Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 43 43,1καὶ νῦν οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας σε Ιακωβ ὁ πλάσας σε Ισραηλ μὴ φοβοῦ ὅτι ἐλυτρωσάμην σε ἐκάλεσά σε τὸ ὄνομά σου ἐμὸς εἶ σύ
Interconfessionale IsDiscendenti di Giacobbe,
popolo d’Israele,
il Signore ti ha creato con saggezza
e ora ti assicura:
«Non temere, io ti ho chiamato per nome
e ti ho liberato: tu sei mio!
Rimandi
43,1 Israele creato con saggezza da Dio 43,7.15.21; Is 44,2.21.24; 45,11; 51,13; 54,5; Dt 32,15. — Non temere Is 41,13+. — ti ho chiamato Is 42,6. — io ti ho liberato Is 41,14+.
AT greco 43,2καὶ ἐὰν διαβαίνῃς δι’ ὕδατος μετὰ σοῦ εἰμι καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσίν σε καὶ ἐὰν διέλθῃς διὰ πυρός οὐ μὴ κατακαυθῇς φλὸξ οὐ κατακαύσει σε
Interconfessionale IsSe tu attraverserai fiumi profondi,
io sarò con te:
le acque non ti sommergeranno.
Se passerai attraverso il fuoco,
tu non brucerai:
le fiamme non ti consumeranno.
Rimandi
43,2 attraverso i fiumi e il fuoco Sal 66,12; cfr. Es 14,21-22; Is 48,10; 1 Cor 3,15.
AT greco 43,3ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός σου ὁ ἅγιος Ισραηλ ὁ σῴζων σε ἐποίησά σου ἄλλαγμα Αἴγυπτον καὶ Αἰθιοπίαν καὶ Σοήνην ὑπὲρ σοῦ
Interconfessionale IsIo sono il Signore, il tuo Dio,
il Santo d’Israele che ti salva.
Darò l’Egitto in cambio della tua libertà,
l’Etiopia e Seba al posto tuo.
Rimandi
43,3 il Santo d’Israele Is 1,14+. — Dio salvatore Is 12,2; 17,10; 43,11; 45,15.21; 49,26; 60,16; 62,11; 63,8; Es 15,2; Ger 3,23; 14,8; Zc 9,16; Sal 25,5; 51,16; 65,6; 79,9; 85,5; 106,21; 118,14; 1 Tm 1,1+.
Note al Testo
43,3 Seba: regione situata probabilmente a nord o a nord-est dell’attuale Sudan (vedi 45,14).
AT greco 43,4ἀφ’ οὗ ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον μου ἐδοξάσθης κἀγώ σε ἠγάπησα καὶ δώσω ἀνθρώπους πολλοὺς ὑπὲρ σοῦ καὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς σου
Interconfessionale Is43,4Per me sei molto prezioso,
io ti stimo e ti amo,
darò uomini e popoli
in cambio della tua vita.
AT greco 43,5μὴ φοβοῦ ὅτι μετὰ σοῦ εἰμι ἀπὸ ἀνατολῶν ἄξω τὸ σπέρμα σου καὶ ἀπὸ δυσμῶν συνάξω σε
Interconfessionale IsNon temere, io sono con te!
Dall’oriente e dall’occidente
farò tornare il tuo popolo
e lo radunerò.
Rimandi
43,5 con te Is 41,10+; Ger 46,28. — ritorno degli esiliati Is 49,12; Sal 107,3; cfr. Gv 11,52.
AT greco 43,6ἐρῶ τῷ βορρᾷ ἄγε καὶ τῷ λιβί μὴ κώλυε ἄγε τοὺς υἱούς μου ἀπὸ γῆς πόρρωθεν καὶ τὰς θυγατέρας μου ἀπ’ ἄκρων τῆς γῆς
Interconfessionale Is43,6Dirò al settentrione: “Lasciali andare!”
e al mezzogiorno: “Non trattenerli!”.
Fate tornare i miei figli e le mie figlie
dalle estremità della terra.
AT greco 43,7πάντας ὅσοι ἐπικέκληνται τῷ ὀνόματί μου ἐν γὰρ τῇ δόξῃ μου κατεσκεύασα αὐτὸν καὶ ἔπλασα καὶ ἐποίησα αὐτόν
Interconfessionale IsEssi portano il mio nome,
io li ho fatti, li ho creati e li ho formati
per manifestare la mia gloria».
Rimandi
43,7 portano il mio nome Gv 17,6.
AT greco 43,8καὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλόν καὶ ὀφθαλμοί εἰσιν ὡσαύτως τυφλοί καὶ κωφοὶ τὰ ὦτα ἔχοντες
Interconfessionale Is«Conduci qui
un popolo che ha occhi,
ma non vede,
ha orecchi ma non sente.
Rimandi
43,8 cieco e sordo Is 42,18; cfr. 6,9-10.
AT greco 43,9πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ
Interconfessionale IsSi radunino tutte le nazioni,
i popoli si ritrovino assieme.
Chi, tra di loro, aveva predetto queste cose?
e aveva annunziato quel che è accaduto?
Portino i loro testimoni
per dimostrare di aver ragione!
Vorremmo sentirli dire: È vero!
Rimandi
43,9 processo Is 41,1+.
AT greco 43,10γένεσθέ μοι μάρτυρες κἀγὼ μάρτυς λέγει κύριος ὁ θεός καὶ ὁ παῖς ὃν ἐξελεξάμην ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος θεὸς καὶ μετ’ ἐμὲ οὐκ ἔσται
Interconfessionale IsI miei testimoni siete voi,
o Israeliti — dice il Signore —
voi siete i miei servi,
che io ho scelti,
perché crediate in me
e sappiate che io sono il solo Dio.
Prima di me non ce n’è stato un altro,
dopo di me non ce ne sarà.
Rimandi
43,10 miei servi Is 44,1.22. — perché sappiate… cfr. Is 49,23+. — che io sono il solo Dio Gv 8,28. — Prima di me… dopo di me Is 41,4.
AT greco 43,11ἐγὼ ὁ θεός καὶ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ σῴζων
Interconfessionale IsIo sono il solo Signore,
l’unico che può salvare.
Rimandi
43,11 Io sono… v. 25; Is 48,15; 51,12; 54,16; Dt 32,39; Os 12,10. — l’unico che può salvare At 4,12; cfr. Is 44,6+.
AT greco 43,12ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες κἀγὼ μάρτυς λέγει κύριος ὁ θεός
Interconfessionale IsIo l’ho annunziato, vi ho salvati,
l’ho fatto sapere,
non sono straniero in mezzo a voi.
Voi siete i miei testimoni
— dice il Signore —
e io sono Dio:
Rimandi
43,12 la salvezza annunziata Is 41,26+. — miei testimoni Is 44,8; At 1,8. — non sono straniero Dt 32,16; Ger 2,25; Sal 44,21. — io sono Dio Is 41,4+.
Note al Testo
43,12 non sono straniero in mezzo a voi: altri: non c’era tra voi alcun dio straniero.
AT greco 43,13ἔτι ἀπ’ ἀρχῆς καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος ποιήσω καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό
Interconfessionale Isoggi come sempre.
Nessuno sfugge alla mia mano:
nessuno può cambiare quello che io faccio».
Rimandi
43,13 Nessuno sfugge alla mia mano Dt 32,39; Gb 10,7; Sap 16,15. — nessuno può cambiare Gb 11,10; 23,13.
AT greco 43,14οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ λυτρούμενος ὑμᾶς ὁ ἅγιος Ισραηλ ἕνεκεν ὑμῶν ἀποστελῶ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐπεγερῶ πάντας φεύγοντας καὶ Χαλδαῖοι ἐν πλοίοις δεθήσονται
Interconfessionale IsCosì dice il Signore,
il Santo d’Israele, che vi salva:
«Per amor vostro
mando un esercito contro Babilonia
e farò uscire come fuggiaschi
tutti quelli che vi abitano.
Sulle loro imbarcazioni
risuoneranno grida di lutto.
Rimandi
43,14 colui che si salva Is 41,14+. — il Santo d’Israele Is 1,4+.
Note al Testo
43,14 e farò uscire… lutto: altri: e farò cadere tutte le loro spranghe, e, quanto ai Caldei, muterò i loro clamori in lutto; il testo ebraico è oscuro.
AT greco 43,15ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὁ ἅγιος ὑμῶν ὁ καταδείξας Ισραηλ βασιλέα ὑμῶν
Interconfessionale IsIo sono il Signore, vostro Dio, il Santo.
Io ho creato Israele e sono il vostro re.
Rimandi
43,15 Io ho creato Israele 43,1+. — sono il suo re Is 41,21+.
AT greco 43,16οὕτως λέγει κύριος ὁ διδοὺς ὁδὸν ἐν θαλάσσῃ καὶ ἐν ὕδατι ἰσχυρῷ τρίβον
Interconfessionale IsIo ho aperto una via nel mare,
una strada tra le acque profonde;
Rimandi
43,16 una via nel mare Is 51,10; Es 14,21-22.
AT greco 43,17ὁ ἐξαγαγὼν ἅρματα καὶ ἵππον καὶ ὄχλον ἰσχυρόν ἀλλὰ ἐκοιμήθησαν καὶ οὐκ ἀναστήσονται ἐσβέσθησαν ὡς λίνον ἐσβεσμένον
Interconfessionale Isho fatto partire carri e cavalli,
esercito e soldati.
Essi sono a terra, non possono rialzarsi;
si sono spenti come un lumino
e si sono consumati.
Rimandi
43,17 non possono rialzarsi Es 14,23-30; 15,3-5.9-10. — come un lumino Is 42,3.
AT greco 43,18μὴ μνημονεύετε τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἀρχαῖα μὴ συλλογίζεσθε
Interconfessionale IsOra io vi dico:
Non pensate più ai fatti trascorsi,
non badate più al passato.
Rimandi
43,18 al passato Is 46,9.
AT greco 43,19ἰδοὺ ποιῶ καινὰ ἃ νῦν ἀνατελεῖ καὶ γνώσεσθε αὐτά καὶ ποιήσω ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν καὶ ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποταμούς
Interconfessionale IsFra poco farò qualcosa di nuovo,
anzi ho già cominciato, non ve ne accorgete?
Costruisco una strada nel deserto,
faccio scorrere fiumi nella steppa.
Rimandi
43,19 qualcosa di nuovo 2 Cor 5,17; Ap 21,5; cfr. Is 42,9+. — una strada Is 40,3; 42,16; 49,11.
AT greco 43,20εὐλογήσει με τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ σειρῆνες καὶ θυγατέρες στρουθῶν ὅτι ἔδωκα ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ ποταμοὺς ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐκλεκτόν
Interconfessionale IsPersino le bestie selvagge,
sciacalli e struzzi mi loderanno,
perché avrò fatto scorrere acqua nel deserto,
e fiumi nella steppa
per dissetare il mio popolo che ho scelto.
Rimandi
43,20 la trasformazione del deserto Is 41,17-20+; 42,16; Es 17,1-7.
AT greco 43,21λαόν μου ὃν περιεποιησάμην τὰς ἀρετάς μου διηγεῖσθαι
Interconfessionale IsE questo popolo che ho plasmato per me
celebrerà le mie lodi».
Rimandi
43,21 un popolo che celebrerà le mie lodi 1 Pt 2,9.
AT greco 43,22οὐ νῦν ἐκάλεσά σε Ιακωβ οὐδὲ κοπιᾶσαί σε ἐποίησα Ισραηλ
Interconfessionale Is«Ma tu, Israele, popolo discendente da Giacobbe,
ti sei stancato di me
e non mi hai più invocato.
Rimandi
43,22 il Signore in conflitto con il suo popolo Is 42,18-25; 50,1-3.
AT greco 43,23οὐκ ἐμοὶ πρόβατα τῆς ὁλοκαρπώσεώς σου οὐδὲ ἐν ταῖς θυσίαις σου ἐδόξασάς με οὐδὲ ἔγκοπον ἐποίησά σε ἐν λιβάνῳ
Interconfessionale IsNon hai portato agnelli al mio altare
non mi hai onorato con i tuoi sacrifici.
E io non ti ho imposto di presentarmi offerte,
non ti ho stancato con richieste di incenso.
Rimandi
43,23 un culto utilitaristico? Ml 3,14.
AT greco 43,24οὐδὲ ἐκτήσω μοι ἀργυρίου θυμίαμα οὐδὲ τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν σου ἐπεθύμησα ἀλλὰ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σου προέστην σου
Interconfessionale Is43,24Non hai comprato per me la cannella,
non mi hai saziato
con il grasso dei tuoi sacrifici,
piuttosto mi hai oppresso con i tuoi peccati
e mi hai nauseato con i tuoi misfatti.
AT greco 43,25ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι ὁ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι
Interconfessionale IsIo invece cancellerò le tue colpe,
perché così voglio,
e non mi ricorderò più dei tuoi peccati.
Rimandi
43,25 Io (il Signore) Is 41,4+. — cancellerò le tue colpe Is 44,22; cfr. 48,9-11.
AT greco 43,26σὺ δὲ μνήσθητι καὶ κριθῶμεν λέγε σὺ τὰς ἀνομίας σου πρῶτος ἵνα δικαιωθῇς
Interconfessionale IsAndiamo in giudizio. Accusami pure!
Porta le tue ragioni per giustificarti!
Rimandi
43,26 il Signore in giudizio Is 3,13+.
AT greco 43,27οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἠνόμησαν εἰς ἐμέ
Interconfessionale IsGià il tuo lontano antenato ha peccato
e i tuoi rappresentanti mi hanno tradito.
Note al Testo
43,27 il tuo lontano antenato: allusione a Giacobbe (vedi Genesi 25,26; 27,36; Osea 12,4).
AT greco 43,28καὶ ἐμίαναν οἱ ἄρχοντες τὰ ἅγιά μου καὶ ἔδωκα ἀπολέσαι Ιακωβ καὶ Ισραηλ εἰς ὀνειδισμόν
Interconfessionale IsPerciò ho condannato
iresponsabili del mio santuario;
ho abbandonato Israele, mio popolo, allo sterminio;
i discendenti di Giacobbe agli oltraggi».
Rimandi
43,28 interdetto e sarcasmo Ger 25,9.
Note al Testo
43,28 rappresentanti, responsabili: sono i profeti e i sacerdoti che si sono dimostrati indegni. — sterminio: vedi nota a Deuteronomio 2,34.