Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 42 42,1Ιακωβ ὁ παῖς μου ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ Ισραηλ ὁ ἐκλεκτός μου προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Questo è il mio servo che io sostengo,
l’ho scelto perché lo amo.
L’ho riempito del mio spirito,
perché diffonda la mia legge tra tutti i popoli.
Rimandi
42,1-4 versetti citati in Mt 3,17 par.; 12,18-21; 17,5 par.
42,1 il mio servo Is 49,3; 50,10; 52,13; cfr. 41,8+. — scelto Is 41,9; 43,20; 45,4. — riempito del mio spirito Is 11,2+; Gdc 3,10; cfr. Is 44,3; 48,16; Mt 3,16 par.; Gv 1,32-33.
AT greco 42,2οὐ κεκράξεται οὐδὲ ἀνήσει οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω ἡ φωνὴ αὐτοῦ
Interconfessionale Is42,2Egli non griderà né alzerà la voce,
non farà grandi discorsi nelle piazze.
AT greco 42,3κάλαμον τεθλασμένον οὐ συντρίψει καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν
Interconfessionale IsSe una canna è incrinata, non la spezzerà,
se una fiamma è debole, non la spegnerà.
Egli farà conoscere la legge vera.
Rimandi
42,3 canna (incrinata) 1 Re 14,15; 2 Re 18,21; Ez 29,6. — fiamma smorta Is 43,17. — aiuto a chi non ne può più Is 61,3.
AT greco 42,4ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται ἕως ἂν θῇ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
Interconfessionale IsNon perderà né la speranza né il coraggio,
finché non avrà stabilito la mia legge sulla terra.
Le popolazioni lontane staranno in attesa del suo insegnamento».
Rimandi
42,4 Le popolazioni lontane Is 40,15+.
Note al Testo
42,4 popolazioni lontane: vedi nota a 40,15.
AT greco 42,5οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ πήξας αὐτόν ὁ στερεώσας τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ διδοὺς πνοὴν τῷ λαῷ τῷ ἐπ’ αὐτῆς καὶ πνεῦμα τοῖς πατοῦσιν αὐτήν
Interconfessionale Is42,5Dio, il Signore,
ha creato i cieli immensi,
la terra con tutte le sue piante,
ha dato la vita a chi l’abita,
e il respiro a quelli che si muovono in essa,
e dice al suo servo:
AT greco 42,6ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω τῆς χειρός σου καὶ ἐνισχύσω σε καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους εἰς φῶς ἐθνῶν
Interconfessionale Is«Io, il Signore, ti ho chiamato
e ti ho dato il potere
di portare giustizia sulla terra.
Io ti ho formato
e per mezzo tuo farò un’alleanza con tutti i popoli
e porterò la luce alle nazioni.
Rimandi
42,6 è Dio che ha scelto Ciro Is 44,24-28; 45,12-13; 48,13-14. — Per mezzo tuo farò un’alleanza Is 49,8. — con tutti i popoli Mt 26,28. — luce alle nazioni Is 49,6; 51,4; Lc 2,32; cfr. Gv 8,12.
Note al Testo
42,6 e per mezzo tuo… nazioni: altri: e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni.
AT greco 42,7ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν σκότει
Interconfessionale IsAprirai gli occhi ai ciechi,
metterai in libertà i prigionieri,
e tutti quelli che si trovano in un’oscura prigione.

Rimandi
42,7 Aprire gli occhi ai ciechi Gv 9; At 26,18. — mettere in libertà i prigionieri Sal 107,10-14. — quelli che si trovano in un’oscura prigione Lc 1,79.
AT greco 42,8ἐγὼ κύριος ὁ θεός τοῦτό μού ἐστιν τὸ ὄνομα τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς
Interconfessionale IsIo sono il Signore,
questo è il mio nome.
Non cederò ad altri la mia gloria,
né agli idoli l’onore che mi è dovuto.
Rimandi
42,8 Non cederò ad altri la mia gloria Is 48,11.
AT greco 42,9τὰ ἀπ’ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασιν καὶ καινὰ ἃ ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι ἐδηλώθη ὑμῖν
Interconfessionale IsQuel che avevo predetto è già accaduto;
ora annunzio cose nuove.
Prima che accadano
ve le faccio conoscere».
Rimandi
42,9 Quel che avevo predetto Is 43,9; 46,9; 48,3. — annunziare Is 41,22; 48,6. — cose nuove 43,19; 48,6.
AT greco 42,10ὑμνήσατε τῷ κυρίῳ ὕμνον καινόν ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ δοξάζετε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν καὶ πλέοντες αὐτήν αἱ νῆσοι καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτάς
Interconfessionale IsCantate al Signore un canto nuovo,
lodatelo fino all’estremità della terra,
lodatelo voi che navigate sui mari,
e voi creature tutte che li riempite,
lodatelo anche voi, popolazioni lontane.
Rimandi
42,10 canto nuovo Sal 33,3+; Gdt 16,13. — fino all’estremità della terra Is 40,15+.
Note al Testo
42,10 popolazioni lontane: vedi nota a 40,15.
AT greco 42,11εὐφράνθητι ἔρημος καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς ἐπαύλεις καὶ οἱ κατοικοῦντες Κηδαρ εὐφρανθήσονται οἱ κατοικοῦντες Πέτραν ἀπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων βοήσουσιν
Interconfessionale IsEsulti il deserto con le sue città,
il popolo di Kedar lodi il Signore.
Gli abitanti della città di Sela
gridino di gioia dalle cime dei monti.
Rimandi
42,11 Kedar Is 21,16+.
Note al Testo
42,11 Kedar: vedi 21,16 e nota. — Sela: località fortificata del deserto edomita (vedi 16,1 e 2 Re 14,7).
AT greco 42,12δώσουσιν τῷ θεῷ δόξαν τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐν ταῖς νήσοις ἀναγγελοῦσιν
Interconfessionale Is42,12Anche gli abitanti delle terre più lontane
rendano lode e gloria al Signore.
AT greco 42,13κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἐξελεύσεται καὶ συντρίψει πόλεμον ἐπεγερεῖ ζῆλον καὶ βοήσεται ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ μετὰ ἰσχύος
Interconfessionale IsIl Signore avanza come un eroe,
come un guerriero è pronto alla battaglia.
Lancia grida di guerra,
e affronta con coraggio i suoi nemici.
Rimandi
42,13 Il Signore, come un eroe Is Ger 20,11; 32,18; Sal 24,8; Ne 9,32; cfr. Is 9,5. — avanza… Gdc 5,4; Sal 68,8.
AT greco 42,14ἐσιώπησα μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι καὶ ἀνέξομαι ἐκαρτέρησα ὡς ἡ τίκτουσα ἐκστήσω καὶ ξηρανῶ ἅμα
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Per molto tempo ho taciuto,
e non sono intervenuto,
ma griderò con tutto il mio fiato,
mi lamenterò come una donna che partorisce.
Rimandi
42,14 inattivo Is 57,11; 62,1.6; 64,11; 65,6.
AT greco 42,15καὶ θήσω ποταμοὺς εἰς νήσους καὶ ἕλη ξηρανῶ
Interconfessionale IsRenderò aride le colline e le montagne
e farò seccare tutto il verde.
Ridurrò i fiumi in acque stagnanti
e prosciugherò le paludi.
Rimandi
42,15 prosciugamento dei fiumi Sal 107,33.
AT greco 42,16καὶ ἄξω τυφλοὺς ἐν ὁδῷ ᾗ οὐκ ἔγνωσαν καὶ τρίβους οὓς οὐκ ᾔδεισαν πατῆσαι ποιήσω αὐτούς ποιήσω αὐτοῖς τὸ σκότος εἰς φῶς καὶ τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν ταῦτα τὰ ῥήματα ποιήσω καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς
Interconfessionale IsCondurrò il mio popolo cieco
per sentieri sconosciuti.
Davanti a lui trasformerò le tenebre in luce
e i luoghi accidentati in pianura:
è questa la mia promessa
e la manterrò fedelmente.
Rimandi
42,16 il Signore indica il cammino Es 13,21.
AT greco 42,17αὐτοὶ δὲ ἀπεστράφησαν εἰς τὰ ὀπίσω αἰσχύνθητε αἰσχύνην οἱ πεποιθότες ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς οἱ λέγοντες τοῖς χωνευτοῖς ὑμεῖς ἐστε θεοὶ ἡμῶν
Interconfessionale Is42,17Coloro che si fidano degli idoli
e dicono alle statue:
“Siete voi i nostri dèi!”,
torneranno indietro, pieni di vergogna».
AT greco 42,18οἱ κωφοί ἀκούσατε καὶ οἱ τυφλοί ἀναβλέψατε ἰδεῖν
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Voi, sordi, ascoltate;
ciechi, guardate e vedete.
Rimandi
42,18 sordi e ciechi Is 43,8.
AT greco 42,19καὶ τίς τυφλὸς ἀλλ’ ἢ οἱ παῖδές μου καὶ κωφοὶ ἀλλ’ ἢ οἱ κυριεύοντες αὐτῶν καὶ ἐτυφλώθησαν οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ
Interconfessionale IsChi è cieco, se non il mio servo?
Chi è sordo come il mio messaggero?
Nessuno è più cieco del mio prescelto,
più sordo del servo del Signore.
Note al Testo
42,19 Nessuno… del Signore: altri: Chi è cieco come colui che è mio amico, cieco come il servo del Signore?
AT greco 42,20εἴδετε πλεονάκις καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε ἠνοιγμένα τὰ ὦτα καὶ οὐκ ἠκούσατε
Interconfessionale IsTu hai visto molte cose,
ma senza capire:
hai aperto le orecchie,
ma senza ascoltare.
Rimandi
42,20 occhi incapaci di vedere Is 44,18; Mc 4,12. — orecchie che non ascoltano Is 6,9.
AT greco 42,21κύριος ὁ θεὸς ἐβούλετο ἵνα δικαιωθῇ καὶ μεγαλύνῃ αἴνεσιν καὶ εἶδον
Interconfessionale IsIl Signore è fedele e misericordioso,
perciò ti ha dato una legge
grande e magnifica.
Rimandi
42,21 la legge del Signore Dt 4,5-8.
AT greco 42,22καὶ ἐγένετο ὁ λαὸς πεπρονομευμένος καὶ διηρπασμένος ἡ γὰρ παγὶς ἐν τοῖς ταμιείοις πανταχοῦ καὶ ἐν οἴκοις ἅμα ὅπου ἔκρυψαν αὐτούς ἐγένοντο εἰς προνομήν καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος ἅρπαγμα καὶ οὐκ ἦν ὁ λέγων ἀπόδος
Interconfessionale Is42,22Ma poi questo popolo è stato spogliato,
sequestrato e rinchiuso in prigione.
Lo hanno saccheggiato
e nessuno lo ha liberato.
Nessuno era pronto a riscattarlo».
AT greco 42,23τίς ἐν ὑμῖν ὃς ἐνωτιεῖται ταῦτα εἰσακούσεται εἰς τὰ ἐπερχόμενα
Interconfessionale Is42,23Chi di voi ascolterà questo?
Chi di voi, d’ora in poi,
vi farà attenzione?
AT greco 42,24τίς ἔδωκεν εἰς διαρπαγὴν Ιακωβ καὶ Ισραηλ τοῖς προνομεύουσιν αὐτόν οὐχὶ ὁ θεός ᾧ ἡμάρτοσαν αὐτῷ καὶ οὐκ ἐβούλοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πορεύεσθαι οὐδὲ ἀκούειν τοῦ νόμου αὐτοῦ
Interconfessionale Is42,24Chi ha abbandonato Israele al saccheggio,
i discendenti di Giacobbe ai predoni?
È stato il Signore stesso
contro il quale abbiamo peccato.
Non abbiamo voluto camminare
per le vie che egli c’indicava,
né ascoltare i suoi insegnamenti.
AT greco 42,25καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς πόλεμος καὶ οἱ συμφλέγοντες αὐτοὺς κύκλῳ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕκαστος αὐτῶν οὐδὲ ἔθεντο ἐπὶ ψυχήν
Interconfessionale Is42,25Così ci ha fatto sentire
la forza della sua ira
e soffrire la violenza della guerra.
La sua ira
ci ha circondato di fiamme e bruciato,
senza che ce ne accorgessimo,
ma non abbiamo prestato attenzione.