Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 45 45,1οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς τῷ χριστῷ μου Κύρῳ οὗ ἐκράτησα τῆς δεξιᾶς ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔθνη καὶ ἰσχὺν βασιλέων διαρρήξω ἀνοίξω ἔμπροσθεν αὐτοῦ θύρας καὶ πόλεις οὐ συγκλεισθήσονται
Interconfessionale IsIl Signore dice al re Ciro,
che egli ha scelto:
«Ti do tutto il mio appoggio
per sottomettere le nazioni,
per detronizzare i re e spalancare davanti a te
le porte sbarrate delle città.
Rimandi
45,1 Ciro Is 40,13+.
Note al Testo
45,1 che egli ha scelto: è il senso dell’espressione ebraica: suo messia oppure suo consacrato (letteralmente: suo unto).
AT greco 45,2ἐγὼ ἔμπροσθέν σου πορεύσομαι καὶ ὄρη ὁμαλιῶ θύρας χαλκᾶς συντρίψω καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συγκλάσω
Interconfessionale IsTi precederò, per prepararti il terreno
ed eliminare davanti a te ogni ostacolo,
per abbattere le porte di bronzo
e rompere le spranghe di ferro.
Rimandi
45,2 Ti precederò Is 52,12; cfr. 49,10; Es 13,21. — per prepararti il terreno Is 40,3-4.
AT greco 45,3καὶ δώσω σοι θησαυροὺς σκοτεινούς ἀποκρύφους ἀοράτους ἀνοίξω σοι ἵνα γνῷς ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὁ καλῶν τὸ ὄνομά σου θεὸς Ισραηλ
Interconfessionale Is45,3Ti farò scoprire tesori segreti,
ricchezze ben nascoste.
Così tu riconoscerai che io,
il Signore, il Dio d’Israele,
ti ho affidato un incarico.
AT greco 45,4ἕνεκεν Ιακωβ τοῦ παιδός μου καὶ Ισραηλ τοῦ ἐκλεκτοῦ μου ἐγὼ καλέσω σε τῷ ὀνόματί σου καὶ προσδέξομαί σε σὺ δὲ οὐκ ἔγνως με
Interconfessionale IsPer amore d’Israele, mio servo,
di Giacobbe, popolo da me scelto,
ti ho affidato un incarico.
Ti ho concesso questo onore
anche se tu non mi conoscevi.
Rimandi
45,4 Israele da me scelto… come servo Is 41,8+; cfr. 42,1.
AT greco 45,5ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ θεός καὶ οὐκ ᾔδεις με
Interconfessionale Is45,5Il Signore sono io e nessun altro.
All’infuori di me non c’è altro Dio.
Farò di te un re potente
anche se tu non mi conosci.
AT greco 45,6ἵνα γνῶσιν οἱ ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ οἱ ἀπὸ δυσμῶν ὅτι οὐκ ἔστιν πλὴν ἐμοῦ ἐγὼ κύριος ὁ θεός καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι
Interconfessionale IsCosì, dall’oriente all’occidente,
tutti sapranno
che all’infuori di me non c’è nessuno.
Il Signore sono io e nessun altro.
Rimandi
45,6 Così… tutti sapranno cfr. Is 49,23+. — all’infuori di me… Is 44,6+.
AT greco 45,7ἐγὼ ὁ κατασκευάσας φῶς καὶ ποιήσας σκότος ὁ ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων κακά ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα
Interconfessionale IsIo faccio la luce
e creo l’oscurità;
procuro il benessere
e provoco la disgrazia.
Io, il Signore, compio tutto questo.

Rimandi
45,7 il benessere… la disgrazia Si 11,14; cfr. Is 41,23.
AT greco 45,8εὐφρανθήτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν καὶ αἱ νεφέλαι ῥανάτωσαν δικαιοσύνην ἀνατειλάτω ἡ γῆ ἔλεος καὶ δικαιοσύνην ἀνατειλάτω ἅμα ἐγώ εἰμι κύριος ὁ κτίσας σε
Interconfessionale IsIl cielo dall’alto mandi la rugiada
e le nubi come pioggia, la vittoria!
La terra si apra e l’accolga,
per far germogliare la giustizia
e fiorire la salvezza!
Io, il Signore, ho creato tutto questo».
Rimandi
45,8 giustizia e salvezza Is 46,13; 51,5.6.8; 56,1; 59,17; 62,1. — per far germogliare la giustizia Is 61,11; Sal 85,12.
AT greco 45,9ποῖον βέλτιον κατεσκεύασα ὡς πηλὸν κεραμέως μὴ ὁ ἀροτριῶν ἀροτριάσει τὴν γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν μὴ ἐρεῖ ὁ πηλὸς τῷ κεραμεῖ τί ποιεῖς ὅτι οὐκ ἐργάζῃ οὐδὲ ἔχεις χεῖρας
Interconfessionale IsGuai all’uomo,
semplice vaso di argilla tra i tanti,
che osa rimproverare chi lo ha plasmato!
Può forse l’argilla chiedere
a chi lavora: «Che cosa fai?»,
o dire al vasaio: «Il tuo lavoro è incompleto!»?
Rimandi
45,9 Può l’argilla chiedere?… Is 29,16; Ger 18,6; Rm 9,20-21; cfr. Is 64,7.
AT greco 45,10ὁ λέγων τῷ πατρί τί γεννήσεις καὶ τῇ μητρί τί ὠδινήσεις
Interconfessionale Is45,10Guai a chi osa dire a suo padre:
«Perché mi hai generato?»,
o a sua madre:
«Perché mi hai messo al mondo?».
AT greco 45,11ὅτι οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ἅγιος Ισραηλ ὁ ποιήσας τὰ ἐπερχόμενα ἐρωτήσατέ με περὶ τῶν υἱῶν μου καὶ περὶ τῶν θυγατέρων μου καὶ περὶ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν μου ἐντείλασθέ μοι
Interconfessionale IsIl Signore, il Santo d’Israele,
ha plasmato il suo popolo
e ora chiede:
«Volete che io vi renda conto
di come mi comporto con i miei figli?
Volete impormi che cosa devo o non devo fare?
Rimandi
45,11 il Santo d’Israele Is 1,4+. — che lo ha plasmato Is 43,1+.
AT greco 45,12ἐγὼ ἐποίησα γῆν καὶ ἄνθρωπον ἐπ’ αὐτῆς ἐγὼ τῇ χειρί μου ἐστερέωσα τὸν οὐρανόν ἐγὼ πᾶσι τοῖς ἄστροις ἐνετειλάμην
Interconfessionale IsIo ho fatto la terra
e creato gli uomini che la abitano.
Con le mie mani ho disteso il cielo come una tenda
e do ordini all’esercito delle stelle.
Rimandi
45,12 il Dio creatore (ha scelto Ciro) Is 42,5+.
AT greco 45,13ἐγὼ ἤγειρα αὐτὸν μετὰ δικαιοσύνης βασιλέα καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ εὐθεῖαι οὗτος οἰκοδομήσει τὴν πόλιν μου καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου ἐπιστρέψει οὐ μετὰ λύτρων οὐδὲ μετὰ δώρων εἶπεν κύριος σαβαωθ
Interconfessionale IsIo sono fedele,
perciò ho chiamato il re Ciro
e gli ho spianato la via.
Egli ricostruirà la mia città, Gerusalemme,
e farà tornare a casa
gli esiliati che mi appartengono,
senza ricevere un soldo, senza un regalo.
Così dice il Signore dell’universo!».
Rimandi
45,13 spianato la via cfr. Is 40,3-4; 45,2. — senza ricevere un soldo Is 52,3; 55,1. — il Signore dell’universo Is 44,6+.
AT greco 45,14οὕτως λέγει κύριος σαβαωθ ἐκοπίασεν Αἴγυπτος καὶ ἐμπορία Αἰθιόπων καὶ οἱ Σεβωιν ἄνδρες ὑψηλοὶ ἐπὶ σὲ διαβήσονται καὶ σοὶ ἔσονται δοῦλοι καὶ ὀπίσω σου ἀκολουθήσουσιν δεδεμένοι χειροπέδαις καὶ προσκυνήσουσίν σοι καὶ ἐν σοὶ προσεύξονται ὅτι ἐν σοὶ ὁ θεός ἐστιν καὶ ἐροῦσιν οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ
Interconfessionale IsIl Signore assicura a Israele:
il frutto del lavoro degli Egiziani,
il guadagno degli Etiopi
e degli abitanti di Seba, così alti di statura,
diventerà tuo, sarà tua proprietà!
Questi uomini ti verranno dietro, incatenati,
ti si prostreranno dinanzi
e riconosceranno:
«Non c’è altro Dio che il tuo,
non esistono altre divinità».

Rimandi
45,14 Non c’è altro Dio che il tuo 2 Re 5,15. — non esistono altre divinità Is 44,6+.
Note al Testo
45,14 Seba: vedi nota a 43,3.
AT greco 45,15σὺ γὰρ εἶ θεός καὶ οὐκ ᾔδειμεν ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ σωτήρ
Interconfessionale IsDio d’Israele, tu che salvi,
tu sei veramente un Dio che resti nascosto!
Rimandi
45,15 tu che salvi Is 43,3+.
AT greco 45,16αἰσχυνθήσονται καὶ ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ καὶ πορεύσονται ἐν αἰσχύνῃ ἐγκαινίζεσθε πρός με νῆσοι
Interconfessionale Is45,16Quelli che fabbricano idoli
saranno coperti di vergogna e di disonore.
Se ne andranno via confusi.
AT greco 45,17Ισραηλ σῴζεται ὑπὸ κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον οὐκ αἰσχυνθήσονται οὐδὲ μὴ ἐντραπῶσιν ἕως τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale Is45,17Il popolo d’Israele, invece,
ha ricevuto dal Signore
una salvezza perenne.
Non ci sarà mai per lui
né vergogna né disonore.

AT greco 45,18οὕτως λέγει κύριος ὁ ποιήσας τὸν οὐρανόν οὗτος ὁ θεὸς ὁ καταδείξας τὴν γῆν καὶ ποιήσας αὐτήν αὐτὸς διώρισεν αὐτήν οὐκ εἰς κενὸν ἐποίησεν αὐτὴν ἀλλὰ κατοικεῖσθαι ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι
Interconfessionale IsIl Signore ha creato il cielo,
è Dio che ha fatto la terra,
che l’ha plasmata e resa stabile.
Non l’ha creata per rimanere vuota,
ma per essere popolata.
Ora egli afferma:
«Il Signore sono io,
non c’è altro Dio.
Rimandi
45,18 creatore del cielo e della terra Is 44,24+. — non c’è altro Dio Is 44,6+.
AT greco 45,19οὐκ ἐν κρυφῇ λελάληκα οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς σκοτεινῷ οὐκ εἶπα τῷ σπέρματι Ιακωβ μάταιον ζητήσατε ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι κύριος λαλῶν δικαιοσύνην καὶ ἀναγγέλλων ἀλήθειαν
Interconfessionale IsNon ho parlato in segreto
o in qualche angolo oscuro.
Non ho chiesto ai discendenti di Giacobbe
di cercarmi dove non c’è nulla.
Io, il Signore, lo affermo con franchezza:
quello che io annunzio
è chiaro ed è sicuro».
Rimandi
45,19 in segreto Is 48,16; Gv 18,20; At 26,26; cfr. Is 45,15. — io annunzio… Is 41,22+.
AT greco 45,20συνάχθητε καὶ ἥκετε βουλεύσασθε ἅμα οἱ σῳζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν οὐκ ἔγνωσαν οἱ αἴροντες τὸ ξύλον γλύμμα αὐτῶν καὶ προσευχόμενοι ὡς πρὸς θεούς οἳ οὐ σῴζουσιν
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Venite e radunatevi insieme,
superstiti delle nazioni,
avvicinatevi!

Coloro che portano idoli di legno
sono insensati:
essi pregano un dio
che non li può salvare.
Rimandi
45,20 preghiera a un falso dio Is 44,17. — un dio che non ti può salvare Is 46,7; 47,15.
AT greco 45,21εἰ ἀναγγελοῦσιν ἐγγισάτωσαν ἵνα γνῶσιν ἅμα τίς ἀκουστὰ ἐποίησεν ταῦτα ἀπ’ ἀρχῆς τότε ἀνηγγέλη ὑμῖν ἐγὼ ὁ θεός καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐμοῦ δίκαιος καὶ σωτὴρ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ
Interconfessionale IsConsigliatevi pure insieme
per vedere quali prove portare
a vostro favore.
Chi è che ha fatto sapere in anticipo
quel che accade oggi?
Chi l’aveva già annunziato da tempo?
Non sono forse io, il Signore?
All’infuori di me,
non c’è altro Dio.
Un Dio fedele, che salva,
non esiste, all’infuori di me.
Rimandi
45,21 Chi è che ha fatto sapere… Is 41,22+. — in anticipo cfr. 46,10. — da tempo Is 44,8+. — non c’è altro Dio v. 6; Is 43,11; 44,6. — Dio che salva Is 43,3+.
AT greco 45,22ἐπιστράφητε πρός με καὶ σωθήσεσθε οἱ ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς ἐγώ εἰμι ὁ θεός καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
Interconfessionale IsGenti di tutta la terra,
rivolgetevi a me
e sarete salve,
perché il Signore sono io
e nessun altro.
Rimandi
45,22 salvezza per tutta la terra Is 49,6; 52,10; Sal 98,3.
AT greco 45,23κατ’ ἐμαυτοῦ ὀμνύω ἦ μὴν ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματός μου δικαιοσύνη οἱ λόγοι μου οὐκ ἀποστραφήσονται ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ ἐξομολογήσεται πᾶσα γλῶσσα τῷ θεῷ
Interconfessionale IsQuel che prometto, io lo mantengo;
quel che dico, rimane.
Lo giuro sulla mia vita e sul mio onore:
tutti si prostreranno davanti a me
e tutti riconosceranno:
Rimandi
45,23 parola irreversibile Is 55,11; 62,8. — giuramento di Dio Is 49,18; Gn 22,16; Dt 32,40. — tutti si prostreranno Rm 14,11; Fil 2,10-11.
AT greco 45,24λέγων δικαιοσύνη καὶ δόξα πρὸς αὐτὸν ἥξουσιν καὶ αἰσχυνθήσονται πάντες οἱ ἀφορίζοντες ἑαυτούς
Interconfessionale Is45,24“Solo nel Signore troviamo la vittoria e la forza”.
Tutti quelli che mi hanno fatto guerra
torneranno a me, umiliati.
AT greco 45,25ἀπὸ κυρίου δικαιωθήσονται καὶ ἐν τῷ θεῷ ἐνδοξασθήσονται πᾶν τὸ σπέρμα τῶν υἱῶν Ισραηλ
Interconfessionale Is45,25Tutti i discendenti d’Israele
otterranno giustizia
e si rallegreranno per merito mio».