Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

Giosuè B (Codice Vaticano)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 13 13,1καὶ Ἰησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς τῶν ἡμερῶν καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν σὺ προβέβηκας τῶν ἡμερῶν καὶ ἡ γῆ ὑπολέλειπται πολλὴ εἰς κληρονομίαν
Interconfessionale Gs13,1Giosuè era ormai molto vecchio. Il Signore gli disse:
«Tu sei già avanti negli anni, ma restano ancora vasti territori da occupare.
AT greco 13,2καὶ αὕτη ἡ γῆ ἡ καταλελειμμένη ὅρια Φυλιστιιμ ὁ Γεσιρι καὶ ὁ Χαναναῖος
Interconfessionale GsRimangono tutte le province dei Filistei, il territorio dei Ghesuriti
Rimandi
13,2 i Filistei Gdc 3,3; Gl 4,4.
AT greco 13,3ἀπὸ τῆς ἀοικήτου τῆς κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου ἕως τῶν ὁρίων Ακκαρων ἐξ εὐωνύμων τῶν Χαναναίων προσλογίζεται ταῖς πέντε σατραπείαις τῶν Φυλιστιιμ τῷ Γαζαίῳ καὶ τῷ Ἀζωτίῳ καὶ τῷ Ἀσκαλωνίτῃ καὶ τῷ Γεθθαίῳ καὶ τῷ Ακκαρωνίτῃ καὶ τῷ Ευαίῳ
Interconfessionale Gs13,3e anche quelli degli Avviti del sud. (Il territorio del torrente Sicor ai confini dell’Egitto, a sud, fino alla regione di Ekron al nord, era considerato cananeo; i re filistei risiedevano nelle città di Gaza, Asdod, Àscalon, Gat ed Ekron.)
AT greco 13,4ἐκ Θαιμαν καὶ πάσῃ γῇ Χανααν ἐναντίον Γάζης καὶ οἱ Σιδώνιοι ἕως Αφεκ ἕως τῶν ὁρίων τῶν Αμορραίων
Interconfessionale Gs13,4Resta ancora tutto il territorio occupato dai Cananei: da Ara dei Sidoniti fino ad Afek, ai confini con gli Amorrei;
AT greco 13,5καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γαβλι Φυλιστιιμ καὶ πάντα τὸν Λίβανον ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἀπὸ Γαλγαλ ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Αερμων ἕως τῆς εἰσόδου Εμαθ
Interconfessionale Gs13,5il territorio degli abitanti di Biblo e tutto il Libano orientale, da Baal-Gad, ai piedi del monte Ermon, fino al passo di Camat;
AT greco 13,6πᾶς ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν ἀπὸ τοῦ Λιβάνου ἕως τῆς Μασερεφωθμαιμ πάντας τοὺς Σιδωνίους ἐγὼ αὐτοὺς ἐξολεθρεύσω ἀπὸ προσώπου Ισραηλ ἀλλὰ διάδος αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ισραηλ ὃν τρόπον σοι ἐνετειλάμην
Interconfessionale Gstutta la zona di montagna tra la catena dei monti del Libano e Misrefot-Màim, dove abitano i Sidoniti. All’avanzata degli Israeliti io scaccerò tutte le popolazioni di questi territori. Tu hai solo il compito di dividere tutte queste terre tra gli Israeliti, come ti ho ordinato.
Rimandi
13,6 scaccerò tutte le popolazioni Dt 4,38+.
Note al Testo
13,6 solo il compito di dividere: i territori qui indicati saranno conquistati soltanto ai tempi di Davide.
AT greco 13,7καὶ νῦν μέρισον τὴν γῆν ταύτην ἐν κληρονομίᾳ ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης κατὰ δυσμὰς ἡλίου δώσεις αὐτήν ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ
Interconfessionale GsDistribuisci le zone comprese tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo alle nove tribù e alla metà della tribù di Manasse che sono ancora senza territorio».
Note al Testo
13,7 Distribuisci… territorio: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: distribuisce questa terra alle nove tribù e mezza.
AT greco 13,8ταῖς δὲ δύο φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ ἔδωκεν Μωυσῆς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου δέδωκεν αὐτὴν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου
Interconfessionale Gs13,8Le tribù di Ruben e di Gad, e l’altra metà della tribù di Manasse avevano già avuto le loro terre a est del Giordano; le aveva assegnate il servo del Signore Mosè.
AT greco 13,9ἀπὸ Αροηρ ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος καὶ πᾶσαν τὴν Μισωρ ἀπὸ Μαιδαβα ἕως Δαιβαν
Interconfessionale Gs13,9Il loro territorio partiva dalla città di Aroèr, sulla sponda del torrente Arnon, includeva la città situata in mezzo alla valle e tutto il pianoro di Màdaba fino a Dibon.
AT greco 13,10πάσας τὰς πόλεις Σηων βασιλέως Αμορραίων ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Εσεβων ἕως τῶν ὁρίων υἱῶν Αμμων
Interconfessionale Gs13,10Arrivava fino alle frontiere degli Ammoniti e includeva tutte le città in precedenza sotto il dominio del re degli Amorrei, Sicon, che ebbe la sua residenza a Chesbon.
AT greco 13,11καὶ τὴν Γαλααδίτιδα καὶ τὰ ὅρια Γεσιρι καὶ τοῦ Μαχατι πᾶν ὄρος Αερμων καὶ πᾶσαν τὴν Βασανῖτιν ἕως Σελχα
Interconfessionale Gs13,11Comprendeva inoltre le regioni di Gàlaad, il territorio dei Ghesuriti e dei Maacatiti, il monte Ermon e tutto il Basan, fino a Salca.
AT greco 13,12πᾶσαν τὴν βασιλείαν Ωγ ἐν τῇ Βασανίτιδι ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν οὗτος κατελείφθη ἀπὸ τῶν γιγάντων καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Μωυσῆς καὶ ἐξωλέθρευσεν
Interconfessionale Gs13,12Al loro territorio era annesso anche tutto il regno di Og, l’ultimo dei Refaìm, che ebbe la sua residenza ad Astaròt e a Edrei. Mosè aveva sconfitto quei popoli e li aveva cacciati via.
AT greco 13,13καὶ οὐκ ἐξωλέθρευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν Γεσιρι καὶ τὸν Μαχατι καὶ τὸν Χαναναῖον καὶ κατῴκει βασιλεὺς Γεσιρι καὶ ὁ Μαχατι ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
Interconfessionale Gs13,13Ma gli Israeliti non riuscirono a scacciare i Ghesuriti e i Maacatiti; essi vivono ancora in mezzo a Israele.
AT greco 13,14πλὴν τῆς φυλῆς Λευι οὐκ ἐδόθη κληρονομία κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ οὗτος αὐτῶν κληρονομία καθὰ εἶπεν αὐτοῖς κύριος καὶ οὗτος ὁ καταμερισμός ὃν κατεμέρισεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω
Interconfessionale GsSoltanto alla tribù di Levi Mosè non aveva assegnato nessuna parte, perché la sua parte la riceve dalle offerte destinate a essere bruciate sull’altare del Signore, Dio d’Israele, come il Signore aveva detto a Mosè.
Rimandi
13,14 Levi Gs 13,33; 14,3-4; Nm 18,20+; Dt 18,1-8.
AT greco 13,15καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τῇ φυλῇ Ρουβην κατὰ δήμους αὐτῶν
Interconfessionale Gs13,15Mosè aveva dato una parte del paese in possesso alle famiglie della tribù di Ruben.
AT greco 13,16καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ Αροηρ ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον φάραγγος Αρνων καὶ ἡ πόλις ἡ ἐν τῇ φάραγγι Αρνων καὶ πᾶσαν τὴν Μισωρ
Interconfessionale Gs13,16Il loro territorio cominciava da Aroèr, sulle sponde del torrente Arnon, e includeva la città in mezzo alla valle e tutto il pianoro attorno a Màdaba.
AT greco 13,17ἕως Εσεβων καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς οὔσας ἐν τῇ Μισωρ καὶ Δαιβων καὶ Βαμωθβααλ καὶ οἴκου Βεελμων
Interconfessionale Gs13,17Comprendeva anche Chesbon e tutte le città della pianura: Dibon, Bamòt-Baal, Bet-Maal-Meon,
AT greco 13,18καὶ Ιασσα καὶ Κεδημωθ καὶ Μεφααθ
Interconfessionale Gs13,18Iaas, Kedemòt, Mefàat,
AT greco 13,19καὶ Καριαθαιμ καὶ Σεβαμα καὶ Σεραδα καὶ Σιωρ ἐν τῷ ὄρει Εμακ
Interconfessionale Gs13,19Kiriatàim, Sibma e Seret-Hassacàr, sulla collina che domina la valle,
AT greco 13,20καὶ Βαιθφογωρ καὶ Ασηδωθ Φασγα καὶ Βαιθασιμωθ
Interconfessionale Gs13,20Bet-Peor, le pendici del monte Pisga e Bet-Iesimòt.
AT greco 13,21καὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Μισωρ καὶ πᾶσαν τὴν βασιλείαν τοῦ Σηων βασιλέως τῶν Αμορραίων ὃν ἐπάταξεν Μωυσῆς αὐτὸν καὶ τοὺς ἡγουμένους Μαδιαμ καὶ τὸν Ευι καὶ τὸν Ροκομ καὶ τὸν Σουρ καὶ τὸν Ουρ καὶ τὸν Ροβε ἄρχοντας παρὰ Σηων καὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν
Interconfessionale Gs13,21Includeva tutte le città della pianura e tutto il regno del re amorreo Sicon, che ebbe la sua residenza a Chesbon. Mosè aveva sconfitto, oltre a Sicon, anche i capi dei Madianiti che, alle sue dipendenze, dominarono il paese: Evì, Rekem, Sur, Cur e Reba.
AT greco 13,22καὶ τὸν Βαλααμ τὸν τοῦ Βεωρ τὸν μάντιν ἀπέκτειναν ἐν τῇ ῥοπῇ
Interconfessionale GsTra quelli che gli Israeliti avevano ucciso c’era anche l’indovino Balaam, il figlio di Beor.
Rimandi
13,22 Balaam Nm 22-24; 31,8.
AT greco 13,23ἐγένετο δὲ τὰ ὅρια Ρουβην Ιορδάνης ὅριον αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Ρουβην κατὰ δήμους αὐτῶν αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
Interconfessionale Gs13,23A ovest il confine del territorio di Ruben era segnato dal Giordano. Le città e i villaggi già elencati sono quelli assegnati alle famiglie della tribù di Ruben.
AT greco 13,24ἔδωκεν δὲ Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Γαδ κατὰ δήμους αὐτῶν
Interconfessionale Gs13,24Mosè aveva dato una parte del paese in possesso alle famiglie della tribù di Gad.
AT greco 13,25καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν Ιαζηρ πᾶσαι αἱ πόλεις Γαλααδ καὶ τὸ ἥμισυ γῆς υἱῶν Αμμων ἕως Αροηρ ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ραββα
Interconfessionale GsIl loro territorio includeva Iazer e tutte le città di Gàlaad, la metà della regione abitata dagli Ammoniti, fino alla città di Aroèr, di fronte a Rabbà.
Rimandi
13,25 Iazer Nm 21,32. — Ammoniti Gdc 11,32-33.
AT greco 13,26καὶ ἀπὸ Εσεβων ἕως Ραμωθ κατὰ τὴν Μασσηφα καὶ Βοτανιν καὶ Μααναιν ἕως τῶν ὁρίων Δαβιρ
Interconfessionale Gs13,26Si estendeva da Chesbon a Ramat-Mispe e Betonìm; da Macanàim fino a Lodebàr.
AT greco 13,27καὶ ἐν Εμεκ Βαιθαραμ καὶ Βαιθαναβρα καὶ Σοκχωθα καὶ Σαφαν καὶ τὴν λοιπὴν βασιλείαν Σηων βασιλέως Εσεβων καὶ ὁ Ιορδάνης ὁριεῖ ἕως μέρους τῆς θαλάσσης Χενερεθ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπ’ ἀνατολῶν
Interconfessionale Gs13,27Nella valle del Giordano comprendeva Bet-Aram e Bet-Nimra, Succot e Safon, il resto del regno di Sicon, che ebbe la sua residenza a Chesbon. A ovest il loro confine era il Giordano, fino al lago di Galilea.
AT greco 13,28αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Γαδ κατὰ δήμους αὐτῶν αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
Interconfessionale Gs13,28Le città e i villaggi ora elencati sono quelli assegnati alle famiglie della tribù di Gad.
AT greco 13,29καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση κατὰ δήμους αὐτῶν
Interconfessionale Gs13,29Mosè aveva dato una parte del paese in possesso alle famiglie di una metà della tribù di Manasse.
AT greco 13,30καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ Μααναιμ καὶ πᾶσα βασιλεία Βασανι καὶ πᾶσα βασιλεία Ωγ βασιλέως Βασαν καὶ πάσας τὰς κώμας Ιαϊρ αἵ εἰσιν ἐν τῇ Βασανίτιδι ἑξήκοντα πόλεις
Interconfessionale GsIl loro territorio cominciava da Macanàim e includeva tutto il Basan, il regno che in precedenza apparteneva a Og, compresi i villaggi di Iair, sessanta in tutto.
Rimandi
13,30 Iair Dt 3,14+.
AT greco 13,31καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Γαλααδ καὶ ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν πόλεις βασιλείας Ωγ ἐν Βασανίτιδι καὶ ἐδόθησαν τοῖς υἱοῖς Μαχιρ υἱοῦ Μανασση καὶ τοῖς ἡμίσεσιν υἱοῖς Μαχιρ υἱοῦ Μανασση κατὰ δήμους αὐτῶν
Interconfessionale GsComprendeva metà di Gàlaad, le città di Astaròt ed Edrei, che erano state le capitali del regno di Og. Questo territorio fu assegnato a metà dei discendenti di Machir, il figlio di Manasse.
Rimandi
13,31 Machir Gn 50,23; Nm 26,29; Dt 3,15.
AT greco 13,32οὗτοι οὓς κατεκληρονόμησεν Μωυσῆς πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω ἀπὸ ἀνατολῶν
Interconfessionale GsCosì Mosè aveva distribuito il paese a oriente di Gerico, a est del Giordano, quando si trovava nelle steppe di Moab.
Rimandi
13,32 nelle steppe di Moab Nm 35,1; Dt 34,1.8.
AT greco 13,33
Interconfessionale GsPerò Mosè non aveva assegnato nessun territorio alla tribù di Levi. La loro eredità era il Signore, il Dio d’Israele, come egli stesso aveva detto.
Rimandi
13,33 il Signore eredità di Levi Dt 10,9+.