Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

Giosuè B (Codice Vaticano)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 24 24,1καὶ συνήγαγεν Ἰησοῦς πάσας φυλὰς Ισραηλ εἰς Σηλω καὶ συνεκάλεσεν τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἀπέναντι τοῦ θεοῦ
Interconfessionale GsGiosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem. Chiamò gli anzianid’Israele, i capi, i giudici e i responsabili del popolo ed essi si recarono alla presenza del Signore.
Rimandi
24,1-28 conclusione dell’alleanza Es 24,1+.
24,1 convocazione degli anziani, dei capi, ecc. Gs 23,2. — alla presenza di Dio Dt 29,9. — Sichem Gs 17,7; 20,7.
Note al Testo
24,1 La città di Sichem era un luogo santo per le dodici tribù d’Israele.
AT greco 24,2καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατῴκησαν οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ ἀπ’ ἀρχῆς Θαρα ὁ πατὴρ Αβρααμ καὶ ὁ πατὴρ Ναχωρ καὶ ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις
Interconfessionale GsGiosuè disse a tutto il popolo:
— Questo è il messaggio del Signore, Dio di Israele:
«Nei tempi antichi i vostri antenati vivevano al di là del fiume Eufrate e veneravano altri dèi: l’ultimo fu Terach, il padre di Abramo e di Nacor.
Rimandi
24,2 Terach, padre di Abramo e di Nacor Gn 11,26-27. — altri dei Gn 31,19; 35,2-4; cfr. Es 20,3+.
AT greco 24,3καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν Αβρααμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ὡδήγησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐπλήθυνα αὐτοῦ σπέρμα καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν Ισαακ
Interconfessionale GsMa io presi il vostro capostipite Abramo dalle terre al di là dell’Eufrate e lo condussi da un capo all’altro del territorio di Canaan. Gli diedi un figlio, Isacco, e numerosi discendenti.
AT greco 24,4καὶ τῷ Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ τὸν Ησαυ καὶ ἔδωκα τῷ Ησαυ τὸ ὄρος τὸ Σηιρ κληρονομῆσαι αὐτῷ καὶ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ κραταιόν
Interconfessionale GsA Isacco diedi due figli: Giacobbe ed Esaù. A Esaù diedi in possesso la zona di montagna di Seir. Più tardi Giacobbe e i suoi figli si stabilirono in Egitto.
Rimandi
24,4 Giacobbe ed Esaù Gn 25,19-28. — a Esaù le zone di montagna di Seir Gn 33,14.16; 36,6-8; Dt 2,4. — Giacobbe e i suoi figli in Egitto Gn 46,1-47,12; Es 1,1-7.
AT greco 24,5καὶ ἐκάκωσαν αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐπάταξεν κύριος τὴν Αἴγυπτον ἐν οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγεν ὑμᾶς
Interconfessionale GsMa in seguito io mandai Mosè e Aronne e colpii l’Egitto con i miei interventi. Così vi ho liberati.
Rimandi
24,5 Mosè e Aronne Es 4,14-16; 17,1-13; Sal 105,26. — colpii l’Egitto Es 7,14-12,36.
AT greco 24,6ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήλθατε εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ὑμῶν ἐν ἅρμασιν καὶ ἐν ἵπποις εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν
Interconfessionale GsFeci uscire i vostri padri dall’Egitto, e gli Egiziani li inseguirono con i loro carri da guerra e la loro cavalleria fino al Mar Rosso.
Rimandi
24,6 uscita dall’Egitto Es 12,41. — arrivo al mare Gs 2,10; 4,23; Es 14,9.
AT greco 24,7καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον καὶ ἔδωκεν νεφέλην καὶ γνόφον ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκάλυψεν αὐτούς καὶ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἦτε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πλείους
Interconfessionale GsI vostri padri invocarono con grida il mio aiuto e io feci calare l’oscurità tra loro e gli Egiziani. Rovesciai sugli Egiziani le onde del mare che li sommerse. Avete visto quel che ho fatto all’Egitto. Voi siete vissuti a lungo nel deserto.
Rimandi
24,7 grida verso il Signore e liberazione Es 14,10-31. — avete visto Gs 23,3+. — nel deserto Es 15,22; Nm 14,26-38; Gs 5,6.
AT greco 24,8καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς εἰς γῆν Αμορραίων τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ παρετάξαντο ὑμῖν καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν καὶ κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἐξωλεθρεύσατε αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν
Interconfessionale Gs«Poi vi condussi nel territorio degli Amorrei, a est del Giordano. Essi vi fecero guerra, ma io vi resi vittoriosi su di loro. Li annientai davanti a voi, che occupaste le loro terre.
Rimandi
24,8 nel territorio degli Amorrei Gs 2,10; 9,10; Dt 2,24-3,11.
AT greco 24,9καὶ ἀνέστη Βαλακ ὁ τοῦ Σεπφωρ βασιλεὺς Μωαβ καὶ παρετάξατο τῷ Ισραηλ καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν τὸν Βαλααμ ἀράσασθαι ὑμῖν
Interconfessionale GsPoi il re di Moab, Balak, figlio di Sippor, vi attaccò. Egli mandò a chiamare Balaam, il figlio di Beor, e gli chiese di maledirvi.
Rimandi
24,9 Balak Nm 22,2-24,25. — Balaam Nm 22,5+.
AT greco 24,10καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ὁ θεός σου ἀπολέσαι σε καὶ εὐλογίαν εὐλόγησεν ὑμᾶς καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέδωκεν αὐτούς
Interconfessionale Gs24,10Ma io non lo permisi ed egli fu costretto a benedirvi. Così vi salvai da Balak.
AT greco 24,11καὶ διέβητε τὸν Ιορδάνην καὶ παρεγενήθητε εἰς Ιεριχω καὶ ἐπολέμησαν πρὸς ὑμᾶς οἱ κατοικοῦντες Ιεριχω ὁ Αμορραῖος καὶ ὁ Χαναναῖος καὶ ὁ Φερεζαῖος καὶ ὁ Ευαῖος καὶ ὁ Ιεβουσαῖος καὶ ὁ Χετταῖος καὶ ὁ Γεργεσαῖος καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν
Interconfessionale Gs«Poi attraversaste il Giordano e giungeste a Gerico. I suoi cittadini vi attaccarono, ma io diedi a voi la vittoria. La stessa cosa feci con gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei: vi attaccarono ma io diedi a voi la vittoria.
Rimandi
24,11 attraversata del Giordano Gs 3-4. — Gerico Gs 6. — Amorrei, Perizziti, ecc. Gs 3,10.
AT greco 24,12καὶ ἐξαπέστειλεν προτέραν ὑμῶν τὴν σφηκιάν καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν δώδεκα βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οὐκ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ σου οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ σου
Interconfessionale GsIo gettai il panico davanti a voi. Sono stato io, non le vostre spade e i vostri archi a scacciare i due re amorrei.
Rimandi
24,12 i due re amorrei Nm 21,21-35; Dt 2,24-3,7. — non le vostre spade e i vostri archi Os 1,7+; Sal 44,7; cfr. Gs 23,9-10.
Note al Testo
24,12 panico: altra traduzione possibile: calabroni (vedi nota a Esodo 23,28).
AT greco 24,13καὶ ἔδωκεν ὑμῖν γῆν ἐφ’ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ’ αὐτῆς καὶ πόλεις ἃς οὐκ ᾠκοδομήσατε καὶ κατῳκίσθητε ἐν αὐταῖς καὶ ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας οὓς οὐκ ἐφυτεύσατε ὑμεῖς ἔδεσθε
Interconfessionale GsIo vi ho dato terre che non avete coltivato; voi abitate in città che non avete costruito, vendemmiate vigne che non avete piantato e raccogliete da ulivi che non avete coltivato».
Rimandi
24,13 terre che non avete coltivato Dt 6,10-13; Ne 9,25.
AT greco 24,14καὶ νῦν φοβήθητε κύριον καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους οἷς ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ λατρεύετε κυρίῳ
Interconfessionale GsPerciò ora — continuò Giosuè — dedicatevi sinceramente al Signore e servitelo fedelmente. Togliete di mezzo a voi gli idoli che i vostri antenati hanno adorato in Mesopotamia e in Egitto. Servite soltanto il Signore.
Rimandi
24,14 Perciò ora… Dt 10,12; cfr. Gs 22,5; 23,11.14. — Togliete di mezzo a voi Gn 35,2-4; 1 Sam 7,3. — gli idoli che i vostri antenati hanno adorato Ez 20,7-8; 23,3.
AT greco 24,15εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν κυρίῳ ἕλεσθε ὑμῖν ἑαυτοῖς σήμερον τίνι λατρεύσητε εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων ὑμῶν τοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν Αμορραίων ἐν οἷς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ἐγὼ δὲ καὶ ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν κυρίῳ ὅτι ἅγιός ἐστιν
Interconfessionale GsSe invece non volete servire il Signore, decidete oggi chi volete servire: o gli dèi che adoravano i vostri antenati al di là dell’Eufrate o gli dèi degli Amorrei in mezzo ai quali vivete. Io e la mia famiglia abbiamo deciso: serviremo il Signore!
Rimandi
24,15 gli dei degli Amorrei Gdc 6,10; cfr. Lv 18,3.
AT greco 24,16καὶ ἀποκριθεὶς ὁ λαὸς εἶπεν μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν κύριον ὥστε λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις
Interconfessionale GsIl popolo rispose:
— Come potremmo decidere di lasciare il Signore per seguire altri dèi?
Rimandi
24,16 come potremo decidere… Gs 22,29+.
AT greco 24,17κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν αὐτὸς θεός ἐστιν αὐτὸς ἀνήγαγεν ἡμᾶς καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ διεφύλαξεν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ ὁδῷ ᾗ ἐπορεύθημεν ἐν αὐτῇ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν οὓς παρήλθομεν δι’ αὐτῶν
Interconfessionale GsIl Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i nostri padri dall’Egitto, dove eravamo schiavi. Abbiamo visto con i nostri occhi tutte le cose meravigliose che ha fatto. Ci ha protetti durante il lungo cammino, fra tutti i popoli dove siamo passati.
Rimandi
24,17 l’Egitto dove eravamo schiavi Dt 5,6+. — le cose meravigliose Nm 14,11; Dt 6,22. — durante il lungo cammino Dt 8,15-16.
AT greco 24,18καὶ ἐξέβαλεν κύριος τὸν Αμορραῖον καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κατοικοῦντα τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς λατρεύσομεν κυρίῳ οὗτος γὰρ θεὸς ἡμῶν ἐστιν
Interconfessionale GsPer fare posto a noi il Signore ha scacciato tutti i popoli che abitavano qui, anche gli Amorrei. Perciò anche noi vogliamo servire il Signore. È lui il nostro Dio!
Rimandi
24,18 È lui il nostro Dio Dt 6,4.13; 10,21; 1 Re 18,39.
AT greco 24,19καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν οὐ μὴ δύνησθε λατρεύειν κυρίῳ ὅτι θεὸς ἅγιός ἐστιν καὶ ζηλώσας οὗτος οὐκ ἀνήσει ὑμῶν τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ ἀνομήματα ὑμῶν
Interconfessionale GsMa Giosuè disse loro:
— Voi non riuscirete a servire il Signore. Egli è un Dio santo ed esige di essere il vostro unico Dio. Non sopporta colpe e infedeltà.
Rimandi
24,19 un Dio santo Lv 19,2; Is 6,3+; Na 1,2. — Non sopporta colpe ed infedeltà Gs 23,16; Es 23,21; Na 1,2.3.
Note al Testo
24,19 esige di essere il vostro unico Dio: è il senso dell’espressione ebraica: è un Dio geloso (vedi pure Esodo 20,5).
AT greco 24,20ἡνίκα ἐὰν ἐγκαταλίπητε κύριον καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ ἐπελθὼν κακώσει ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει ὑμᾶς ἀνθ’ ὧν εὖ ἐποίησεν ὑμᾶς
Interconfessionale GsSe voi lo abbandonerete per seguire altri dèi, egli si metterà contro di voi e vi castigherà! Anche se prima è stato buono con voi, allora vi distruggerà!
Rimandi
24,20 maledizione dopo benedizione Gs 23,15; Dt 4,25-26; 28,63.
AT greco 24,21καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Ἰησοῦν οὐχί ἀλλὰ κυρίῳ λατρεύσομεν
Interconfessionale GsMa il popolo rispose a Giosuè:
— No! Noi vogliamo servire il Signore!
Rimandi
24,21 risposta del popolo Es 24,3.7.
AT greco 24,22καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν μάρτυρες ὑμεῖς καθ’ ὑμῶν ὅτι ὑμεῖς ἐξελέξασθε κύριον λατρεύειν αὐτῷ
Interconfessionale Gs24,22E Giosuè a loro:
— Avete deciso voi di servire il Signore. Ne siete testimoni!
— Sì — dissero — siamo testimoni!
AT greco 24,23καὶ νῦν περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς ἐν ὑμῖν καὶ εὐθύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸς κύριον θεὸν Ισραηλ
Interconfessionale GsDisse Giosuè:
— Togliete subito di mezzo gli idoli stranieri che avete con voi e date il vostro cuore al Signore, il Dio d’Israele.
Rimandi
24,23 Togliete di mezzo gli idoli… Gs 14+.
AT greco 24,24καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Ἰησοῦν κυρίῳ λατρεύσομεν καὶ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκουσόμεθα
Interconfessionale Gs24,24Il popolo rispose:
— Serviremo il Signore, nostro Dio, e ubbidiremo alla sua parola.
AT greco 24,25καὶ διέθετο Ἰησοῦς διαθήκην πρὸς τὸν λαὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ νόμον καὶ κρίσιν ἐν Σηλω ἐνώπιον τῆς σκηνῆς τοῦ θεοῦ Ισραηλ
Interconfessionale GsCosì Giosuè concluse un patto di alleanza con il popolo e là, a Sichem, fissò per Israele le leggi e gli statuti da seguire.
Rimandi
24,25 alleanza Dt 29,11-12; Ne 10,1. — leggi e statuti da seguire Es 15,25+.
AT greco 24,26καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς βιβλίον νόμον τοῦ θεοῦ καὶ ἔλαβεν λίθον μέγαν καὶ ἔστησεν αὐτὸν Ἰησοῦς ὑπὸ τὴν τερέμινθον ἀπέναντι κυρίου
Interconfessionale GsGiosuè scrisse questi comandamenti nel libro della leggedi Dio. Poi prese una grossa pietra e la rizzò sotto la quercia che si trova vicino al santuario del Signore a Sichem.
Rimandi
24,26 il libro della legge di Dio Dt 28,61+; Ne 8,18; 9,3; 2 Cr 17,9. — una grossa pietra Gn 31,45.51.52. — la quercia di Sichem Gn 12,6; 35,4; Gdc 9,6.37.
AT greco 24,27καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν ἰδοὺ ὁ λίθος οὗτος ἔσται ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον ὅτι αὐτὸς ἀκήκοεν πάντα τὰ λεχθέντα αὐτῷ ὑπὸ κυρίου ὅ τι ἐλάλησεν πρὸς ἡμᾶς σήμερον καὶ ἔσται οὗτος ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἡνίκα ἐὰν ψεύσησθε κυρίῳ τῷ θεῷ μου
Interconfessionale GsPoi disse al popolo: «Guardate questa pietra! Essa sarà testimone contro di noi, perché ha sentito tutte le parole che il Signore ci ha detto. Essa continuerà a ricordarvele, perché non vi ribelliate al vostro Dio!».
Rimandi
24,27 questa pietra sarà testimone Gs 22,28.34; Gn 31,48.52; Dt 31,26. — non vi ribelliate Is 59,13; Ger 5,12.
AT greco 24,28καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς τὸν λαόν καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ
Interconfessionale GsPoi Giosuè sciolse l’assemblea degli Israeliti e rimandò ciascuno nella terra che gli era stata assegnata.
Rimandi
24,28 ciascuno nella terra assegnata Gdc 2,6.
AT greco 24,29καὶ ἐλάτρευσεν Ισραηλ τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας Ἰησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων ὅσοι ἐφείλκυσαν τὸν χρόνον μετὰ Ἰησοῦ καὶ ὅσοι εἴδοσαν πάντα τὰ ἔργα κυρίου ὅσα ἐποίησεν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale GsDopo quegli avvenimenti, all’età di centodieci anni, il servo del Signore Giosuè, figlio di Nun, morì.
Rimandi
24,29 Giosuè, figlio di Nun Gs 1,1. — morì’ Gdc 1,1; 2,8-10.
AT greco 24,30καὶ ἐγένετο μετ’ ἐκεῖνα καὶ ἀπέθανεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου ἑκατὸν δέκα ἐτῶν
Interconfessionale GsLo seppellirono nel territorio di sua proprietà a Timnat-Serach, sui monti di Èfraim, a nord del monte Gaas.
Rimandi
24,30 Timnat-Serach Gs 19,50+. — sui monti di Èfraim Gs 17,15+.
AT greco 24,31ἐκεῖ ἔθηκαν μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸ μνῆμα εἰς ὃ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ τὰς μαχαίρας τὰς πετρίνας ἐν αἷς περιέτεμεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν Γαλγαλοις ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς κύριος καὶ ἐκεῖ εἰσιν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
Interconfessionale GsFinché visse Giosuè, il popolo fu fedele al Signore, e continuò a esserlo anche dopo la sua morte, finché vissero gli anziani che avevano visto le grandi cose che il Signore aveva fatto per Israele.
Rimandi
24,31 dopo Giosuè… Gdc 2,7.
AT greco 24,32καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωσηφ ἀνήγαγον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατώρυξαν ἐν Σικιμοις ἐν τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ οὗ ἐκτήσατο Ιακωβ παρὰ τῶν Αμορραίων τῶν κατοικούντων ἐν Σικιμοις ἀμνάδων ἑκατὸν καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ιωσηφ ἐν μερίδι
Interconfessionale GsLe ossa di Giuseppe che gli Israeliti avevano portato dall’Egitto furono sepolte a Sichem, nella terra che Giacobbe aveva acquistato dai figli di Camor, il fondatore di Sichem, per cento monete d’argento. Quelle ossa entrarono a far parte dell’eredità dei discendenti di Giuseppe.
Rimandi
24,32 le ossa di Giuseppe Gn 50,25; Es 13,19; Sir 49,15; Eb 11,22. — a Sichem nella terra che Giacobbe aveva acquistato Gn 33,19.
AT greco 24,33οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἀπήλθοσαν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτῶν καὶ εἰς τὴν ἑαυτῶν πόλιν καὶ ἐσέβοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν Ἀστάρτην καὶ Ασταρωθ καὶ τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ αὐτῶν καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς χεῖρας Εγλωμ τῷ βασιλεῖ Μωαβ καὶ ἐκυρίευσεν αὐτῶν ἔτη δέκα ὀκτώ
Interconfessionale GsPoi morì anche Eleàzaro, il figlio di Aronne. Lo seppellirono a Gàbaa, la città data a suo figlio Finees nella regione montuosa di Èfraim.
Rimandi
24,33 Eleàzaro Gs 14,1+. — nella regione montuosa di Èfraim. Gs 24,30+.
Note al Testo
24,33 a Gàbaa: altra traduzione possibile: sulla collina di Finees.