Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 49 49,1ἀκούσατέ μου νῆσοι καὶ προσέχετε ἔθνη διὰ χρόνου πολλοῦ στήσεται λέγει κύριος ἐκ κοιλίας μητρός μου ἐκάλεσεν τὸ ὄνομά μου
Interconfessionale IsAscoltatemi, popolazioni lontane,
fate attenzione,
popoli distanti.
Fin dal grembo di mia madre
il Signore ha pensato a me
e mi ha chiamato per nome.
Rimandi
49,1 popolazioni lontane Is 40,15+. — Fin dal grembo di mia madre Is 44,2. — il Signore mi ha chiamato Is 42,6.
Note al Testo
49,1 popolazioni lontane: vedi nota a 40,15.
AT greco 49,2καὶ ἔθηκεν τὸ στόμα μου ὡσεὶ μάχαιραν ὀξεῖαν καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔκρυψέν με ἔθηκέν με ὡς βέλος ἐκλεκτὸν καὶ ἐν τῇ φαρέτρᾳ αὐτοῦ ἐσκέπασέν με
Interconfessionale IsHa reso la mia parola
affilata come una spada
e mi protegge con la sua mano.
Ha reso il mio messaggio
penetrante come una freccia
ben conservata nella sua custodia.
Rimandi
49,2 affilata come una spada Sap 18,15-16; Eb 4,12; Ap 1,16.
AT greco 49,3καὶ εἶπέν μοι δοῦλός μου εἶ σύ Ισραηλ καὶ ἐν σοὶ δοξασθήσομαι
Interconfessionale IsMi ha detto:
«Tu sei il mio servo, Israele,
attraverso di te manifesterò la mia gloria».
Rimandi
49,3 mio servo Is 42,1+; cfr. 41,8+. — attraverso te manifesterò la mia gloria Is 44,23.
AT greco 49,4καὶ ἐγὼ εἶπα κενῶς ἐκοπίασα καὶ εἰς μάταιον καὶ εἰς οὐδὲν ἔδωκα τὴν ἰσχύν μου διὰ τοῦτο ἡ κρίσις μου παρὰ κυρίῳ καὶ ὁ πόνος μου ἐναντίον τοῦ θεοῦ μου
Interconfessionale IsIo ho pensato:
inutilmente mi sono affaticato,
ho consumato tutte le mie forze,
per nulla e senza risultato.
Ma è il Signore che garantisce il mio diritto,
è Dio che ricompensa il mio sforzo.
Rimandi
49,4 il Signore garantisce il mio diritto Is 40,27.
AT greco 49,5καὶ νῦν οὕτως λέγει κύριος ὁ πλάσας με ἐκ κοιλίας δοῦλον ἑαυτῷ τοῦ συναγαγεῖν τὸν Ιακωβ καὶ Ισραηλ πρὸς αὐτόν συναχθήσομαι καὶ δοξασθήσομαι ἐναντίον κυρίου καὶ ὁ θεός μου ἔσται μου ἰσχύς
Interconfessionale IsEgli mi ha chiamato fin dalla nascita,
per essere il suo servo,
per radunare i discendenti di Giacobbe
e ricondurre a lui
il popolo d’Israele.
Egli, il mio Dio, mi ha parlato e mi rende forte,
perché mi considera prezioso.
Rimandi
49,5 il Signore mi considera prezioso Is 43,4.
AT greco 49,6καὶ εἶπέν μοι μέγα σοί ἐστιν τοῦ κληθῆναί σε παῖδά μου τοῦ στῆσαι τὰς φυλὰς Ιακωβ καὶ τὴν διασπορὰν τοῦ Ισραηλ ἐπιστρέψαι ἰδοὺ τέθεικά σε εἰς διαθήκην γένους εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς
Interconfessionale IsMi ha detto:
«Tu sei mio servo,
non soltanto per radunare le tribù di Giacobbe,
per ricondurre a me i superstiti d’Israele.
Faccio di te anche la luce delle nazioni,
per portare la mia salvezza in tutto il mondo».
Rimandi
49,6 versetto citato in At 13,47. — luce delle nazioni Is 42,6+. — la mia salvezza sino ai confini del mondo Is 45,22+.
AT greco 49,7οὕτως λέγει κύριος ὁ ῥυσάμενός σε ὁ θεὸς Ισραηλ ἁγιάσατε τὸν φαυλίζοντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὸν βδελυσσόμενον ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν δούλων τῶν ἀρχόντων βασιλεῖς ὄψονται αὐτὸν καὶ ἀναστήσονται ἄρχοντες καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕνεκεν κυρίου ὅτι πιστός ἐστιν ὁ ἅγιος Ισραηλ καὶ ἐξελεξάμην σε
Interconfessionale IsIl Signore, il Santo d’Israele,
tuo liberatore ti parla.
Si rivolge a te
che eri disprezzato e odiato dalle genti,
schiavo degli oppressori:
«Quando ti vedranno
i re si alzeranno in piedi per onorarti,
i prìncipi si inchineranno davanti a te».
Questo avverrà perché il Signore ti ha scelto:
egli, il Santo d’Israele,
mantiene la sua parola.
Rimandi
49,7 Il Signore Is 41,14+. — il Santo d’Israele Is 1,4+. — disprezzato Is 53,3. — i principi si prostreranno davanti a te Is 49,23; cfr. 52,13.
AT greco 49,8οὕτως λέγει κύριος καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην ἐθνῶν τοῦ καταστῆσαι τὴν γῆν καὶ κληρονομῆσαι κληρονομίαν ἐρήμου
Interconfessionale IsIl Signore dice al suo popolo:
«Nel momento della misericordia
ti ho ascoltato;
nel giorno della salvezza
ti sono venuto in aiuto.
Ti ho formato e protetto,
perché per mezzo tuo
voglio fare un’alleanza
con tutti i popoli.
Ti farò conquistare e abitare
la tua terra ora desolata.
Rimandi
49,8 versetto citato in 2 Cor 6,2. — ti ho formato e protetto Is 48,6. — alleanza Is 42,6.
Note al Testo
49,8 perché per mezzo tuo… con tutti i popoli: altri: come alleanza del popolo (vedi anche 42,6).
AT greco 49,9λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς ἐξέλθατε καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει ἀνακαλυφθῆναι καὶ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν βοσκηθήσονται καὶ ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις ἡ νομὴ αὐτῶν
Interconfessionale IsAi prigionieri dirai: “Uscite!”;
a coloro che vivono nell’oscurità:
“Venite alla luce del sole!”.
Saranno come pecore,
che pascolano lungo le strade
e trovano erba abbondante
su ogni collina.
Rimandi
49,9 liberare i prigionieri Is 42,7.
AT greco 49,10οὐ πεινάσουσιν οὐδὲ διψήσουσιν οὐδὲ πατάξει αὐτοὺς καύσων οὐδὲ ὁ ἥλιος ἀλλὰ ὁ ἐλεῶν αὐτοὺς παρακαλέσει καὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει αὐτούς
Interconfessionale IsNon soffriranno più la fame o la sete,
né il sole, né il vento caldo del deserto
li colpirà.
Li condurrò con amore,
li guiderò a fresche sorgenti.
Rimandi
49,10 la fame o la sete Is 35,7; 41,17; Ap 7,16; cfr. Sir 43,22. — Dio come guida Is 42,16.
AT greco 49,11καὶ θήσω πᾶν ὄρος εἰς ὁδὸν καὶ πᾶσαν τρίβον εἰς βόσκημα αὐτοῖς
Interconfessionale IsFarò passare attraverso le montagne
facili strade.
Rimandi
49,11 strade… Is 40,3-4.
AT greco 49,12ἰδοὺ οὗτοι πόρρωθεν ἔρχονται οὗτοι ἀπὸ βορρᾶ καὶ οὗτοι ἀπὸ θαλάσσης ἄλλοι δὲ ἐκ γῆς Περσῶν
Interconfessionale IsEcco il mio popolo che arriva!
Viene da lontano,
alcuni vengono dal nord,
altri da occidente,
altri dalla terra di Sinìm».

Rimandi
49,12 vengono dal nord Is 43,5-6; Sal 107,3.
Note al Testo
49,12 Sinìm: molto probabilmente si tratta della Siene dei Greci, corrispondente all’odierna Assuan, nell’alto Egitto (vedi anche Ezechiele 29,10; 30,6).
AT greco 49,13εὐφραίνεσθε οὐρανοί καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ ῥηξάτωσαν τὰ ὄρη εὐφροσύνην καὶ οἱ βουνοὶ δικαιοσύνην ὅτι ἠλέησεν ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς ταπεινοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ παρεκάλεσεν
Interconfessionale IsCielo, grida di gioia!
terra, rallegrati!
montagne, giubilate!
il Signore conforta il suo popolo
e ha misericordia
per quelli che hanno sofferto.
Rimandi
49,13 Cielo, grida di gioia Is 44,23+. — il Signore conforta il suo popolo Is 40,1.
AT greco 49,14εἶπεν δὲ Σιων ἐγκατέλιπέν με κύριος καὶ ὁ κύριος ἐπελάθετό μου
Interconfessionale IsIl popolo di Gerusalemme diceva:
«Dio mi ha abbandonato,
il Signore mi ha dimenticato».
Rimandi
49,14 abbandonato cfr. Is 41,17; 54,6; 60,15; Os 11,8; Sal 89,39-52; Lam 5,22. — il Signore mi ha dimenticato cfr. Is 40,27.
AT greco 49,15μὴ ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ παιδίου αὐτῆς τοῦ μὴ ἐλεῆσαι τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας αὐτῆς εἰ δὲ καὶ ἐπιλάθοιτο ταῦτα γυνή ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἐπιλήσομαί σου εἶπεν κύριος
Interconfessionale IsMa il Signore ha risposto:
«Può una donna dimenticare il suo bambino
o non amare più il piccolo che ha concepito?
Anche se ci fosse una tale donna,
io non ti dimenticherò mai.
Rimandi
49,15 io non ti dimenticherò mai cfr. Is 44,21; Ger 31,20.
AT greco 49,16ἰδοὺ ἐπὶ τῶν χειρῶν μου ἐζωγράφησά σου τὰ τείχη καὶ ἐνώπιόν μου εἶ διὰ παντός
Interconfessionale IsHo disegnato sulle palme delle mie mani
la tua immagine,
ho negli occhi la visione delle tue mura.
Rimandi
49,16 Ho disegnato sulle mie palme… cfr. Is 44,5.
AT greco 49,17καὶ ταχὺ οἰκοδομηθήσῃ ὑφ’ ὧν καθῃρέθης καὶ οἱ ἐρημώσαντές σε ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται
Interconfessionale IsSono in arrivo
quelli che ti ricostruiranno,
mentre si allontanano da te
quelli che ti hanno distrutta e devastata.
Rimandi
49,17 quelli che ti ricostruiranno Is 60,10.
Note al Testo
49,17 quelli che ti ricostruiranno: così secondo il rotolo di Isaia trovato a Qumran e alcune traduzioni antiche. Il testo ebraico più usato ha: i tuoi figli.
AT greco 49,18ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ πάντας ἰδοὺ συνήχθησαν καὶ ἤλθοσαν πρὸς σέ ζῶ ἐγώ λέγει κύριος ὅτι πάντας αὐτοὺς ἐνδύσῃ καὶ περιθήσῃ αὐτοὺς ὡς κόσμον νύμφης
Interconfessionale IsGuardati attorno e vedi:
tutti costoro si radunano
e vengono da te.
Te lo giuro, per la mia vita,
dice il Signore,
saranno per te come un ornamento,
come una cintura pregiata
di cui si orna una sposa.
Rimandi
49,18 per la mia vita Is 45,23. — raduno degli esiliati Is 60,4.
AT greco 49,19ὅτι τὰ ἔρημά σου καὶ τὰ διεφθαρμένα καὶ τὰ πεπτωκότα νῦν στενοχωρήσει ἀπὸ τῶν κατοικούντων καὶ μακρυνθήσονται ἀπὸ σοῦ οἱ καταπίνοντές σε
Interconfessionale Is49,19Ora la tua terra
è rovinata e desolata.
Ma presto non basterà
a contenere i suoi abitanti
e quelli che ti hanno ridotta in questo
stato si allontaneranno da te.
AT greco 49,20ἐροῦσιν γὰρ εἰς τὰ ὦτά σου οἱ υἱοί σου οὓς ἀπολώλεκας στενός μοι ὁ τόπος ποίησόν μοι τόπον ἵνα κατοικήσω
Interconfessionale IsTi senti una donna privata di figli;
ma presto essi verranno e ti diranno:
“Non c’è posto!
Facci un po’ di spazio per abitare”.
Rimandi
49,20 privata di figli Is 47,9; Lam 1,5.20. — Non c’è posto Is 54,2.
AT greco 49,21καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ καρδίᾳ σου τίς ἐγέννησέν μοι τούτους ἐγὼ δὲ ἄτεκνος καὶ χήρα τούτους δὲ τίς ἐξέθρεψέν μοι ἐγὼ δὲ κατελείφθην μόνη οὗτοι δέ μοι ποῦ ἦσαν
Interconfessionale IsAllora chiederai:
“Chi mi ha dato tanti figli?
Avevo perduto i miei figli
e la speranza di averne altri,
ero esiliata ed avvilita.
Ma questi chi me li ha allevati?
Ero rimasta sola e abbandonata,
da dove vengono?”».
Rimandi
49,21 chi li ha allevati? Is 1,2. — da dove vengono? Is 66,8.
AT greco 49,22οὕτως λέγει κύριος ἰδοὺ αἴρω εἰς τὰ ἔθνη τὴν χεῖρά μου καὶ εἰς τὰς νήσους ἀρῶ σύσσημόν μου καὶ ἄξουσιν τοὺς υἱούς σου ἐν κόλπῳ τὰς δὲ θυγατέρας σου ἐπ’ ὤμων ἀροῦσιν
Interconfessionale IsDio, il Signore, dice:
«Farò un segnale alle nazioni,
alzerò una bandiera per i popoli!
Essi condurranno
i tuoi figli in braccio,
e porteranno
sulle spalle le tue figlie.
Rimandi
49,22 un segnale alle nazioni Is 5,26+. — Essi condurranno i tuoi figli… Is 60,4; Bar 5,6.
AT greco 49,23καὶ ἔσονται βασιλεῖς τιθηνοί σου αἱ δὲ ἄρχουσαι τροφοί σου ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς προσκυνήσουσίν σοι καὶ τὸν χοῦν τῶν ποδῶν σου λείξουσιν καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος καὶ οὐκ αἰσχυνθήσῃ
Interconfessionale IsI tuoi figli avranno
principesse come nutrici
e re come educatori.
Per onorarti s’inchineranno
davanti a te fino a terra
e leccheranno la polvere dei tuoi piedi.
Allora saprai che io sono il Signore:
quelli che si fidano di me
non restano delusi.

Rimandi
49,23 re si inchineranno davanti a te v. 7; Is 60,10.14.16. — saprai che io sono il Signore Is 41,20; 43,10; 45,6; Ez 6,7 ecc. — quelli che si fidano di me Is 30,18+; 51,5+.
AT greco 49,24μὴ λήμψεταί τις παρὰ γίγαντος σκῦλα καὶ ἐὰν αἰχμαλωτεύσῃ τις ἀδίκως σωθήσεται
Interconfessionale IsSi può togliere al vincitore il suo bottino?
Può un prigioniero sfuggire al suo oppressore?
Note al Testo
49,24 oppressore: così secondo il rotolo di Isaia trovato a Qumran, sostenuto da alcune traduzioni antiche; il testo ebraico più usato ha: il giusto, ma qui non dà senso.
AT greco 49,25οὕτως λέγει κύριος ἐάν τις αἰχμαλωτεύσῃ γίγαντα λήμψεται σκῦλα λαμβάνων δὲ παρὰ ἰσχύοντος σωθήσεται ἐγὼ δὲ τὴν κρίσιν σου κρινῶ καὶ ἐγὼ τοὺς υἱούς σου ῥύσομαι
Interconfessionale IsEbbene — dice il Signore —
io stesso toglierò al vincitore il bottino
e all’oppressore il suo prigioniero.
Io stesso combatterò contro i tuoi nemici
e libererò i tuoi figli, Gerusalemme.
Rimandi
49,25 Io stesso combatterò Ger 13,11; cfr. Lc 11,21-22. — i tuoi nemici Is 41,11.
AT greco 49,26καὶ φάγονται οἱ θλίψαντές σε τὰς σάρκας αὐτῶν καὶ πίονται ὡς οἶνον νέον τὸ αἷμα αὐτῶν καὶ μεθυσθήσονται καὶ αἰσθανθήσεται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ ῥυσάμενός σε καὶ ἀντιλαμβανόμενος ἰσχύος Ιακωβ
Interconfessionale IsCostringerò i tuoi oppressori
a mangiare le loro stesse carni,
e a bere il loro stesso sangue,
come si beve vino nuovo.
Allora ogni uomo saprà
che io, il Signore,
sono il tuo salvatore,
il tuo liberatore,
proprio io, il Dio potente d’Israele».
Rimandi
49,26 a bere il loro stesso sangue Ap 16,6. — il tuo salvatore Is 43,3+. — il tuo liberatore Is 41,14+. — il Dio potente d’Israele Is 1,24+.