Dimensioni del testo

Carattere

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
15
18
19

Giosuè A (Codice Alessandrino)

AT greco Torna al libro

NT greco Vai al libro

AT greco 15 15,1
AT greco 15,2
AT greco 15,3
AT greco 15,4
AT greco 15,5
AT greco 15,6
AT greco 15,7
AT greco 15,8
AT greco 15,9
AT greco 15,10
AT greco 15,11
AT greco 15,12
AT greco 15,13
AT greco 15,14
AT greco 15,15
AT greco 15,16
AT greco 15,17
AT greco 15,18
AT greco 15,19
AT greco 15,20
AT greco 15,21 Καβσεηλ καὶ Εδραι καὶ Ιαγουρ
AT greco 15,22 καὶ Κινα καὶ Διμωνα καὶ Αδαδα
AT greco 15,23 καὶ Κεδες καὶ Ιθναζιφ
AT greco 15,24 καὶ Τελεμ καὶ Βαλωθ
AT greco 15,25 καὶ πόλις Ασερων αὕτη Ασωρ
AT greco 15,26 Αμαμ καὶ Σαμαα καὶ Μωλαδα
AT greco 15,27 καὶ Ασεργαδδα καὶ Βαιθφαλεθ
AT greco 15,28 καὶ Ασαρσουλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
AT greco 15,29 Βααλα καὶ Αυιμ καὶ Ασεμ
AT greco 15,30 καὶ Ελθωδαδ καὶ Χασιλ καὶ Ερμα
AT greco 15,31 καὶ Σικελεγ καὶ Μεδεβηνα καὶ Σανσαννα
AT greco 15,32 καὶ Λαβωθ καὶ Σελεϊμ καὶ Ρεμμων πόλεις εἴκοσι καὶ ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
AT greco 15,33 ἐν τῇ πεδινῇ Εσθαολ καὶ Σαραα καὶ Ασνα
AT greco 15,34 καὶ Ραμεν καὶ Ζανω καὶ Αδιαθαϊμ καὶ Ηναϊμ
AT greco 15,35 καὶ Ιεριμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Νεμρα καὶ Σωχω καὶ Αζηκα
AT greco 15,36 καὶ Σαργαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
AT greco 15,37 Σενναν καὶ Αδασα καὶ Μαγδαλγαδ
AT greco 15,38 καὶ Δαλααν καὶ Μασφα καὶ Ιεχθαηλ
AT greco 15,39 καὶ Λαχις καὶ Βαζκαθ καὶ Αγλων
AT greco 15,40 καὶ Χαββα καὶ Λαμας καὶ Χαθλως
AT greco 15,41 καὶ Γαδηρωθ καὶ Βηθδαγων καὶ Νωμα καὶ Μακηδα πόλεις δεκαὲξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
AT greco 15,42 Λεβνα καὶ Αθερ
AT greco 15,43 καὶ Ιεφθα καὶ Ασεννα καὶ Νεσιβ
AT greco 15,44 καὶ Κεϊλα καὶ Αχζιβ καὶ Μαρησα καὶ Εδωμ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
AT greco 15,45 Ακκαρων καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς
AT greco 15,46 καὶ ἀπὸ Ακκαρων Ιεμναι καὶ πᾶσαι ὅσαι εἰσὶν πλησίον Ασδωδ καὶ αἱ κῶμαι
AT greco