Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

Gioele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1λόγος κυρίου ὃς ἐγενήθη πρὸς Ιωηλ τὸν τοῦ Βαθουηλ
Interconfessionale Gl1,1Questo è il messaggio che il Signore ha rivolto a Gioele, figlio di Petuel.
AT greco 1,2ἀκούσατε δὴ ταῦτα οἱ πρεσβύτεροι καὶ ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν εἰ γέγονεν τοιαῦτα ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ἢ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ὑμῶν
Interconfessionale GlAscoltate, anziani,
abitanti di Giuda, fate attenzione!
È mai successa una cosa simile ai vostri giorni
o quando vivevano i vostri padri?
Note al Testo
1,2 abitanti di Giuda: il testo ebraico dice abitanti della regione, ma dal libro di Gioele risulta che si tratta del regno di Giuda (vedi in particolare 4,1.6-8.20).
AT greco 1,3ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν
Interconfessionale Gl1,3Raccontatela ai vostri figli.
Essi la racconteranno ai loro figli
e questi alla generazione seguente.
AT greco 1,4τὰ κατάλοιπα τῆς κάμπης κατέφαγεν ἡ ἀκρίς καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς ἀκρίδος κατέφαγεν ὁ βροῦχος καὶ τὰ κατάλοιπα τοῦ βρούχου κατέφαγεν ἡ ἐρυσίβη
Interconfessionale GlSciami di cavallette, uno dopo l’altro
han distrutto tutto il raccolto.
Quello che uno sciame ha lasciato,
lo ha divorato il successivo.
Rimandi Note al Testo
1,4 Sciami di cavallette uno dopo l’altro: il testo ebraico indica quattro specie di cavallette con parole per noi difficili da interpretare nel significato originario (meno probabile è che siano indicate quattro fasi successive di sviluppo della larva della cavalletta); si tratta comunque di insetti che si spostano a sciami e distruggono la vegetazione.
AT greco 1,5ἐκνήψατε οἱ μεθύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν καὶ κλαύσατε θρηνήσατε πάντες οἱ πίνοντες οἶνον εἰς μέθην ὅτι ἐξῆρται ἐκ στόματος ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαρά
Interconfessionale GlUbriaconi, svegliatevi e piangete,
voi, bevitori di vino, urlate,
perché non assaggerete mai il vino nuovo!
Rimandi
1,5 ubriaconi Is 5,11; 28,7-8; 56,12; Am 4,1; Sap 2,7-9.
AT greco 1,6ὅτι ἔθνος ἀνέβη ἐπὶ τὴν γῆν μου ἰσχυρὸν καὶ ἀναρίθμητον οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος καὶ αἱ μύλαι αὐτοῦ σκύμνου
Interconfessionale GlSciami di cavallette hanno invaso la nostra terra:
sono forti e non si possono contare.
Hanno i denti come quelli di un leone,
le mascelle come quelle di una leonessa.
Rimandi
1,6 denti come quelli di un leone Ap 9,8.
Note al Testo
1,6 Sciami… contare: altri: Poiché è venuta contro il mio paese una nazione potente e innumerevole.
AT greco 1,7ἔθετο τὴν ἄμπελόν μου εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὰς συκᾶς μου εἰς συγκλασμόν ἐρευνῶν ἐξηρεύνησεν αὐτὴν καὶ ἔρριψεν ἐλεύκανεν κλήματα αὐτῆς
Interconfessionale GlHanno distrutto le nostre vigne,
hanno ridotto le nostre piante di fico
a tronchi spogli, senza corteccia;
le hanno abbandonate
solo quando i rami erano ormai diventati bianchi.
Rimandi
1,7 vigne e fichi 1 Re 5,5; Mic 4,4; Zc 3,10; cfr. Is 5,1; Sal 80,9-19.
AT greco 1,8θρήνησον πρός με ὑπὲρ νύμφην περιεζωσμένην σάκκον ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρθενικόν
Interconfessionale Gl1,8Piangi, popolo mio, come una giovane
che piange la morte del suo sposo.
AT greco 1,9ἐξῆρται θυσία καὶ σπονδὴ ἐξ οἴκου κυρίου πενθεῖτε οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ
Interconfessionale Gl1,9Non c’è grano né vino
da offrire nel tempio:
i sacerdoti che servono il Signore sono in lutto.
AT greco 1,10ὅτι τεταλαιπώρηκεν τὰ πεδία πενθείτω ἡ γῆ ὅτι τεταλαιπώρηκεν σῖτος ἐξηράνθη οἶνος ὠλιγώθη ἔλαιον
Interconfessionale GlLa campagna è una rovina,
la terra piange perché il grano è bruciato,
il vino è esaurito, l’olio è finito.
Rimandi
1,10 campagna in rovina, la terra piange Os 4,3. — grano, uva senza succo, ulivi senza frutto Gl 2,19; Gn 27,28; Nm 18,12; Dt 7,13; 2 Re 18,32; Is 36,17; Os 2,7.24.
AT greco 1,11ἐξηράνθησαν οἱ γεωργοί θρηνεῖτε κτήματα ὑπὲρ πυροῦ καὶ κριθῆς ὅτι ἀπόλωλεν τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦ
Interconfessionale Gl1,11Affliggetevi, contadini,
piangete, vignaiuoli, perché il grano,
l’orzo e tutto il raccolto è perduto.
AT greco 1,12ἡ ἄμπελος ἐξηράνθη καὶ αἱ συκαῖ ὠλιγώθησαν ῥόα καὶ φοῖνιξ καὶ μῆλον καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐξηράνθησαν ὅτι ᾔσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale GlLa vite e il fico sono avvizziti,
come il melograno, la palma e il melo:
tutti gli alberi da frutto sono secchi.
Così, anche la gioia degli uomini è svanita.
Rimandi
1,12 agricoltura rovinata Am 4,7-9. — gioia svanita Is 16,10; Ger 25,10.
AT greco 1,13περιζώσασθε καὶ κόπτεσθε οἱ ἱερεῖς θρηνεῖτε οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ εἰσέλθατε ὑπνώσατε ἐν σάκκοις λειτουργοῦντες θεῷ ὅτι ἀπέσχηκεν ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν θυσία καὶ σπονδή
Interconfessionale Gl1,13Piangete, o sacerdoti,
vestitevi a lutto, voi che servite Dio all’altare,
passate la notte nel tempio e gridate
perché non c’è grano né vino da offrire al vostro Dio!
AT greco 1,14ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικοῦντας γῆν εἰς οἶκον θεοῦ ὑμῶν καὶ κεκράξατε πρὸς κύριον ἐκτενῶς
Interconfessionale GlProclamate un solenne digiuno,
radunate un’assemblea,
convocate i capi e tutti gli abitanti del paese
nel tempio del Signore vostro Dio.
Invocatelo a gran voce.
Rimandi
AT greco 1,15οἴμμοι οἴμμοι οἴμμοι εἰς ἡμέραν ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου καὶ ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας ἥξει
Interconfessionale GlIl giorno del Signore si avvicina!
Dio onnipotente porterà la distruzione.
Che giorno terribile!
Rimandi
1,15 Il giorno del Signore Gl 2,1-2.11; 3,4; 4,14; Is 13,6.9; Ez 30,2-3; Am 5,18; Abd 15; Sof 1,7.14-15; Zc 14,1; Ml 3,2-5.19-21; cfr. Os 1,5+.
Note al Testo
1,15 Dio onnipotente: il termine ebraico (Shaddai) forma un gioco di parole con quello tradotto qui con distruzione (shod).
AT greco 1,16κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν βρώματα ἐξωλεθρεύθη ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαρά
Interconfessionale GlGuardate:
il cibo è scomparso sotto i nostri occhi,
dal tempio del nostro Dio si è allontanata la gioia.
Rimandi
1,16 gioia Is 35,10; 51,11; Sal 14,7; Mt 5,12. — allontanata Is 16,10; Ger 48,33.
AT greco 1,17ἐσκίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν ἠφανίσθησαν θησαυροί κατεσκάφησαν ληνοί ὅτι ἐξηράνθη σῖτος
Interconfessionale Gl1,17Sotto l’arida terra il seme marcisce.
Non c’è grano per i nostri magazzini
e i granai rimasti vuoti vanno in rovina.
AT greco 1,18τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς ἔκλαυσαν βουκόλια βοῶν ὅτι οὐχ ὑπῆρχεν νομὴ αὐτοῖς καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων ἠφανίσθησαν
Interconfessionale GlSentite come muggisce il bestiame:
vanno errando le mandrie
perché non c’è pascolo per loro.
Anche le greggi soffrono.
Rimandi
1,18 solidarietà degli uomini e della creazione Os 4,3+; Ger 14,3-6; Gio 3,7; Sal 135,8.
AT greco 1,19πρὸς σέ κύριε βοήσομαι ὅτι πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου καὶ φλὸξ ἀνῆψεν πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ
Interconfessionale GlIo grido a te, Signore,
perché i pascoli e tutti gli alberi sono senza vita,
come bruciati dal fuoco.
Rimandi
1,19 gridare al Signore Gl 1,14+; Sal 28,1; 30,9; 86,3. — fuoco, simbolo di distruzione Gl 2,3; Am 1,4.7.10.14; 2,2.5.
AT greco 1,20καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου ἀνέβλεψαν πρὸς σέ ὅτι ἐξηράνθησαν ἀφέσεις ὑδάτων καὶ πῦρ κατέφαγεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου
Interconfessionale Gl1,20Anche gli animali selvatici ti invocano
perché i ruscelli sono asciutti
e i pascoli inariditi.