Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 24 24,1ἰδοὺ κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ
Interconfessionale Is24,1Il Signore spacca la terra
e la fa tremare;
ne sconvolge la superficie e ne disperde gli abitanti.
AT greco 24,2καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλῶν καὶ ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει
Interconfessionale Is24,2Avranno la stessa sorte
i sacerdoti e il popolo,
gli schiavi e i padroni,
le serve e le loro padrone,
chi compra e chi vende,
chi riceve e chi dà in prestito,
chi ha debiti e chi fa credito.
AT greco 24,3φθορᾷ φθαρήσεται ἡ γῆ καὶ προνομῇ προνομευθήσεται ἡ γῆ τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα
Interconfessionale IsLa terra sarà spaccata e devastata:
il Signore l’ha minacciato e lo farà.
Rimandi
24,3 come ha minacciato il Signore Is 14,26.
AT greco 24,4ἐπένθησεν ἡ γῆ καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς
Interconfessionale Is24,4La terra soffre e va in rovina,
il mondo intero, sconvolto, va in rovina,
insieme con la terra crolla anche il cielo.
AT greco 24,5ἡ δὲ γῆ ἠνόμησεν διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν διότι παρέβησαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα διαθήκην αἰώνιον
Interconfessionale IsLa terra è stata profanata dai suoi abitanti;
essi non hanno osservato la legge del Signore
e sono stati infedeli alla sua alleanza eterna.
Rimandi
24,5 la terra profanata dai suoi abitanti Is 26,21; Nm 35,33. — alleanza eterna: 1) futura Is 55,3; 61,8; Ger 32,40; Ez 16,60; 37,26. 2) attuale Gn 9,16; 17,7.13.19; Es 31,16; Lv 24,8; Sal 105,10; 1 Cr 16,17.
AT greco 24,6διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι
Interconfessionale Is24,6Per questo la terra è maledetta,
quelli che l’abitano ne sono gravemente puniti;
perciò gli abitanti della terra vengono distrutti,
ne sopravvivono pochi.
AT greco 24,7πενθήσει οἶνος πενθήσει ἄμπελος στενάξουσιν πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν
Interconfessionale IsIl vino nuovo non ha sapore,
la vigna si secca;
quelli che godevano
ora sono tristi.
Rimandi
24,7 la vigna si secca Is 32,12.
AT greco 24,8πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων πέπαυται αὐθάδεια καὶ πλοῦτος ἀσεβῶν πέπαυται φωνὴ κιθάρας
Interconfessionale Is24,8Il suono gioioso dei tamburelli è finito,
il chiasso delle feste è scomparso,
l’allegria della cetra non c’è più.
AT greco 24,9ᾐσχύνθησαν οὐκ ἔπιον οἶνον πικρὸν ἐγένετο τὸ σικερα τοῖς πίνουσιν
Interconfessionale IsNon si beve più il vino e non si canta,
le bevande forti diventano amare.
Rimandi
24,9 Non si beve più il vino Am 6,5-7.
AT greco 24,10ἠρημώθη πᾶσα πόλις κλείσει οἰκίαν τοῦ μὴ εἰσελθεῖν
Interconfessionale Is24,10Tutta la città è un’immensa confusione e rovina.
Le porte delle case sono bloccate.
AT greco 24,11ὀλολύζετε περὶ τοῦ οἴνου πανταχῇ πέπαυται πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς
Interconfessionale Is24,11Per le strade tutti si lamentano
per la mancanza del vino:
ogni gioia è sparita per sempre,
se n’è andata dal paese.
AT greco 24,12καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι καὶ οἶκοι ἐγκαταλελειμμένοι ἀπολοῦνται
Interconfessionale IsLa città è a terra,
e le sue porte sono abbattute.
Rimandi
24,12 porte abbattute Ger 51,58.
AT greco 24,13ταῦτα πάντα ἔσται ἐν τῇ γῇ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσηται ἐλαίαν οὕτως καλαμήσονται αὐτούς καὶ ἐὰν παύσηται ὁ τρύγητος
Interconfessionale IsIn ogni nazione del mondo,
rimarranno pochi abitanti.
Saranno come quelle poche olive
e quei rari grappoli di uva
rimasti dopo la raccolta.
Rimandi
24,13 come la bacchiatura delle olive Is 17,6.
AT greco 24,14οὗτοι φωνῇ βοήσονται οἱ δὲ καταλειφθέντες ἐπὶ τῆς γῆς εὐφρανθήσονται ἅμα τῇ δόξῃ κυρίου ταραχθήσεται τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης
Interconfessionale IsI superstiti esulteranno di gioia.
Da occidente canteranno la grandezza del Signore,
Note al Testo
24,14 I superstiti sono probabilmente gli Israeliti che, di fronte alla rovina degli oppressori, si sentono liberati.
AT greco 24,15διὰ τοῦτο ἡ δόξα κυρίου ἐν ταῖς νήσοις ἔσται τῆς θαλάσσης τὸ ὄνομα κυρίου ἔνδοξον ἔσται κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ
Interconfessionale Isda oriente lo loderanno.
I popoli che vivono vicino al mare
esalteranno il Signore, Dio d’Israele.
Rimandi
24,15 I popoli che vivono vicino al mare Is 11,11; 40,15; 41,1.5; 42,4.10.12; 49,1; 51,5; 59,18; 60,9; 66,19; Est 10,1.
AT greco 24,16ἀπὸ τῶν πτερύγων τῆς γῆς τέρατα ἠκούσαμεν ἐλπὶς τῷ εὐσεβεῖ καὶ ἐροῦσιν οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν οἱ ἀθετοῦντες τὸν νόμον
Interconfessionale IsDagli angoli estremi della terra
si sentono inni in onore del Dio giusto.
Nessuno sfuggirà al Signore

Povero me! non c’è speranza!
Quelli che tradivano, continuano a farlo,
il loro tradimento non conosce limiti.
Rimandi
24,16 il Giusto: 1) Dio Is 45,21; Sal 7,10.12; 11,7; 116,5; 119,137; 129,4; 145,17. 2) Israele Is 62,2; 60,21; Sal 14,5; 97,11; 112,6. — Povero me! Is 6,5. — reazione allarmistica in pieno tripudio Is 22,1-5.
AT greco 24,17φόβος καὶ βόθυνος καὶ παγὶς ἐφ’ ὑμᾶς τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale IsAbitanti di tutta la terra,
terrore, fossa e trappole
sono in agguato per voi.
Rimandi
24,17-18 vedere Ger 48,43-44.
AT greco 24,18καὶ ἔσται ὁ φεύγων τὸν φόβον ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον ὁ δὲ ἐκβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου ἁλώσεται ὑπὸ τῆς παγίδος ὅτι θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς
Interconfessionale IsChi riuscirà a sfuggire al terrore
cadrà nella fossa.
Chi riuscirà a risalire dalla fossa
sarà preso in trappola.
Dall’alto verrà il diluvio,
dal basso il terremoto.
Rimandi
24,18 da un pericolo all’altro Am 5,19+. — Dall’alto verrà il diluvio Gn 7,11.
AT greco 24,19ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ γῆ καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηθήσεται ἡ γῆ
Interconfessionale Is24,19La terra si scuoterà,
la terra sarà fatta a pezzi,
sarà ridotta in frantumi:
AT greco 24,20ἔκλινεν καὶ σεισθήσεται ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ γῆ ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλῶν καὶ πεσεῖται καὶ οὐ μὴ δύνηται ἀναστῆναι κατίσχυσεν γὰρ ἐπ’ αὐτῆς ἡ ἀνομία
Interconfessionale Isbarcollerà come un ubriaco,
sarà in balia del vento come una tenda
durante il temporale.
Il mondo sommerso dai suoi peccati
crollerà senza più rialzarsi.
Rimandi
24,20 il mondo sommerso dai suoi peccati Sal 38,5. — crollerà senza più rialzarsi Am 5,2.
AT greco 24,21καὶ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ τὴν χεῖρα καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς
Interconfessionale IsQuel giorno il Signore
si scaglierà contro gli astri del cielo
e contro i re della terra.
Rimandi
24,21 gli astri del cielo Dt 4,19. — in alto… sulla terra Is 14,12-15. — contro i re della terra Sal 2,2.
AT greco 24,22καὶ συνάξουσιν καὶ ἀποκλείσουσιν εἰς ὀχύρωμα καὶ εἰς δεσμωτήριον διὰ πολλῶν γενεῶν ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτῶν
Interconfessionale IsIl Signore riunirà i re
come prigionieri in una fossa.
Li terrà prigionieri
fino al giorno del giudizio.
Rimandi
24,22 prigionieri… 2 Pt 2,4; Gd 6. — giudizio Is 26,21.
AT greco 24,23καὶ τακήσεται ἡ πλίνθος καὶ πεσεῖται τὸ τεῖχος ὅτι βασιλεύσει κύριος ἐν Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐνώπιον τῶν πρεσβυτέρων δοξασθήσεται
Interconfessionale IsLa luna si nasconderà
e il sole diventerà pallido,
perché il Signore dell’universo
regnerà a Gerusalemme, sul monte Sion.
I capi della città
vedranno la sua presenza gloriosa.
Rimandi
24,23 il Signore regnerà Sal 93,1+. — sul monte Sion Is 4,5; Mic 4,7. — presenza gloriosa Is 60,1-3; Es 16,7. — in presenza dei capi della città Es 24,9-10; Ap 19,4-6.