Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 40 40,1παρακαλεῖτε παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου λέγει ὁ θεός
Interconfessionale Is«Confortate, confortate il mio popolo!»,
dice il vostro Dio.
Rimandi
40,1 conforto Is 49,13; 51,3.12; 52,9; 61,2.
AT greco 40,2ἱερεῖς λαλήσατε εἰς τὴν καρδίαν Ιερουσαλημ παρακαλέσατε αὐτήν ὅτι ἐπλήσθη ἡ ταπείνωσις αὐτῆς λέλυται αὐτῆς ἡ ἁμαρτία ὅτι ἐδέξατο ἐκ χειρὸς κυρίου διπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς
Interconfessionale Is«Fate coraggio agli abitanti di Gerusalemme,
e annunziate loro:
La vostra schiavitù è finita,
la vostra colpa perdonata;
il Signore vi ha fino in fondo
fatto pagare per tutti i vostri peccati».
Rimandi
40,2 fino in fondo Es 22,3.6.8; Ger 16,18.
AT greco 40,3φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν
Interconfessionale IsUna voce grida:
«Preparate nel deserto
una via per il Signore,
tracciate nella steppa
una strada per il nostro Dio!
Rimandi
40,3 una voce nel deserto Mt 3,3 par.; Gv 1,23. — una strada per il nostro Dio Is 49,11; Ml 3,1.23-24; Lc 1,76.
AT greco 40,4πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται καὶ ἔσται πάντα τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ ἡ τραχεῖα εἰς πεδία
Interconfessionale Is40,4Riempite le valli,
spianate monti e colline.
Il terreno accidentato e scosceso
diventi una grande pianura.
AT greco 40,5καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα κυρίου καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ὅτι κύριος ἐλάλησεν
Interconfessionale IsAllora il Signore
manifesterà la sua presenza gloriosa
e tutti potranno vederla.
Il Signore stesso lo ha detto».

Rimandi
40,5 la presenza gloriosa del Signore manifestata Is 35,2; 58,8; 60,1-2. — tutti Is 49,26; 66,16.23; Ger 32,27.
AT greco 40,6φωνὴ λέγοντος βόησον καὶ εἶπα τί βοήσω πᾶσα σὰρξ χόρτος καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου
Interconfessionale IsUna voce grida:
«Annunzia un messaggio!»;
e io domando: «Che cosa devo annunziare?».
«Annunzia che ogni uomo è come l’erba;
e la sua consistenza è come il fiore del campo:
Rimandi
40,6 come l’erba Is 40,23-24; 51,12; Gc 1,10-11; 1 Pt 1,24.
AT greco 40,7ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν
Interconfessionale Issecca l’erba, il fiore appassisce
quando il Signore
fa soffiare il vento su di essi.
Sì, l’uomo è come l’erba:
Rimandi
40,7 l’uomo Is 42,6; 49,8.
AT greco 40,8τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ θεοῦ ἡμῶν μένει εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Issecca l’erba e il fiore appassisce;
ma la parola del nostro Dio dura per sempre».

Rimandi
40,8 la parola del nostro Dio… Sal 119,89; 1 Pt 1,25.
AT greco 40,9ἐπ’ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάβηθι ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιων ὕψωσον τῇ ἰσχύι τὴν φωνήν σου ὁ εὐαγγελιζόμενος Ιερουσαλημ ὑψώσατε μὴ φοβεῖσθε εἰπὸν ταῖς πόλεσιν Ιουδα ἰδοὺ ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale IsSali sulla cima del monte
e proclama a Sion la bella notizia.
Alza forte la voce!
Annunzia la bella notizia a Gerusalemme,
grida senza nessuna paura,
di’ a tutte le città di Giuda:
«Arriva il nostro Dio!
Rimandi
40,9 bella notizia Is 41,27; 52,7; 60,6; 61,1. — Arriva il vostro Dio Is 52,6; 58,9; Gv 12,15.
AT greco 40,10ἰδοὺ κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται καὶ ὁ βραχίων μετὰ κυριείας ἰδοὺ ὁ μισθὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸ ἔργον ἐναντίον αὐτοῦ
Interconfessionale IsDio, il Signore, viene con tutta la sua potenza
e mostra il suo dominio.
Egli porta con sé, come segno di vittoria,
il popolo che ha liberato.
Rimandi
40,10 viene Is 62,11; Ap 22,12. — la potenza del Signore Is 51,5.9; 52,10; 53,1; 59,16; 62,8; 63,5.12. — vedere Sal 77,16; 89,14.
Note al Testo
40,10 Egli porta con sé… liberato: altri: Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Probabile allusione alla liberazione dall’esilio di Babilonia.
AT greco 40,11ὡς ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ τῷ βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας καὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσας παρακαλέσει
Interconfessionale IsCome un pastore conduce il suo gregge:
raduna con il suo braccio gli agnellini,
li porta sul petto
e ha cura delle pecore che partoriscono,
così Dio provvede per il suo popolo».
Rimandi
40,11 Come un pastore Ez 34,11-31; Lc 15,4-7; Gv 10.
AT greco 40,12τίς ἐμέτρησεν τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν δρακί τίς ἔστησεν τὰ ὄρη σταθμῷ καὶ τὰς νάπας ζυγῷ
Interconfessionale Is40,12Chi può misurare
con il cavo della mano l’acqua del mare
o il cielo con il palmo?
Chi può calcolare la quantità della polvere della terra
con il secchio,
o pesare le montagne e le colline
con la bilancia?
AT greco 40,13τίς ἔγνω νοῦν κυρίου καὶ τίς αὐτοῦ σύμβουλος ἐγένετο ὃς συμβιβᾷ αὐτόν
Interconfessionale IsChi ha guidato lo spirito del Signore
e gli ha suggerito quel che deve fare?
Rimandi
AT greco 40,14ἢ πρὸς τίνα συνεβουλεύσατο καὶ συνεβίβασεν αὐτόν ἢ τίς ἔδειξεν αὐτῷ κρίσιν ἢ ὁδὸν συνέσεως τίς ἔδειξεν αὐτῷ
Interconfessionale IsDio non ha bisogno di consigli
per sapere come agire rettamente.
Nessuno è in grado di insegnargli qualcosa
o di esortarlo a operare con saggezza.
Rimandi
40,14 consigli a Dio? Gb 21,22.
AT greco 40,15εἰ πάντα τὰ ἔθνη ὡς σταγὼν ἀπὸ κάδου καὶ ὡς ῥοπὴ ζυγοῦ ἐλογίσθησαν καὶ ὡς σίελος λογισθήσονται
Interconfessionale IsPer lui, i popoli
sono come una goccia in un secchio,
come la polvere su una bilancia:
per lui le popolazioni lontane
pesano meno di un granello di sabbia.
Rimandi
40,15 le popolazioni lontane Is 41,1.5; 42,4.10.12; 49,1; 51,5; 60,9; 66,19.
Note al Testo
40,15 le popolazioni lontane: il testo ebraico ha: le isole, un termine che ricorre spesso nei capitoli 40-66 e con il quale si indicano gli abitanti di terre che nella geografia dell’autore si collocano in zone molto remote.
AT greco 40,16ὁ δὲ Λίβανος οὐχ ἱκανὸς εἰς καῦσιν καὶ πάντα τὰ τετράποδα οὐχ ἱκανὰ εἰς ὁλοκάρπωσιν
Interconfessionale IsPer un sacrificio degno di Dio
non bastano tutti gli animali del Libano,
né i suoi alberi per alimentare il fuoco.
Rimandi
40,16 il Libano Is 2,13+.
AT greco 40,17καὶ πάντα τὰ ἔθνη ὡς οὐδέν εἰσι καὶ εἰς οὐθὲν ἐλογίσθησαν
Interconfessionale Is40,17Di fronte a Dio
tutti i popoli sono come un nulla,
per lui non valgono niente,
non sono che ombre.

AT greco 40,18τίνι ὡμοιώσατε κύριον καὶ τίνι ὁμοιώματι ὡμοιώσατε αὐτόν
Interconfessionale IsA chi volete paragonare Dio,
con quale immagine raffigurarlo?
Rimandi
40,18 A chi paragonare Dio? v. 25; Is 44,7; 46,5; Ger 10,6; 49,19; At 17,29.
AT greco 40,19μὴ εἰκόνα ἐποίησεν τέκτων ἢ χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν αὐτόν ὁμοίωμα κατεσκεύασεν αὐτόν
Interconfessionale IsNon è una statua che un artista modella;
l’orefice la ricopre d’oro
e fonde catene d’argento!
Rimandi Note al Testo
40,19 e fonde catene d’argento: altri: e vi salda catenelle d’argento. Il testo ebraico è oscuro e probabilmente corrotto; alcuni inseriscono qui 41,6-7, che riprende il medesimo argomento.
AT greco 40,20ξύλον γὰρ ἄσηπτον ἐκλέγεται τέκτων καὶ σοφῶς ζητεῖ πῶς στήσει αὐτοῦ εἰκόνα καὶ ἵνα μὴ σαλεύηται
Interconfessionale Is40,20Per chi non è molto ricco
basta prendere un legno che non marcisce
e cercare un abile artista
che gli costruisca una statua ben ferma.
AT greco 40,21οὐ γνώσεσθε οὐκ ἀκούσεσθε οὐκ ἀνηγγέλη ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν οὐκ ἔγνωτε τὰ θεμέλια τῆς γῆς
Interconfessionale IsNon lo sapete? Non lo avete sentito?
Non vi è già noto fin dall’inizio?
Non avete capito come è stato fondato il mondo?
Rimandi
40,21 fin dall’inizio Is 41,26; 46,10; 48,16; cfr. 45,21. — fondatore del mondo Is 44,24+.
AT greco 40,22ὁ κατέχων τὸν γῦρον τῆς γῆς καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ ὡς ἀκρίδες ὁ στήσας ὡς καμάραν τὸν οὐρανὸν καὶ διατείνας ὡς σκηνὴν κατοικεῖν
Interconfessionale Is40,22Dio siede sulla cupola che copre la terra,
di lassù gli uomini sembrano formiche;
egli distende il cielo come un velo,
lo dispiega come una tenda dove abitarvi.
AT greco 40,23ὁ διδοὺς ἄρχοντας εἰς οὐδὲν ἄρχειν τὴν δὲ γῆν ὡς οὐδὲν ἐποίησεν
Interconfessionale IsToglie la forza ai potenti
e annienta i prìncipi della terra.
Rimandi
40,23-24 Dio e i principi della terra Is 17,13; Gb 34,18-20.
AT greco 40,24οὐ γὰρ μὴ σπείρωσιν οὐδὲ μὴ φυτεύσωσιν οὐδὲ μὴ ῥιζωθῇ εἰς τὴν γῆν ἡ ῥίζα αὐτῶν ἔπνευσεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξηράνθησαν καὶ καταιγὶς ὡς φρύγανα ἀναλήμψεται αὐτούς
Interconfessionale Is40,24Sono come pianticelle
trapiantate o appena seminate;
hanno piccole radici nella terra:
se Dio manda il vento contro di loro
essi seccano e volano via come paglia.

AT greco 40,25νῦν οὖν τίνι με ὡμοιώσατε καὶ ὑψωθήσομαι εἶπεν ὁ ἅγιος
Interconfessionale Is«A chi volete paragonarmi?
Chi potrebbe essere uguale a me?»,
domanda Dio che è santo.
Rimandi
40,25 Dio è santo Is 6,3+; Ab 3,3; Gb 6,10.
AT greco 40,26ἀναβλέψατε εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἴδετε τίς κατέδειξεν πάντα ταῦτα ὁ ἐκφέρων κατὰ ἀριθμὸν τὸν κόσμον αὐτοῦ πάντας ἐπ’ ὀνόματι καλέσει ἀπὸ πολλῆς δόξης καὶ ἐν κράτει ἰσχύος οὐδέν σε ἔλαθεν
Interconfessionale IsAlzate gli occhi e osservate:
chi ha creato le stelle?
Solo uno, il Forte e Potente.
Egli le conosce una per una;
le chiama tutte per nome
e nessuna manca all’appello.

Rimandi
40,26 il creatore delle stelle Sal 147,4; Bar 3,35; cfr. Gn 1,14-19.
AT greco 40,27μὴ γὰρ εἴπῃς Ιακωβ καὶ τί ἐλάλησας Ισραηλ ἀπεκρύβη ἡ ὁδός μου ἀπὸ τοῦ θεοῦ καὶ ὁ θεός μου τὴν κρίσιν ἀφεῖλεν καὶ ἀπέστη
Interconfessionale IsIsraeliti, discendenti di Giacobbe,
perché continuate a ripetere:
«Il Signore non conosce la nostra condizione,
non si interessa delle ingiustizie che soffriamo»?
Rimandi
40,27 scoraggiamento d’Israele Is 49,4.
AT greco 40,28καὶ νῦν οὐκ ἔγνως εἰ μὴ ἤκουσας θεὸς αἰώνιος ὁ θεὸς ὁ κατασκευάσας τὰ ἄκρα τῆς γῆς οὐ πεινάσει οὐδὲ κοπιάσει οὐδὲ ἔστιν ἐξεύρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦ
Interconfessionale IsVoi non sapete, non avete udito
che il Signore è Dio per sempre?
Egli ha creato il mondo
e non si stanca mai.
Nessuno può capire a fondo la sua intelligenza.
Rimandi
40,28 Dio per sempre Gn 21,33. — Dio impenetrabile Rm 11,33.
AT greco 40,29διδοὺς τοῖς πεινῶσιν ἰσχὺν καὶ τοῖς μὴ ὀδυνωμένοις λύπην
Interconfessionale Is40,29Egli dà energia a chi è affaticato
e rende forte il debole.
AT greco 40,30πεινάσουσιν γὰρ νεώτεροι καὶ κοπιάσουσιν νεανίσκοι καὶ ἐκλεκτοὶ ἀνίσχυες ἔσονται
Interconfessionale Is40,30Perfino i giovani si stancano,
anche i più forti vacillano e cadono;
AT greco 40,31οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν θεὸν ἀλλάξουσιν ἰσχύν πτεροφυήσουσιν ὡς ἀετοί δραμοῦνται καὶ οὐ κοπιάσουσιν βαδιοῦνται καὶ οὐ πεινάσουσιν
Interconfessionale Isma tutti quelli che confidano nel Signore
ricevono forze sempre nuove:
camminano senza affannarsi,
corrono senza stancarsi,
volano con ali di aquila.
Rimandi
40,31 quelli che confidano nel Signore Is 30,18+; cfr. Sal 9,11+.