bene agli amici,
ma dentro di sé pensano solo a rovinarli.
Rimandi
9,7 lingue, frecce mortali Ger 18,18; Sal 57,5+. — A parole… ma dentro Sal 28,3+; Sir 12,16; Mt 26,49.
AT greco 9,8μὴ ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι λέγει κύριος ἢ ἐν λαῷ τῷ τοιούτῳ οὐκ ἐκδικήσει ἡ ψυχή μου
Interconfessionale GerIo, il Signore, non dovrei forse punirli per questi delitti,
non dovrei vendicarmi di gente come questa?».
Rimandi
9,8 non dovrei forse punirli? Ger 5,9+. — vendicarmi? Ger 32,18; 44,22; Rm 2,2.
AT greco 9,9ἐπὶ τὰ ὄρη λάβετε κοπετὸν καὶ ἐπὶ τὰς τρίβους τῆς ἐρήμου θρῆνον ὅτι ἐξέλιπον παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους οὐκ ἤκουσαν φωνὴν ὑπάρξεως ἀπὸ πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἕως κτηνῶν ἐξέστησαν ᾤχοντο
Interconfessionale GerIo dissi:
«Vedo i monti: piango e sospiro;
vedo i pascoli e canto un lamento funebre.
Sono bruciati, più nessuno vi passa.
Non si ode più il muggito delle mandrie,
gli uccelli, gli animali selvatici
sono fuggiti, scomparsi».
Rimandi
9,9 uccelli, animali selvatici, sono scomparsi Ger 4,25+.
AT greco 9,10καὶ δώσω τὴν Ιερουσαλημ εἰς μετοικίαν καὶ εἰς κατοικητήριον δρακόντων καὶ τὰς πόλεις Ιουδα εἰς ἀφανισμὸν θήσομαι παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι
Interconfessionale Ger9,10Rispose il Signore:
«Ridurrò Gerusalemme
a un mucchio di rovine,
dove vivono gli sciacalli;
raderò al suolo le città di Giuda,
e più nessuno vi abiterà».
AT greco 9,11τίς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετός καὶ συνέτω τοῦτο καὶ ᾧ λόγος στόματος κυρίου πρὸς αὐτόν ἀναγγειλάτω ὑμῖν ἕνεκεν τίνος ἀπώλετο ἡ γῆ ἀνήφθη ὡς ἔρημος παρὰ τὸ μὴ διοδεύεσθαι αὐτήν
Interconfessionale GerAllora domandai:
«Perché la nostra terra è devastata e bruciata
come un deserto dove non passa nessuno?
Se c’è qualcuno tanto sapiente da comprendere
quel che il Signore ha detto,
lo annunzi agli altri!».
Rimandi
9,11 Perché la nostra terra è devastata Ger 3,3; 5,25. — Se c’è qualcuno tanto sapiente Dt 32,29; Os 14,10; Sal 107,43.
AT greco 9,12καὶ εἶπεν κύριος πρός με διὰ τὸ ἐγκαταλιπεῖν αὐτοὺς τὸν νόμον μου ὃν ἔδωκα πρὸ προσώπου αὐτῶν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς μου
Interconfessionale Ger9,12Il Signore rispose: «Questo avviene perché hanno rifiutato la legge che io avevo dato loro, non hanno ascoltato la mia voce e non hanno ubbidito.
AT greco 9,13ἀλλ’ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς καὶ ὀπίσω τῶν εἰδώλων ἃ ἐδίδαξαν αὐτοὺς οἱ πατέρες αὐτῶν
Interconfessionale GerHanno seguito i loro cuori ostinati, hanno seguito gli idoli di Baal come avevano imparato dai loro padri.
Rimandi
9,13 cuori ostinati Ger 3,17; Is 65,2.
AT greco 9,14διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ἀνάγκας καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ χολῆς
AT greco 9,15καὶ διασκορπιῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν εἰς οὓς οὐκ ἐγίνωσκον αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ ἐπαποστελῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὴν μάχαιραν ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἐν αὐτῇ
AT greco 9,16τάδε λέγει κύριος καλέσατε τὰς θρηνούσας καὶ ἐλθέτωσαν καὶ πρὸς τὰς σοφὰς ἀποστείλατε καὶ φθεγξάσθωσαν
Interconfessionale GerIl Signore dell’universo dice:
«Fate attenzione! Chiamate le donne
che per mestiere piangono nei funerali,
cercate le più brave e radunatele!».
Rimandi
9,16 le donne che piangono per mestiere Qo 12,5; cfr. Am 5,16.
Note al Testo
9,16 per mestiere: perché venivano pagate per esprimere con lamenti e pianti la tristezza della famiglia in lutto.
AT greco 9,17καὶ λαβέτωσαν ἐφ’ ὑμᾶς θρῆνον καὶ καταγαγέτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα καὶ τὰ βλέφαρα ὑμῶν ῥείτω ὕδωρ
Interconfessionale GerIl popolo dice:
«Raccomandate loro di affrettarsi
a intonare su di noi un canto funebre.
I nostri occhi si sciolgano in pianto,
le nostre ciglia grondino lacrime».
Rimandi
9,17 lacrime Ger 8,23+.
AT greco 9,18ὅτι φωνὴ οἴκτου ἠκούσθη ἐν Σιων πῶς ἐταλαιπωρήσαμεν κατῃσχύνθημεν σφόδρα ὅτι ἐγκατελίπομεν τὴν γῆν καὶ ἀπερρίψαμεν τὰ σκηνώματα ἡμῶν
Interconfessionale GerAscoltate il grido di lamento che viene da Sion:
«Siamo rovinati! Che vergogna
dovere abbandonare la nostra terra
ed essere scacciati dalle nostre case».
Note al Testo
9,18 ed essere… case: altri: vedere abbattute le nostre case.
AT greco 9,19ἀκούσατε δή γυναῖκες λόγον θεοῦ καὶ δεξάσθω τὰ ὦτα ὑμῶν λόγους στόματος αὐτοῦ καὶ διδάξατε τὰς θυγατέρας ὑμῶν οἶκτον καὶ γυνὴ τὴν πλησίον αὐτῆς θρῆνον
Interconfessionale Ger9,19E io dico:
«O donne, ascoltate che cosa dice il Signore,
fate attenzione alle sue parole.
Ognuna insegni a sua figlia come fare il lamento,
e alla propria amica il canto funebre.
AT greco 9,20ὅτι ἀνέβη θάνατος διὰ τῶν θυρίδων ὑμῶν εἰσῆλθεν εἰς τὴν γῆν ὑμῶν τοῦ ἐκτρῖψαι νήπια ἔξωθεν καὶ νεανίσκους ἀπὸ τῶν πλατειῶν
Interconfessionale GerLa morte è entrata dalle nostre finestre,
è penetrata nei nostri palazzi,
ha falciato i bambini per strada
e i giovani nelle piazze.
Rimandi
9,20 la morte è entrata dalle finestre Gl 2,9. — ha falciato i bambini Ger 6,11; Dt 32,25; Lam 1,20.
AT greco 9,21καὶ ἔσονται οἱ νεκροὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς παράδειγμα ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τῆς γῆς ὑμῶν καὶ ὡς χόρτος ὀπίσω θερίζοντος καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων
Interconfessionale GerQuesto è quel che il Signore
mi ha ordinato di dire:
cadaveri umani saranno sparsi ovunque
come letame sui campi,
come spighe di grano lasciate dai mietitori,
che più nessuno raccoglie».
Rimandi
9,21 come letame Ger 8,2+.
AT greco 9,22τάδε λέγει κύριος μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ καὶ μὴ καυχάσθω ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ
Interconfessionale GerCosì dice il Signore:
«Non si vanti il sapiente della sua sapienza,
non si vanti il forte della sua forza,
non si vanti il ricco della sua ricchezza.
Rimandi
9,22 vantarsi della sapienza Prv 3,5; 21,30; Qo 9,11. — vantarsi della ricchezza Sir 10,22.
AT greco 9,23ἀλλ’ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος συνίειν καὶ γινώσκειν ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ποιῶν ἔλεος καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι ἐν τούτοις τὸ θέλημά μου λέγει κύριος
Interconfessionale GerSe qualcuno vuole vantarsi,
si vanti di avere intelligenza
e di conoscere me, il Signore,
che agisco sulla terra
con bontà, giustizia e rettitudine.
Sono queste le cose che mi piacciono».
Questo dice il Signore.

Rimandi
9,23 vantarsi 1 Cor 1,31; 2 Cor 10,17. — di conoscere il Signore Ger 16,21; 22,10; 24,7; Gv 17,3. — giustizia e rettitudine Ger 22,15; 23,5; 33,15; Sal 140,13.
AT greco 9,24ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ πάντας περιτετμημένους ἀκροβυστίας αὐτῶν
Interconfessionale GerDice il Signore: «Sta per venire il tempo nel quale punirò tutti quelli che praticano una circoncisione che, per me, non ha alcun valore:
Rimandi
9,24-25 circoncisione e incirconcisione 1 Cor 7,19; Gal 5,6; Col 2,11.
AT greco 9,25ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν καὶ ἐπὶ Εδωμ καὶ ἐπὶ υἱοὺς Αμμων καὶ ἐπὶ υἱοὺς Μωαβ καὶ ἐπὶ πάντα περικειρόμενον τὰ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα σαρκί καὶ πᾶς οἶκος Ισραηλ ἀπερίτμητοι καρδίας αὐτῶν
Interconfessionale Geri popoli di Egitto, Giuda, Edom, Ammon, Moab e la gente del deserto che si taglia i capelli sulle tempie. Tutte queste nazioni, come anche Israele, nel loro cuore non sono circoncise e perciò le punirò».
Rimandi
9,25 contro l’Egitto Ger 25,19; 46; Is 18-19. — contro Edom Ger 25,21; 49,7-22; Am 1,11+. — contro Ammon Ger 25,21; 49,1-6; Am 1,13+. — contro Moab Ger 25,21; 48; Am 2,1+.
Note al Testo
9,25 la gente… sulle tempie: questa pratica idolatrica, che i popoli menzionati osservavano in onore delle loro divinità, era proibita dalla legge ebraica (vedi Levitico 19,27).