Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 33 33,1οὐαὶ τοῖς ταλαιπωροῦσιν ὑμᾶς ὑμᾶς δὲ οὐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς οὐκ ἀθετεῖ ἁλώσονται οἱ ἀθετοῦντες καὶ παραδοθήσονται καὶ ὡς σὴς ἐπὶ ἱματίου οὕτως ἡττηθήσονται
Interconfessionale IsGuai a voi che devastate senza essere devastati, tradite senza essere traditi. Quando avrete finito di devastare e di tradire, subirete anche voi la stessa sorte.
Rimandi
33,1 voi che devastate… tradite Is 21,2; 24,16. — la situazione si rivolge contro l’Assiria Is 10,24-26; 30,31-32; cfr. Ger 30,16; Ab 2,8.
AT greco 33,2κύριε ἐλέησον ἡμᾶς ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀπειθούντων εἰς ἀπώλειαν ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν καιρῷ θλίψεως
Interconfessionale IsPietà di noi, Signore! In te è la nostra speranza! Proteggici ogni giorno e salvaci nel tempo della prova.
Rimandi
33,2 Pietà di noi Is 30,18-19; Sal 67,2; 123,3. — In te la nostra speranza Is 25,9; Sal 33,22. — Proteggici Is 12,2-3; 26,1; Sal 46,2. — nel tempo della prova Sal 77,3+.
AT greco 33,3διὰ φωνὴν τοῦ φόβου σου ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου καὶ διεσπάρησαν τὰ ἔθνη
Interconfessionale IsSe tu intervieni a nostra difesa, i popoli fuggono via; le nazioni si disperdono al rumore della battaglia.
Rimandi
33,3 dispersione delle nazioni Is 17,13; Nm 10,35; Sal 68,2.
AT greco 33,4νῦν δὲ συναχθήσεται τὰ σκῦλα ὑμῶν μικροῦ καὶ μεγάλου ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀκρίδας οὕτως ἐμπαίξουσιν ὑμῖν
Interconfessionale Is33,4Allora noi ci getteremo sul bottino di guerra come sciami di insetti, come nuvole di cavallette.
AT greco 33,5ἅγιος ὁ θεὸς ὁ κατοικῶν ἐν ὑψηλοῖς ἐνεπλήσθη Σιων κρίσεως καὶ δικαιοσύνης
Interconfessionale IsIl Signore è grande! Egli domina su tutto. Riempie Gerusalemme con il diritto e la giustizia.
Rimandi
33,5 esaltazione del Signore Is 2,11.17. — diritto e giustizia a Gerusalemme Is 1,27; 32,1.
AT greco 33,6ἐν νόμῳ παραδοθήσονται ἐν θησαυροῖς ἡ σωτηρία ἡμῶν ἐκεῖ σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν κύριον οὗτοί εἰσιν θησαυροὶ δικαιοσύνης
Interconfessionale IsEgli sarà la tua sicurezza e la tua salvezza. La sapienza, la conoscenza e il timore di Dio sono il tuo tesoro.
Rimandi
33,6 sapienza, timore di Dio Is 11,2; Sal 111,10+.
AT greco 33,7ἰδοὺ δὴ ἐν τῷ φόβῳ ὑμῶν αὐτοὶ φοβηθήσονται οὓς ἐφοβεῖσθε φοβηθήσονται ἀφ’ ὑμῶν ἄγγελοι γὰρ ἀποσταλήσονται ἀξιοῦντες εἰρήνην πικρῶς κλαίοντες παρακαλοῦντες εἰρήνην
Interconfessionale IsGli abitanti di Gerusalemme escono fuori e gridano. I messaggeri di pace ritornano e piangono disperati.
Note al Testo
33,7 Gerusalemme: il testo ebraico ha una parola che si può interpretare forse come: quelli di Arièl (vedi 29,1 e la nota).
AT greco 33,8ἐρημωθήσονται γὰρ αἱ τούτων ὁδοί πέπαυται ὁ φόβος τῶν ἐθνῶν καὶ ἡ πρὸς τούτους διαθήκη αἴρεται καὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπους
Interconfessionale IsLe strade sono deserte, nessuno passa per la via, il nemico ha violato gli accordi, ha disprezzato le città non ha più alcun rispetto per le persone.
Rimandi
33,8 accordi violati Is 24,5.
Note al Testo
33,8 il nemico… città: altri: è stata infranta l’alleanza, sono stati respinti i testimoni.
AT greco 33,9ἐπένθησεν ἡ γῆ ᾐσχύνθη ὁ Λίβανος ἕλη ἐγένετο ὁ Σαρων φανερὰ ἔσται ἡ Γαλιλαία καὶ ὁ Κάρμηλος
Interconfessionale IsLa regione è triste e squallida. Le foreste del Libano addolorate si vestono a lutto. La pianura di Saròn è ridotta a una steppa. Le alture di Basan e il monte Carmelo sono brulli.
Rimandi
33,9 Il paese è triste Is 24,4. — il Libano Is 2,13+; 37,24. — Saròn Is 35,2; 65,10; 1 Cr 27,29. — Basan Is 2,13+; Ez 39,18; Sal 22,13; 68,16. — Carmelo Na 1,4.
Note al Testo
33,9 La pianura di Saròn si trova a sud del monte Carmelo. — Basan: altopiano a est del lago di Genèsaret, celebre per i boschi e per il bestiame.
AT greco 33,10νῦν ἀναστήσομαι λέγει κύριος νῦν δοξασθήσομαι νῦν ὑψωθήσομαι
Interconfessionale IsDice il Signore: «Basta! ora voglio intervenire. Voglio mostrare la mia potenza.
Rimandi
33,10 Dice il Signore: Basta… Sal 12,6.
AT greco 33,11νῦν ὄψεσθε νῦν αἰσθηθήσεσθε ματαία ἔσται ἡ ἰσχὺς τοῦ πνεύματος ὑμῶν πῦρ ὑμᾶς κατέδεται
Interconfessionale IsI vostri progetti sono come il fieno, le vostre azioni come paglia. Il mio soffio vi divorerà come un fuoco.
Rimandi
33,11 le vostre azioni sono paglia Is 26,18; 59,4; Sal 7,5.
Note al Testo
33,11 il mio soffio: così secondo l’antica traduzione aramaica. Il testo ebraico ha: il vostro soffio.
AT greco 33,12καὶ ἔσονται ἔθνη κατακεκαυμένα ὡς ἄκανθα ἐν ἀγρῷ ἐρριμμένη καὶ κατακεκαυμένη
Interconfessionale IsI popoli saranno ridotti in cenere; come spine prenderanno subito fuoco.
Rimandi
33,12 ridotti in cenere Is 1,31; 9,17-18; cfr. Am 2,1. — spine Is 5,6+. — prenderanno fuoco Is 10,16-17.
AT greco 33,13ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν ἃ ἐποίησα γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μου
Interconfessionale IsTutti, vicini e lontani, sapranno quel che ho fatto e riconosceranno la mia potenza».
Rimandi
33,13 vicini Is 57,19. — e lontani Is 49,1.
AT greco 33,14ἀπέστησαν οἱ ἐν Σιων ἄνομοι λήμψεται τρόμος τοὺς ἀσεβεῖς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν ὅτι πῦρ καίεται τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον
Interconfessionale IsI peccatori tremeranno di paura a Gerusalemme. I malvagi saranno spaventati, diranno tra di loro: «Il giudizio di Dio è una fornace sempre accesa: chi di noi riuscirà a sopportare il suo fuoco?».
Rimandi
33,14 chi di noi riuscirà…? Sal 15,1; 24,3; cfr. 34,13. — fornace sempre accesa (presenza del Signore) Is 4,5; 30,27; 31,9; Dt 9,3.
AT greco 33,15πορευόμενος ἐν δικαιοσύνῃ λαλῶν εὐθεῖαν ὁδόν μισῶν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμενος ἀπὸ δώρων βαρύνων τὰ ὦτα ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδῃ ἀδικίαν
Interconfessionale IsSoltanto chi parla e agisce onestamente, chi non approfitta del suo potere per calpestare i poveri e non si lascia corrompere; chi non dà ascolto a progetti criminali e non conduce una vita cattiva.
Rimandi
33,15 chi… Sal 15,2-5; 24,4; cfr. Ez 18,5-9; 22,6-16; Sal 118,19-20. — non lasciarsi corrompere cfr. Is 1,23; 5,23; Sal 15,5. — non dare ascolto Prv 1,10-16.
AT greco 33,16οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς ἄρτος αὐτῷ δοθήσεται καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν
Interconfessionale Is33,16Egli solo sarà salvato, vivrà sicuro come una fortezza fra le rocce. Avrà da mangiare e da bere a sazietà.
AT greco 33,17βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆν πόρρωθεν
Interconfessionale Is33,17Tutti vedranno un re governare con grande splendore su un paese sconfinato.
AT greco 33,18ἡ ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόβον ποῦ εἰσιν οἱ γραμματικοί ποῦ εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες ποῦ ἐστιν ὁ ἀριθμῶν τοὺς τρεφομένους
Interconfessionale IsLe antiche paure per l’esattore delle tasse e il severo controllore straniero non saranno più che un brutto sogno.
Rimandi
33,18 le antiche paure Is 37,1-6.
AT greco 33,19μικρὸν καὶ μέγαν λαόν ᾧ οὐ συνεβουλεύσαντο οὐδὲ ᾔδει βαθύφωνον ὥστε μὴ ἀκοῦσαι λαὸς πεφαυλισμένος καὶ οὐκ ἔστιν τῷ ἀκούοντι σύνεσις
Interconfessionale IsNon vedranno più quel popolo arrogante che parla una lingua strana, un linguaggio oscuro e incomprensibile.
Rimandi
33,19 linguaggio incomprensibile Is 28,11.
AT greco 33,20ἰδοὺ Σιων ἡ πόλις τὸ σωτήριον ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ιερουσαλημ πόλις πλουσία σκηναὶ αἳ οὐ μὴ σεισθῶσιν οὐδὲ μὴ κινηθῶσιν οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον οὐδὲ τὰ σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσιν
Interconfessionale IsGuardate Gerusalemme, la città dove celebriamo le nostre feste. Guardate Sion! Che tranquillità viverci! Sarà una tenda stabile, nessuno strapperà i suoi paletti, nessuno toglierà le sue corde.
Rimandi
33,20 Gerusalemme luogo di festa Is 30,29. — tranquillità Sal 122,1-4; cfr. Ez 32,18; Sal 46,6.
AT greco 33,21ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου μέγα ὑμῖν τόπος ὑμῖν ἔσται ποταμοὶ καὶ διώρυγες πλατεῖς καὶ εὐρύχωροι οὐ πορεύσῃ ταύτην τὴν ὁδόν οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον ἐλαῦνον
Interconfessionale IsIl Signore ci manifesterà la sua presenza gloriosa in una regione di fiumi e di larghi canali, dove non passerà più nessuna nave nemica a remi o a vela.
Rimandi
33,21 a Sion il Signore manifesterà la sua presenza gloriosa Is 12,6. — fiumi Is 12,3; Ez 47,1-12; Sal 46,5.
AT greco 33,22ὁ γὰρ θεός μου μέγας ἐστίν οὐ παρελεύσεταί με κύριος κριτὴς ἡμῶν κύριος ἄρχων ἡμῶν κύριος βασιλεὺς ἡμῶν κύριος οὗτος ἡμᾶς σώσει
AT greco 33,23ἐρράγησαν τὰ σχοινία σου ὅτι οὐκ ἐνίσχυσεν ὁ ἱστός σου ἔκλινεν οὐ χαλάσει τὰ ἱστία οὐκ ἀρεῖ σημεῖον ἕως οὗ παραδοθῇ εἰς προνομήν τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομὴν ποιήσουσιν
AT greco 33,24καὶ οὐ μὴ εἴπῃ κοπιῶ ὁ λαὸς ὁ ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς ἀφέθη γὰρ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία
Interconfessionale IsNessuno che vive a Gerusalemme si lamenterà di essere malato, e i nostri peccati saranno perdonati.
Rimandi
33,24 i nostri peccati saranno perdonati Mic 7,18-19.