Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 14 14,1καὶ ἐλεήσει κύριος τὸν Ιακωβ καὶ ἐκλέξεται ἔτι τὸν Ισραηλ καὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ ὁ γιώρας προστεθήσεται πρὸς αὐτοὺς καὶ προστεθήσεται πρὸς τὸν οἶκον Ιακωβ
Interconfessionale IsIl Signore perdonerà Israele ancora una volta
e lo sceglierà come suo popolo:
riporterà in patria i discendenti di Giacobbe.
Anche gli stranieri si uniranno a loro
e formeranno un solo popolo.
Rimandi
14,1 il popolo di Dio riportato in patria Ez 37,14. — anche gli stranieri si uniranno a Israele Is 11,10; 56,3-7; Zc 2,15.
AT greco 14,2καὶ λήμψονται αὐτοὺς ἔθνη καὶ εἰσάξουσιν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν καὶ κατακληρονομήσουσιν καὶ πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ θεοῦ εἰς δούλους καὶ δούλας καὶ ἔσονται αἰχμάλωτοι οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτούς καὶ κυριευθήσονται οἱ κυριεύσαντες αὐτῶν
Interconfessionale IsMolti popoli li aiuteranno
a tornare nella terra che il Signore ha dato loro.
Ma Israele li prenderà,
li farà diventare suoi schiavi.
Così dominerà i suoi vecchi nemici,
e gli antichi padroni saranno suoi prigionieri.
Rimandi
14,2 gli antichi padroni saranno suoi prigionieri Is 60,14.
AT greco 14,3καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναπαύσει σε ὁ θεὸς ἐκ τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ θυμοῦ σου καὶ τῆς δουλείας σου τῆς σκληρᾶς ἧς ἐδούλευσας αὐτοῖς
Interconfessionale IsAllora il Signore darà riposo a Israele,
lo libererà dalle pene, dalle sofferenze
e dalle dure fatiche della schiavitù.
Rimandi
14,3 riposo Es 33,14; Gs 1,13.15; 22,4; Ger 30,10.
AT greco 14,4καὶ λήμψῃ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πῶς ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτῶν καὶ ἀναπέπαυται ὁ ἐπισπουδαστής
Interconfessionale IsIl re di Babilonia sarà deriso da te con questa canzone:
«Ecco questa è la fine di quel re crudele,
è finita la sua arroganza!
Rimandi
14,4 canzone (satirica) Nm 21,27-30; Mic 2,4; Ab 2,6. — Ecco questa è la fine… 2 Sam 1,19.27; Ez 26,17; Lam 1,1.
Note al Testo
14,4 arroganza: altri: aggressione.
AT greco 14,5συνέτριψεν ὁ θεὸς τὸν ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν τὸν ζυγὸν τῶν ἀρχόντων
Interconfessionale Is14,5Il Signore ha tolto il potere
al governatore iniquo, a quel tiranno spietato
AT greco 14,6πατάξας ἔθνος θυμῷ πληγῇ ἀνιάτῳ παίων ἔθνος πληγὴν θυμοῦ ἣ οὐκ ἐφείσατο
Interconfessionale Is14,6che colpiva i popoli con furore e non dava loro tregua,
con ira scatenata assoggettava le nazioni.

AT greco 14,7ἀνεπαύσατο πεποιθώς πᾶσα ἡ γῆ βοᾷ μετ’ εὐφροσύνης
Interconfessionale IsFinalmente il mondo gode la pace
e tutti cantano di gioia.
Rimandi
14,7 canto di gioia Is 44,23; 55,12; Ap 18,20.
AT greco 14,8καὶ τὰ ξύλα τοῦ Λιβάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ καὶ ἡ κέδρος τοῦ Λιβάνου ἀφ’ οὗ σὺ κεκοίμησαι οὐκ ἀνέβη ὁ κόπτων ἡμᾶς
Interconfessionale Is14,8Perfino i cipressi e i cedri del Libano
si rallegrano per la caduta del re, dicendo:
“Ora che tu sei a terra, nessuno pensa di abbatterci”.
AT greco 14,9ὁ ᾅδης κάτωθεν ἐπικράνθη συναντήσας σοι συνηγέρθησάν σοι πάντες οἱ γίγαντες οἱ ἄρξαντες τῆς γῆς οἱ ἐγείραντες ἐκ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντας βασιλεῖς ἐθνῶν
Interconfessionale IsIl mondo dei morti è in agitazione,
si prepara ad accogliere il re di Babilonia.
Per lui hanno svegliato i fantasmi
di quelli che erano potenti sulla terra,
hanno fatto alzare dai loro troni
le ombre dei re di tutto il mondo.
Rimandi
14,9 il mondo dei morti Is 5,14; Ab 2,5; Prv 1,12; 27,20; 30,16.
AT greco 14,10πάντες ἀποκριθήσονται καὶ ἐροῦσίν σοι καὶ σὺ ἑάλως ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐν ἡμῖν δὲ κατελογίσθης
Interconfessionale Is14,10Tutti vogliono dirgli:
“Anche tu sei diventato debole come noi!
Sei uno dei nostri!”.
AT greco 14,11κατέβη δὲ εἰς ᾅδου ἡ δόξα σου ἡ πολλή σου εὐφροσύνη ὑποκάτω σου στρώσουσιν σῆψιν καὶ τὸ κατακάλυμμά σου σκώληξ
Interconfessionale Is14,11Eri onorato con musiche d’arpa,
ma ora sei nel mondo dei morti.
Giaci nel marciume
e sei coperto di vermi.
AT greco 14,12πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωὶ ἀνατέλλων συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη
Interconfessionale IsCome hai potuto cadere dal cielo
tu, splendente figlio dell’aurora?
In passato hai conquistato nazioni,
ma ora ti hanno steso a terra!
Rimandi
14,12 astro splendente Ap 22,16.
Note al Testo
14,12 splendente figlio dell’aurora: altri: astro del mattino, figlio dell’aurora.
AT greco 14,13σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς βορρᾶν
Interconfessionale IsTu dicevi a te stesso:
“Scalerò il cielo,
porrò il mio trono
sulle stelle più alte.
Siederò come re
sulla montagna del settentrione
dove si radunano gli dèi.
Rimandi
14,13 pretese del re di Babilonia cfr. Ez 28,2-12.
Note al Testo
14,13 dove si radunano gli dèi: si allude qui alla mitologia cananea, documentata dai testi ritrovati nella città di Ugarit (Ras Shamra), in Siria, secondo la quale gli dèi si riunivano su una montagna del settentrione, simile all’Olimpo dei Greci.
AT greco 14,14ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφελῶν ἔσομαι ὅμοιος τῷ ὑψίστῳ
Interconfessionale IsSalirò in cielo, oltre le nuvole,
diventerò simile all’Altissimo”.
Rimandi
14,14 l’Altissimo Gn 3,5; Ez 28,2.6.9; Dn 11,36; 2 Ts 2,4.
AT greco 14,15νῦν δὲ εἰς ᾅδου καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς
Interconfessionale IsOra invece sei precipitato
nella parte più profonda del mondo dei morti.
Rimandi
14,15 nella parte più profonda del mondo dei morti Ez 32,23.
AT greco 14,16οἱ ἰδόντες σε θαυμάσουσιν ἐπὶ σοὶ καὶ ἐροῦσιν οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὁ παροξύνων τὴν γῆν σείων βασιλεῖς
Interconfessionale Is14,16I morti ti guardano fisso
e, per la meraviglia, restano a bocca aperta.
Si chiedono:
“È questo l’uomo che sconvolgeva la terra
e faceva tremare i regni?
AT greco 14,17ὁ θεὶς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τὰς πόλεις καθεῖλεν τοὺς ἐν ἐπαγωγῇ οὐκ ἔλυσεν
Interconfessionale Is14,17L’uomo che sconvolgeva città
e trasformava il mondo in un deserto?
L’uomo che non liberava mai
i suoi prigionieri?”.
AT greco 14,18πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν ἐκοιμήθησαν ἐν τιμῇ ἄνθρωπος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
Interconfessionale Is14,18Tutti i re della terra
riposano onorati nelle loro tombe,
AT greco 14,19σὺ δὲ ῥιφήσῃ ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς νεκρὸς ἐβδελυγμένος μετὰ πολλῶν τεθνηκότων ἐκκεκεντημένων μαχαίραις καταβαινόντων εἰς ᾅδου ὃν τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πεφυρμένον οὐκ ἔσται καθαρόν
Interconfessionale Isma tu giaci fuori del sepolcro, come un rampollo abominevole.
Il tuo cadavere è rimasto sotto i corpi dei soldati morti in battaglia.
Tutti sono stati gettati in una fossa
e ricoperti di pietre,
tu invece sei stato abbandonato
come una carogna calpestata.
Rimandi
14,19 fuori del sepolcro Ger 8,1; cfr. 36,30-31.
AT greco 14,20οὕτως οὐδὲ σὺ ἔσῃ καθαρός διότι τὴν γῆν μου ἀπώλεσας καὶ τὸν λαόν μου ἀπέκτεινας οὐ μὴ μείνῃς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον σπέρμα πονηρόν
Interconfessionale Is14,20Non avrai sepoltura come gli altri,
perché hai portato alla rovina la tua terra
e hai assassinato il tuo popolo.
Nessuno della tua famiglia malvagia
sarà più ricordato.
AT greco 14,21ἑτοίμασον τὰ τέκνα σου σφαγῆναι ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρός σου ἵνα μὴ ἀναστῶσιν καὶ τὴν γῆν κληρονομήσωσιν καὶ ἐμπλήσωσι τὴν γῆν πόλεων
Interconfessionale Is14,21Preparatevi a massacrare i figli di questo re!
Essi devono morire per i peccati dei loro padri.
Nessuno di loro conquisterà la terra né la coprirà di città».
AT greco 14,22καὶ ἐπαναστήσομαι αὐτοῖς λέγει κύριος σαβαωθ καὶ ἀπολῶ αὐτῶν ὄνομα καὶ κατάλειμμα καὶ σπέρμα τάδε λέγει κύριος
Interconfessionale IsDice il Signore dell’universo:
«Attaccherò Babilonia e la distruggerò.
Non lascerò in vita nessuno:
neanche i bambini.
Non ci saranno superstiti.
Rimandi
14,22 Attaccherò Babilonia Nm 10,35; Sal 12,6; 102,14.
AT greco 14,23καὶ θήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον ὥστε κατοικεῖν ἐχίνους καὶ ἔσται εἰς οὐδέν καὶ θήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραθρον εἰς ἀπώλειαν
Interconfessionale Is14,23Raderò al suolo Babilonia,
la trasformerò in un posto per ricci, in una palude stagnante:
la spazzerò via».
AT greco 14,24τάδε λέγει κύριος σαβαωθ ὃν τρόπον εἴρηκα οὕτως ἔσται καὶ ὃν τρόπον βεβούλευμαι οὕτως μενεῖ
Interconfessionale IsIl Signore dell’universo l’ha giurato:
«Quel che ho progettato accadrà.
Farò quel che ormai ho deciso.
Rimandi
14,24 il progetto del Signore si realizza Is 7,7; 8,10; 40,8; Prv 19,21.
AT greco 14,25τοῦ ἀπολέσαι τοὺς Ἀσσυρίους ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέων μου καὶ ἔσονται εἰς καταπάτημα καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῶν ὁ ζυγὸς αὐτῶν καὶ τὸ κῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὤμων ἀφαιρεθήσεται
Interconfessionale IsDistruggerò gli Assiri
nella mia terra d’Israele,
e li calpesterò sulle mie montagne.
Libererò il mio popolo
dal potere degli Assiri e dalla loro oppressione».
Rimandi
14,25 Distruggerò gli Assiri Is 10,5-11.
AT greco 14,26αὕτη ἡ βουλή ἣν βεβούλευται κύριος ἐπὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ αὕτη ἡ χεὶρ ἡ ὑψηλὴ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης
Interconfessionale Is14,26Questa decisione vale per tutto il mondo,
il suo braccio è steso per punire le nazioni.
AT greco 14,27ἃ γὰρ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος βεβούλευται τίς διασκεδάσει καὶ τὴν χεῖρα τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποστρέψει
Interconfessionale IsIl Signore dell’universo non recede:
ha steso il suo braccio per punire
e nessuno potrà fermarlo.
Rimandi
14,27 decisione del Signore, braccio teso Is 5,25; 8,10; 10,23; 28,22. — nessuno potrà fermarlo Dn 4,32.
AT greco 14,28τοῦ ἔτους οὗ ἀπέθανεν Αχαζ ὁ βασιλεύς ἐγενήθη τὸ ῥῆμα τοῦτο
Interconfessionale IsQuesto messaggio del Signore
fu proclamato nell’anno in cui
morì il re Acaz:
Note al Testo
14,28 nell'anno in cui morì il re Acaz: nel 716 a.C. (vedi anche 2 Re 16,20; 2 Cronache 28,27).
AT greco 14,29μὴ εὐφρανθείητε πάντες οἱ ἀλλόφυλοι συνετρίβη γὰρ ὁ ζυγὸς τοῦ παίοντος ὑμᾶς ἐκ γὰρ σπέρματος ὄφεων ἐξελεύσεται ἔκγονα ἀσπίδων καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεις πετόμενοι
Interconfessionale Is«Popolo dei Filistei,
il bastone che ti percuoteva
è stato spezzato,
ma non hai ancora motivo di rallegrarti.
Se muore un serpente
al suo posto viene una vipera,
e da questa nascerà un drago.
Rimandi
14,29 il bastone che ti percuoteva Is 10,5.20. — di male in peggio Am 5,19.
Note al Testo
14,29 il bastone che ti percuoteva: si tratta dell’Assiria (vedi 10,5). Il testo usa qui espressioni proverbiali per dire che tutto va di male in peggio.
AT greco 14,30καὶ βοσκηθήσονται πτωχοὶ δι’ αὐτοῦ πτωχοὶ δὲ ἄνδρες ἐπ’ εἰρήνης ἀναπαύσονται ἀνελεῖ δὲ λιμῷ τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ κατάλειμμά σου ἀνελεῖ
Interconfessionale Is14,30Il Signore sarà un pastore
per i poveri di questo popolo,
li farà vivere nella sicurezza.
Ma voi, Filistei, morirete di fame
e nessuno potrà sopravvivere.
AT greco 14,31ὀλολύζετε πύλαι πόλεων κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι οἱ ἀλλόφυλοι πάντες ὅτι καπνὸς ἀπὸ βορρᾶ ἔρχεται καὶ οὐκ ἔστιν τοῦ εἶναι
Interconfessionale IsUrlate e invocate aiuto,
voi tutte, città dei Filistei!
Tremate!
Perché una nuvola di polvere viene dal nord,
è un esercito compatto e ordinato».
Rimandi
14,31 dal nord Ger 1,14+.
AT greco 14,32καὶ τί ἀποκριθήσονται βασιλεῖς ἐθνῶν ὅτι κύριος ἐθεμελίωσεν Σιων καὶ δι’ αὐτοῦ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ
Interconfessionale Is14,32Che cosa risponderemo ai messaggeri dei Filistei?
Diremo: «Il Signore ha fondato Sion
e là il suo popolo oppresso
troverà sicurezza».