Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 16 16,1ἀποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν τὸ ὄρος Σιων
Interconfessionale Is«Gente di Moab,
pagate il tributo
a chi vi governa,
da Sela, città del deserto,
mandate agnelli a Gerusalemme.
Note al Testo
16,1 a chi vi governa: il testo ebraico può anche essere tradotto: di chi vi governa. — Sela: la parola ebraica significa roccia e potrebbe indicare tutto il territorio di Moab, oppure (vedi 2 Re 14,7) una sua località particolare.
AT greco 16,2ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπταμένου νεοσσὸς ἀφῃρημένος θύγατερ Μωαβ ἔπειτα δέ Αρνων
Interconfessionale Is16,2La gente sta ferma ai guadi del fiume Arnon,
trema come un uccello strappato dal nido.
AT greco 16,3πλείονα βουλεύου ποιεῖτε σκέπην πένθους αὐτῇ διὰ παντός ἐν μεσημβρινῇ σκοτίᾳ φεύγουσιν ἐξέστησαν μὴ ἀπαχθῇς
Interconfessionale Is16,3Si rivolge al popolo di Giuda:
“Diteci che cosa fare,
proteggeteci come un albero
che dà la sua fresca ombra a mezzogiorno.
Siamo inseguiti,
fate che nessuno ci trovi.
AT greco 16,4παροικήσουσίν σοι οἱ φυγάδες Μωαβ ἔσονται σκέπη ὑμῖν ἀπὸ προσώπου διώκοντος ὅτι ἤρθη ἡ συμμαχία σου καὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ καταπατῶν ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale IsLasciateci restare nella vostra terra.
Proteggeteci da quelli che vogliono distruggerci.
Oppressione e distruzione finiranno,
e tutti quelli che hanno devastato la nostra terra
andranno via.
Rimandi
16,4 gli stranieri accolti Dt 10,18.
Note al Testo
16,4 quelli che vogliono distruggerci: sono probabilmente gli Assiri (vedi 33,1).
AT greco 16,5καὶ διορθωθήσεται μετ’ ἐλέους θρόνος καὶ καθίεται ἐπ’ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυιδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην
Interconfessionale IsAllora il trono del discendente di Davide
sarà reso stabile nella fedeltà e amore.
S’impegnerà a fare quel che è onesto,
sarà pronto ad agire con giustizia”».

Rimandi
16,5 il trono di Davide, il diritto e la giustizia Is 9,6; 11,3-4; Ger 23,5; 33,15.
Note al Testo
16,5 il trono… sarà reso stabile: altro richiamo alla promessa fatta da Dio a Davide (vedi nota a 11,1).
AT greco 16,6ἠκούσαμεν τὴν ὕβριν Μωαβ ὑβριστὴς σφόδρα τὴν ὑπερηφανίαν ἐξῆρας οὐχ οὕτως ἡ μαντεία σου
Interconfessionale IsIl popolo di Giuda dice:
«Abbiamo sentito parlare dell’orgoglio smisurato di Moab!
Conosciamo la sua arroganza e la sua superbia,
ma la sua vanità è solo fumo.
Rimandi
16,6-12 vedere Ger 48,29-33; cfr. Sof 2,8.
AT greco 16,7οὐχ οὕτως ὀλολύξει Μωαβ ἐν γὰρ τῇ Μωαβίτιδι πάντες ὀλολύξουσιν τοῖς κατοικοῦσιν Δεσεθ μελετήσεις καὶ οὐκ ἐντραπήσῃ
Interconfessionale IsI Moabiti si lamentano della loro sorte,
si lamentano tutti
al ricordo delle buone focacce di uva
che mangiavano a Kir-Carèset.
Sono giunti alla disperazione.
Rimandi
16,7 focacce di uva 2 Sam 6,19; Ger 44,19; Os 3,1; Ct 2,5; 1 Cr 16,3.
Note al Testo
16,7 Kir-Carèset: vedi 15,1 e nota.
AT greco 16,8τὰ πεδία Εσεβων πενθήσει ἄμπελος Σεβαμα καταπίνοντες τὰ ἔθνη καταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς ἕως Ιαζηρ οὐ μὴ συνάψητε πλανήθητε τὴν ἔρημον οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγκατελείφθησαν διέβησαν γὰρ τὴν ἔρημον
Interconfessionale IsI campi vicini a Chesbon
e le vigne presso Sibma sono distrutti.
Il loro vino inebriava
i re delle nazioni.
Le vigne arrivavano alla città di Iazer,
si estendevano a oriente fino al deserto,
i loro rami raggiungevano l’altra riva del Mar Morto.
Note al Testo
16,8 Il loro vino… nazioni: altri: Signori di popoli ne hanno spezzato i tralci. — Iazer: località situata ai confini settentrionali di Moab.
AT greco 16,9διὰ τοῦτο κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν Ιαζηρ ἄμπελον Σεβαμα τὰ δένδρα σου κατέβαλεν Εσεβων καὶ Ελεαλη ὅτι ἐπὶ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγήτῳ σου καταπατήσω καὶ πάντα πεσοῦνται
Interconfessionale Is16,9Ora sono addolorato per le viti di Sibma
e piango per la città di Iazer.
Le mie lacrime cadono su Chesbon e su Elalè,
perché ormai nessun raccolto rallegra questo popolo.
AT greco 16,10καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων σου καὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσίν σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια πέπαυται γάρ
Interconfessionale Is16,10Nessuno ora è felice nei frutteti,
nessuno grida o canta nelle vigne,
nessuno pigia più l’uva per fare il vino:
sono finite le grida di gioia.
AT greco 16,11διὰ τοῦτο ἡ κοιλία μου ἐπὶ Μωαβ ὡς κιθάρα ἠχήσει καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος ὃ ἐνεκαίνισας
Interconfessionale Is16,11Mi lamento e sono triste per Moab,
soffro per Kir-Carèset.
AT greco 16,12καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε ὅτι ἐκοπίασεν Μωαβ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα αὐτῆς ὥστε προσεύξασθαι καὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν
Interconfessionale Is16,12Il popolo di Moab si consumerà
a furia di andare sulle montagne a pregare
nei santuari e nei templi:
non gli servirà a niente».
AT greco 16,13τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μωαβ ὁπότε καὶ ἐλάλησεν
Interconfessionale Is16,13Questo è il messaggio per Moab
che il Signore ha pronunziato da tempo.
AT greco 16,14καὶ νῦν λέγω ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ ἀτιμασθήσεται ἡ δόξα Μωαβ ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ καὶ καταλειφθήσεται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔντιμος
Interconfessionale IsOra egli dice:
«Fra tre anni precisi
farò scomparire tutta la ricchezza di Moab.
Di tutto quel popolo rimarrà solo un resto
molto piccolo e senza forza».
Rimandi
16,14 situazione capovolta Is 10,25; 29,17.