Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Giosuè B (Codice Vaticano)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 4 4,1 καὶ ἐπεὶ συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν Ιορδάνην καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων
Interconfessionale 4,1 Quando tutta la nazione ebbe attraversato il Giordano, il Signore disse a Giosuè:
AT greco 4,2 παραλαβὼν ἄνδρας ἀπὸ τοῦ λαοῦ ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς
Interconfessionale «Scegliete dodici uomini, uno per ogni tribù,
4,2 dodici uomini Gs 3,12. — dodici grosse pietre Es 24,4; 1Re 18,31.
AT greco 4,3 σύνταξον αὐτοῖς λέγων ἀνέλεσθε ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου ἑτοίμους δώδεκα λίθους καὶ τούτους διακομίσαντες ἅμα ὑμῖν αὐτοῖς θέτε αὐτοὺς ἐν τῇ στρατοπεδείᾳ ὑμῶν οὗ ἐὰν παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα
Interconfessionale 4,3 e ordinate loro di prendere dodici grosse pietre dal letto del Giordano, dal posto dove si sono fermati i sacerdoti. Portatele con voi e mettetele nel luogo dove vi accamperete questa notte».
AT greco 4,4 καὶ ἀνακαλεσάμενος Ἰησοῦς δώδεκα ἄνδρας τῶν ἐνδόξων ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς
Interconfessionale 4,4 Allora Giosuè convocò i dodici uomini da lui scelti, uno per ogni tribù di Israele,
AT greco 4,5 εἶπεν αὐτοῖς προσαγάγετε ἔμπροσθέν μου πρὸ προσώπου κυρίου εἰς μέσον τοῦ Ιορδάνου καὶ ἀνελόμενος ἐκεῖθεν ἕκαστος λίθον ἀράτω ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale 4,5 e disse loro: «Passate in mezzo al Giordano davanti all’arca del Signore, vostro Dio, e caricatevi sulle spalle una pietra ciascuno, una per tribù,
AT greco 4,6 ἵνα ὑπάρχωσιν ὑμῖν οὗτοι εἰς σημεῖον κείμενον διὰ παντός ἵνα ὅταν ἐρωτᾷ σε ὁ υἱός σου αὔριον λέγων τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν
Interconfessionale perché siano un segno in mezzo a voi. In futuro, quando i vostri figli vi chiederanno: “Quale significato hanno per voi queste pietre?”,
4,6 quando i vostri figli vi domanderanno… Gs 4,21-24; Es 12,26; 13,14; Dt 6,20.
AT greco 4,7 καὶ σὺ δηλώσεις τῷ υἱῷ σου λέγων ὅτι ἐξέλιπεν ὁ Ιορδάνης ποταμὸς ἀπὸ προσώπου κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς ὡς διέβαινεν αὐτόν καὶ ἔσονται οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἕως τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale 4,7 risponderete che esse ricordano a tutti e per sempre il giorno in cui le acque del Giordano si divisero al passaggio dell’arca dell’alleanza».
AT greco 4,8 καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Ἰησοῖ καὶ λαβόντες δώδεκα λίθους ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Ἰησοῖ ἐν τῇ συντελείᾳ τῆς διαβάσεως τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀπέθηκαν ἐκεῖ
Interconfessionale 4,8 Gli Israeliti eseguirono gli ordini di Giosuè: presero dodici pietre in mezzo al Giordano, una per ogni tribù, come il Signore aveva comandato; le trasportarono nell’accampamento e le posero nel luogo ordinato.
AT greco 4,9 ἔστησεν δὲ Ἰησοῦς καὶ ἄλλους δώδεκα λίθους ἐν αὐτῷ τῷ Ιορδάνῃ ἐν τῷ γενομένῳ τόπῳ ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καί εἰσιν ἐκεῖ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
Interconfessionale 4,9 Giosuè fece innalzare un mucchio di altre dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l’arca. Quelle pietre sono ancora là.
AT greco 4,10 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἕως οὗ συνετέλεσεν Ἰησοῦς πάντα ἃ ἐνετείλατο κύριος ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ καὶ ἔσπευσεν ὁ λαὸς καὶ διέβησαν
Interconfessionale 4,10 I sacerdoti restarono in mezzo al Giordano finché il popolo non ebbe fatto tutto quel che Dio aveva detto a Giosuè. Questi erano stati anche gli ordini di Mosè. Il popolo attraversò in fretta il fiume.
AT greco 4,11 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβῆναι καὶ διέβη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου καὶ οἱ λίθοι ἔμπροσθεν αὐτῶν
Interconfessionale 4,11 Quando tutti furono sull’altra sponda, si mossero anche i sacerdoti con l’arca del Signore e passarono alla testa del popolo.
AT greco 4,12 καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση διεσκευασμένοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς Μωυσῆς
Interconfessionale Gli uomini della tribù di Ruben e di Gad e di metà della tribù di Manasse passarono, tutti armati, in testa al resto degli Israeliti, proprio come aveva ordinato Mosè.
4,12 Ruben, Gad e Manasse Gs 1,12-15.
AT greco 4,13 τετρακισμύριοι εὔζωνοι εἰς μάχην διέβησαν ἐναντίον κυρίου εἰς πόλεμον πρὸς τὴν Ιεριχω πόλιν
Interconfessionale 4,13 Circa quarantamila uomini armati sfilarono alla presenza del Signore, diretti verso la pianura di Gerico, pronti a combattere.
AT greco 4,14 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ηὔξησεν κύριος τὸν Ἰησοῦν ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους Ισραηλ καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ὥσπερ Μωυσῆν ὅσον χρόνον ἔζη
Interconfessionale 4,14 Quel giorno il Signore fece crescere in tutto il popolo la stima per Giosuè: tutti mostrarono un grande rispetto per lui, come avevano rispettato Mosè durante la sua vita.
AT greco 4,15 καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων
Interconfessionale 4,15 Il Signore disse allora a Giosuè
AT greco 4,16 ἔντειλαι τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ μαρτυρίου κυρίου ἐκβῆναι ἐκ τοῦ Ιορδάνου
Interconfessionale 4,16 di ordinare ai sacerdoti che portavano l’arca, dove erano custoditi gli insegnamenti del Signore, di uscire dal Giordano.
AT greco 4,17 καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν λέγων ἔκβητε ἐκ τοῦ Ιορδάνου
Interconfessionale 4,17 E Giosuè ordinò loro di uscire dal fiume.
AT greco 4,18 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξέβησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐκ τοῦ Ιορδάνου καὶ ἔθηκαν τοὺς πόδας ἐπὶ τῆς γῆς ὥρμησεν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου κατὰ χώραν καὶ ἐπορεύετο καθὰ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν δι’ ὅλης τῆς κρηπῖδος
Interconfessionale 4,18 Allora i sacerdoti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore uscirono dal Giordano e appena toccarono la riva, il fiume tornò a scorrere nel suo letto come prima.
AT greco 4,19 καὶ ὁ λαὸς ἀνέβη ἐκ τοῦ Ιορδάνου δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου καὶ κατεστρατοπέδευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν Γαλγαλοις κατὰ μέρος τὸ πρὸς ἡλίου ἀνατολὰς ἀπὸ τῆς Ιεριχω
Interconfessionale Quando il popolo salì dal Giordano era il dieci del primo mese. Si accamparono in Gàlgala, a est di Gerico.
4,19 il dieci del primo mese è la data della preparazione della Pasqua secondo Esodo 12,3. — Gàlgala: località vicina a Gerico; il nome significa in ebraico cerchio (di pietre erette).
AT greco 4,20 καὶ τοὺς δώδεκα λίθους τούτους οὓς ἔλαβεν ἐκ τοῦ Ιορδάνου ἔστησεν Ἰησοῦς ἐν Γαλγαλοις
Interconfessionale 4,20 In quella località Giosuè fece collocare le dodici pietre prese dal Giordano.
AT greco 4,21 λέγων ὅταν ἐρωτῶσιν ὑμᾶς οἱ υἱοὶ ὑμῶν λέγοντες τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι
Interconfessionale Poi disse agli Israeliti: «In avvenire i figli chiederanno ai loro padri il significato di queste pietre.
4,21 i vostri figli chiederanno… Gs 6+.
AT greco 4,22 ἀναγγείλατε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ὅτι ἐπὶ ξηρᾶς διέβη Ισραηλ τὸν Ιορδάνην
Interconfessionale 4,22 Essi racconteranno loro che qui Israele ha attraversato il Giordano a piedi asciutti».
AT greco 4,23 ἀποξηράναντος κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν αὐτῶν μέχρι οὗ διέβησαν καθάπερ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἣν ἀπεξήρανεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἔμπροσθεν ἡμῶν ἕως παρήλθομεν
Interconfessionale Giosuè concluse: «Il Signore vostro Dio ha prosciugato davanti a voi il Giordano e tutti siete passati, proprio come fece per noi al Mar Rosso.
4,23 come fece per il Mar Rosso Es 14,21+.
AT greco 4,24 ὅπως γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι ἡ δύναμις τοῦ κυρίου ἰσχυρά ἐστιν καὶ ἵνα ὑμεῖς σέβησθε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ἐν παντὶ χρόνῳ
Interconfessionale 4,24 Per questo fatto tutti i popoli della terra riconosceranno quanto è grande la potenza del Signore e voi onorerete il Signore, vostro Dio, e gli ubbidirete per sempre».