Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

Gioele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ μου καὶ συγχυθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν διότι πάρεστιν ἡμέρα κυρίου ὅτι ἐγγύς
Interconfessionale GlSuonate la tromba e date l’allarme
in Sion, il monte santo di Dio.
Tremate, abitanti di Giuda:
il Figlio dell’uomo è vicino:
sta per arrivare.
Rimandi
2,1 tremore all’avvicinarsi di Dio Es 19,16-20; Ab 3,7-12; Sal 18,8-16. — il giorno del Signore Gl 1,15+.
Note al Testo
2,1 abitanti di Giuda: vedi nota a 1,2.
AT greco 2,2ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός ὅμοιος αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ μετ’ αὐτὸν οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶν
Interconfessionale GlSarà un giorno di tenebre e di buio,
un giorno nero e nuvoloso.
Sciami di cavallette avanzano
come quando l’oscurità si spande sui monti.
Non si è mai visto niente di simile
e mai più si vedrà.
Rimandi
2,2 giorno di tenebre Am 5,18; Mc 13,24-25.
Note al Testo
2,2 Sciami di cavallette… sui monti: altri: Come l’aurora, un popolo grande e forte si spande sui monti.
AT greco 2,3τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πῦρ ἀναλίσκον καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτομένη φλόξ ὡς παράδεισος τρυφῆς ἡ γῆ πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὰ ὄπισθεν αὐτοῦ πεδίον ἀφανισμοῦ καὶ ἀνασῳζόμενος οὐκ ἔσται αὐτῷ
Interconfessionale GlDove esse arrivano
divorano le piante come fuoco.
Davanti a loro, la terra è come il giardino d’Eden,
ma dopo che sono passate rimane un deserto desolato:
non lasciano nulla.
Rimandi
2,3 il fuoco Gl 1,19+. — il giardino di Eden Gn 2,8-15; Is 51,3; Ez 36,35.
AT greco 2,4ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὄψις αὐτῶν καὶ ὡς ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονται
Interconfessionale GlSembrano tanti cavalli,
passano veloci come cavalli da corsa.
Rimandi
2,4-5 come l’aspetto dei cavalli e il fragore dei carri Ap 9,7-9.
AT greco 2,5ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐξαλοῦνται καὶ ὡς φωνὴ φλογὸς πυρὸς κατεσθιούσης καλάμην καὶ ὡς λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρὸς παρατασσόμενος εἰς πόλεμον
Interconfessionale Gl2,5Sembra di udire il fragore di carri da guerra,
che saltano sulla cima dei monti,
o il crepitio di stoppia bruciata dal fuoco.
Sono come un esercito potente, schierato a battaglia.
AT greco 2,6ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ συντριβήσονται λαοί πᾶν πρόσωπον ὡς πρόσκαυμα χύτρας
Interconfessionale Gl2,6Quando si avvicinano
tutti i popoli si spaventano,
i volti impallidiscono.
AT greco 2,7ὡς μαχηταὶ δραμοῦνται καὶ ὡς ἄνδρες πολεμισταὶ ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ τείχη καὶ ἕκαστος ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ πορεύσεται καὶ οὐ μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς τρίβους αὐτῶν
Interconfessionale Gl2,7Avanzano come guerrieri,
scalano le mura come soldati.
Seguono la propria strada,
non sbagliano direzione.
AT greco 2,8καὶ ἕκαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐκ ἀφέξεται καταβαρυνόμενοι ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτῶν πορεύσονται καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ συντελεσθῶσιν
Interconfessionale Gl2,8Non si intralciano tra loro,
procedono tutte affiancate.
Si gettano attraverso le frecce:
nessuno può fermarle.
AT greco 2,9τῆς πόλεως ἐπιλήμψονται καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων δραμοῦνται καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀναβήσονται καὶ διὰ θυρίδων εἰσελεύσονται ὡς κλέπται
Interconfessionale Gl2,9Piombano sulla città,
scalano le mura,
penetrano nelle case,
entrano dalle finestre come ladri.
AT greco 2,10πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ γῆ καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανός ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσιν καὶ τὰ ἄστρα δύσουσιν τὸ φέγγος αὐτῶν
Interconfessionale GlDavanti a loro la terra trema,
il cielo si scuote,
il sole e la luna si oscurano
e le stelle non brillano più.
Rimandi
2,10 il sole si oscura Gl 3,4; 4,15; Is 13,10; Am 8,9.
AT greco 2,11καὶ κύριος δώσει φωνὴν αὐτοῦ πρὸ προσώπου δυνάμεως αὐτοῦ ὅτι πολλή ἐστιν σφόδρα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα λόγων αὐτοῦ διότι μεγάλη ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου μεγάλη καὶ ἐπιφανὴς σφόδρα καὶ τίς ἔσται ἱκανὸς αὐτῇ
Interconfessionale GlIl Signore dà ordini a questo suo esercito:
sono come truppe numerose e potenti,
e gli ubbidiscono.
Grande e terribile è il giorno del Signore!
Chi potrà mai sopravvivere?
Rimandi
2,11 il Signore dà ordini Is 30,30; 33,3; Sal 18,14; 29,3-5; 46,7; Eb 12,26. — il giorno del Signore Gl 1,15+.
AT greco 2,12καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν κοπετῷ
Interconfessionale Gl«Perciò, — dice il Signore, —
tornate sinceramente a me
con digiuni, pianti e lamenti.
Rimandi
2,12 tornare a Dio Os 6,1+; 11,5+. — con tutto il cuore, cioè sinceramente Dt 4,29; 6,5; 30,10; 1 Sam 7,3; 1 Re 8,48; Ger 29,13; Sal 119,2; 2 Cr 15,12. — digiuno Gl 1,14+.
AT greco 2,13καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις
Interconfessionale GlNon basta strapparsi le vesti,
bisogna cambiare il cuore!».
Tornate al Signore, vostro Dio.
Egli è buono e misericordioso,
è paziente e mantiene sempre le sue promesse.
È pronto a perdonare piuttosto che a punire.
Rimandi
2,13 strapparsi le vesti Gn 37,29; 2 Sam 13,19; 2 Re 22,11; Mt 26,65; At 14,14. — Dio buono e misericordioso Es 34,6+.
Note al Testo
2,13 strapparsi le vesti: era segno di dolore e di pentimento.
AT greco 2,14τίς οἶδεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτοῦ εὐλογίαν θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν
Interconfessionale GlForse il Signore vostro Dio muterà pensiero
e vi benedirà con abbondanti raccolti.
Allora potrete offrirgli grano e vino.
Rimandi
2,14 Forse… Dio muterà pensiero 2 Sam 12,22; Gio 3,9; cfr. Am 7,3. — vi benedirà Gl 2,19-27; Dt 7,13-15; 28,1-13.
AT greco 2,15σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν
Interconfessionale GlSuonate la tromba sul monte Sion,
proclamate un solenne digiuno,
convocate un’assemblea.
Rimandi
2,15 Suonate la tromba Gdc 3,27; 6,34; 1 Sam 13,3-4; 2 Sam 2,28; Ger 6,1; Ez 33,3; Os 5,8; Am 3,6; Ap 8,6-7. — digiuno Gl 1,14+.
AT greco 2,16συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ καὶ νύμφη ἐκ τοῦ παστοῦ αὐτῆς
Interconfessionale GlRadunate il popolo,
preparate una riunione sacra.
Chiamate gli anziani e i giovani,
portate anche i lattanti.
Anche i giovani appena sposati
devono lasciare il loro letto e venire.
Rimandi
2,16 giovani appena sposati Dt 20,7; 24,5.
AT greco 2,17ἀνὰ μέσον τῆς κρηπῖδος τοῦ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες κυρίῳ καὶ ἐροῦσιν φεῖσαι κύριε τοῦ λαοῦ σου καὶ μὴ δῷς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος τοῦ κατάρξαι αὐτῶν ἔθνη ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν
Interconfessionale GlI sacerdoti che servono il Signore,
piangano nel cortile del tempio tra l’altare e l’atrio del santuario
e rivolgano la loro supplica a Dio:
«Signore, pietà del tuo popolo.
Noi apparteniamo a te.
Non permettere che le altre nazioni
ridano di noi e dicano:
“Dov’è il vostro Dio?”».
Rimandi
2,17 tra l’altare e l’atrio del santuario Ez 8,16; cfr. Mt 23,35; Lc 11,51. — Dov’è il loro Dio? Mic 7,10; Sal 42,4.11; 79,10; 115,2.
Note al Testo
2,17 L’altare (dei sacrifici) era al centro del cortile interno del tempio; l’atrio del santuario restava a ovest di questo altare ed era rivolto a est (vedi Ezechiele cc. 40-43 e illustrazioni).
AT greco 2,18καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
Interconfessionale GlIl Signore si prende cura della sua terra,
ha compassione del suo popolo
Rimandi
2,18 la cura del Signore per la sua terra Zc 1,14; 8,2.
AT greco 2,19καὶ ἀπεκρίθη κύριος καὶ εἶπεν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω ὑμῖν τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ἐμπλησθήσεσθε αὐτῶν καὶ οὐ δώσω ὑμᾶς οὐκέτι εἰς ὀνειδισμὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι
Interconfessionale Gle gli risponde:
«Vi manderò il grano, il vino e l’olio
e ne avrete a sazietà.
Le altre nazioni non vi disprezzeranno più.
Rimandi
2,19 grano, vino, olio Gl 1,10+.
AT greco 2,20καὶ τὸν ἀπὸ βορρᾶ ἐκδιώξω ἀφ’ ὑμῶν καὶ ἐξώσω αὐτὸν εἰς γῆν ἄνυδρον καὶ ἀφανιῶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην καὶ ἀναβήσεται ἡ σαπρία αὐτοῦ καὶ ἀναβήσεται ὁ βρόμος αὐτοῦ ὅτι ἐμεγάλυνεν τὰ ἔργα αὐτοῦ
Interconfessionale GlScaccerò gli sciami di cavallette venuti dal nord:
andranno a finire nel deserto,
i primi verso il mare orientale,
gli ultimi verso il mare occidentale.
Dovunque si sentirà il loro fetore.
Vi hanno arrecato gran danno,
Rimandi
2,20 venuti dal nord Ger 1,14-15; 4,6; 6,1; cfr. Ez 26,7.
Note al Testo
2,20 gli sciami di cavallette venuti dal nord: altri: quello che viene dal nord; per il nemico che viene dal nord vedi nota a Geremia 1,14. — mare orientale e mare occidentale: sono rispettivamente il Mar Morto e il Mar Mediterraneo.
AT greco 2,21θάρσει γῆ χαῖρε καὶ εὐφραίνου ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι
Interconfessionale Gl2,21ma il Signore vi ripagherà abbondantemente.
Perciò non temere, o terra,
rallegrati e gioisci.
AT greco 2,22θαρσεῖτε κτήνη τοῦ πεδίου ὅτι βεβλάστηκεν πεδία τῆς ἐρήμου ὅτι ξύλον ἤνεγκεν τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἄμπελος καὶ συκῆ ἔδωκαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν
Interconfessionale Gl2,22Anche voi, animali, non temete,
perché i pascoli sono verdi,
gli alberi tornano a dare frutti,
ne sono carichi i fichi e le viti.
AT greco 2,23καὶ τὰ τέκνα Σιων χαίρετε καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν διότι ἔδωκεν ὑμῖν τὰ βρώματα εἰς δικαιοσύνην καὶ βρέξει ὑμῖν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον καθὼς ἔμπροσθεν
Interconfessionale GlGente di Sion, rallegratevi e gioite,
perché il Signore vostro Dio fa cose buone per voi:
in autunno e in primavera
vi dona la pioggia necessaria
come in passato.
Rimandi
2,23 la pioggia a tempo opportuno Os 6,3+.
AT greco 2,24καὶ πλησθήσονται αἱ ἅλωνες σίτου καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ ἐλαίου
Interconfessionale Gl2,24Le aie di nuovo si riempiranno di grano,
i tini traboccheranno di vino e di olio.
AT greco 2,25καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν ἀντὶ τῶν ἐτῶν ὧν κατέφαγεν ἡ ἀκρὶς καὶ ὁ βροῦχος καὶ ἡ ἐρυσίβη καὶ ἡ κάμπη ἡ δύναμίς μου ἡ μεγάλη ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς
Interconfessionale GlVi risarcirò i danni
per i raccolti divorati dalle cavallette
che io ho mandato contro di voi.
Rimandi
2,25 le cavallette Gl 1,14.
Note al Testo
2,25 cavallette: anche qui per indicare le cavallette si ritrovano i quattro termini già usati in 1,4 (vedi nota).
AT greco 2,26καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες καὶ ἐμπλησθήσεσθε καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἃ ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν εἰς θαυμάσια καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Gl2,26Avrete molto cibo, sarete saziati
e loderete il mio nome.
Sono io, il Signore vostro Dio,
che ho fatto meraviglie per voi:
il mio popolo non sarà mai più umiliato.
AT greco 2,27καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ Ισραηλ ἐγώ εἰμι καὶ ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν οὐκέτι πᾶς ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale GlAllora, Israeliti, saprete che io sono in mezzo a voi.
Sono io, il Signore vostro Dio, non ce n’è un altro.
Il mio popolo non sarà mai più umiliato».
Rimandi
2,27 saprete Gl 4,17; Es 16,12; Ez 2,5; 6,7.10.13.14 ecc.; 7,9; 39,22. — Io sono il Signore Es 6,2; 7,5; Is 42,8; Os 12,10+; Ml 3,6. — non ce n’è un altro Is 42,8+; cfr. Os 13,4+.