Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 54 54,1εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα εἶπεν γὰρ κύριος
Interconfessionale IsRallegrati, Gerusalemme,
tu eri come una donna sterile,
che non ha mai partorito!
Ma ora gioisci, grida di gioia,
tu che non hai mai provato le doglie del parto.
Perché dice il Signore:
«I figli della donna abbandonata
saranno più numerosi
dei figli di colei che ha marito.
Rimandi
54,1 versetto citato in Gal 4,27. — sterile 1 Sam 2,5; Sal 113,9. — gioisci, rallegrati Is 12,6; 24,14; 26,19; 44,23; 49,13; 52,8-9; 55,12.
AT greco 54,2πλάτυνον τὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου καὶ τῶν αὐλαιῶν σου πῆξον μὴ φείσῃ μάκρυνον τὰ σχοινίσματά σου καὶ τοὺς πασσάλους σου κατίσχυσον
Interconfessionale IsAllarga la tua tenda,
stendi al massimo i tuoi teli,
allunga le funi
e rinforza i paletti,
Rimandi
54,2 Allarga la tua tenda Is 49,20.
AT greco 54,3ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκπέτασον καὶ τὸ σπέρμα σου ἔθνη κληρονομήσει καὶ πόλεις ἠρημωμένας κατοικιεῖς
Interconfessionale Isperché ti ingrandirai in ogni direzione.
I tuoi figli riempiranno i territori vicini,
e le tue città, un tempo deserte,
saranno ripopolate.
Rimandi
54,3 ti ingrandirai in ogni direzione Is 49,19; Gn 28,14.
AT greco 54,4μὴ φοβοῦ ὅτι κατῃσχύνθης μηδὲ ἐντραπῇς ὅτι ὠνειδίσθης ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ καὶ ὄνειδος τῆς χηρείας σου οὐ μὴ μνησθήσῃ
Interconfessionale IsNon aver paura:
non sarai più umiliata.
Non arrossire:
non sarai più disonorata.
Anzi dimenticherai l’umiliazione
provata nella tua giovinezza,
e non ricorderai il disonore
sofferto nella tua vedovanza».
Rimandi
54,4 Non aver paura Is 41,13+. — vedovanza cfr. Is 47,8; Ger 51,5.
Note al Testo
54,4 giovinezza: si riferisce forse al tempo in cui il popolo d’Israele si trovava schiavo in Egitto (non aveva ancora Dio come sposo). — vedovanza: potrebbe essere inteso così il tempo in cui Israele si trovava esiliato a Babilonia (gli mancava la presenza di Dio, suo sposo); vedi nota a 50,1.
AT greco 54,5ὅτι κύριος ὁ ποιῶν σε κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ καὶ ὁ ῥυσάμενός σε αὐτὸς θεὸς Ισραηλ πάσῃ τῇ γῇ κληθήσεται
Interconfessionale IsIl tuo creatore
sarà il tuo sposo,
il suo nome è: ‘Signore dell’universo’.
Il Santo d’Israele ti salverà,
il suo nome è: ‘Dio di tutta la terra’.

Rimandi
54,5 Il tuo creatore Is 43,1+. — il tuo sposo Is 49,14-21; 50,1; 51,17-52,2; Os 2,18. — il Signore dell’universo Is 44,6+. — il Santo d’Israele Is 1,4+. — ti salverà Is 41,14+.
AT greco 54,6οὐχ ὡς γυναῖκα καταλελειμμένην καὶ ὀλιγόψυχον κέκληκέν σε κύριος οὐδ’ ὡς γυναῖκα ἐκ νεότητος μεμισημένην εἶπεν ὁ θεός σου
Interconfessionale IsTu eri come una donna afflitta,
abbandonata da suo marito.
Ma ora il Signore
ti chiama e di nuovo ti dice:
«Come si può dimenticare la donna sposata
quando si è giovani?
Rimandi
54,6 abbandonata Is 49,14+. — come si può dimenticare Is 41,9. — la donna sposata quando si è giovani Ml 2,14-16; Prv 5,18.
AT greco 54,7χρόνον μικρὸν κατέλιπόν σε καὶ μετὰ ἐλέους μεγάλου ἐλεήσω σε
Interconfessionale IsTi ho abbandonata solo per un momento,
ora, poiché ti amo,
ti riprenderò con me.
Rimandi
54,7 solo per un momento Sal 30,6.
AT greco 54,8ἐν θυμῷ μικρῷ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ σοῦ καὶ ἐν ἐλέει αἰωνίῳ ἐλεήσω σε εἶπεν ὁ ῥυσάμενός σε κύριος
Interconfessionale IsPer la collera
ti ho lasciata, ma solo per un momento.
Ora ho avuto pietà e sarò sempre con te
con un amore infinito».
Lo dice il Signore,
il tuo liberatore.
Rimandi
54,8 ti ho lasciata Is 8,17; 59,2; 64,6; Sal 13,2+; cfr. Is 53,3. — amore infinito Is 51,6.8; Ger 31,3; Sal 136.
AT greco 54,9ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπὶ Νωε τοῦτό μοί ἐστιν καθότι ὤμοσα αὐτῷ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ τῇ γῇ μὴ θυμωθήσεσθαι ἐπὶ σοὶ ἔτι μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου
Interconfessionale Is«Come al tempo di Noè,
quando ho giurato
di non mandare più il diluvio sulla terra,
così ora prometto
di non adirarmi più con te
e di non minacciarti più.
Rimandi
54,9 il diluvio di Noè Gn 7,6-12. — la promessa del Signore Gn 8,21-22; 9,11-16; Ger 31,35-37.
AT greco 54,10τὰ ὄρη μεταστήσεσθαι οὐδὲ οἱ βουνοί σου μετακινηθήσονται οὕτως οὐδὲ τὸ παρ’ ἐμοῦ σοι ἔλεος ἐκλείψει οὐδὲ ἡ διαθήκη τῆς εἰρήνης σου οὐ μὴ μεταστῇ εἶπεν γὰρ κύριος ἵλεώς σοι
Interconfessionale IsAnche se le montagne cambiano di posto
o le colline spariscono,
il mio amore per te
non cambierà mai,
e la felicità che ti prometto
non verrà mai meno».
Lo dice il Signore che ti ama.
Rimandi
54,10 le montagne cambiano posto Ab 3,6; Sal 46,3-4; cfr. Is 63,19. — la felicità che ti prometto Ez 34,25; 37,26. — non verrà mai meno Ger 31,31-34; 33,20-21.
Note al Testo
54,10 la felicità che ti prometto: altri: la mia alleanza di pace.
AT greco 54,11ταπεινὴ καὶ ἀκατάστατος οὐ παρεκλήθης ἰδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοὶ ἄνθρακα τὸν λίθον σου καὶ τὰ θεμέλιά σου σάπφειρον
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Infelice Gerusalemme,
percossa dalla tempesta,
senza nessuno che ti consoli!
Io ti ricostruirò dalle fondamenta
con pietre preziose.
Rimandi
54,11-12 la città di Dio costruita di pietre preziose Ap 21,18-21.
AT greco 54,12καὶ θήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν καὶ τὰς πύλας σου λίθους κρυστάλλου καὶ τὸν περίβολόν σου λίθους ἐκλεκτοὺς
Interconfessionale Is54,12Ti farò torri di rubini,
porte di zaffiri
e mura di gioielli.
AT greco 54,13καὶ πάντας τοὺς υἱούς σου διδακτοὺς θεοῦ καὶ ἐν πολλῇ εἰρήνῃ τὰ τέκνα σου
Interconfessionale IsI tuoi figli saranno tutti miei discepoli,
vivranno in grande prosperità.
Rimandi
54,13 I tuoi figli Is 49,20-22. — discepoli Is 50,4; cfr. Ger 31,34; Gv 6,45.
AT greco 54,14καὶ ἐν δικαιοσύνῃ οἰκοδομηθήσῃ ἀπέχου ἀπὸ ἀδίκου καὶ οὐ φοβηθήσῃ καὶ τρόμος οὐκ ἐγγιεῖ σοι
Interconfessionale IsLa giustizia sarà la tua forza.
Sarai al riparo
dall’oppressione e dal terrore,
e non avrai niente da temere.
Rimandi
54,14 La giustizia sarà la tua forza Is 1,26-27; 28,16-17. — Sarai al riparo dal terrore Sal 91. — non avrai niente da temere Sal 121.
AT greco 54,15ἰδοὺ προσήλυτοι προσελεύσονταί σοι δι’ ἐμοῦ καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται
Interconfessionale IsSe qualcuno ti assalirà,
non sarò certo io a farlo!
Anzi chiunque ti attaccherà,
cadrà davanti a te.
Rimandi
54,15 complotto Is 8,12.
AT greco 54,16ἰδοὺ ἐγὼ κτίζω σε οὐχ ὡς χαλκεὺς φυσῶν ἄνθρακας καὶ ἐκφέρων σκεῦος εἰς ἔργον ἐγὼ δὲ ἔκτισά σε οὐκ εἰς ἀπώλειαν φθεῖραι
Interconfessionale IsIo ho creato il fabbro
che soffia sul fuoco e forgia le armi,
e ho creato il soldato
che le usa per uccidere.
Note al Testo
54,16 ho creato il soldato… uccidere: altri: ho creato anche il distruttore per devastare.
AT greco 54,17πᾶν σκεῦος φθαρτόν ἐπὶ σὲ οὐκ εὐοδώσω καὶ πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται ἐπὶ σὲ εἰς κρίσιν πάντας αὐτοὺς ἡττήσεις οἱ δὲ ἔνοχοί σου ἔσονται ἐν αὐτῇ ἔστιν κληρονομία τοῖς θεραπεύουσιν κύριον καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι δίκαιοι λέγει κύριος
Interconfessionale IsNessun’arma potrà colpirti;
tu saprai difenderti da ogni accusa
mossa contro di te in tribunale.
Io difendo i miei servi
e assicuro loro la vittoria».
Il Signore ha parlato.
Rimandi
54,17 scacco degli attacchi contro Israele Is 8,2-3; 37,33-37; 50,9. — la sorte dei servi del Signore cfr. Gb 5,17-26.