Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1ὅρασις ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως ἣν εἶδεν κατὰ τῆς Ιουδαίας καὶ κατὰ Ιερουσαλημ ἐν βασιλείᾳ Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου οἳ ἐβασίλευσαν τῆς Ιουδαίας
Interconfessionale IsQuesto libro contiene i messaggi per gli abitanti di Giuda e per Gerusalemme. Dio li rivelò a Isaia, figlio di Amoz, mentre Ozia, Iotam, Acaz ed Ezechia erano re di Giuda.
Rimandi
1,1 Ozia o Azaria 2 Re 15,1-7. — Iotam 2 Re 15,32-38. — Acaz 2 Re 16,1-20. — Ezechia 2 Re 18,1-20,21.
Note al Testo
1,1 mentre… erano re di Giuda: approssimativamente negli anni 740-687 a.C.
AT greco 1,2ἄκουε οὐρανέ καὶ ἐνωτίζου γῆ ὅτι κύριος ἐλάλησεν υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Cielo e terra, fate attenzione a quel che sto per dirvi!
Ho cresciuto dei figli,
ma essi si sono ribellati contro di me.
Rimandi
1,2 cielo e terra testimoni Dt 30,19; 31,28; 32,1; Mic 1,2; Sal 50,4. — Israele figlio di Dio Es 4,22; Ger 3,19.
AT greco 1,3ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ Ισραηλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ συνῆκεν
Interconfessionale IsOgni bue riconosce il suo padrone
e ogni asino chi gli dà da mangiare:
Israele, mio popolo,
non comprende, non mi riconosce come suo Signore».

Note al Testo
1,3 Israele… come suo Signore: altri: ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende.
AT greco 1,4οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν σπέρμα πονηρόν υἱοὶ ἄνομοι ἐγκατελίπατε τὸν κύριον καὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale IsGuai a voi, gente malvagia,
popolo carico di peccati,
razza di delinquenti, figli corrotti!
Avete abbandonato il Signore.
Avete ripudiato il Santo d’Israele,
gli avete girato le spalle.
Rimandi
1,4 abbandonare il Signore Dt 28,20; Ger 1,16; 3,13. — il Santo d’Israele Is 5,19.24; 10,20; 12,6; 17,7; 29,19; 30,11; 31,1; 37,23; 41,14.20; 47,4; 49,7; 54,5; 60,9.14; Ger 50,29; 51,5; Sal 71,22; 78,41; 89,19; cfr. Lv 19,2.
AT greco 1,5τί ἔτι πληγῆτε προστιθέντες ἀνομίαν πᾶσα κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πᾶσα καρδία εἰς λύπην
Interconfessionale Is1,5Perché continuate a ribellarvi,
ad accumulare punizioni su di voi?
La vostra testa è malata,
il vostro cuore è sfinito.
AT greco 1,6ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὔτε τραῦμα οὔτε μώλωψ οὔτε πληγὴ φλεγμαίνουσα οὐκ ἔστιν μάλαγμα ἐπιθεῖναι οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσμους
Interconfessionale IsSiete ricoperti di lividi, di ferite aperte
che non sono state ripulite, né fasciate, né curate con olio.
Tutta una piaga dalla testa ai piedi.

Rimandi
1,6 lividi, ferite aperte Os 5,13. — curate con l’olio Ger 8,22; Lc 10,34.
AT greco 1,7ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστοι τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν καὶ ἠρήμωται κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων
Interconfessionale Is1,7La vostra terra è devastata,
le città incendiate;
sotto i vostri occhi
gente straniera divora il raccolto dei campi,
è tutta una rovina.
AT greco 1,8ἐγκαταλειφθήσεται ἡ θυγάτηρ Σιων ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶνι καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτῳ ὡς πόλις πολιορκουμένη
Interconfessionale IsRimane soltanto Gerusalemme,
assediata e indifesa,
come una capanna in una vigna,
una baracca in un campo di cetrioli.
Note al Testo
1,8 Gerusalemme: per indicare la città il testo ebraico usa l’espressione poetica la figlia di Sion. Il versetto allude forse alla situazione della capitale del regno di Giuda dopo l’invasione assira del 701 a.C.: la città è rimasta desolata in mezzo a un territorio devastato (vedi capitoli 36-37).
AT greco 1,9καὶ εἰ μὴ κύριος σαβαωθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα ὡς Σοδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γομορρα ἂν ὡμοιώθημεν
Interconfessionale IsSe il Signore, Dio dell’universo,
non vi avesse lasciato qualche superstite,
avremmo fatto la fine della città di Sòdoma,
saremmo stati distrutti come la città di Gomorra.
Rimandi
1,9 Sòdoma, Gomorra Is 13,19; Gn 19,1-28; Dt 29,22; Am 4,11; Sof 2,9; Rm 9,29; 2 Pt 2,6; cfr. Mt 10,15 par.
Note al Testo
1,9 qualche superstite: quest’idea è caratteristica del libro di Isaia e del linguaggio profetico. Vuole indicare che nella punizione il Signore risparmia una parte del suo popolo. — Sòdoma… Gomorra: erano esempi proverbiali di società completamente corrotte (vedi Genesi 19).
AT greco 1,10ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄρχοντες Σοδομων προσέχετε νόμον θεοῦ λαὸς Γομορρας
Interconfessionale IsPopolo e governanti di Gerusalemme,
corrotti come Sòdoma e Gomorra.
Udite quel che il Signore sta per dirvi;
ascoltate quel che il nostro Dio
vuole insegnarvi:

Rimandi
1,10 parola-insegnamento del Signore Is 2,3; 8,16.20. — popolo di Gomorra Dt 32,32; Ger 23,14; Lam 4,6.
AT greco 1,11τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν λέγει κύριος πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι
Interconfessionale Is«Non m’importa dei vostri numerosi sacrifici:
voi mi offrite pecore
e le parti grasse dei vostri montoni.
Non so cosa farne del sangue di tori, di agnelli
e di capretti.
Rimandi
1,11 contro il culto ipocrita Ger 7,22-23; Os 6,6; Am 5,21-25; cfr. Sal 50,8.
AT greco 1,12οὐδ’ ἐὰν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν πατεῖν τὴν αὐλήν μου
Interconfessionale Is1,12Quando venite a rendermi culto
chi vi ha chiesto tutte queste cose
e la confusione che fate nel mio santuario?
AT greco 1,13οὐ προσθήσεσθε ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν μάταιον θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι νηστείαν καὶ ἀργίαν
Interconfessionale IsLe vostre offerte sono inutili.
L’incenso che bruciate mi dà nausea.
Non posso sopportare le feste della nuova luna,
le assemblee e il giorno di sabato,
perché sono accompagnati dai vostri peccati.
Rimandi
1,13 feste Es 23,14-17.
Note al Testo
1,13 La nuova luna era nel calendario ebraico l’inizio di un nuovo mese.
AT greco 1,14καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν
Interconfessionale IsMi ripugnano le vostre feste della luna nuova
e le vostre celebrazioni:
per me sono un peso
e non riesco più a sopportarle.
Rimandi
1,14 stanchezza di Dio Ger 15,6.
AT greco 1,15ὅταν τὰς χεῖρας ἐκτείνητε πρός με ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ’ ὑμῶν καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις
Interconfessionale IsQuando alzate le mani per la preghiera,
io guardo altrove.
Anche se fate preghiere che durano a lungo
io non le ascolto,
perché le vostre mani sono piene di sangue.
Rimandi
1,15 alzare le mani (per la preghiera) Sal 28,2+. — mani piene di sangue Is 4,4; 59,3; Sal 5,7. — sangue (degli innocenti) Gn 4,10; Dt 19,10.
AT greco 1,16λούσασθε καθαροὶ γένεσθε ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν
Interconfessionale Is1,16Lavatevi, purificatevi,
basta con i vostri crimini.
È ora di smetterla di fare il male,
AT greco 1,17μάθετε καλὸν ποιεῖν ἐκζητήσατε κρίσιν ῥύσασθε ἀδικούμενον κρίνατε ὀρφανῷ καὶ δικαιώσατε χήραν
Interconfessionale Isimparate a fare il bene,
cercate la giustizia,
aiutate gli oppressi,
proteggete gli orfani
e difendete le vedove.
Rimandi
1,17 il diritto dei deboli Es 22,20; Dt 24,17; 27,19. — l’orfano e la vedova Is 1,23; 9,16; 10,2; Es 22,21-23; Ger 7,6; 22,3; Es 22,7; Sal 82,3+; 146,9+; Gb 31,16-17.
AT greco 1,18καὶ δεῦτε καὶ διελεγχθῶμεν λέγει κύριος καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν ὡς χιόνα λευκανῶ ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον ὡς ἔριον λευκανῶ
Interconfessionale Is1,18Ma sia ben chiaro — dice il Signore —
anche se per i vostri peccati siete rossi come il fuoco,
vi farò diventare bianchi come la neve
e puri come la lana.
AT greco 1,19καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε
Interconfessionale IsSe mi darete ascolto,
mangerete i frutti di questa terra.
Rimandi
1,19 i frutti della terra Ger 2,7.
AT greco 1,20ἐὰν δὲ μὴ θέλητε μηδὲ εἰσακούσητέ μου μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα
Interconfessionale IsSe vi ribellerete ancora, sarete sterminati.
Parola del Signore!».
Rimandi
1,20 sarete sterminati Lv 26,6.25; Dt 32,42; 2 Sam 2,26; Ger 2,30.
AT greco 1,21πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιων πλήρης κρίσεως ἐν ᾗ δικαιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτῇ νῦν δὲ φονευταί
Interconfessionale IsLa città che prima era fedele
è diventata come una prostituta!
Una volta era piena di uomini giusti e leali
ora invece è abitata soltanto da assassini.
Rimandi
1,21 una prostituta Os 1,2+. — giustizia Sal 89,15; 97,2.
AT greco 1,22τὸ ἀργύριον ὑμῶν ἀδόκιμον οἱ κάπηλοί σου μίσγουσι τὸν οἶνον ὕδατι
Interconfessionale Is1,22Gerusalemme: eri preziosa come l’argento,
ora hai perso ogni valore;
eri vino prelibato,
ora sei soltanto acqua.
AT greco 1,23οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσιν κοινωνοὶ κλεπτῶν ἀγαπῶντες δῶρα διώκοντες ἀνταπόδομα ὀρφανοῖς οὐ κρίνοντες καὶ κρίσιν χηρῶν οὐ προσέχοντες
Interconfessionale IsI tuoi governanti si sono ribellati a Dio,
aiutano i ladri
e non cercano che regali e illeciti compensi.
Non si preoccupano di difendere
i diritti degli orfani e delle vedove.
Rimandi
1,23 i governanti si lasciano corrompere Is 5,23; Es 23,8; Dt 16,19; 27,25.
AT greco 1,24διὰ τοῦτο τάδε λέγει ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ισραηλ οὐ παύσεται γάρ μου ὁ θυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις καὶ κρίσιν ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ποιήσω
Interconfessionale IsOra ascolta quel che ti dice il Signore,
il Dio dell’universo, il Dio Potente d’Israele:
«Io mi vendico dei nemici,
la faccio pagare agli avversari.
Rimandi
1,24 il Signore dell’universo Is 3,1; 10,16; 19,4; 44,6+. — il Potente d’Israele (di Giacobbe) Gn 49,24; Is 49,26; 60,16; Sal 132,2.5.
AT greco 1,25καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ πυρώσω σε εἰς καθαρόν τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἀπολέσω καὶ ἀφελῶ πάντας ἀνόμους ἀπὸ σοῦ καὶ πάντας ὑπερηφάνους ταπεινώσω
Interconfessionale IsAgirò contro di te, Gerusalemme,
eliminerò da te ogni impurità,
ti ripulirò dalle scorie, come quando si fonde un metallo.
Rimandi
1,25 le scorie Ger 2,22; 6,29; Ez 22,18; Ml 3,2-3.
AT greco 1,26καὶ ἐπιστήσω τοὺς κριτάς σου ὡς τὸ πρότερον καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς καὶ μετὰ ταῦτα κληθήσῃ πόλις δικαιοσύνης μητρόπολις πιστὴ Σιων
Interconfessionale IsTi darò giudici e consiglieri come quelli di un tempo,
e allora sarai chiamata
“Città giusta”, “Città fedele”».
Rimandi
1,26 nome nuovo Is 56,5; 60,14; Ap 2,17; 3,12; cfr. Bar 4,30+.
AT greco 1,27μετὰ γὰρ κρίματος σωθήσεται ἡ αἰχμαλωσία αὐτῆς καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης
Interconfessionale Is1,27Il Signore è giusto, salverà Gerusalemme
e chiunque vorrà convertirsi.
AT greco 1,28καὶ συντριβήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν κύριον συντελεσθήσονται
Interconfessionale Is1,28Ma i ribelli e i peccatori andranno in rovina,
quelli che abbandonano il Signore
periranno.
AT greco 1,29διότι αἰσχυνθήσονται ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ἃ αὐτοὶ ἠβούλοντο καὶ ἐπῃσχύνθησαν ἐπὶ τοῖς κήποις αὐτῶν ἃ ἐπεθύμησαν
Interconfessionale IsVi vergognerete delle querce e dei giardini
sacri, dei quali eravate orgogliosi.
Rimandi
1,29 culti della fecondità Is 57,5; 65,3; 66,17; Ger 2,20.23; Ez 6,13.
Note al Testo
1,29 delle querce e dei giardini sacri: il profeta allude ai riti della fecondità, comuni nel culto cananeo. Questi riti si praticavano sotto certi alberi (querce o terebinti) o in giardini particolari.
AT greco 1,30ἔσονται γὰρ ὡς τερέβινθος ἀποβεβληκυῖα τὰ φύλλα καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων
Interconfessionale Is1,30Sarete come una quercia senza foglie,
come un giardino senz’acqua.
AT greco 1,31καὶ ἔσται ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες πυρός καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων
Interconfessionale IsChi è forte diventerà come paglia,
le sue opere malvagie saranno come scintille,
bruceranno insieme
e nessuno potrà spegnerle.
Rimandi
1,31 l’uomo e le sue opere distrutti al fuoco Is 5,24; 9,17-18; 10,16-17; 26,11; 33,11. — nessuno potrà spegnerle Ger 4,4; 21,12; Am 5,6.