Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 30 30,1οὐαὶ τέκνα ἀποστάται τάδε λέγει κύριος ἐποιήσατε βουλὴν οὐ δι’ ἐμοῦ καὶ συνθήκας οὐ διὰ τοῦ πνεύματός μου προσθεῖναι ἁμαρτίας ἐφ’ ἁμαρτίαις
Interconfessionale IsIl Signore ha parlato: «Guai a voi, governanti di Giuda, gente ribelle! Voi fate progetti da me non suggeriti e alleanze contro la mia volontà, e accrescete così le vostre colpe.
Rimandi
30,1 gente ribelle v. 9; Is 1,2. — progetti non suggeriti da Dio Is 5,21; 29,15.
Note al Testo
30,1 alleanze: il profeta allude alla politica filoegiziana del regno di Giuda, verso la fine del sec. VIII a.C.
AT greco 30,2οἱ πορευόμενοι καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον ἐμὲ δὲ οὐκ ἐπηρώτησαν τοῦ βοηθηθῆναι ὑπὸ Φαραω καὶ σκεπασθῆναι ὑπὸ Αἰγυπτίων
Interconfessionale IsScendete in Egitto a chiedere aiuto senza il mio parere. Chiedete protezione al faraone e vi rifugiate all’ombra dell’Egitto.
Rimandi
30,2 contro l’alleanza con l’Egitto Is 18,2+; cfr. 28,15.
AT greco 30,3ἔσται γὰρ ὑμῖν ἡ σκέπη Φαραω εἰς αἰσχύνην καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπ’ Αἴγυπτον ὄνειδος
Interconfessionale IsMa la protezione del faraone diventerà la vostra vergogna, e l’ombra dell’Egitto sarà la vostra confusione.
Rimandi
30,3 vostra vergogna Is 20,5.
AT greco 30,4ὅτι εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρχηγοὶ ἄγγελοι πονηροί μάτην κοπιάσουσιν
Interconfessionale IsI capi e gli inviati vostri sono appena arrivati nelle città egiziane di Tanis e di Canes
Note al Testo
30,4 Tanis: vedi nota a 19,11. — Canes: di solito viene identificata con la città di Eracleopoli, a un centinaio di chilometri a sud del Cairo, ma alcuni pensano a un’altra città dallo stesso nome, situata nel delta del Nilo e non lontana da Tanis.
AT greco 30,5πρὸς λαόν ὃς οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς οὔτε εἰς βοήθειαν οὔτε εἰς ὠφέλειαν ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος
Interconfessionale Is30,5e voi siete già delusi di questo popolo: non avete i vantaggi e gli aiuti sperati, ma solo confusione e vergogna».
AT greco 30,6ἡ ὅρασις τῶν τετραπόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ θλίψει καὶ τῇ στενοχωρίᾳ λέων καὶ σκύμνος λέοντος ἐκεῖθεν καὶ ἀσπίδες καὶ ἔκγονα ἀσπίδων πετομένων οἳ ἔφερον ἐπ’ ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν πρὸς ἔθνος ὃ οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήθειαν ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος
Interconfessionale IsMessaggio del Signore riguardo agli animali del Negheb: «Gli inviati di Giuda attraversano una regione piena di pericoli, dimora di leoni, serpenti velenosi e dragoni volanti. Trasportano, su asini e cammelli, doni preziosi per una nazione che non può dare nessun aiuto.
Rimandi
30,6 pericoli Is 8,22.
AT greco 30,7Αἰγύπτιοι μάταια καὶ κενὰ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅτι ματαία ἡ παράκλησις ὑμῶν αὕτη
Interconfessionale IsL’aiuto dell’Egitto è inutile. Perciò l’ho soprannominato: “l’agitato immobile”».
Rimandi
30,7 L’aiuto dell’Egitto Is 36,6. — l’agitato immobile, nome simbolico dell’Egitto Sal 87,4; cfr. 89,11.
Note al Testo
30,7 l’agitato: così traduciamo il termine ebraico Raab, che suggerisce l’idea di agitazione; alcune volte è il nome simbolico dell’Egitto (vedi Salmo 87,4 e nota a Isaia 51,9).
AT greco 30,8νῦν οὖν καθίσας γράψον ἐπὶ πυξίου ταῦτα καὶ εἰς βιβλίον ὅτι ἔσται εἰς ἡμέρας καιρῶν ταῦτα καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale IsIl Signore mi ha ordinato di incidere su una tavoletta il suo verdetto per questo popolo, che resti stabile nel futuro e possa servire come testimonianza per sempre.
Rimandi
30,8 testimonianza per sempre Is 8,1-2; Ger 36,2; Ab 2,2-3.
AT greco 30,9ὅτι λαὸς ἀπειθής ἐστιν υἱοὶ ψευδεῖς οἳ οὐκ ἠβούλοντο ἀκούειν τὸν νόμον τοῦ θεοῦ
Interconfessionale IsEssi sono davvero un popolo ribelle. Pretendono di essere figli di Dio, sono invece bugiardi: non vogliono ascoltare gli ordini del Signore.
Rimandi
30,9 popolo ribelle Is 1,2.4. — ordini del Signore Is 8,16.20; 28,12.
AT greco 30,10οἱ λέγοντες τοῖς προφήταις μὴ ἀναγγέλλετε ἡμῖν καὶ τοῖς τὰ ὁράματα ὁρῶσιν μὴ λαλεῖτε ἡμῖν ἀλλὰ ἡμῖν λαλεῖτε καὶ ἀναγγέλλετε ἡμῖν ἑτέραν πλάνησιν
Interconfessionale IsDicono ai profeti: «È inutile avere visioni! Non vogliamo sentire la verità, ma solo quel che ci piace! Lasciateci nelle nostre illusioni!
Rimandi
30,10 profeti Is 29,10. — è inutile avere visioni Is 6,9. — Non vogliamo sentire la verità Ger 11,21; Am 2,12. — quel che piace 2 Tm 4,3.
AT greco 30,11καὶ ἀποστρέψατε ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ταύτης ἀφέλετε ἀφ’ ἡμῶν τὸν τρίβον τοῦτον καὶ ἀφέλετε ἀφ’ ἡμῶν τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale IsToglietevi di mezzo e lasciateci in pace. Smettetela con il vostro Dio, il Santo d’Israele!».
Rimandi
30,11 Smettetela col vostro Dio Is 1,4; Gb 21,14. — il Santo d’Israele Is 1,4+.
AT greco 30,12διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ ὅτι ἠπειθήσατε τοῖς λόγοις τούτοις καὶ ἠλπίσατε ἐπὶ ψεύδει καὶ ὅτι ἐγόγγυσας καὶ πεποιθὼς ἐγένου ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ
Interconfessionale Is30,12Per questo dice il Santo d’Israele: «Voi non volete ascoltare quel che vi dico, ma preferite intrighi e inganni.
AT greco 30,13διὰ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἡ ἁμαρτία αὕτη ὡς τεῖχος πῖπτον παραχρῆμα πόλεως ὀχυρᾶς ἑαλωκυίας ἧς παραχρῆμα πάρεστιν τὸ πτῶμα
Interconfessionale Is«Questa colpa non è priva di conseguenze; siete come un muro alto con una crepa. Essa diventa sempre più profonda, sempre più larga e alla fine, all’improvviso, fa crollare tutto il muro.
Rimandi
30,13 muro alto con crepe Ez 13,14.
AT greco 30,14καὶ τὸ πτῶμα αὐτῆς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου ὀστρακίνου ἐκ κεραμίου λεπτὰ ὥστε μὴ εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς ὄστρακον ἐν ᾧ πῦρ ἀρεῖς καὶ ἐν ᾧ ἀποσυριεῖς ὕδωρ μικρόν
Interconfessionale IsVi accadrà come a un vaso di argilla, frantumato e ridotto a pezzi. Il pezzo più grande non è nemmeno sufficiente a contenere un po’ di brace o a prendere acqua da una cisterna».
Rimandi
30,14 vaso di argilla frantumato Ger 19,11.
AT greco 30,15οὕτω λέγει κύριος ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ ὅταν ἀποστραφεὶς στενάξῃς τότε σωθήσῃ καὶ γνώσῃ ποῦ ἦσθα ὅτε ἐπεποίθεις ἐπὶ τοῖς ματαίοις ματαία ἡ ἰσχὺς ὑμῶν ἐγενήθη καὶ οὐκ ἠβούλεσθε ἀκούειν
Interconfessionale IsDio, il Signore, il Santo d’Israele vi ha detto: «Se tornate a me in pace, sarete salvi. Se avrete fiducia in me sarete forti». Voi non avete voluto questo,
Rimandi
30,15 il Santo d’Israele Is 1,4+. — non avete voluto Mt 23,37.
AT greco 30,16ἀλλ’ εἴπατε ἐφ’ ἵππων φευξόμεθα διὰ τοῦτο φεύξεσθε καὶ εἴπατε ἐπὶ κούφοις ἀναβάται ἐσόμεθα διὰ τοῦτο κοῦφοι ἔσονται οἱ διώκοντες ὑμᾶς
Interconfessionale Isma invece avete detto: «No, vogliamo fuggire a cavallo!». Fate pure, dovrete fuggire! Avete insistito: «I nostri cavalli sono veloci!». Ma i vostri inseguitori saranno ancora più veloci.
Rimandi
30,16 fuga Is 22,3.
AT greco 30,17διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται χίλιοι καὶ διὰ φωνὴν πέντε φεύξονται πολλοί ἕως ἂν καταλειφθῆτε ὡς ἱστὸς ἐπ’ ὄρους καὶ ὡς σημαίαν φέρων ἐπὶ βουνοῦ
Interconfessionale IsVedendo un solo nemico, mille di voi fuggiranno: basteranno cinque soldati a farvi fuggire via tutti. Alla fine i superstiti saranno come un’asta di bandiera abbandonata sulla cima di una collina.
Rimandi
30,17 sotto la minaccia di uno solo Dt 32,30. — un’asta di bandiera Is 5,26+.
AT greco 30,18καὶ πάλιν μενεῖ ὁ θεὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι ὑμᾶς καὶ διὰ τοῦτο ὑψωθήσεται τοῦ ἐλεῆσαι ὑμᾶς διότι κριτὴς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐστιν καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν μακάριοι οἱ ἐμμένοντες ἐν αὐτῷ
Interconfessionale IsEppure il Signore è disposto a perdonarvi. È pronto ad aver pietà, perché egli fa sempre quel che è giusto. Beato chi confida nel Signore!
Rimandi
30,18 Dio giusto Is 5,16; Os 2,21; Sal 36,6-7; 48,10-12; 88,12-13. — Beato Sal 1,1+. — chi confida in lui Is 8,17; 25,9; 26,8; 33,2; 49,23; 51,5; Sal 25,3+; 31,25+; Prv 1,20.
AT greco 30,19διότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιων οἰκήσει καὶ Ιερουσαλημ κλαυθμῷ ἔκλαυσεν ἐλέησόν με ἐλεήσει σε τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς σου ἡνίκα εἶδεν ἐπήκουσέν σου
Interconfessionale IsAscoltate, popolo di Sion, voi che abitate a Gerusalemme: non dovrete più piangere. Il Signore ha compassione di voi e vi soccorre appena gridate a lui.
Rimandi
30,19 Gerusalemme consolata Is 12,1; 25,8. — soccorso immediato Is 65,24.
AT greco 30,20καὶ δώσει κύριος ὑμῖν ἄρτον θλίψεως καὶ ὕδωρ στενόν καὶ οὐκέτι μὴ ἐγγίσωσίν σοι οἱ πλανῶντές σε ὅτι οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται τοὺς πλανῶντάς σε
Interconfessionale Is30,20Anche se vi attendono sempre tempi duri, il Signore che vi istruisce non si terrà più nascosto e potrete vederlo con i vostri occhi.
AT greco 30,21καὶ τὰ ὦτά σου ἀκούσονται τοὺς λόγους τῶν ὀπίσω σε πλανησάντων οἱ λέγοντες αὕτη ἡ ὁδός πορευθῶμεν ἐν αὐτῇ εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερά
Interconfessionale Is30,21Con le vostre orecchie sentirete una voce alle vostre spalle: «Questa è la via giusta, seguitela!». Dovete seguirla comunque, che andiate a destra o a sinistra.
AT greco 30,22καὶ ἐξαρεῖς τὰ εἴδωλα τὰ περιηργυρωμένα καὶ τὰ περικεχρυσωμένα λεπτὰ ποιήσεις καὶ λικμήσεις ὡς ὕδωρ ἀποκαθημένης καὶ ὡς κόπρον ὤσεις αὐτά
Interconfessionale IsI vostri idoli, ricoperti d’oro e d’argento, non avranno più valore per voi. Li getterete via come spazzatura e direte: «Fuori di qui!».
Rimandi
30,22 idoli gettati via Is 2,20; 27,9.
AT greco 30,23τότε ἔσται ὁ ὑετὸς τῷ σπέρματι τῆς γῆς σου καὶ ὁ ἄρτος τοῦ γενήματος τῆς γῆς σου ἔσται πλησμονὴ καὶ λιπαρός καὶ βοσκηθήσεταί σου τὰ κτήνη τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τόπον πίονα καὶ εὐρύχωρον
Interconfessionale Is30,23Quando seminerete il grano, il Signore vi concederà la pioggia per farlo crescere, e alla fine un abbondante raccolto. Quel giorno anche il vostro bestiame avrà ricchi pascoli.
AT greco 30,24οἱ ταῦροι ὑμῶν καὶ οἱ βόες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν γῆν φάγονται ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἐν κριθῇ λελικμημένα
Interconfessionale Is30,24I buoi e gli asini che lavorano i campi mangeranno biada scelta e saporita e ne avranno in abbondanza.
AT greco 30,25καὶ ἔσται ἐπὶ παντὸς ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἐπὶ παντὸς βουνοῦ μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὅταν ἀπόλωνται πολλοὶ καὶ ὅταν πέσωσιν πύργοι
Interconfessionale IsNel giorno del grande massacro dei nemici, quando crolleranno le loro torri, scorreranno fiumi d’acqua da ogni monte e da ogni collina.
Rimandi
30,25 crolleranno le loro torri Is 2,12-15; 26,5.
AT greco 30,26καὶ ἔσται τὸ φῶς τῆς σελήνης ὡς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὅταν ἰάσηται κύριος τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν ὀδύνην τῆς πληγῆς σου ἰάσεται
Interconfessionale IsQuando il Signore curerà e fascerà la ferita del suo popolo, la luna brillerà come il sole. La luce del sole sarà sette volte più intensa, sarà come la luce di sette giorni.
Rimandi
30,26 luce Is 9,1. — ferita del popolo Is 1,6. — curata e fasciata Os 6,1.
AT greco 30,27ἰδοὺ τὸ ὄνομα κυρίου διὰ χρόνου ἔρχεται πολλοῦ καιόμενος ὁ θυμός μετὰ δόξης τὸ λόγιον τῶν χειλέων αὐτοῦ τὸ λόγιον ὀργῆς πλῆρες καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ ὡς πῦρ ἔδεται
Interconfessionale IsDa lontano si vedono la potenza e la presenza maestosa del Signore. La sua ira manda fuoco e fiamme. Le sue parole sono un incendio che divora.
Rimandi
30,27 la presenza del Signore Dt 12,5; 1 Re 8,29.
AT greco 30,28καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ὡς ὕδωρ ἐν φάραγγι σῦρον ἥξει ἕως τοῦ τραχήλου καὶ διαιρεθήσεται τοῦ ἔθνη ταράξαι ἐπὶ πλανήσει ματαίᾳ καὶ διώξεται αὐτοὺς πλάνησις καὶ λήμψεται αὐτοὺς κατὰ πρόσωπον αὐτῶν
Interconfessionale IsEgli manda davanti a sé un vento impetuoso che travolge come un torrente tutto quel che incontra. Scuote le nazioni come in un setaccio e mette alle mascelle dei popoli una briglia che li porta alla rovina.
Rimandi
30,28-29 intervento del Signore Is 28,2+.
30,28 la rovina dei popoli cfr. Is 29,7; 2 Re 6,18-20.
AT greco 30,29μὴ διὰ παντὸς δεῖ ὑμᾶς εὐφραίνεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι εἰς τὰ ἅγιά μου διὰ παντὸς ὡσεὶ ἑορτάζοντας καὶ ὡσεὶ εὐφραινομένους εἰσελθεῖν μετὰ αὐλοῦ εἰς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale IsMa tu, popolo di Dio, canterai come in una notte di festa. Sarai gioioso come quando, al suono del flauto, sali alla montagna del Signore, la roccia d’Israele.
Rimandi
30,29 la festa 1 Re 8,2-65; Ez 45,25; cfr. Sal 81; 84; 122. — la roccia d’Israele Sal 28,1+.
AT greco 30,30καὶ ἀκουστὴν ποιήσει ὁ θεὸς τὴν δόξαν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ τὸν θυμὸν τοῦ βραχίονος αὐτοῦ δείξει μετὰ θυμοῦ καὶ ὀργῆς καὶ φλογὸς κατεσθιούσης κεραυνώσει βιαίως καὶ ὡς ὕδωρ καὶ χάλαζα συγκαταφερομένη βίᾳ
Interconfessionale IsIl Signore farà sentire la sua voce maestosa. Mostrerà la forza della sua ira, in mezzo a un fuoco divoratore, tra fulmini, grandine e un diluvio di pioggia.
Rimandi
30,30 la voce maestosa del Signore Sal 29,4.
AT greco 30,31διὰ γὰρ φωνὴν κυρίου ἡττηθήσονται Ἀσσύριοι τῇ πληγῇ ᾗ ἂν πατάξῃ αὐτούς
Interconfessionale IsGli Assiri resteranno atterriti nell’udire la voce del Signore e nel provare la sua terribile punizione.
Rimandi
30,31 contro gli Assiri Is 10,5-19. — la punizione Is 10,24-26. — il Signore contro l’Assiria Is 14,24-27.
AT greco 30,32καὶ ἔσται αὐτῷ κυκλόθεν ὅθεν ἦν αὐτῷ ἡ ἐλπὶς τῆς βοηθείας ἐφ’ ᾗ αὐτὸς ἐπεποίθει αὐτοὶ μετὰ αὐλῶν καὶ κιθάρας πολεμήσουσιν αὐτὸν ἐκ μεταβολῆς
Interconfessionale IsOgni colpo del suo bastone sarà accompagnato dal suono di tamburi e di cetre. Egli li combatterà con estrema violenza.
Rimandi
30,32 tamburi (dopo la vittoria) Es 15,20; Gdc 11,34.
AT greco 30,33σὺ γὰρ πρὸ ἡμερῶν ἀπαιτηθήσῃ μὴ καὶ σοὶ ἡτοιμάσθη βασιλεύειν φάραγγα βαθεῖαν ξύλα κείμενα πῦρ καὶ ξύλα πολλά ὁ θυμὸς κυρίου ὡς φάραγξ ὑπὸ θείου καιομένη
Interconfessionale IsGià da tempo è stato preparato un luogo per bruciare il re degli Assiri: è largo e profondo con fuoco e legna abbondante. Come un torrente di zolfo, il soffio del Signore accenderà il rogo.
Rimandi
30,33 zolfo Gn 19,24; Ez 38,22.