Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 48 48,1ἀκούσατε ταῦτα οἶκος Ιακωβ οἱ κεκλημένοι τῷ ὀνόματι Ισραηλ καὶ οἱ ἐξ Ιουδα ἐξελθόντες οἱ ὀμνύοντες τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ μιμνῃσκόμενοι οὐ μετὰ ἀληθείας οὐδὲ μετὰ δικαιοσύνης
Interconfessionale Is«Ascoltate, discendenti di Giacobbe,
voi che vi gloriate del nome d’Israele,
e che risalite fino a Giuda:
voi giurate nel nome del Signore,
e invocate il Dio d’Israele
ma senza serietà e sincerità.
Rimandi
48,1 giurate nel nome del Signore Is 19,18; cfr. 65,16; Dt 6,13; 10,20; Ger 4,2. — invocate il Dio d’Israele Es 23,13; Gs 23,7. — senza serietà e sincerità Is 29,13; Ger 5,2; cfr. Zc 8,8.
Note al Testo
48,1 risalite fino a Giuda: altri: siete usciti dalle acque di Giuda.
AT greco 48,2καὶ ἀντεχόμενοι τῷ ὀνόματι τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ ἐπὶ τῷ θεῷ τοῦ Ισραηλ ἀντιστηριζόμενοι κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ
Interconfessionale IsVoi ci tenete a farvi chiamare:
“Abitanti della Città Santa”,
e vi appoggiate sul Dio d’Israele,
il cui nome è:
“Signore dell’universo”.
Rimandi
48,2 vi appoggiate su Dio Sal 71,6. — Signore dell’universo Is 44,6+.
AT greco 48,3τὰ πρότερα ἔτι ἀνήγγειλα καὶ ἐκ τοῦ στόματός μου ἐξῆλθεν καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο ἐξάπινα ἐποίησα καὶ ἐπῆλθεν
Interconfessionale IsAscoltate dunque quel che vi dico:
da tempo avevo annunziato quanto è accaduto;
lo avevo promesso e ve lo avevo fatto sapere.
Appena sono intervenuto tutto si è compiuto.
Rimandi
48,3 da tempo Is 44,8; 45,21. — annunziato Is 41,22. — quanto è accaduto Is 42,9+. — tutto si è compiuto cfr. 44,28; 46,10; 55,11.
AT greco 48,4γινώσκω ἐγὼ ὅτι σκληρὸς εἶ καὶ νεῦρον σιδηροῦν ὁ τράχηλός σου καὶ τὸ μέτωπόν σου χαλκοῦν
Interconfessionale IsSapevo che eravate come un popolo ostinato,
dalla testa dura come il ferro,
dalla fronte resistente come il bronzo:
Rimandi
48,4 dalla testa dura come il ferro Es 32,9; Dt 9,6.13; 2 Re 17,14; Ger 7,26.
AT greco 48,5καὶ ἀνήγγειλά σοι πάλαι πρὶν ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ ἀκουστόν σοι ἐποίησα μὴ εἴπῃς ὅτι τὰ εἴδωλά μου ἐποίησαν καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ χωνευτὰ ἐνετείλατό μοι
Interconfessionale Is48,5per questo mi sono preoccupato
di annunziarvelo per tempo.
Ve l’ho detto prima che accadesse
per non sentirvi poi dire:
“È opera del nostro idolo,
è il nostro dio di legno o di bronzo che ha deciso così!”.
AT greco 48,6ἠκούσατε πάντα καὶ ὑμεῖς οὐκ ἔγνωτε ἀλλὰ καὶ ἀκουστά σοι ἐποίησα τὰ καινὰ ἀπὸ τοῦ νῦν ἃ μέλλει γίνεσθαι καὶ οὐκ εἶπας
Interconfessionale IsAvete sentito quel che avevo predetto
e ora siete testimoni che si è realizzato.
Ebbene, da questo momento, vi annunzio cose nuove,
che tenevo nascoste, e di cui voi non avete idea.
Rimandi
48,6 cose nuove Is 42,9+. — che tenevo nascoste Is 42,6.di cui voi non avevate idea Ger 33,3.
AT greco 48,7νῦν γίνεται καὶ οὐ πάλαι καὶ οὐ προτέραις ἡμέραις ἤκουσας αὐτά μὴ εἴπῃς ὅτι ναί γινώσκω αὐτά
Interconfessionale Is48,7Non si tratta di cose antiche,
ma di quel che ora accadrà.
Prima d’ora,
mai ne avete sentito parlare.
Così non potrete dire
che lo sapevate già.
AT greco 48,8οὔτε ἔγνως οὔτε ἠπίστω οὔτε ἀπ’ ἀρχῆς ἤνοιξά σου τὰ ὦτα ἔγνων γὰρ ὅτι ἀθετῶν ἀθετήσεις καὶ ἄνομος ἔτι ἐκ κοιλίας κληθήσῃ
Interconfessionale IsNo, non lo avete mai sentito,
né voluto sapere,
non ci avete mai fatto attenzione.
Vi ho sempre conosciuti come ribelli!
Da quando siete nati,
siete chiamati sleali.
Rimandi
48,8 non l’avete mai sentito Is 41,26. — ribelli Is 43,27. — da quando siete nati Is 44,2+. — sleali Ger 5,11.
AT greco 48,9ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος δείξω σοι τὸν θυμόν μου καὶ τὰ ἔνδοξά μου ἐπάξω ἐπὶ σοί ἵνα μὴ ἐξολεθρεύσω σε
Interconfessionale IsMa siccome io sono Dio,
per amore del mio nome
trattengo la mia collera.
Per il mio onore vi risparmio
e rinunzio a eliminarvi.
Rimandi
48,9 Siccome sono Dio Is 52,5. — trattengo la mia collera Es 34,6.
AT greco 48,10ἰδοὺ πέπρακά σε οὐχ ἕνεκεν ἀργυρίου ἐξειλάμην δέ σε ἐκ καμίνου πτωχείας
Interconfessionale IsVi ho messi alla prova
non del fuoco, come si fa con l’argento,
ma vi ho provati con la sofferenza.
Rimandi
48,10 messi alla prova come si fa con l’argento Ger 6,29.
AT greco 48,11ἕνεκεν ἐμοῦ ποιήσω σοι ὅτι τὸ ἐμὸν ὄνομα βεβηλοῦται καὶ τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω
Interconfessionale IsSe ho agito così, l’ho fatto solo per me;
non posso sopportare che il mio nome venga disonorato.
Non voglio cedere ad altri la mia gloria».
Rimandi
48,11 che il mio nome venga disonorato Ez 20,9.14; 36,22-23. — cedere ad altri la mia gloria Is 42,8.
AT greco 48,12ἄκουέ μου Ιακωβ καὶ Ισραηλ ὃν ἐγὼ καλῶ ἐγώ εἰμι πρῶτος καὶ ἐγώ εἰμι εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Ascoltami ora, Israele,
popolo di Giacobbe, che io ho chiamato.
Io sono lo stesso sempre,
sono il primo e anche l’ultimo.
Rimandi
48,12 il primo e l’ultimo Is 41,4+.
AT greco 48,13καὶ ἡ χείρ μου ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν καὶ ἡ δεξιά μου ἐστερέωσεν τὸν οὐρανόν καλέσω αὐτούς καὶ στήσονται ἅμα
Interconfessionale IsCon le stesse mie mani
ho posto le fondamenta della terra
e ho disteso il cielo.
Basta che io li chiami
ed essi si presentano.
Rimandi
48,13 Dio creatore (scelse Ciro) Is 42,6+; cfr. 44,24.
AT greco 48,14καὶ συναχθήσονται πάντες καὶ ἀκούσονται τίς αὐτοῖς ἀνήγγειλεν ταῦτα ἀγαπῶν σε ἐποίησα τὸ θέλημά σου ἐπὶ Βαβυλῶνα τοῦ ἆραι σπέρμα Χαλδαίων
Interconfessionale IsRadunatevi assieme
e ascoltatemi tutti!
Nessuno di voi ha predetto i miei piani!
Ho un amico che porterà a compimento
i miei progetti su Babilonia
e farà conoscere ai suoi abitanti
la mia potenza.
Rimandi
48,14 Nessuno di voi ha predetto Is 41,26. — Ciro (amico del Signore) Is 41,2+. — i progetti del Signore Is 53,10.
Note al Testo
48,14 Altra allusione a Ciro (vedi 41,2 e la nota).
AT greco 48,15ἐγὼ ἐλάλησα ἐγὼ ἐκάλεσα ἤγαγον αὐτὸν καὶ εὐόδωσα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
Interconfessionale IsIo solo ho parlato;
anzi ho chiamato quest’uomo
e l’ho fatto venire.
Riuscirà in tutte le sue imprese».
Rimandi
48,15 Riuscirà in tutte le sue imprese cfr. Is 44,28; 53,10.
AT greco 48,16προσαγάγετε πρός με καὶ ἀκούσατε ταῦτα οὐκ ἀπ’ ἀρχῆς ἐν κρυφῇ ἐλάλησα οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς σκοτεινῷ ἡνίκα ἐγένετο ἐκεῖ ἤμην καὶ νῦν κύριος ἀπέσταλκέν με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ
Interconfessionale IsAvvicinatevi a me
e ascoltate:
fin dall’inizio ho parlato apertamente.
Ero presente fin dal principio
di questi avvenimenti.
E ora è Dio, il Signore
che mi manda e mi dà il suo spirito.
Rimandi
48,16 fin dall’inizio Is 40,21+. — ho parlato apertamente Is 45,19. — il Signore mi manda Is 61,1. — mi dà il suo Spirito Is 42,1; Mic 3,8.
AT greco 48,17οὕτως λέγει κύριος ὁ ῥυσάμενός σε ὁ ἅγιος Ισραηλ ἐγώ εἰμι ὁ θεός σου δέδειχά σοι τοῦ εὑρεῖν σε τὴν ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσῃ ἐν αὐτῇ
Interconfessionale IsIl Signore, tuo salvatore,
il Santo d’Israele ti assicura:
«Io, il Signore, sono il tuo Dio.
Sono io che ti faccio sapere
quel che ti potrà servire;
sono io che ti faccio camminare
sulla strada che devi seguire.
Rimandi
48,17 Il Signore, tuo salvatore Is 41,14. — il Santo d’Israele Is 1,4+; cfr. 40,25. — Sono io… Is 44,24+.
AT greco 48,18καὶ εἰ ἤκουσας τῶν ἐντολῶν μου ἐγένετο ἂν ὡσεὶ ποταμὸς ἡ εἰρήνη σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ὡς κῦμα θαλάσσης
Interconfessionale IsPerché non hai ascoltato
quello che ti ho comandato?
Avresti ricevuto un fiume di benedizioni,
la salvezza ti sarebbe arrivata
come le onde del mare!
Rimandi
48,18 Perché non mi hai ascoltato? Sal 81,14-17. — un fiume di benedizioni Is 66,12.
AT greco 48,19καὶ ἐγένετο ἂν ὡς ἡ ἄμμος τὸ σπέρμα σου καὶ τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου ὡς ὁ χοῦς τῆς γῆς οὐδὲ νῦν οὐ μὴ ἐξολεθρευθῇς οὐδὲ ἀπολεῖται τὸ ὄνομά σου ἐνώπιόν μου
Interconfessionale IsI tuoi discendenti sarebbero numerosi
come i granelli di sabbia
sulla spiaggia del mare,
i loro nomi non avrebbero rischiato
di sparire dalla mia presenza!».
Rimandi
48,19 i tuoi discendenti Is 44,3+. — come la sabbia Is 10,22+; cfr. Ab 1,9. — i loro nomi Is 66,22. — non avrebbero rischiato di sparire 1 Sam 24,22; cfr. Sal 37,38.
AT greco 48,20ἔξελθε ἐκ Βαβυλῶνος φεύγων ἀπὸ τῶν Χαλδαίων φωνὴν εὐφροσύνης ἀναγγείλατε καὶ ἀκουστὸν γενέσθω τοῦτο ἀπαγγείλατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς λέγετε ἐρρύσατο κύριος τὸν δοῦλον αὐτοῦ Ιακωβ
Interconfessionale IsUscite da Babilonia,
affrettatevi a partire!
Con grida di gioia
portate la bella notizia
fino alle estremità della terra,
annunziatela, diffondetela e dite:
«Il Signore ha salvato
Israele, suo servo».
Rimandi
48,20 Uscite di Babilonia Is 52,11; Ger 51,6; Ap 18,4; cfr. Sal 126,1-2. — ha salvato Is 41,14+. — suo servo Is 41,8+.
AT greco 48,21καὶ ἐὰν διψήσωσιν δι’ ἐρήμου ἄξει αὐτούς ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξάξει αὐτοῖς σχισθήσεται πέτρα καὶ ῥυήσεται ὕδωρ καὶ πίεται ὁ λαός μου
Interconfessionale IsLo conduce nel deserto
e il popolo non soffre la sete.
Dio fa scaturire per lui acqua,
spacca la roccia e l’acqua scorre.

Rimandi
48,21 spacca la roccia e l’acqua scorre Sal 78,15-16+; cfr. Is 43,20.
AT greco 48,22οὐκ ἔστιν χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν λέγει κύριος
Interconfessionale IsMa queste benedizioni
non sono per i malvagi,
dice il Signore.
Rimandi
48,22 queste benedizioni non sono per i malvagi Is 57,21.
Note al Testo
48,22 Ma queste benedizioni… malvagi: altri: non c’è pace per i malvagi.