Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 34 34,1προσαγάγετε ἔθνη καὶ ἀκούσατε ἄρχοντες ἀκουσάτω ἡ γῆ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ
Interconfessionale IsVenite, popoli tutti, radunatevi e ascoltate! La terra e i suoi abitanti, l’universo, con quanto lo riempie, si avvicinino e ascoltino!
Rimandi
34,1 convocazione delle nazioni Is 41,1; 49,1; Am 3,9; Mic 1,2.
AT greco 34,2διότι θυμὸς κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν
Interconfessionale IsIl Signore è adirato con tutte le nazioni e sdegnato con tutti i loro eserciti. Li ha già giudicati e ha deciso di distruggerli completamente.
Rimandi
34,2 sdegno del Signore contro le nazioni Is 30,27-28.
AT greco 34,3οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ῥιφήσονται καὶ οἱ νεκροί καὶ ἀναβήσεται αὐτῶν ἡ ὀσμή καὶ βραχήσεται τὰ ὄρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν
Interconfessionale IsI loro cadaveri saranno gettati via senza sepoltura e puzzeranno; i monti gronderanno del loro sangue.
Rimandi
34,3 cadaveri senza sepoltura Is 5,25; 14,19-20.
AT greco 34,4καὶ ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον καὶ πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς
Interconfessionale IsIl sole, la luna e le stelle si sgretoleranno in polvere. Il cielo si avvolgerà come un rotolo, le stelle cadranno come le foglie del fico e della vite.
Rimandi
34,4 Il sole, la luna, le stelle Is 24,21. — si sgretoleranno Is 24,23. — il cielo si avvolgerà come un rotolo Ap 6,12-14.
AT greco 34,5ἐμεθύσθη ἡ μάχαιρά μου ἐν τῷ οὐρανῷ ἰδοὺ ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν καταβήσεται καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας μετὰ κρίσεως
Interconfessionale IsIl Signore impugna nel cielo la sua spada insanguinata e con essa colpirà la gente di Edom, popolo condannato al massacro.
Rimandi
34,5 la spada del Signore Is 27,1; 66,16; Ger 12,12; 46,10; Ez 21,13-22. — contro Edom Is 63,1-6; Gl 4,19; Sal 137,7; Lam 4,21-22.
Note al Testo
34,5 Edom: regione a sud-est del Mar Morto. — Bosra (v. 6) è considerata qui come sua capitale.
AT greco 34,6ἡ μάχαιρα κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος ἐπαχύνθη ἀπὸ στέατος ἀρνῶν καὶ ἀπὸ στέατος τράγων καὶ κριῶν ὅτι θυσία κυρίῳ ἐν Βοσορ καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ
Interconfessionale IsLa spada del Signore è coperta di sangue e di grasso: è come il sangue e il grasso degli agnelli e dei capri offerti in sacrificio. Un sacrificio sarà offerto al Signore nella città di Bosra. Questo grande massacro avverrà nella regione di Edom.
Rimandi
34,6 Bosra Is 63,1; Ger 49,13.22; Am 1,12. — massacro-sacrificio Ger 46,10; Ez 39,17-20; Sof 1,7.
AT greco 34,7καὶ συμπεσοῦνται οἱ ἁδροὶ μετ’ αὐτῶν καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ ταῦροι καὶ μεθυσθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν ἐμπλησθήσεται
Interconfessionale Is34,7Gli uomini cadranno come se fossero bufali, buoi o tori, la loro terra sarà arrossata di sangue e la polvere impregnata di grasso.
AT greco 34,8ἡμέρα γὰρ κρίσεως κυρίου καὶ ἐνιαυτὸς ἀνταποδόσεως κρίσεως Σιων
Interconfessionale IsIl Signore ha fissato un giorno per rendere giustizia a Gerusalemme e vendicarsi dei suoi nemici.
Rimandi
34,8 Dio rende giustizia al suo popolo Is 35,4; 59,18; 61,2; 63,4; 66,6; Ger 50,28; 51,6.11.
AT greco 34,9καὶ στραφήσονται αὐτῆς αἱ φάραγγες εἰς πίσσαν καὶ ἡ γῆ αὐτῆς εἰς θεῖον καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ γῆ καιομένη ὡς πίσσα
Interconfessionale Is34,9I fiumi di Edom si cambieranno in catrame e la sua polvere in zolfo. Tutta la regione brucerà come la pece.
AT greco 34,10νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον καὶ ἀναβήσεται ὁ καπνὸς αὐτῆς ἄνω εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν
Interconfessionale Is34,10Brucerà giorno e notte, e da esso uscirà fumo in continuazione. Il suo territorio resterà deserto per sempre e nessuno più l’attraverserà.
AT greco 34,11καὶ κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες καὶ ἐπιβληθήσεται ἐπ’ αὐτὴν σπαρτίον γεωμετρίας ἐρήμου καὶ ὀνοκένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτῇ
Interconfessionale IsL’occuperanno il pellicano e il riccio, le civette e i corvi l’abiteranno. Il Signore lo farà ritornare alla desolazione e all’oscurità che esistevano prima della creazione.
Rimandi
34,11,14 animali del deserto Is 13,21+. — desolazione e oscurità Gn 1,2.
AT greco 34,12οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οὐκ ἔσονται οἱ γὰρ βασιλεῖς αὐτῆς καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν
Interconfessionale Is34,12Non ci sarà più nessuno per regnare sul paese; i nobili e i capi scompariranno tutti.
AT greco 34,13καὶ ἀναφύσει εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν ἀκάνθινα ξύλα καὶ εἰς τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς καὶ ἔσται ἔπαυλις σειρήνων καὶ αὐλὴ στρουθῶν
Interconfessionale IsLe spine, le ortiche e i rovi riempiranno palazzi e fortezze. Queste diventeranno il rifugio degli struzzi e la tana degli sciacalli.
Rimandi
34,13 rovi cfr. Is 5,6+.
AT greco 34,14καὶ συναντήσουσιν δαιμόνια ὀνοκενταύροις καὶ βοήσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοκένταυροι εὗρον γὰρ αὑτοῖς ἀνάπαυσιν
Interconfessionale IsGli animali del deserto vi si raduneranno, le capre selvatiche si lanceranno il richiamo. Il demonio Lilit andrà a cercarvi un posto tranquillo.
Note al Testo
34,14 Lilit: è un demonio femminile della mitologia babilonese che si credeva vivesse in luoghi desolati. — La descrizione di queste rovine di Edom richiama quella delle rovine di Babilonia (vedi 13,21-22).
AT greco 34,15ἐκεῖ ἐνόσσευσεν ἐχῖνος καὶ ἔσωσεν ἡ γῆ τὰ παιδία αὐτῆς μετὰ ἀσφαλείας ἐκεῖ ἔλαφοι συνήντησαν καὶ εἶδον τὰ πρόσωπα ἀλλήλων
Interconfessionale Is34,15Vi si anniderà il serpente, deporrà le sue uova, le farà schiudere e avrà cura dei piccoli. Vi si raduneranno anche gli avvoltoi, l’uno alla ricerca dell’altro.
AT greco 34,16ἀριθμῷ παρῆλθον καὶ μία αὐτῶν οὐκ ἀπώλετο ἑτέρα τὴν ἑτέραν οὐκ ἐζήτησαν ὅτι κύριος ἐνετείλατο αὐτοῖς καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ συνήγαγεν αὐτάς
Interconfessionale IsCercate nel libro del Signore e leggete: nessuno di essi vi manca, nessuno è senza il suo compagno, perché il Signore ha dato quest’ordine, il suo spirito li ha radunati.
Rimandi
34,16 il libro del Signore Is 29,18; Ap 20,12+.
Note al Testo
34,16 Il libro del Signore è un’opera a noi sconosciuta; forse era una raccolta di messaggi dello stesso profeta Isaia.
AT greco 34,17καὶ αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς κλήρους καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ διεμέρισεν βόσκεσθαι εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον κληρονομήσετε εἰς γενεὰς γενεῶν ἀναπαύσονται ἐπ’ αὐτῆς
Interconfessionale Is34,17Il Signore dividerà il paese tra loro e darà a ciascuno la sua parte. Essi vi abiteranno in continuazione, e apparterrà loro per sempre.