Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

Gioele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅταν ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ
Interconfessionale GlCosì dice il Signore:
«In quei giorni cambierò la sorte
di Giuda e di Gerusalemme.
Rimandi
4,1 restaurazione di Giuda e di Gerusalemme Ger 29,14+.
AT greco 4,2καὶ συνάξω πάντα τὰ ἔθνη καὶ κατάξω αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ καὶ διακριθήσομαι πρὸς αὐτοὺς ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρονομίας μου Ισραηλ οἳ διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ τὴν γῆν μου καταδιείλαντο
Interconfessionale GlRadunerò tutte le nazioni,
le porterò nella valle del Giudizio
e le giudicherò per quel che hanno fatto al mio popolo:
lo hanno disperso in mezzo a nazioni straniere
e si sono divise Israele, la mia terra.
Rimandi
4,2-3 le nazioni accusate di disumanità verso Israele Ez 25,3.6.8.12.15; Am 1,3-2,3; Abd 11-14.
Note al Testo
4,2 La valle del Giudizio è detta in ebraico valle di Giòsafat; questo nome significa “il Signore giudica” non indica un preciso luogo geografico, ma ha un valore puramente simbolico.
AT greco 4,3καὶ ἐπὶ τὸν λαόν μου ἔβαλον κλήρους καὶ ἔδωκαν τὰ παιδάρια πόρναις καὶ τὰ κοράσια ἐπώλουν ἀντὶ οἴνου καὶ ἔπινον
Interconfessionale Gl4,3Si sono giocati a dadi i prigionieri.
Hanno venduto come schiavi ragazzi e ragazze
per pagarsi prostitute e vino.
AT greco 4,4καὶ τί καὶ ὑμεῖς ἐμοί Τύρος καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλοφύλων μὴ ἀνταπόδομα ὑμεῖς ἀνταποδίδοτέ μοι ἢ μνησικακεῖτε ὑμεῖς ἐπ’ ἐμοὶ ὀξέως καὶ ταχέως ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν
Interconfessionale GlChe cosa volete da me, abitanti di Tiro e di Sidone e delle province dei Filistei?
Di che cosa volete vendicarvi su di me?
Fate attenzione: io farò ricadere all’improvviso su di voi
ogni vostra azione malvagia.
Rimandi
4,4 Tiro (e Sidone) Am 1,9+. — i Filistei Am 1,6+.
Note al Testo
4,4 Gli abitanti delle città di Tiro e di Sidone e quelli delle province dei Filistei appartenevano a popolazioni non israelite, situate lungo la costa mediterranea.
AT greco 4,5ἀνθ’ ὧν τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου ἐλάβετε καὶ τὰ ἐπίλεκτά μου καὶ τὰ καλὰ εἰσηνέγκατε εἰς τοὺς ναοὺς ὑμῶν
Interconfessionale Gl4,5Vi siete presi il mio argento e il mio oro
e avete messo il mio tesoro nei vostri templi.
AT greco 4,6καὶ τοὺς υἱοὺς Ιουδα καὶ τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ ἀπέδοσθε τοῖς υἱοῖς τῶν Ἑλλήνων ὅπως ἐξώσητε αὐτοὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν
Interconfessionale GlAvete allontanato dalla loro terra
gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme,
e li avete venduti ai Greci come schiavi.
Rimandi
4,6 prigionieri venduti come schiavi Ez 27,13; Am 1,6+.
AT greco 4,7ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω αὐτοὺς ἐκ τοῦ τόπου οὗ ἀπέδοσθε αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν
Interconfessionale Gl4,7Ma io li libererò
dai paesi dove li avete venduti.
Farò a voi quel che avete fatto a loro.
AT greco 4,8καὶ ἀποδώσομαι τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν εἰς χεῖρας υἱῶν Ιουδα καὶ ἀποδώσονται αὐτοὺς εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον ὅτι κύριος ἐλάλησεν
Interconfessionale GlVenderò i vostri figli e le vostre figlie
agli abitanti di Giuda,
ed essi li rivenderanno al lontano popolo dei Sabei.
Io, il Signore, ho parlato!».
Rimandi Note al Testo
4,8 I Sabei erano un popolo della penisola arabica meridionale.
AT greco 4,9κηρύξατε ταῦτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἁγιάσατε πόλεμον ἐξεγείρατε τοὺς μαχητάς προσαγάγετε καὶ ἀναβαίνετε πάντες ἄνδρες πολεμισταί
Interconfessionale GlAnnunziate questo a tutte le nazioni:
«Preparatevi alla guerra,
chiamate i guerrieri,
riunite i soldati e avanzate.
Note al Testo
4,9 Preparatevi: il testo ebraico ha santificatevi per, e la guerra di cui si parla è intesa perciò come una guerra santa.
AT greco 4,10συγκόψατε τὰ ἄροτρα ὑμῶν εἰς ῥομφαίας καὶ τὰ δρέπανα ὑμῶν εἰς σειρομάστας ὁ ἀδύνατος λεγέτω ὅτι ἰσχύω ἐγώ
Interconfessionale GlTrasformate i vostri aratri in spade
e le vostre falci in lance.
Anche i deboli abbiano il coraggio di combattere.
Rimandi
4,10 aratri-spade, falci-lance Is 2,4; Mic 4,3.
AT greco 4,11συναθροίζεσθε καὶ εἰσπορεύεσθε πάντα τὰ ἔθνη κυκλόθεν καὶ συνάχθητε ἐκεῖ ὁ πραῢς ἔστω μαχητής
Interconfessionale Gl4,11Correte, venite,
voi tutte, nazioni dei dintorni,
radunatevi nella valle».
Manda, o Signore, un esercito per combatterle!

AT greco 4,12ἐξεγειρέσθωσαν καὶ ἀναβαινέτωσαν πάντα τὰ ἔθνη εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ διότι ἐκεῖ καθιῶ τοῦ διακρῖναι πάντα τὰ ἔθνη κυκλόθεν
Interconfessionale Gl«Si preparino le nazioni e vadano
nella valle del Giudizio,
perché là io, il Signore,
giudicherò tutte le nazioni dei dintorni.
Note al Testo
4,12 valle del Giudizio: vedi nota al v. 2.
AT greco 4,13ἐξαποστείλατε δρέπανα ὅτι παρέστηκεν τρύγητος εἰσπορεύεσθε πατεῖτε διότι πλήρης ἡ ληνός ὑπερεκχεῖται τὰ ὑπολήνια ὅτι πεπλήθυνται τὰ κακὰ αὐτῶν
Interconfessionale GlSono genti malvagie.
Tagliatele come grano maturo,
spremetele come uva
in un tino già pieno,
finché non esce il vino».
Rimandi
4,13 mietitura, vendemmia, immagini dei giudizio Is 63,1-6; Mt 3,12+.
AT greco 4,14ἦχοι ἐξήχησαν ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης
Interconfessionale GlFolle immense
sono radunate nella valle della Decisione
là, il giorno del Signore arriverà presto.
Rimandi
4,14 giorno del Signore Gl 1,15+.
Note al Testo
4,14 Decisione: il termine ebraico qui usato è diverso da quello dei vv. 2 e 12, ma il significato è analogo.
AT greco 4,15ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσιν καὶ οἱ ἀστέρες δύσουσιν φέγγος αὐτῶν
Interconfessionale GlIl sole e la luna si oscureranno
e le stelle perderanno il loro splendore.
Rimandi
4,15 oscuramento dei sole Gl 2,10+.
AT greco 4,16ὁ δὲ κύριος ἐκ Σιων ἀνακεκράξεται καὶ ἐξ Ιερουσαλημ δώσει φωνὴν αὐτοῦ καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὁ δὲ κύριος φείσεται τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἐνισχύσει κύριος τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
Interconfessionale GlIl Signore ruggisce dal monte Sion,
la sua voce tuona da Gerusalemme:
la terra e il cielo tremano.
Il Signore è un rifugio sicuro per il suo popolo.
Rimandi
4,16 ruggito Am 1,2+. — la terra e il cielo tremano cfr. Am 9,5. — il Signore è un rifugio Sal 46,2-3.
AT greco 4,17καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ κατασκηνῶν ἐν Σιων ἐν ὄρει ἁγίῳ μου καὶ ἔσται Ιερουσαλημ πόλις ἁγία καὶ ἀλλογενεῖς οὐ διελεύσονται δι’ αὐτῆς οὐκέτι
Interconfessionale Gl«Allora tu, Israele,
saprai che io
sono il Signore, Dio tuo.
Io abito sul mio monte santo, Sion,
e Gerusalemme sarà la città santa.
Gli stranieri non la conquisteranno mai più.
Rimandi
4,17 saprai… Gl 2,27+. — Gerusalemme non sarà mai più conquistata Zc 9,8.
AT greco 4,18καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν καὶ οἱ βουνοὶ ῥυήσονται γάλα καὶ πᾶσαι αἱ ἀφέσεις Ιουδα ῥυήσονται ὕδατα καὶ πηγὴ ἐξ οἴκου κυρίου ἐξελεύσεται καὶ ποτιεῖ τὸν χειμάρρουν τῶν σχοίνων
Interconfessionale GlIn quel giorno
sui monti le viti daranno vino a profusione.
Sulle colline il bestiame produrrà latte in abbondanza.
Nei ruscelli della regione di Giuda ci sarà ricchezza straordinaria di acqua.
Una fonte sgorgherà dal tempio del Signore
ed irrigherà la valle delle Acacie.
Rimandi
4,18 In quel giorno Os 1,5+. — vino e latte in abbondanza Is 7,22; 55,1; Os 2,23-24; Am 9,13; cfr. Es 3,8. — ricchezza d’acqua Is 30,25. — una fonte nel tempio del Signore Ez 47,1-12; Sal 46,5; Ap 22,1.
Note al Testo
4,18 valle delle Acacie: forse attraversava il deserto di Giuda, in direzione del Mar Morto.
AT greco 4,19Αἴγυπτος εἰς ἀφανισμὸν ἔσται καὶ ἡ Ιδουμαία εἰς πεδίον ἀφανισμοῦ ἔσται ἐξ ἀδικιῶν υἱῶν Ιουδα ἀνθ’ ὧν ἐξέχεαν αἷμα δίκαιον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν
Interconfessionale GlL’Egitto invece diventerà una terra desolata
e la regione di Edom sarà un deserto,
perché assalirono la terra di Giuda
e uccisero i sui abitanti innocenti.
Rimandi
4,19 violenze commesse da Edom Am 1,11; Abd 11+.
AT greco 4,20ἡ δὲ Ιουδαία εἰς τὸν αἰῶνα κατοικηθήσεται καὶ Ιερουσαλημ εἰς γενεὰς γενεῶν
AT greco 4,21καὶ ἐκδικήσω τὸ αἷμα αὐτῶν καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσω καὶ κύριος κατασκηνώσει ἐν Σιων