Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Giosuè B (Codice Vaticano)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 13 13,1 καὶ Ἰησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς τῶν ἡμερῶν καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν σὺ προβέβηκας τῶν ἡμερῶν καὶ ἡ γῆ ὑπολέλειπται πολλὴ εἰς κληρονομίαν
Interconfessionale 13,1 Giosuè era ormai molto vecchio. Il Signore gli disse: «Tu sei già avanti negli anni, ma restano ancora vasti territori da occupare.
AT greco 13,2 καὶ αὕτη ἡ γῆ ἡ καταλελειμμένη ὅρια Φυλιστιιμ ὁ Γεσιρι καὶ ὁ Χαναναῖος
Interconfessionale Rimangono tutte le province dei Filistei, il territorio dei Ghesuriti
13,2 i Filistei Gdc 3,3; Gl 4,4.
AT greco 13,3 ἀπὸ τῆς ἀοικήτου τῆς κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου ἕως τῶν ὁρίων Ακκαρων ἐξ εὐωνύμων τῶν Χαναναίων προσλογίζεται ταῖς πέντε σατραπείαις τῶν Φυλιστιιμ τῷ Γαζαίῳ καὶ τῷ Ἀζωτίῳ καὶ τῷ Ἀσκαλωνίτῃ καὶ τῷ Γεθθαίῳ καὶ τῷ Ακκαρωνίτῃ καὶ τῷ Ευαίῳ
Interconfessionale 13,3 e anche quelli degli Avviti del sud. (Il territorio del torrente Sicor ai confini dell’Egitto, a sud, fino alla regione di Ekron al nord, era considerato cananeo; i re filistei risiedevano nelle città di Gaza, Asdod, Àscalon, Gat ed Ekron.)
AT greco 13,4 ἐκ Θαιμαν καὶ πάσῃ γῇ Χανααν ἐναντίον Γάζης καὶ οἱ Σιδώνιοι ἕως Αφεκ ἕως τῶν ὁρίων τῶν Αμορραίων
Interconfessionale 13,4 Resta ancora tutto il territorio occupato dai Cananei: da Ara dei Sidoniti fino ad Afek, ai confini con gli Amorrei;
AT greco 13,5 καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γαβλι Φυλιστιιμ καὶ πάντα τὸν Λίβανον ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἀπὸ Γαλγαλ ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Αερμων ἕως τῆς εἰσόδου Εμαθ
Interconfessionale 13,5 il territorio degli abitanti di Biblo e tutto il Libano orientale, da Baal-Gad, ai piedi del monte Ermon, fino al passo di Camat;
AT greco 13,6 πᾶς ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν ἀπὸ τοῦ Λιβάνου ἕως τῆς Μασερεφωθμαιμ πάντας τοὺς Σιδωνίους ἐγὼ αὐτοὺς ἐξολεθρεύσω ἀπὸ προσώπου Ισραηλ ἀλλὰ διάδος αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ισραηλ ὃν τρόπον σοι ἐνετειλάμην
Interconfessionale tutta la zona di montagna tra la catena dei monti del Libano e Misrefot-Màim, dove abitano i Sidoniti. All’avanzata degli Israeliti io scaccerò tutte le popolazioni di questi territori. Tu hai solo il compito di dividere tutte queste terre tra gli Israeliti, come ti ho ordinato.
13,6 scaccerò tutte le popolazioni Dt 4,38+. 13,6 solo il compito di dividere: i territori qui indicati saranno conquistati soltanto ai tempi di Davide.
AT greco 13,7 καὶ νῦν μέρισον τὴν γῆν ταύτην ἐν κληρονομίᾳ ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης κατὰ δυσμὰς ἡλίου δώσεις αὐτήν ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ
Interconfessionale Distribuisci le zone comprese tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo alle nove tribù e alla metà della tribù di Manasse che sono ancora senza territorio».
13,7 Distribuisci… territorio: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: distribuisce questa terra alle nove tribù e mezza.
AT greco 13,8 ταῖς δὲ δύο φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ ἔδωκεν Μωυσῆς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου δέδωκεν αὐτὴν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου
Interconfessionale 13,8 Le tribù di Ruben e di Gad, e l’altra metà della tribù di Manasse avevano già avuto le loro terre a est del Giordano; le aveva assegnate il servo del Signore Mosè.
AT greco 13,9 ἀπὸ Αροηρ ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος καὶ πᾶσαν τὴν Μισωρ ἀπὸ Μαιδαβα ἕως Δαιβαν
Interconfessionale 13,9 Il loro territorio partiva dalla città di Aroèr, sulla sponda del torrente Arnon, includeva la città situata in mezzo alla valle e tutto il pianoro di Màdaba fino a Dibon.
AT greco 13,10 πάσας τὰς πόλεις Σηων βασιλέως Αμορραίων ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Εσεβων ἕως τῶν ὁρίων υἱῶν Αμμων
Interconfessionale 13,10 Arrivava fino alle frontiere degli Ammoniti e includeva tutte le città in precedenza sotto il dominio del re degli Amorrei, Sicon, che ebbe la sua residenza a Chesbon.
AT greco 13,11 καὶ τὴν Γαλααδίτιδα καὶ τὰ ὅρια Γεσιρι καὶ τοῦ Μαχατι πᾶν ὄρος Αερμων καὶ πᾶσαν τὴν Βασανῖτιν ἕως Σελχα
Interconfessionale 13,11 Comprendeva inoltre le regioni di Gàlaad, il territorio dei Ghesuriti e dei Maacatiti, il monte Ermon e tutto il Basan, fino a Salca.
AT greco 13,12 πᾶσαν τὴν βασιλείαν Ωγ ἐν τῇ Βασανίτιδι ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν οὗτος κατελείφθη ἀπὸ τῶν γιγάντων καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Μωυσῆς καὶ ἐξωλέθρευσεν
Interconfessionale 13,12 Al loro territorio era annesso anche tutto il regno di Og, l’ultimo dei Refaìm, che ebbe la sua residenza ad Astaròt e a Edrei. Mosè aveva sconfitto quei popoli e li aveva cacciati via.
AT greco 13,13 καὶ οὐκ ἐξωλέθρευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν Γεσιρι καὶ τὸν Μαχατι καὶ τὸν Χαναναῖον καὶ κατῴκει βασιλεὺς Γεσιρι καὶ ὁ Μαχατι ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
Interconfessionale 13,13 Ma gli Israeliti non riuscirono a scacciare i Ghesuriti e i Maacatiti; essi vivono ancora in mezzo a Israele.
AT greco 13,14 πλὴν τῆς φυλῆς Λευι οὐκ ἐδόθη κληρονομία κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ οὗτος αὐτῶν κληρονομία καθὰ εἶπεν αὐτοῖς κύριος καὶ οὗτος ὁ καταμερισμός ὃν κατεμέρισεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω
Interconfessionale Soltanto alla tribù di Levi Mosè non aveva assegnato nessuna parte, perché la sua parte la riceve dalle offerte destinate a essere bruciate sull’altare del Signore, Dio d’Israele, come il Signore aveva detto a Mosè.
13,14 Levi Gs 13,33; 14,3-4; Nm 18,20+; Dt 18,1-8.
AT greco 13,15 καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τῇ φυλῇ Ρουβην κατὰ δήμους αὐτῶν
Interconfessionale 13,15 Mosè aveva dato una parte del paese in possesso alle famiglie della tribù di Ruben.
AT greco 13,16 καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ Αροηρ ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον φάραγγος Αρνων καὶ ἡ πόλις ἡ ἐν τῇ φάραγγι Αρνων καὶ πᾶσαν τὴν Μισωρ
Interconfessionale 13,16 Il loro territorio cominciava da Aroèr, sulle sponde del torrente Arnon, e includeva la città in mezzo alla valle e tutto il pianoro attorno a Màdaba.
AT greco 13,17 ἕως Εσεβων καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς οὔσας ἐν τῇ Μισωρ καὶ Δαιβων καὶ Βαμωθβααλ καὶ οἴκου Βεελμων
Interconfessionale 13,17 Comprendeva anche Chesbon e tutte le città della pianura: Dibon, Bamòt-Baal, Bet-Maal-Meon,
AT greco 13,18 καὶ Ιασσα καὶ Κεδημωθ καὶ Μεφααθ
Interconfessionale 13,18 Iaas, Kedemòt, Mefàat,
AT greco 13,19 καὶ Καριαθαιμ καὶ Σεβαμα καὶ Σεραδα καὶ Σιωρ ἐν τῷ ὄρει Εμακ
Interconfessionale 13,19 Kiriatàim, Sibma e Seret-Hassacàr, sulla collina che domina la valle,
AT greco 13,20 καὶ Βαιθφογωρ καὶ Ασηδωθ Φασγα καὶ Βαιθασιμωθ
Interconfessionale 13,20 Bet-Peor, le pendici del monte Pisga e Bet-Iesimòt.
AT greco 13,21 καὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Μισωρ καὶ πᾶσαν τὴν βασιλείαν τοῦ Σηων βασιλέως τῶν Αμορραίων ὃν ἐπάταξεν Μωυσῆς αὐτὸν καὶ τοὺς ἡγουμένους Μαδιαμ καὶ τὸν Ευι καὶ τὸν Ροκομ καὶ τὸν Σουρ καὶ τὸν Ουρ καὶ τὸν Ροβε ἄρχοντας παρὰ Σηων καὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν
Interconfessionale 13,21 Includeva tutte le città della pianura e tutto il regno del re amorreo Sicon, che ebbe la sua residenza a Chesbon. Mosè aveva sconfitto, oltre a Sicon, anche i capi dei Madianiti che, alle sue dipendenze, dominarono il paese: Evì, Rekem, Sur, Cur e Reba.
AT greco 13,22 καὶ τὸν Βαλααμ τὸν τοῦ Βεωρ τὸν μάντιν ἀπέκτειναν ἐν τῇ ῥοπῇ
Interconfessionale Tra quelli che gli Israeliti avevano ucciso c’era anche l’indovino Balaam, il figlio di Beor.
13,22 Balaam Nm 22-24; 31,8.
AT greco 13,23 ἐγένετο δὲ τὰ ὅρια Ρουβην Ιορδάνης ὅριον αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Ρουβην κατὰ δήμους αὐτῶν αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
Interconfessionale 13,23 A ovest il confine del territorio di Ruben era segnato dal Giordano. Le città e i villaggi già elencati sono quelli assegnati alle famiglie della tribù di Ruben.
AT greco 13,24 ἔδωκεν δὲ Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Γαδ κατὰ δήμους αὐτῶν
Interconfessionale 13,24 Mosè aveva dato una parte del paese in possesso alle famiglie della tribù di Gad.
AT greco 13,25 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν Ιαζηρ πᾶσαι αἱ πόλεις Γαλααδ καὶ τὸ ἥμισυ γῆς υἱῶν Αμμων ἕως Αροηρ ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ραββα
Interconfessionale Il loro territorio includeva Iazer e tutte le città di Gàlaad, la metà della regione abitata dagli Ammoniti, fino alla città di Aroèr, di fronte a Rabbà.
13,25 Iazer Nm 21,32. — Ammoniti Gdc 11,32-33.
AT greco 13,26 καὶ ἀπὸ Εσεβων ἕως Ραμωθ κατὰ τὴν Μασσηφα καὶ Βοτανιν καὶ Μααναιν ἕως τῶν ὁρίων Δαβιρ
Interconfessionale 13,26 Si estendeva da Chesbon a Ramat-Mispe e Betonìm; da Macanàim fino a Lodebàr.
AT greco 13,27 καὶ ἐν Εμεκ Βαιθαραμ καὶ Βαιθαναβρα καὶ Σοκχωθα καὶ Σαφαν καὶ τὴν λοιπὴν βασιλείαν Σηων βασιλέως Εσεβων καὶ ὁ Ιορδάνης ὁριεῖ ἕως μέρους τῆς θαλάσσης Χενερεθ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπ’ ἀνατολῶν
Interconfessionale 13,27 Nella valle del Giordano comprendeva Bet-Aram e Bet-Nimra, Succot e Safon, il resto del regno di Sicon, che ebbe la sua residenza a Chesbon. A ovest il loro confine era il Giordano, fino al lago di Galilea.
AT greco 13,28 αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Γαδ κατὰ δήμους αὐτῶν αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
Interconfessionale 13,28 Le città e i villaggi ora elencati sono quelli assegnati alle famiglie della tribù di Gad.
AT greco 13,29 καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση κατὰ δήμους αὐτῶν
Interconfessionale 13,29 Mosè aveva dato una parte del paese in possesso alle famiglie di una metà della tribù di Manasse.
AT greco 13,30 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ Μααναιμ καὶ πᾶσα βασιλεία Βασανι καὶ πᾶσα βασιλεία Ωγ βασιλέως Βασαν καὶ πάσας τὰς κώμας Ιαϊρ αἵ εἰσιν ἐν τῇ Βασανίτιδι ἑξήκοντα πόλεις
Interconfessionale Il loro territorio cominciava da Macanàim e includeva tutto il Basan, il regno che in precedenza apparteneva a Og, compresi i villaggi di Iair, sessanta in tutto.
13,30 Iair Dt 3,14+.
AT greco 13,31 καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Γαλααδ καὶ ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν πόλεις βασιλείας Ωγ ἐν Βασανίτιδι καὶ ἐδόθησαν τοῖς υἱοῖς Μαχιρ υἱοῦ Μανασση καὶ τοῖς ἡμίσεσιν υἱοῖς Μαχιρ υἱοῦ Μανασση κατὰ δήμους αὐτῶν
Interconfessionale Comprendeva metà di Gàlaad, le città di Astaròt ed Edrei, che erano state le capitali del regno di Og. Questo territorio fu assegnato a metà dei discendenti di Machir, il figlio di Manasse.
13,31 Machir Gn 50,23; Nm 26,29; Dt 3,15.
AT greco 13,32 οὗτοι οὓς κατεκληρονόμησεν Μωυσῆς πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω ἀπὸ ἀνατολῶν
Interconfessionale Così Mosè aveva distribuito il paese a oriente di Gerico, a est del Giordano, quando si trovava nelle steppe di Moab.
13,32 nelle steppe di Moab Nm 35,1; Dt 34,1.8.
AT greco 13,33
Interconfessionale Però Mosè non aveva assegnato nessun territorio alla tribù di Levi. La loro eredità era il Signore, il Dio d’Israele, come egli stesso aveva detto.
13,33 il Signore eredità di Levi Dt 10,9+.