Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 28 28,1οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ Εφραιμ τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν ἐκ τῆς δόξης ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου
Interconfessionale IsPovera Samaria, corona superba di governanti ubriachi. Tu domini dall’alto la fertile valle, ma i fiori, tuo splendido ornamento, sono destinati ad appassire. Poveri voi, governanti ubriachi!
Rimandi
28,1 ubriachi di Samaria Os 7,5-7; Am 6,4-10; cfr. Is 5,22.
AT greco 28,2ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν ὁ θυμὸς κυρίου ὡς χάλαζα καταφερομένη οὐκ ἔχουσα σκέπην βίᾳ καταφερομένη ὡς ὕδατος πολὺ πλῆθος σῦρον χώραν τῇ γῇ ποιήσει ἀνάπαυσιν ταῖς χερσίν
Interconfessionale IsIl Signore sta per mandarvi contro un uomo forte e potente. Arriverà come una tempesta di grandine, inonderà la terra come un diluvio di acque torrenziali: sommergerà ogni cosa.
Rimandi
28,2 il re di Assiria, uomo forte e potente Is 5,26-29; 8,4.7-8. — intervento rovinoso Gdc 5,4-5; Ab 3,3-10; Sal 68,8-9.
Note al Testo
28,2 uomo forte e potente: il re di Assiria.
AT greco 28,3καὶ τοῖς ποσὶν καταπατηθήσεται ὁ στέφανος τῆς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ τοῦ Εφραιμ
Interconfessionale Is28,3Samaria, corona superba dei governanti ubriachi, verrà calpestata.
AT greco 28,4καὶ ἔσται τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης ἐπ’ ἄκρου τοῦ ὄρους τοῦ ὑψηλοῦ ὡς πρόδρομος σύκου ὁ ἰδὼν αὐτὸ πρὶν ἢ εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ λαβεῖν θελήσει αὐτὸ καταπιεῖν
Interconfessionale Is28,4Essa domina dall’alto la fertile valle, ma i fiori, suo splendido ornamento, scompariranno come i primi fichi della stagione: chi prima li vede subito li mangia.
AT greco 28,5τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος σαβαωθ ὁ στέφανος τῆς ἐλπίδος ὁ πλακεὶς τῆς δόξης τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ
Interconfessionale Is28,5Quel giorno, il Signore dell’universo, sarà lui stesso lo splendido ornamento e la magnifica corona per il resto del suo popolo.
AT greco 28,6καταλειφθήσονται ἐπὶ πνεύματι κρίσεως ἐπὶ κρίσιν καὶ ἰσχὺν κωλύων ἀνελεῖν
Interconfessionale IsEgli darà ai giudici il senso della giustizia e ai difensori della città la forza.
Rimandi
28,6 senso della giustizia Is 11,2-5. — per i giudici Is 1,26; 32,16. — forza Is 9,5; 11,2.
AT greco 28,7οὗτοι γὰρ οἴνῳ πεπλανημένοι εἰσίν ἐπλανήθησαν διὰ τὸ σικερα ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐξέστησαν διὰ τὸν οἶνον ἐσείσθησαν ἀπὸ τῆς μέθης τοῦ σικερα ἐπλανήθησαν τοῦτ’ ἔστι φάσμα
Interconfessionale IsCi sono anche altri che barcollano e vanno fuori strada sotto l’effetto del vino e di bevande forti: sono i sacerdoti e i profeti completamente ubriachi! Hanno bevuto tanto vino da non reggersi in piedi. I profeti barcollano quando hanno una visione, e i sacerdoti vacillano quando fanno da giudici.
Rimandi
28,7 vanno fuori strada per il vino Is 5,11-12.22-23; Os 4,18; 7,5; Mic 2,11.
AT greco 28,8ἀρὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλήν αὕτη γὰρ ἡ βουλὴ ἕνεκεν πλεονεξίας
Interconfessionale Is28,8Le tavole dove si siedono sono imbrattate di vomito; non c’è più un posto pulito.
AT greco 28,9τίνι ἀνηγγείλαμεν κακὰ καὶ τίνι ἀνηγγείλαμεν ἀγγελίαν οἱ ἀπογεγαλακτισμένοι ἀπὸ γάλακτος οἱ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μαστοῦ
Interconfessionale IsMa essi dicono: «Questo Isaia, chi crede di istruire? Pensa forse di comunicarci quel che vuole Dio? Per chi ci prende? Non siamo bambini appena svezzati.
Rimandi
28,9 il profeta ricusato Ger 6,10.
AT greco 28,10θλῖψιν ἐπὶ θλῖψιν προσδέχου ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν
Interconfessionale IsCerca di insegnarci lettera per lettera, sillaba per sillaba, parola per parola».
Note al Testo
28,10 Il testo di questo verso è formato da parole che non hanno un senso preciso, ma vogliono imitare il suono della voce del profeta, mentre pronuncia il suo insegnamento ritenuto pedante e noioso. Ma questa denigrazione del profeta si trasformerà in un danno per i derisori (vedi v. 13).
AT greco 28,11διὰ φαυλισμὸν χειλέων διὰ γλώσσης ἑτέρας ὅτι λαλήσουσιν τῷ λαῷ τούτῳ
Interconfessionale IsEbbene, Dio si servirà di una lingua straniera; alle loro orecchie suonerà come un balbettio. Così darà loro la sua lezione.
Rimandi
28,11 si servirà di una lingua straniera Is 33,19; 1 Cor 14,21.
AT greco 28,12λέγοντες αὐτῷ τοῦτο τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶντι καὶ τοῦτο τὸ σύντριμμα καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν
Interconfessionale IsProprio lui che aveva detto: «Seguite il mio consiglio e avrete pace. Troverà riposo chi è stanco». Ma non lo avete voluto ascoltare.
Rimandi
28,12 pace, riposo Is 7,4; 8,6; 30,15; 32,17; Gs 1,15; 11,23; Ger 6,16; Sal 95,11; Eb 3,11. — rifiuto di ascoltare Is 30,9.
AT greco 28,13καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον κυρίου τοῦ θεοῦ θλῖψις ἐπὶ θλῖψιν ἐλπὶς ἐπ’ ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρόν ἵνα πορευθῶσιν καὶ πέσωσιν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ κινδυνεύσουσιν καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται
Interconfessionale Is28,13Perciò il Signore insegnerà loro davvero lettera per lettera, sillaba per sillaba, parola per parola. A ogni passo cadranno all’indietro, si romperanno le ossa, saranno presi e condotti via prigionieri.
AT greco 28,14διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄνδρες τεθλιμμένοι καὶ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale IsGente arrogante che dominate su questo popolo, a Gerusalemme, ascoltate quel che il Signore vi dice.
Rimandi
28,14 coloro che dominano a Gerusalemme Is 3,1-4.
AT greco 28,15ὅτι εἴπατε ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ τοῦ ᾅδου καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συνθήκας καταιγὶς φερομένη ἐὰν παρέλθῃ οὐ μὴ ἔλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἐθήκαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν καὶ τῷ ψεύδει σκεπασθησόμεθα
Interconfessionale IsVoi credete che non vi accadrà nulla di male perché dite di aver fatto un patto con la morte e con il mondo dei morti. Pensate che l’imminente catastrofe vi risparmierà perché vi siete messi al sicuro con la menzogna e la falsità.
Rimandi
28,15 patto con la morte Is 31,1. — il flagello scatenato Is 8,7-8. — un riparo nella falsità Is 30,10-12.
AT greco 28,16διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια Σιων λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ
Interconfessionale IsPerciò dice Dio, il Signore: «Io metto sul monte Sion un fondamento sicuro, una solida e preziosa pietra di sostegno che nessuno potrà abbattere. Chi crede, non vacillerà.
Rimandi
28,16 pietra di sostegno Sal 118,22; Zc 4,7; Mt 21,42+. — fondamento 1 Cor 3,11. — non vacillerà 1 Pt 2,6; Rm 9,33.
AT greco 28,17καὶ θήσω κρίσιν εἰς ἐλπίδα ἡ δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰς σταθμούς καὶ οἱ πεποιθότες μάτην ψεύδει ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ὑμᾶς καταιγίς
Interconfessionale IsIl mio metro sarà il diritto e la mia livella la giustizia». Ma la grandine distruggerà la vostra falsa sicurezza e le acque travolgeranno il vostro rifugio.
Rimandi
28,17 la livella Is 34,11; 2 Re 21,13. — la giustizia Is 1,27.
AT greco 28,18μὴ καὶ ἀφέλῃ ὑμῶν τὴν διαθήκην τοῦ θανάτου καὶ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν ᾅδην οὐ μὴ ἐμμείνῃ καταιγὶς φερομένη ἐὰν ἐπέλθῃ ἔσεσθε αὐτῇ εἰς καταπάτημα
Interconfessionale Is28,18Il vostro patto con la morte e con il regno dei morti verrà annullato. Quando, come un fiume impetuoso, arriverà la catastrofe voi sarete sopraffatti.
AT greco 28,19ὅταν παρέλθῃ λήμψεται ὑμᾶς πρωὶ πρωὶ παρελεύσεται ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρά μάθετε ἀκούειν
Interconfessionale Is28,19Essa vi calpesterà ogni giorno e anche la notte non vi darà riposo. E allora la paura vi costringerà a capire!
AT greco 28,20στενοχωρούμενοι οὐ δυνάμεθα μάχεσθαι αὐτοὶ δὲ ἀσθενοῦμεν τοῦ ἡμᾶς συναχθῆναι
Interconfessionale Is28,20Accadrà a voi come dice il proverbio: «Il letto è troppo corto per distendersi; la coperta troppo stretta per avvolgersi».
AT greco 28,21ὥσπερ ὄρος ἀσεβῶν ἀναστήσεται καὶ ἔσται ἐν τῇ φάραγγι Γαβαων μετὰ θυμοῦ ποιήσει τὰ ἔργα αὐτοῦ πικρίας ἔργον ὁ δὲ θυμὸς αὐτοῦ ἀλλοτρίως χρήσεται καὶ ἡ πικρία αὐτοῦ ἀλλοτρία
Interconfessionale IsIl Signore interverrà come nel passato sul monte Perasìm e nella valle di Gàbaon per compiere la sua opera misteriosa. Quel che farà, sembrerà insolito e strano.
Rimandi
28,21 come nella valle di Gàbaon Gs 10,10-14. — sembrerà incomprensibile quel che il Signore fa Is 29,14.
Note al Testo
28,21 monte Perasìm e Gàbaon sono due località dove il re Davide vinse i Filistei (vedi 2 Samuele 5,20 e 1 Cronache 14,11). Gàbaon è un luogo celebre anche per la vittoria riportata da Giosuè sui cinque re amorrei (vedi Giosuè 10,1-15).
AT greco 28,22καὶ ὑμεῖς μὴ εὐφρανθείητε μηδὲ ἰσχυσάτωσαν ὑμῶν οἱ δεσμοί διότι συντετελεσμένα καὶ συντετμημένα πράγματα ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ ἃ ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
Interconfessionale IsPerciò, smettetela di essere così arroganti, altrimenti si stringeranno ancora di più le vostre catene. Il Signore, Dio dell’universo, mi ha fatto sapere che ha deciso di distruggere tutta la vostra terra.
Rimandi
28,22 il Signore mi ha fatto sapere Is 21,10. — ha deciso di distruggere Is 10,22-23.
AT greco 28,23ἐνωτίζεσθε καὶ ἀκούετε τῆς φωνῆς μου προσέχετε καὶ ἀκούετε τοὺς λόγους μου
Interconfessionale Is28,23Ascoltate quel che sto per dirvi, fate attenzione alle mie parole.
AT greco 28,24μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν μέλλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν ἢ σπόρον προετοιμάσει πρὶν ἐργάσασθαι τὴν γῆν
Interconfessionale Is28,24Il contadino non ara e non prepara i suoi campi per la semina tutti i giorni.
AT greco 28,25οὐχ ὅταν ὁμαλίσῃ αὐτῆς τὸ πρόσωπον τότε σπείρει μικρὸν μελάνθιον καὶ κύμινον καὶ πάλιν σπείρει πυρὸν καὶ κριθὴν καὶ ζέαν ἐν τοῖς ὁρίοις σου
Interconfessionale IsMa dopo aver preparato la terra vi semina l’aneto e il cumino. Poi sparge il grano, l’orzo e la spelta al margine dei suoi campi.
Note al Testo
28,25 l’aneto e il cumino: piante i cui semi sono usati come spezie. — il grano, l’orzo e la spelta: il testo ebraico contiene altri due termini per noi oscuri, uno dei quali però potrebbe indicare un altro cereale.
AT greco 28,26καὶ παιδευθήσῃ κρίματι θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ
Interconfessionale IsSa come fare il suo lavoro, perché glielo ha insegnato Dio.
Rimandi
28,26 glielo ha insegnato Dio Gb 32,8; 35,11.
AT greco 28,27οὐ γὰρ μετὰ σκληρότητος καθαίρεται τὸ μελάνθιον οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περιάξει ἐπὶ τὸ κύμινον ἀλλὰ ῥάβδῳ ἐκτινάσσεται τὸ μελάνθιον τὸ δὲ κύμινον
Interconfessionale IsCerto il contadino non trebbia l’aneto, né fa passare le ruote del carro sul cumino, ma usa la verga o il bastone a seconda dei casi.
Rimandi
28,27 la trebbia Is 41,15; Am 1,3.
AT greco 28,28μετὰ ἄρτου βρωθήσεται οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ἐγὼ ὑμῖν ὀργισθήσομαι οὐδὲ φωνὴ τῆς πικρίας μου καταπατήσει ὑμᾶς
Interconfessionale IsIl frumento invece viene trebbiato, non lo si batte senza fine. Si fanno passare sopra le ruote del carro trainato da un animale, ma senza schiacciarlo.
Rimandi
28,28 non senza fine Is 8,23.
AT greco 28,29καὶ ταῦτα παρὰ κυρίου σαβαωθ ἐξῆλθεν τὰ τέρατα βουλεύσασθε ὑψώσατε ματαίαν παράκλησιν
Interconfessionale IsTutta questa saggezza proviene dal Signore dell’universo. I progetti di Dio sono sapienti e hanno sempre successo.
Rimandi
28,29 questa saggezza proviene dal Signore Is 41,20; Sal 118,23. — progetti sapienti Is 9,5. — successo Gb 5,12; 12,16; cfr. Rm 11,33.