Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 41 41,1ἐγκαινίζεσθε πρός με νῆσοι οἱ γὰρ ἄρχοντες ἀλλάξουσιν ἰσχύν ἐγγισάτωσαν καὶ λαλησάτωσαν ἅμα τότε κρίσιν ἀναγγειλάτωσαν
Interconfessionale Is«Ascoltatemi in silenzio, popolazioni lontane,
voi nazioni, fatevi forza, avvicinatevi.
Presentiamoci assieme per un processo,
e poi parlerete!
Rimandi
41,1 popolazioni lontane Is 40,15+. — il Signore intenta un processo Is 3,13+; 41,21-24; 43,9-13.26; 44,7-8.
AT greco 41,2τίς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν δικαιοσύνην ἐκάλεσεν αὐτὴν κατὰ πόδας αὐτοῦ καὶ πορεύσεται δώσει ἐναντίον ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἐκστήσει καὶ δώσει εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν καὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα τὰ τόξα αὐτῶν
Interconfessionale IsChi ha fatto venire dall’oriente
quell’uomo che ottiene vittorie a ogni passo?
Chi gli sottomette i popoli,
chi fa cadere i re di fronte a lui?
La sua spada li riduce in polvere
e il suo arco in paglia che si disperde.
Rimandi
41,2 Ciro, l’uomo del disegno di Dio Is 41,2-4; 41,25-42,9; 44,28; 45,1-6.13; 46,10-11; 48,14-15; Esd 1,1-5; 6,3-5; 2 Cr 36,22-23.
Note al Testo
41,2 quell’uomo che ottiene vittorie a ogni passo: allusione al re Ciro. Egli rimase famoso nella storia per la sua potenza e le sue vittorie, che gli permisero di fondare un grande impero. Nel 539 a.C. conquistò Babilonia e ciò permise alle popolazioni assoggettate dai Babilonesi di riacquistare la loro libertà; anche per gli Ebrei finì in tal modo il periodo del loro esilio.
AT greco 41,3καὶ διώξεται αὐτοὺς καὶ διελεύσεται ἐν εἰρήνῃ ἡ ὁδὸς τῶν ποδῶν αὐτοῦ
Interconfessionale Is41,3Egli li insegue e avanza sicuro,
con i piedi sfiora appena la strada.
AT greco 41,4τίς ἐνήργησεν καὶ ἐποίησεν ταῦτα ἐκάλεσεν αὐτὴν ὁ καλῶν αὐτὴν ἀπὸ γενεῶν ἀρχῆς ἐγὼ θεὸς πρῶτος καὶ εἰς τὰ ἐπερχόμενα ἐγώ εἰμι
Interconfessionale IsChi ha fatto e portato a perfezione tutto questo?
Colui che dirige gli avvenimenti umani
fin dall’inizio.
Io, il Signore, sono il primo;
io stesso sono con gli ultimi.
Rimandi
41,4 Io, il Signore Is 43,10.13.25; 46,4; 48,12; 52,6; Dt 32,39; Sal 102,28; cfr. Es 3,14. — il primo e l’ultimo Is 44,6; 48,12; Ap 1,17; 2,8; 22,13.
AT greco 41,5εἴδοσαν ἔθνη καὶ ἐφοβήθησαν τὰ ἄκρα τῆς γῆς ἤγγισαν καὶ ἤλθοσαν ἅμα
Interconfessionale Is41,5Le popolazioni lontane vedono e hanno paura;
tremano gli abitanti degli estremi confini della terra;
vengono insieme e si radunano.
AT greco 41,6κρίνων ἕκαστος τῷ πλησίον καὶ τῷ ἀδελφῷ βοηθῆσαι καὶ ἐρεῖ
Interconfessionale Is41,6Si aiutano e si fanno coraggio l’un l’altro.
AT greco 41,7ἴσχυσεν ἀνὴρ τέκτων καὶ χαλκεὺς τύπτων σφύρῃ ἅμα ἐλαύνων ποτὲ μὲν ἐρεῖ σύμβλημα καλόν ἐστιν ἰσχύρωσαν αὐτὰ ἐν ἥλοις θήσουσιν αὐτὰ καὶ οὐ κινηθήσονται
Interconfessionale IsL’artista incoraggia l’orefice
e dice: “Ben fatto!”.
Colui che leviga il metallo
incoraggia chi lo inchioda,
e dice: “La saldatura è buona!”.
Poi con i chiodi l’idolo viene ben fissato al suo posto».
Rimandi
41,7 fabbricanti di idoli Is 40,19+.
AT greco 41,8σὺ δέ Ισραηλ παῖς μου Ιακωβ ὃν ἐξελεξάμην σπέρμα Αβρααμ ὃν ἠγάπησα
Interconfessionale Is«Tu Israele, sei il mio servo;
tu, Giacobbe, il popolo da me scelto,
discendente del mio amico Abramo.
Rimandi
41,8 Israele, mio servo Is 43,10; 44,1.21; 45,4; 48,20; Ger 30,10; Sal 136,22; Lc 1,54. — Abramo, amico di Dio 2 Cr 20,7; Suppl.Dn 3,35; Gc 2,23. — discendenza di Abramo Is 51,2; Eb 2,16; cfr. Mt 3,9 par.+.
AT greco 41,9οὗ ἀντελαβόμην ἀπ’ ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἐκ τῶν σκοπιῶν αὐτῆς ἐκάλεσά σε καὶ εἶπά σοι παῖς μου εἶ ἐξελεξάμην σε καὶ οὐκ ἐγκατέλιπόν σε
Interconfessionale Is41,9Ti ho preso dai confini della terra,
ti ho chiamato dagli angoli più remoti
e ti ho detto: “Tu sei il mio servo.
Ti ho scelto e non ti ho allontanato da me.
AT greco 41,10μὴ φοβοῦ μετὰ σοῦ γάρ εἰμι μὴ πλανῶ ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε καὶ ἐβοήθησά σοι καὶ ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου
Interconfessionale IsNon temere, io sono con te.
Non preoccuparti, io sono il tuo Dio.
Ti rendo forte, ti aiuto,
ti proteggo con la mia mano invincibile.
Rimandi
41,10 io sono con te Is 7,14+; 43,5.
AT greco 41,11ἰδοὺ αἰσχυνθήσονται καὶ ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντικείμενοί σοι ἔσονται γὰρ ὡς οὐκ ὄντες καὶ ἀπολοῦνται πάντες οἱ ἀντίδικοί σου
Interconfessionale Is41,11Tutti quelli che si scagliano contro di te
saranno confusi e svergognati.
Saranno distrutti e periranno
tutti quelli che ti combattono.
AT greco 41,12ζητήσεις αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ εὕρῃς τοὺς ἀνθρώπους οἳ παροινήσουσιν εἰς σέ ἔσονται γὰρ ὡς οὐκ ὄντες καὶ οὐκ ἔσονται οἱ ἀντιπολεμοῦντές σε
Interconfessionale Is41,12Cercherai quelli che ti facevano guerra
ma non li troverai più.
Saranno annientati e ridotti a zero
quelli che ti combattevano.
AT greco 41,13ὅτι ἐγὼ ὁ θεός σου ὁ κρατῶν τῆς δεξιᾶς σου ὁ λέγων σοι μὴ φοβοῦ
Interconfessionale IsIo sono il Signore tuo Dio,
io ti prendo per mano e ti dico:
Non temere, son qui io ad aiutarti!”».
Rimandi
41,13 Non temere Is 43,1; 44,2; 54,4.
AT greco 41,14Ιακωβ ὀλιγοστὸς Ισραηλ ἐγὼ ἐβοήθησά σοι λέγει ὁ θεὸς ὁ λυτρούμενός σε Ισραηλ
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Israele, popolo di Giacobbe,
sei piccolo e debole come un verme,
ma non temere: io ti aiuterò.
Io, il Santo d’Israele,
sono colui che ti salva.
Rimandi
41,14 colui che ti salva Is 44,24; 48,17; 49,26; 54,5; 60,16; cfr. 43,1.14; 44,6.22; 47,4; 48,20; 49,7; 52,9; 59,20; 63,16. — il Santo d’Israele Is 1,4+.
AT greco 41,15ἰδοὺ ἐποίησά σε ὡς τροχοὺς ἁμάξης ἀλοῶντας καινοὺς πριστηροειδεῖς καὶ ἀλοήσεις ὄρη καὶ λεπτυνεῖς βουνοὺς καὶ ὡς χνοῦν θήσεις
Interconfessionale Is41,15Ti renderò come una trebbia appuntita,
nuova, con molti denti:
tu trebbierai le montagne e le stritolerai
e ridurrai in paglia le colline.
AT greco 41,16καὶ λικμήσεις καὶ ἄνεμος λήμψεται αὐτούς καὶ καταιγὶς διασπερεῖ αὐτούς σὺ δὲ εὐφρανθήσῃ ἐν τοῖς ἁγίοις Ισραηλ καὶ ἀγαλλιάσονται
Interconfessionale Is41,16Le getterai in aria,
e il vento le porterà via,
il turbine le disperderà,
tu invece sarai pieno di gioia,
sarai orgoglioso del Signore, il Santo d’Israele».
AT greco 41,17οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ ἐνδεεῖς ζητήσουσιν γὰρ ὕδωρ καὶ οὐκ ἔσται ἡ γλῶσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς δίψης ἐξηράνθη ἐγὼ κύριος ὁ θεός ἐγὼ ἐπακούσομαι ὁ θεὸς Ισραηλ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς
Interconfessionale Is41,17«Il mio popolo è come povera gente assetata,
dalla gola riarsa:
cerca acqua ma non ne trova.
Io, il Signore, esaudirò la loro preghiera.
Io, Dio d’Israele, non li abbandonerò mai.
AT greco 41,18ἀλλὰ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων ποταμοὺς καὶ ἐν μέσῳ πεδίων πηγάς ποιήσω τὴν ἔρημον εἰς ἕλη καὶ τὴν διψῶσαν γῆν ἐν ὑδραγωγοῖς
Interconfessionale IsFarò scorrere fiumi su brulle colline
e nelle valli sgorgheranno fontane.
Trasformerò il deserto in un lago
e la terra arida in sorgenti d’acqua.
Rimandi
41,18 deserto trasformato in un lago Is 35,6-7; 43,20; 48,21; 49,10; Sal 107,35; 114,8.
AT greco 41,19θήσω εἰς τὴν ἄνυδρον γῆν κέδρον καὶ πύξον καὶ μυρσίνην καὶ κυπάρισσον καὶ λεύκην
Interconfessionale Is41,19Nel deserto pianterò alberi di cedro,
acacie, mirti e ulivi.
Nella steppa metterò insieme cipressi, platani e abeti.
AT greco 41,20ἵνα ἴδωσιν καὶ γνῶσιν καὶ ἐννοηθῶσιν καὶ ἐπιστῶνται ἅμα ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησεν ταῦτα πάντα καὶ ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ κατέδειξεν
Interconfessionale IsCosì vedranno e sapranno
che io, il Signore, ho fatto questo.
Guarderanno e comprenderanno
che l’ho creato io, il Santo d’Israele».
Rimandi
41,20 vedranno e sapranno… cfr. Is 49,23+. — il Santo d’Israele Is 1,4+.
AT greco 41,21ἐγγίζει ἡ κρίσις ὑμῶν λέγει κύριος ὁ θεός ἤγγισαν αἱ βουλαὶ ὑμῶν λέγει ὁ βασιλεὺς Ιακωβ
Interconfessionale IsIl Signore, il re di Giacobbe, dice:
«Idoli delle nazioni, presentate la vostra causa,
portate le vostre prove.
Rimandi
41,21 il Signore intenta un processo Is 41,1+. — contro gli idoli delle nazioni 42,8.17. — il re di Giacobbe Is 43,15; 44,6.
Note al Testo
41,21 il re di Giacobbe è un titolo dato al Signore ed equivale a quello di re d’Israele (vedi 44,6). — Giacobbe: qui indica, come spesso nell’AT, l’insieme del popolo d’Israele (vedi nota a Genesi 35,21).
AT greco 41,22ἐγγισάτωσαν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν ἃ συμβήσεται ἢ τὰ πρότερα τίνα ἦν εἴπατε καὶ ἐπιστήσομεν τὸν νοῦν καὶ γνωσόμεθα τί τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἐπερχόμενα εἴπατε ἡμῖν
Interconfessionale IsFatevi avanti e diteci quel che accadrà;
così lo sapremo in anticipo.
Comunicateci che cosa avvenne in passato,
e come l’avete annunziato.
Vogliamo rifletterci su e controllare.
Rimandi
41,22 annunziare in anticipo v. 26; Is 42,9; 43,9.12; 44,7-8; 48,3.
AT greco 41,23ἀναγγείλατε ἡμῖν τὰ ἐπερχόμενα ἐπ’ ἐσχάτου καὶ γνωσόμεθα ὅτι θεοί ἐστε εὖ ποιήσατε καὶ κακώσατε καὶ θαυμασόμεθα καὶ ὀψόμεθα ἅμα
Interconfessionale IsDovete predirci il futuro
e così sapremo che voi siete dèi.
Fate accadere qualcosa di bene o di male
perché possiamo vederlo e stupirci.
Rimandi
41,23 dèi che non lo sono Is 42,17; Lett.Ger 14.22.28 ecc.
AT greco 41,24ὅτι πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς καὶ πόθεν ἡ ἐργασία ὑμῶν ἐκ γῆς βδέλυγμα ἐξελέξαντο ὑμᾶς
Interconfessionale Is41,24Ma voi non siete niente,
non siete capaci di nulla,
e chi vi sceglie come dèi è un essere abbietto.
AT greco 41,25ἐγὼ δὲ ἤγειρα τὸν ἀπὸ βορρᾶ καὶ τὸν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν κληθήσονται τῷ ὀνόματί μου ἐρχέσθωσαν ἄρχοντες καὶ ὡς πηλὸς κεραμέως καὶ ὡς κεραμεὺς καταπατῶν τὸν πηλόν οὕτως καταπατηθήσεσθε
Interconfessionale IsIo ho chiamato per nome un uomo che vive in oriente:
lo guiderò ad attaccare dal nord,
egli calpesterà i governanti come la creta,
come il vasaio schiaccia l’argilla.
Rimandi
41,25 un uomo (Ciro) Is 40,13+.
Note al Testo
41,25 Io ho chiamato per nome: altri: Mi chiamerà per nome. Si allude ancora al re Ciro (come al v. 2).
AT greco 41,26τίς γὰρ ἀναγγελεῖ τὰ ἐξ ἀρχῆς ἵνα γνῶμεν καὶ τὰ ἔμπροσθεν καὶ ἐροῦμεν ὅτι ἀληθῆ ἐστιν οὐκ ἔστιν ὁ προλέγων οὐδὲ ὁ ἀκούων ὑμῶν τοὺς λόγους
Interconfessionale IsChi di voi lo ha annunziato dal principio
perché noi lo sapessimo
e potessimo dire: “È vero!”?
Nessuno lo ha annunziato,
nessuno di voi ne ha parlato
e nessuno l’ha sentito dire da voi.
Rimandi
41,26 Chi di voi lo aveva annunziato? Is 41,22+; 48,14. — dal principio Is 40,21+.
AT greco 41,27ἀρχὴν Σιων δώσω καὶ Ιερουσαλημ παρακαλέσω εἰς ὁδόν
Interconfessionale IsIo, per primo, l’ho fatto sapere a Sion,
e ho dato a Gerusalemme questo annunzio di gioia».

Rimandi
41,27 annunzio di gioia Is 40,9.
AT greco 41,28ἀπὸ γὰρ τῶν ἐθνῶν ἰδοὺ οὐδείς καὶ ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν οὐκ ἦν ὁ ἀναγγέλλων καὶ ἐὰν ἐρωτήσω αὐτούς πόθεν ἐστέ οὐ μὴ ἀποκριθῶσίν μοι
Interconfessionale IsHo guardato gli idoli:
non ce n’è stato uno capace
di dare un consiglio
o di rispondere almeno a una sola domanda.
Rimandi
41,28 non ce n’è stato uno Is 50,2; 59,16; 63,5; 66,4. — capace di dare un consiglio Is 40,13.
AT greco 41,29εἰσὶν γὰρ οἱ ποιοῦντες ὑμᾶς καὶ μάτην οἱ πλανῶντες ὑμᾶς
Interconfessionale Is41,29Tutti questi dèi sono inutili
non possono fare nulla di valido.
I loro idoli non valgono nulla.