Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

Giosuè B (Codice Vaticano)

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 1 1,1καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Μωυσῆ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυη τῷ ὑπουργῷ Μωυσῆ λέγων
CEI 1974 Gs Dopo la morte di Mosè , servo del Signore, il Signore disse a Giosuè , figlio di Nun, servo di Mosè :
1,1 Su Giosuè, successore di Mosè ed esempio di coraggio e di fedeltà; cfr. Es 17, 8-16. cfr. Nm 13, 8. Cfr. Nm 16. 17-33. cfr. Nm 27. 18-23. cfr. Dt 3, 21. cfr. Dt 31, 1-8. cfr. Dt 14-15. cfr. Dt 34, 9. cfr. Sir 46, 1-10. Siamo nella seconda metà del sec. XIII a. C.
AT greco 1,2Μωυσῆς ὁ θεράπων μου τετελεύτηκεν νῦν οὖν ἀναστὰς διάβηθι τὸν Ιορδάνην σὺ καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος εἰς τὴν γῆν ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς
CEI 1974 Gs1,2 Mosè mio servo è morto; orsù, attraversa questo Giordano tu e tutto questo popolo, verso il paese che io dò loro, agli Israeliti.
AT greco 1,3πᾶς ὁ τόπος ἐφ’ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει τῶν ποδῶν ὑμῶν ὑμῖν δώσω αὐτόν ὃν τρόπον εἴρηκα τῷ Μωυσῇ
CEI 1974 Gs1,3 Ogni luogo che calcherà la pianta dei vostri piedi, ve l`ho assegnato, come ho promesso a Mosè .
AT greco 1,4τὴν ἔρημον καὶ τὸν Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν ἔσται τὰ ὅρια ὑμῶν
CEI 1974 Gs1,4 Dal deserto e dal Libano fino al fiume grande, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Hittiti, fino al Mar Mediterraneo, dove tramonta il sole: tali saranno i vostri confini.
AT greco 1,5οὐκ ἀντιστήσεται ἄνθρωπος κατενώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ ὥσπερ ἤμην μετὰ Μωυσῆ οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδὲ ὑπερόψομαί σε
CEI 1974 Gs1,5 Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita; come sono stato con Mosè , così sarò con te; non ti lascerò nè ti abbandonerò.
AT greco 1,6ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου σὺ γὰρ ἀποδιαστελεῖς τῷ λαῷ τούτῳ τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς
CEI 1974 Gs1,6 Sii coraggioso e forte, poichè tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra che ho giurato ai loro padri di dare loro.
AT greco 1,7ἴσχυε οὖν καὶ ἀνδρίζου φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν καθότι ἐνετείλατό σοι Μωυσῆς ὁ παῖς μου καὶ οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπ’ αὐτῶν εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά ἵνα συνῇς ἐν πᾶσιν οἷς ἐὰν πράσσῃς
CEI 1974 Gs1,7 Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che ti ha prescritta Mose', mio servo. Non deviare da essa ne' a destra ne' a sinistra, perchè tu abbia successo in qualunque tua impresa.
AT greco 1,8καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός ἵνα συνῇς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα τότε εὐοδωθήσῃ καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς σου καὶ τότε συνήσεις
CEI 1974 Gs1,8 Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma m`ditalo giorno e notte, perchè tu cerchi di agire secondo quanto viè scritto; poichè allora tu porterai a buon fine le tue imprese e avrai successo.
AT greco 1,9ἰδοὺ ἐντέταλμαί σοι ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου μὴ δειλιάσῃς μηδὲ φοβηθῇς ὅτι μετὰ σοῦ κύριος ὁ θεός σου εἰς πάντα οὗ ἐὰν πορεύῃ
CEI 1974 Gs1,9 Non ti ho io comandato: Sii forte e coraggioso? Non temere dunque e non spaventarti, perchè è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada".
Preparativi per il passaggi del giordano
AT greco 1,10καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς γραμματεῦσιν τοῦ λαοῦ λέγων
CEI 1974 Gs1,10 Allora Giosuè comandò agli scribi del popolo:
AT greco 1,11εἰσέλθατε κατὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς τοῦ λαοῦ καὶ ἐντείλασθε τῷ λαῷ λέγοντες ἑτοιμάζεσθε ἐπισιτισμόν ὅτι ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην τοῦτον εἰσελθόντες κατασχεῖν τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν
CEI 1974 Gs1,11 "Passate in mezzo all`accampamento e comandate al popolo: Fatevi provviste di viveri, poichè fra tre giorni voi passerete questo Giordano, per andare ad occupare il paese che il Signore vostro Dio vi d  in possesso".
AT greco 1,12καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση εἶπεν Ἰησοῦς
CEI 1974 Gs1,12 Poi Giosuè disse ai Rubeniti, ai Gaditi e alla metà della tribù di Manàsse:
AT greco 1,13μνήσθητε τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐνετείλατο ὑμῖν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου λέγων κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν κατέπαυσεν ὑμᾶς καὶ ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην
CEI 1974 Gs1,13 "Ricordatevi di ciò che vi ha ordinato Mosè , servo del Signore: Il Signore Dio vostro vi concede riposo e vi d  questo paese;
AT greco 1,14αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ παιδία ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν κατοικείτωσαν ἐν τῇ γῇ ᾗ ἔδωκεν ὑμῖν ὑμεῖς δὲ διαβήσεσθε εὔζωνοι πρότεροι τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν πᾶς ὁ ἰσχύων καὶ συμμαχήσετε αὐτοῖς
CEI 1974 Gs1,14 le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nella terra che vi ha assegnata Mosè oltre il Giordano; voi tutti invece, prodi guerrieri, passerete ben armati davanti ai vostri fratelli, e li aiuterete,
AT greco 1,15ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ὥσπερ καὶ ὑμᾶς καὶ κληρονομήσωσιν καὶ οὗτοι τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς καὶ ἀπελεύσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ἣν δέδωκεν ὑμῖν Μωυσῆς εἰς τὸ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου
CEI 1974 Gs1,15 finchè il Signore conceda riposo ai vostri fratelli, come a voi, e anch`essi siano entrati in possesso del paese che il Signore Dio vostro assegna loro. Allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità, che Mosè , servo del Signore, diede a voi oltre il Giordano, ad oriente".
AT greco 1,16καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῖ εἶπαν πάντα ὅσα ἂν ἐντείλῃ ἡμῖν ποιήσομεν καὶ εἰς πάντα τόπον οὗ ἐὰν ἀποστείλῃς ἡμᾶς πορευσόμεθα
CEI 1974 Gs1,16 Essi risposero a Giosuè : "Faremo quanto ci hai ordinato e noi andremo dovunque ci manderai.
AT greco 1,17κατὰ πάντα ὅσα ἠκούσαμεν Μωυσῆ ἀκουσόμεθα σοῦ πλὴν ἔστω κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν μετὰ σοῦ ὃν τρόπον ἦν μετὰ Μωυσῆ
CEI 1974 Gs1,17 Come abbiamo obbedito in tutto a Mosè , così obbediremo a te; ma il Signore tuo Dio sia con te come è stato con Mosè .
AT greco 1,18ὁ δὲ ἄνθρωπος ὃς ἐὰν ἀπειθήσῃ σοι καὶ ὅστις μὴ ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων σου καθότι ἂν αὐτῷ ἐντείλῃ ἀποθανέτω ἀλλὰ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου
CEI 1974 Gs1,18 Chiunque disprezzerà i tuoi ordini e non obbedirà alle tue parole in quanto ci comanderai, sarà messo a morte. Solo, sii forte e coraggioso".