Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

Giosuè B (Codice Vaticano)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Μωυσῆ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυη τῷ ὑπουργῷ Μωυσῆ λέγων
Interconfessionale GsDopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun e aiutante di Mosè:
Rimandi
1,1 Mosè servo del Signore Es 14,31; Nm 12,7-8; Dt 34,5; Gs 1,2.7 ecc.; 8,31; 9,24 ecc.; Ne 1,7; 1 Cr 6,34; 2 Cr 1,3; 24,9; Eb 3,5. — Giosuè aiutante di Mosè Es 24,13; 33,11; Nm 11,28.
AT greco 1,2Μωυσῆς ὁ θεράπων μου τετελεύτηκεν νῦν οὖν ἀναστὰς διάβηθι τὸν Ιορδάνην σὺ καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος εἰς τὴν γῆν ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς
Interconfessionale Gs«Il mio servo Mosè è morto. Ora preparati ad attraversare il fiume Giordano con tutto il popolo d’Israele, per entrare nella terra che sto per darvi.
Note al Testo
1,2 terra che sto per darvi: questa espressione e le altre dei versetti 2-4 sono una ripresa di quanto si è detto in Deuteronomio 1,7-8; 5,31; 11,24. Anche il libro di Giosuè è quindi introdotto dal tema della promessa della terra, il cui compimento è imminente (vedi Gs 1,6.11; 2,9.24; 5,6).
AT greco 1,3πᾶς ὁ τόπος ἐφ’ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει τῶν ποδῶν ὑμῶν ὑμῖν δώσω αὐτόν ὃν τρόπον εἴρηκα τῷ Μωυσῇ
Interconfessionale Gs1,3Come ho promesso a Mosè, ho deciso di dare a voi ogni palmo di terra che calpesterete.
AT greco 1,4τὴν ἔρημον καὶ τὸν Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν ἔσται τὰ ὅρια ὑμῶν
Interconfessionale GsI vostri confini si estenderanno dal deserto a sud, fino ai monti del Libano a nord; dal grande fiume Eufrate a est, attraverso tutto il territorio degli Ittiti, fino al Mar Mediterraneo a ovest.
Note al Testo
1,4 Questo versetto presenta i confini ideali della terra promessa. — Il territorio degli Ittiti indica, nei documenti neobabilonesi, la Siria e la Palestina. — Nel testo ebraico il Mar Mediterraneo è indicato dalla frase il grande mare dove tramonta il sole.
AT greco 1,5οὐκ ἀντιστήσεται ἄνθρωπος κατενώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ ὥσπερ ἤμην μετὰ Μωυσῆ οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδὲ ὑπερόψομαί σε
Interconfessionale Gs«Finché vivrai nessuno potrà fermarti, perché io sarò con te, come sono stato con Mosè, non ti lascerò e non ti abbandonerò mai.
Rimandi
1,5 nessuno potrà fermarti Dt 7,24. — io sarò con te Dt 20,1+. — non ti abbandonerò mai Dt 31,6.8.
AT greco 1,6ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου σὺ γὰρ ἀποδιαστελεῖς τῷ λαῷ τούτῳ τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς
Interconfessionale GsSii forte e coraggioso perché sarai tu a dare al popolo come possesso ereditario la terra che io ho promesso ai vostri padri.
Rimandi
1,6 Sii forte e coraggioso Dt 3,28+. — la terra promessa Dt 1,35+.
AT greco 1,7ἴσχυε οὖν καὶ ἀνδρίζου φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν καθότι ἐνετείλατό σοι Μωυσῆς ὁ παῖς μου καὶ οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπ’ αὐτῶν εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά ἵνα συνῇς ἐν πᾶσιν οἷς ἐὰν πράσσῃς
Interconfessionale GsSolo, sii forte e pieno di coraggio nell’agire sempre secondo gli insegnamenti di Mosè, mio servo. Non deviare mai da essi. Se farai così avrai successo in tutte le tue imprese.
Rimandi
1,7 nell’agire Dt 5,1+. — non deviare Dt 5,32+.
AT greco 1,8καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός ἵνα συνῇς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα τότε εὐοδωθήσῃ καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς σου καὶ τότε συνήσεις
Interconfessionale GsNon trascurare mai la lettura del libro della legge: meditala giorno e notte e mettila in pratica; allora riuscirai bene in ogni tuo progetto.
Rimandi
1,8 il libro della legge Dt 17,18-19; cfr. Dt 28,61+.
AT greco 1,9ἰδοὺ ἐντέταλμαί σοι ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου μὴ δειλιάσῃς μηδὲ φοβηθῇς ὅτι μετὰ σοῦ κύριος ὁ θεός σου εἰς πάντα οὗ ἐὰν πορεύῃ
Interconfessionale Gs«Ricordati che devi essere forte e coraggioso. Non te l’ho forse ordinato? Io, il Signore tuo Dio, sarò con te, dovunque andrai. Perciò non avere paura e non perderti mai di coraggio».
Rimandi
1,9 non aver paura Dt 1,29-30.
AT greco 1,10καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς γραμματεῦσιν τοῦ λαοῦ λέγων
Interconfessionale Gs1,10Allora Giosuè comandò ai responsabili del popolo
AT greco 1,11εἰσέλθατε κατὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς τοῦ λαοῦ καὶ ἐντείλασθε τῷ λαῷ λέγοντες ἑτοιμάζεσθε ἐπισιτισμόν ὅτι ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην τοῦτον εἰσελθόντες κατασχεῖν τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν
Interconfessionale Gsdi passare in mezzo all’accampamento e di dare quest’ordine: «Fate provvista di viveri, perché fra tre giorni attraverseremo il fiume Giordano per andare a occupare la terra che il Signore, nostro Dio, sta per darci in possesso».
Rimandi
1,11 occupare la terra che il Signore vi da Dt 1,21+.
AT greco 1,12καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση εἶπεν Ἰησοῦς
Interconfessionale GsPoi Giosuè si rivolse alle tribù di Ruben e di Gad e a una metà della tribù di Manasse:
Rimandi
1,12 la parola di Mosè Dt 3,18-20; Nm 32,6-32.
Note al Testo
1,12 una metà della tribù di Manasse: per la situazione e la divisione della tribù di Manasse vedi Giosuè capitolo 17.
AT greco 1,13μνήσθητε τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐνετείλατο ὑμῖν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου λέγων κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν κατέπαυσεν ὑμᾶς καὶ ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην
Interconfessionale GsRicordatevi le direttive di Mosè, servo del Signore: «Il Signore, vostro Dio, vi fa abitare in pace in questa terra al di qua del Giordano.
AT greco 1,14αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ παιδία ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν κατοικείτωσαν ἐν τῇ γῇ ᾗ ἔδωκεν ὑμῖν ὑμεῖς δὲ διαβήσεσθε εὔζωνοι πρότεροι τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν πᾶς ὁ ἰσχύων καὶ συμμαχήσετε αὐτοῖς
Interconfessionale Gs1,14Le vostre mogli, i bambini, il bestiame rimarranno qui nella terra assegnata a voi da Mosè; voi soldati, armati per la battaglia, precederete invece gli altri Israeliti, vostri fratelli. Li aiuterete a combattere
AT greco 1,15ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ὥσπερ καὶ ὑμᾶς καὶ κληρονομήσωσιν καὶ οὗτοι τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς καὶ ἀπελεύσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ἣν δέδωκεν ὑμῖν Μωυσῆς εἰς τὸ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου
Interconfessionale Gsfinché il Signore non avrà dato loro in possesso la terra al di là del fiume e li farà vivere in pace come voi. Allora potrete tornare al di qua del Giordano nella terra che Mosè vi ha assegnato».
Rimandi
1,15 ritorno al di qua del Giordano Gs 22,1-6.
AT greco 1,16καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῖ εἶπαν πάντα ὅσα ἂν ἐντείλῃ ἡμῖν ποιήσομεν καὶ εἰς πάντα τόπον οὗ ἐὰν ἀποστείλῃς ἡμᾶς πορευσόμεθα
Interconfessionale Gs1,16Essi risposero a Giosuè:
— Faremo tutto quel che ci hai ordinato e andremo dovunque ci manderai;
AT greco 1,17κατὰ πάντα ὅσα ἠκούσαμεν Μωυσῆ ἀκουσόμεθα σοῦ πλὴν ἔστω κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν μετὰ σοῦ ὃν τρόπον ἦν μετὰ Μωυσῆ
Interconfessionale Gscome abbiamo sempre ubbidito a Mosè, così ubbidiremo anche a te. Il Signore, tuo Dio, sarà con te come è stato con Mosè.
Rimandi
1,17 il Signore sarà con te Dt 20,1+.
AT greco 1,18ὁ δὲ ἄνθρωπος ὃς ἐὰν ἀπειθήσῃ σοι καὶ ὅστις μὴ ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων σου καθότι ἂν αὐτῷ ἐντείλῃ ἀποθανέτω ἀλλὰ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου
Interconfessionale GsSe qualcuno si ribellerà a te e disubbidirà anche a uno solo dei tuoi ordini, sarà messo a morte. Solo, tu sii forte e coraggioso.
Rimandi
1,18 chiunque disubbidirà… Dt 17,12.