Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 3 3,1ἰδοὺ δὴ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας καὶ ἀπὸ Ιερουσαλημ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδατος
Interconfessionale IsOra il Signore, Dio dell’universo,
toglierà a Gerusalemme e a Giuda
ogni riserva di pane e di acqua
e ogni altro sostegno.
Rimandi
3,1 il Signore, Dio dell’universo Is 1,24+.
AT greco 3,2γίγαντα καὶ ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ προφήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον
Interconfessionale IsSpazzerà via il coraggioso e il soldato,
il giudice e il profeta,
l’indovino e l’anziano,
Rimandi
AT greco 3,3καὶ πεντηκόνταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοφὸν ἀρχιτέκτονα καὶ συνετὸν ἀκροατήν
Interconfessionale Is3,3l’ufficiale e il dignitario,
il consigliere e il mago,
e chi sa fare incantesimi.
AT greco 3,4καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν καὶ ἐμπαῖκται κυριεύσουσιν αὐτῶν
Interconfessionale IsMetterà a capo del popolo
ragazzini capricciosi.
Rimandi
3,4 governanti a capriccio Qo 10,16.
AT greco 3,5καὶ συμπεσεῖται ὁ λαός ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπον καὶ ἄνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ προσκόψει τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσβύτην ὁ ἄτιμος πρὸς τὸν ἔντιμον
Interconfessionale IsGli uomini si sbraneranno tra loro,
i giovani non rispetteranno gli anziani,
gli inferiori non ubbidiranno ai superiori.
Rimandi
3,5 si sbraneranno tra loro Gdc 7,22; 1 Sam 14,20; Mic 7,6.
AT greco 3,6ὅτι ἐπιλήμψεται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ οἰκείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων ἱμάτιον ἔχεις ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω
Interconfessionale IsUn giorno si arriverà a dire in famiglia:
«Tu che hai qualcosa da metterti addosso,
diventa nostro capo in questo tempo di crisi».
Note al Testo
3,6 qualcosa da metterti addosso: la parola ebraica corrispondente indica una specie di mantello. Nella situazione disastrosa che si sta descrivendo, questo capo di vestiario può diventare segno di autorità.
AT greco 3,7καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκ ἔσομαί σου ἀρχηγός οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ἄρτος οὐδὲ ἱμάτιον οὐκ ἔσομαι ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ τούτου
Interconfessionale Is3,7Ma egli risponderà: «Non è possibile!
Non posso aiutarvi. Non ho cibo né altri vestiti.
Non fatemi vostro capo».
AT greco 3,8ὅτι ἀνεῖται Ιερουσαλημ καὶ ἡ Ιουδαία συμπέπτωκεν καὶ αἱ γλῶσσαι αὐτῶν μετὰ ἀνομίας τὰ πρὸς κύριον ἀπειθοῦντες διότι νῦν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτῶν
Interconfessionale Is3,8Veramente Gerusalemme va in rovina!
Il popolo di Giuda sta crollando!
Tutto quel che dicono o fanno è contro il Signore.
Insultano apertamente Dio stesso.
AT greco 3,9καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου αὐτῶν ἀντέστη αὐτοῖς τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδομων ἀνήγγειλαν καὶ ἐνεφάνισαν οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ’ ἑαυτῶν
Interconfessionale Is3,9Sono condannati
perché peccano senza alcun ritegno,
come gli abitanti di Sòdoma,
e non si preoccupano di nasconderlo.
E così sono causa della loro disgrazia,
AT greco 3,10εἰπόντες δήσωμεν τὸν δίκαιον ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν τοίνυν τὰ γενήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται
Interconfessionale Is3,10Beati gli uomini giusti:
staranno bene
e gusteranno i frutti delle loro azioni.
AT greco 3,11οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβήσεται αὐτῷ
Interconfessionale IsGuai agli uomini empi!
Saranno colpiti dal male
come ricompensa dei loro delitti.
Rimandi
3,11 ciascuno raccoglie quel che ha seminato Sal 128,2; Prv 12,14; Gal 6,7; cfr. Ger 17,10; Prv 1,31.
AT greco 3,12λαός μου οἱ πράκτορες ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶς καὶ οἱ ἀπαιτοῦντες κυριεύουσιν ὑμῶν λαός μου οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν
Interconfessionale IsPopolo mio,
un ragazzino ti opprime
e le donne ti tiranneggiano.
Popolo mio,
le tue guide ti fanno traviare,
ti portano fuori strada.
Rimandi
3,12 le guide fanno traviare il popolo Ger 23,13; Os 4,12; Mic 3,5.
AT greco 3,13ἀλλὰ νῦν καταστήσεται εἰς κρίσιν κύριος καὶ στήσει εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ
Interconfessionale IsIl Signore siede in tribunale
per giudicare il suo popolo.
Rimandi
3,13 il Signore inizia un processo Ger 2,9; Os 4,1; Mic 6,1; Sal 50,4; cfr. Is 41,1+.
Note al Testo
3,13 il suo popolo: così secondo le antiche traduzioni greca e siriaca. Il testo ebraico ha: i popoli.
AT greco 3,14αὐτὸς κύριος εἰς κρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ὑμεῖς δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν
Interconfessionale IsIl Signore chiama in giudizio
gli anziani e i capi del popolo.
Ecco la sua accusa:
«Voi avete rovinato la mia vigna
e le vostre dimore sono piene
di cose tolte ai poveri!
Rimandi
3,14 la vigna Is 5,1+. — la spogliazione dei poveri Am 2,6.8; Mic 2,1-2.
Note al Testo
3,14 la mia vigna: come spesso nella Bibbia la vigna è un simbolo del popolo di Dio (vedi 5,7).
AT greco 3,15τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν καταισχύνετε
Interconfessionale IsNon avete il diritto di sfruttare il mio popolo
e di calpestare la dignità dei poveri.
Lo dico io, il Signore, Dio dell’universo».
Rimandi
3,15 giustizia stravolta Is 1,23.26; 5,23; 10,1-2; Lv 19,15; Prv 22,22-23.
AT greco 3,16τάδε λέγει κύριος ἀνθ’ ὧν ὑψώθησαν αἱ θυγατέρες Σιων καὶ ἐπορεύθησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ καὶ ἐν νεύμασιν ὀφθαλμῶν καὶ τῇ πορείᾳ τῶν ποδῶν ἅμα σύρουσαι τοὺς χιτῶνας καὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παίζουσαι
Interconfessionale IsIl Signore dice:
«Guardate che arie si danno
le donne di Gerusalemme!
Passeggiano pavoneggiandosi.
Civettano in tutti gli angoli della città.
Passeggiano vanitose
e fanno tintinnare alle caviglie i loro gioielli.
Rimandi
3,16 le donne orgogliose Ez 16,50; Sof 3,11.
AT greco 3,17καὶ ταπεινώσει ὁ θεὸς ἀρχούσας θυγατέρας Σιων καὶ κύριος ἀποκαλύψει τὸ σχῆμα αὐτῶν
Interconfessionale IsMa io le punirò:
raderò a zero le loro chiome,
renderò calve le donne di Sion».
Rimandi
3,17 marchio d’infamia Is 47,3; Ger 13,26; Ez 16,37.
Note al Testo
3,17 raderò a zero le loro chiome: altri: renderò tignoso il loro cranio.
AT greco 3,18ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀφελεῖ κύριος τὴν δόξαν τοῦ ἱματισμοῦ αὐτῶν καὶ τοὺς κόσμους αὐτῶν καὶ τὰ ἐμπλόκια καὶ τοὺς κοσύμβους καὶ τοὺς μηνίσκους
AT greco 3,19καὶ τὸ κάθεμα καὶ τὸν κόσμον τοῦ προσώπου αὐτῶν
AT greco 3,20καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ κόσμου τῆς δόξης καὶ τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλια καὶ τὸ ἐμπλόκιον καὶ τὰ περιδέξια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια
AT greco 3,21καὶ τὰ περιπόρφυρα καὶ τὰ μεσοπόρφυρα
Interconfessionale Is3,21degli anelli delle dita e del naso;
AT greco 3,22καὶ τὰ ἐπιβλήματα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ διαφανῆ λακωνικὰ
Interconfessionale Is3,22di tutti gli abiti eleganti,
delle gonne, degli scialli e delle borse,
AT greco 3,23καὶ τὰ βύσσινα καὶ τὰ ὑακίνθινα καὶ τὰ κόκκινα καὶ τὴν βύσσον σὺν χρυσίῳ καὶ ὑακίνθῳ συγκαθυφασμένα καὶ θέριστρα κατάκλιτα
Interconfessionale Is3,23delle camicie trasparenti,
dei fazzoletti di seta e delle sciarpe,
dei lunghi veli che ricoprono la loro testa.
AT greco 3,24καὶ ἔσται ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας κονιορτός καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ καὶ ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς τοῦ χρυσίου φαλάκρωμα ἕξεις διὰ τὰ ἔργα σου καὶ ἀντὶ τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσοπορφύρου περιζώσῃ σάκκον
Interconfessionale IsInvece di essere profumate puzzeranno,
invece di eleganti cinture avranno corde grossolane;
invece di belle capigliature, calvizie;
invece di eleganti vestiti, sacchi;
invece di bellezza, un marchio d’infamia.
Note al Testo
3,24 le corde, la testa rasata, il sacco e il marchio (con ferro rovente) erano il trattamento riservato ai prigionieri di guerra, come confermano numerosi monumenti assiri dell’epoca.
AT greco 3,25καὶ ὁ υἱός σου ὁ κάλλιστος ὃν ἀγαπᾷς μαχαίρᾳ πεσεῖται καὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται
Interconfessionale IsGli uomini saranno uccisi
i più forti cadranno in battaglia.
Rimandi
3,25 cadranno uccisi 2 Sam 1,12; Os 14,1.
AT greco 3,26καὶ ταπεινωθήσονται καὶ πενθήσουσιν αἱ θῆκαι τοῦ κόσμου ὑμῶν καὶ καταλειφθήσῃ μόνη καὶ εἰς τὴν γῆν ἐδαφισθήσῃ
Interconfessionale IsAlle porte della città
si udranno solo pianti e lamenti,
e la città stessa giacerà,
come una donna abbandonata da tutti.
Rimandi
3,26 immagini della costernazione Is 24,4; 33,9; Ger 14,2; Os 4,3; Gl 1,10; Am 1,2; Lam 1,4; 2,8-9. — giacerà Is 47,1; Gb 2,13; Lam 2,10.