Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
15
18
19
BibbiaEDU-logo

Giosuè A (Codice Alessandrino)

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21Καβσεηλ καὶ Εδραι καὶ Ιαγουρ
22καὶ Κινα καὶ Διμωνα καὶ Αδαδα
23καὶ Κεδες καὶ Ιθναζιφ
24καὶ Τελεμ καὶ Βαλωθ
25καὶ πόλις Ασερων αὕτη Ασωρ
26Αμαμ καὶ Σαμαα καὶ Μωλαδα
27καὶ Ασεργαδδα καὶ Βαιθφαλεθ
28καὶ Ασαρσουλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
29Βααλα καὶ Αυιμ καὶ Ασεμ
30καὶ Ελθωδαδ καὶ Χασιλ καὶ Ερμα
31καὶ Σικελεγ καὶ Μεδεβηνα καὶ Σανσαννα
32καὶ Λαβωθ καὶ Σελεϊμ καὶ Ρεμμων πόλεις εἴκοσι καὶ ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
33ἐν τῇ πεδινῇ Εσθαολ καὶ Σαραα καὶ Ασνα
34καὶ Ραμεν καὶ Ζανω καὶ Αδιαθαϊμ καὶ Ηναϊμ
35καὶ Ιεριμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Νεμρα καὶ Σωχω καὶ Αζηκα
36καὶ Σαργαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
37Σενναν καὶ Αδασα καὶ Μαγδαλγαδ
38καὶ Δαλααν καὶ Μασφα καὶ Ιεχθαηλ
39καὶ Λαχις καὶ Βαζκαθ καὶ Αγλων
40καὶ Χαββα καὶ Λαμας καὶ Χαθλως
41καὶ Γαδηρωθ καὶ Βηθδαγων καὶ Νωμα καὶ Μακηδα πόλεις δεκαὲξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
42Λεβνα καὶ Αθερ
43καὶ Ιεφθα καὶ Ασεννα καὶ Νεσιβ
44καὶ Κεϊλα καὶ Αχζιβ καὶ Μαρησα καὶ Εδωμ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
45Ακκαρων καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς
46καὶ ἀπὸ Ακκαρων Ιεμναι καὶ πᾶσαι ὅσαι εἰσὶν πλησίον Ασδωδ καὶ αἱ κῶμαι
47αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς Γάζα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς ἕως τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου καὶ ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη διορίζει
48καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ Σαφιρ καὶ Ιεθερ καὶ Σωχω
49καὶ Ρεννα πόλις γραμμάτων αὕτη ἐστὶν Δαβιρ
50καὶ Ανωβ καὶ Εσθεμω καὶ Ανιμ
51καὶ Γοσομ καὶ Χιλουων καὶ Γηλων πόλεις δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
52Ερεβ καὶ Εσαν καὶ Ρουμα
53καὶ Ιανουμ καὶ Βαιθθαπφουε καὶ Αφακα
54καὶ Χαμματα καὶ πόλις Αρβο αὕτη ἐστὶν Χεβρων καὶ Σιωρ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
55Μαων καὶ Χερμελ καὶ Ζιφ καὶ Ιεττα
56καὶ Ιεζραελ καὶ Ιεκδααμ καὶ Ζανωακιμ
57καὶ Γαβαα καὶ Θαμνα πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
58Αλουλ καὶ Βαιθσουρ καὶ Γεδωρ
59Θεκω καὶ Εφραθα αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ καὶ Φαγωρ καὶ Αιταμ καὶ Κουλον καὶ Ταταμι καὶ Σωρης καὶ Καρεμ καὶ Γαλλιμ καὶ Βαιθηρ καὶ Μανοχω πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
60Καριαθβααλ αὕτη πόλις Ιαριμ καὶ Αρεββα πόλεις δύο καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
61Βαδδαργις καὶ Βηθαραβα καὶ Μαδων καὶ Σοχοχα
62καὶ Νεβσαν καὶ αἱ πόλεις ἁλῶν καὶ Ηνγαδδι πόλεις ἑπτὰ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
63