Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 19 19,1ὅρασις Αἰγύπτου ἰδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale IsQuesto messaggio riguarda l’Egitto.
Il Signore cavalca una nube
e arriva rapidamente in Egitto.
Davanti a lui gli idoli egiziani tremano,
e anche il popolo perde coraggio.
Rimandi
19,1 l’arrivo del Signore Dt 33,26; Sal 18,10; 96,13; Na 1,3 ecc. — gli idoli (nullità) Is 2,8.18.20; 10,10; 31,7.
AT greco 19,2καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ’ Αἰγυπτίους καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Provocherò una guerra in Egitto,
il fratello si rivolterà contro il fratello,
ognuno contro il proprio vicino.
Le città combatteranno l’una contro l’altra,
re nemici lotteranno per il potere.
Note al Testo
19,2 Si parla qui di una crisi della società egiziana, che però è difficile datare con precisione, anche perché l’indebolimento del potere centrale e la lotta intestina dei signori locali è un fenomeno frequente nella storia egiziana.
AT greco 19,3καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω καὶ ἐπερωτήσουσιν τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους
Interconfessionale IsRenderò vani i progetti degli Egiziani
e farò fallire la loro politica.
Chiederanno aiuto ai loro idoli,
andranno a consultare gli indovini
e domanderanno consiglio agli spiriti dei morti.
Rimandi
19,3 indovini egiziani Gn 41,8; Es 7,11.22; 8,3.14.
AT greco 19,4καὶ παραδώσω Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν καὶ βασιλεῖς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν τάδε λέγει κύριος σαβαωθ
Interconfessionale IsMetterò gli Egiziani nelle mani di un duro tiranno:
sarà un re crudele e li dominerà.
Io il Signore, Dio dell’universo, ho parlato».
Rimandi
19,4 il Signore dell’universo Is 1,24+.
AT greco 19,5καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασσαν ὁ δὲ ποταμὸς ἐκλείψει καὶ ξηρανθήσεται
Interconfessionale Is19,5Le acque del mare si abbasseranno
e il Nilo lentamente si seccherà.
AT greco 19,6καὶ ἐκλείψουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ διώρυγες τοῦ ποταμοῦ καὶ ξηρανθήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδατος καὶ ἐν παντὶ ἕλει καλάμου καὶ παπύρου
Interconfessionale Is19,6I canali rimarranno senz’acqua
e si riempiranno di marciume.
Canne e giunchi ingialliranno.
AT greco 19,7καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ τοῦ ποταμοῦ ξηρανθήσεται ἀνεμόφθορον
Interconfessionale Is19,7Lungo le rive e alla foce del Nilo
tutte le coltivazioni seccheranno
e saranno disperse dal vento.
AT greco 19,8καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλεεῖς καὶ στενάξουσιν πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμφιβολεῖς πενθήσουσιν
Interconfessionale Is19,8Tutti i pescatori del Nilo
grideranno sconsolati.
Piangeranno sui loro ami e sulle loro reti ormai inutili.
AT greco 19,9καὶ αἰσχύνη λήμψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον
AT greco 19,10καὶ ἔσονται οἱ διαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνῃ καὶ πάντες οἱ τὸν ζῦθον ποιοῦντες λυπηθήσονται καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσιν
AT greco 19,11καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως οἱ σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως ἡ βουλὴ αὐτῶν μωρανθήσεται πῶς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς υἱοὶ βασιλέων τῶν ἐξ ἀρχῆς
Interconfessionale IsI capi della città di Tanis sono stolti!
I più saggi consiglieri del re d’Egitto danno sciocchi consigli!
Come osano dire al faraone:
«Io sono discendente
di antichi re e di antichi sapienti»?
Rimandi
19,11 Tanis Is 30,4; Nm 13,22; Ez 30,14; Sal 78,12. — saggi consiglieri del faraone Gn 41,8; 1 Re 5,10; Sap 17,7; At 7,22.
Note al Testo
19,11 Tanis: città sul delta del Nilo; il suo nome ebraico è Soan.
AT greco 19,12ποῦ εἰσιν νῦν οἱ σοφοί σου καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπάτωσαν τί βεβούλευται κύριος σαβαωθ ἐπ’ Αἴγυπτον
Interconfessionale Is19,12Faraone, dove sono andati a finire
i tuoi intelligenti consiglieri?
Fatti dire da loro i progetti
che il Signore dell’universo ha sull’Egitto.

AT greco 19,13ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως καὶ ὑψώθησαν οἱ ἄρχοντες Μέμφεως καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον κατὰ φυλάς
Interconfessionale IsI capi di Tanis sono stolti, e quelli di Menfi si illudono.
Essi credevano di saper governare l’Egitto
ma lo hanno portato alla rovina.
Rimandi
19,13 Menfi Ger 2,16; 44,1; 46,14; Ez 30,13.16.
Note al Testo
19,13 Menfi: antica capitale dell’Egitto; si trovava pochi chilometri a sud dell’odierna città del Cairo.
AT greco 19,14κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως καὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν ὡς πλανᾶται ὁ μεθύων καὶ ὁ ἐμῶν ἅμα
Interconfessionale IsIl Signore ha provocato in mezzo a loro
smarrimento e confusione.
Essi hanno fatto sbagliare l’Egitto
in tutte le sue imprese:
l’Egitto barcolla
come un ubriaco sul suo stesso vomito.
Rimandi
19,14 come un ubriaco Is 28,7; Ger 48,26.
AT greco 19,15καὶ οὐκ ἔσται τοῖς Αἰγυπτίοις ἔργον ὃ ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐράν ἀρχὴν καὶ τέλος
Interconfessionale Is19,15Capo o coda, palma o giunco,
qualunque sia la sua posizione,
nessuno in Egitto
riesce a fare qualcosa di buono.
AT greco 19,16τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυναῖκες ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ ἀπὸ προσώπου τῆς χειρὸς κυρίου σαβαωθ ἣν αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς
Interconfessionale Is19,16Quel giorno gli Egiziani somiglieranno a delle donnicciole; tremeranno impauriti nel vedere il Signore dell’universo stendere la mano contro di loro per punirli.
AT greco 19,17καὶ ἔσται ἡ χώρα τῶν Ιουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς φόβητρον πᾶς ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς φοβηθήσονται διὰ τὴν βουλήν ἣν βεβούλευται κύριος ἐπ’ αὐτήν
Interconfessionale Is19,17La terra di Giuda sarà per gli Egiziani motivo di terrore; ogni volta che ne parleranno avranno paura della sorte che il Signore dell’universo ha preparato per loro.
AT greco 19,18τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ Χανανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι κυρίου πόλισ-ασεδεκ κληθήσεται ἡ μία πόλις
Interconfessionale IsQuel giorno si parlerà la lingua di Canaan in cinque città egiziane. La gente giurerà fedeltà al Signore dell’universo. Una di esse si chiamerà: Eliòpoli (Città del sole).
Note al Testo
19,18 lingua di Canaan: l’ebraico. — Eliòpoli (città del Sole): così secondo alcuni manoscritti ebraici e diverse traduzioni antiche; il testo ebraico più usato ha: città della distruzione.
AT greco 19,19τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ
Interconfessionale Is19,19Quel giorno nella terra d’Egitto ci sarà un altare dedicato al Signore, e alla frontiera costruiranno un monumento in suo onore.
AT greco 19,20καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου ὅτι κεκράξονται πρὸς κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς κύριος ἄνθρωπον ὃς σώσει αὐτούς κρίνων σώσει αὐτούς
Interconfessionale IsSaranno un segno della presenza del Signore dell’universo in Egitto. Quando gli Egiziani saranno oppressi e chiameranno in aiuto il Signore, egli manderà loro qualcuno a salvarli.
Rimandi
19,20 un segno della presenza Is 8,18. — mandare qualcuno a salvarli Gdc 2,16-18.
AT greco 19,21καὶ γνωστὸς ἔσται κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ποιήσουσιν θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ κυρίῳ καὶ ἀποδώσουσιν
Interconfessionale IsIl Signore si manifesterà agli Egiziani, e allora lo riconosceranno come Dio e lo onoreranno con sacrifici e offerte. Gli faranno promesse solenni e le adempiranno.
Rimandi
19,21 Il Signore si manifesterà Es 6,3; Ez 6,14; 13,14.21; 20,5.9 ecc.
AT greco 19,22καὶ πατάξει κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ μεγάλῃ καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον καὶ εἰσακούσεται αὐτῶν καὶ ἰάσεται αὐτούς
Interconfessionale IsAnche se il Signore punirà ancora, poi li salverà.
Rimandi
19,22 li salverà Os 6,1.
AT greco 19,23τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται ὁδὸς Αἰγύπτου πρὸς Ἀσσυρίους καὶ εἰσελεύσονται Ἀσσύριοι εἰς Αἴγυπτον καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς Ἀσσυρίους καὶ δουλεύσουσιν οἱ Αἰγύπτιοι τοῖς Ἀσσυρίοις
Interconfessionale Is19,23Quel giorno ci sarà una strada che unisce l’Egitto e l’Assiria. Gli Egiziani andranno in Assiria e gli Assiri in Egitto. Insieme serviranno il Signore.
AT greco 19,24τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Ισραηλ τρίτος ἐν τοῖς Ἀσσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ
AT greco 19,25ἣν εὐλόγησεν κύριος σαβαωθ λέγων εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου Ισραηλ